LPM1432/2000
ID intern unic:  312773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1432
din  28.12.2000
privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim
Publicat : 27.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 79
MODIFICAT
   
LP111- XVI din 02.06.05, MO86-88/24.06.05 art.395
   
LP653- XVI din 22.11.01, MO155/20.12.01 art. 1240

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Prezenta lege determină modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim.
    (2) Prevederile prezentei legi sînt executorii pentru întreprinderi, instituţii, organizaţii şi celelalte persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    Articolul 2. Salariul minim
    (1) Salariul minim reprezintă mărimea minimă a retribuţiei, în lei, stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia patronul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră, îndeplinită de angajat.
    (2) Retribuţia lunară a muncii angajatului, care a lucrat norma timpului de muncă stabilită pentru o anumită perioadă şi care şi-a onorat obligaţiile de serviciu sau normele de muncă, nu poate fi mai mică decît mărimea stabilită a salariului minim.
    (3) În salariul minim nu se includ adaosurile, sporurile, plăţile de compensare şi stimulare.
    (4) Menţinerea cuantumului salariului minim este obligatorie pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul individual de muncă.
    (5) La salariul minim se raportează numai plăţile provenite din muncă. Celelalte plăţi sociale (pensiile, bursele, compensaţiile, indemnizaţiile etc.), precum şi taxele de stat, impozitele, tarifele, amenzile şi alte plăţi neprovenite din muncă se stabilesc în mărimi neraportate la salariul minim.
    Articolul 3. Modul de stabilire, condiţiile de determinare
                       şi reexaminare a salariului minim
    (1) Salariul minim pe lună, precum şi salariul minim pe oră calculat pornindu-se de la norma lunară a timpului de muncă se stabilesc prin hotărîre a Guvernului, după consultarea patronatelor şi sindicatelor.
    (2) Cuantumul salariului minim se determină în funcţie de condiţiile economice concrete şi de nivelul salariului mediu pe economia naţională, precum şi de nivelul prognozat al ratei inflaţiei.
    (3) Necesitatea modificării cuantumului salariului minim se examinează de către Guvern, împreună cu patronatele şi sindicatele, cel puţin o dată pe an.
    (4) Cuantumul salariului minim se reexaminează de către Guvern după consultarea prealabilă a patronatelor şi sindicatelor, ţinîndu-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariului mediu pe economia naţională în perioada de referinţă, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.
    Articolul 4. Raportarea plăţilor la salariul minim
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice stabilirea oricăror plăţi sociale sau plăţi neprovenite din muncă în cuantum multiplu al salariului minim.
    (2) Plăţile sociale de stat (bursele, compensaţiile, indemnizaţiile, majorările la pensii pentru merite deosebite faţă de stat etc.), precum şi taxele de stat, impozitele, tarifele, amenzile şi alte plăţi neprovenite din muncă, a căror mărime, conform legislaţiei în vigoare, se calcula din salariul minim în sumă de 18 lei stabilit cu începere de la 1 iunie 1994, se vor calcula şi în continuare pornind de la aceeaşi sumă pînă la modificarea acestor plăţi.
    (3) La elaborarea actelor legislative şi altor acte normative, precum şi la modificarea actelor legislative şi altor acte normative în vigoare, referinţa la cuantumul multiplu sau la raportul procentual al salariului minim se face numai la plăţile provenite din muncă (majorări, adaosuri la salariu, sporuri, suplimente etc.), iar în toate celelalte cazuri, plăţile se stabilesc în mărimi fixe (în expresie bănească) neraportate la salariul minim.
    Articolul 5. Plăţile provenite din muncă în vigoare la
                       data intrării în vigoare a prezentei legi
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, toate plăţile provenite din muncă (majorări, sporuri, adaosuri la salariu, suplimente etc.), a căror mărime, conform legislaţiei în vigoare, se calcula pornind de la salariul minim de 18 lei, stabilit cu începere de la data de 1 iunie 1994, se vor aplica în continuare în aceleaşi mărimi pînă la modificarea modului de stabilire a acestor plăţi, indiferent de cuantumul real stabilit al salariului minim pe ţară.
    Articolul 6. Sursele de finanţare a majorării salariului
                        minim
    (1) Drept surse de finanţare a cheltuielilor legate de stabilirea salariului minim servesc:
    a) pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile bugetare - mijloacele bugetelor respective;
    b) pentru unităţile cu autonomie financiară - mijloacele financiare proprii.
    (2) Mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de majorarea salariului minim subiecţilor menţionaţi la alineatul (1) litera a) vor fi prevăzute în legea bugetului pe anul respectiv.
    Articolul 7. Dispoziţii finale
    (1) Pînă la intrarea în vigoare a Codului penal, Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă, în redacţie nouă, la calculul amenzilor suma de referinţă va fi de 18 lei.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP111 din 02.06.05, MO86/24.06.05 art.395]
    [Art.7 al.(1) în redacţia LP653 din 22.11.01, MO155/20.12.01 art.1240]

    (2) Guvernul:
    în termen de o lună, va emite o hotărîre privind stabilirea noului cuantum al salariului minim pe ţară, modul şi termenele de aplicare a lui în ramurile economiei naţionale;
    în termen de 2 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    pe parcursul anului 2001, va adopta actele normative de rigoare ce ţin de competenţa sa şi va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                             Dumitru DIACOV

    Chişinău, 28 decembrie 2000.
    Nr. 1432-XIV.