LPM514/1995
ID intern unic:  312839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 514
din  06.07.1995
privind organizarea judecătorească
Publicat : 19.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 641
    MODIFICAT
   
LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620
   
LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12
    HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12
    LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448
    LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163
    LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77
    LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48; în vigoare 22.04.08
    LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796
    LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273
    LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533
    LP145-XV din 14.05.2004, MO88-90/04.06.04 art.461
    LP564 din 25.12.03, MO22-25/06.02.04 art.137
    LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    L191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326
    LP1144 din 20.06.02, MO110/01.08.02 art.835
    LP951 din 04.04.02, MO66/23.05.02 art.531; în vigoare 23.06.02
    LP486 din 28.09.01, MO121/05.10.01, art.865
    LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.2001 art.926
    LP84 din 20.04.01 MO52-54 din 17.05.01
    LP81 din 20.04.01, MO52-54/17.05.01
    LP1089-XIV din 23.06.2000
    LP762-XIV din 24.12.1999
    LP474-XIV din 25.06.99
    LP1363-XIII din 29.10.97
    LP970-XIII din 24.07.96

    Parlamentul adoptă prezenta lege
T i t l u l  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Puterea judecătorească
    (1) Puterea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea executivă, are atribuţii proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi.
    (2) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.
    Articolul 2. Baza juridică a organizării judecătoreşti
    Organizarea judecătorească este reglementată de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    [Art.2 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 3. Formarea instanţelor judecătoreşti
    Instanţele judecătoreşti se formează pe principiul numirii judecătorilor.
    Articolul 4. Sarcinile instanţelor judecătoreşti
    (1) Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
    (2) Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă.
   
[Art.4 al.(2) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   
[Art.4 al.(3) exclus prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 5. Înfăptuirea justiţiei în strictă conformitate
                        cu legislaţia
    (1) Justiţia se înfăptuieşte în strictă conformitate cu legislaţia.
    (2) Legile altor state se aplică numai în modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 6. Accesul liber la justiţie
    (1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din  partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
    (2) Asociaţiile cetăţenilor, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile au dreptul, în modul stabilit de lege, la acţiune în instanţă judecătorească pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime care le-au fost încălcate.
    Articolul 61. Distribuirea aleatorie a dosarelor
                         şi constituirea completelor de judecată
    [Art.61titlul în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (1) Activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor. În cazul în care judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea acesteia, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, prin intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor, asigură redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător. Fişa cu datele privind distribuirea aleatorie a dosarelor se anexează în mod obligatoriu la fiecare dosar.
    [Art.61al.(1) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
(11) Constituirea completelor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora se fac la începutul anului prin dispoziţie a preşedintelui instanţei. Schimbarea membrilor completului se face în cazuri excepţionale, în baza unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti şi potrivit criteriilor obiective stabilite de regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Încheierea motivată privind schimbarea membrilor completului se anexează la materialele dosarului.
    [Art.61al.(11) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decît în condiţiile prevăzute de lege.
    [Art.61 introdus prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 7. Prezumţia nevinovăţiei
    Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în baza sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti.
    Articolul 8. Egalitatea în faţa legii
    Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială, precum şi de alte împrejurări.
    Articolul 9. Limba de procedură şi dreptul la interpret
    (1) Procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească.
    (2) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin interpret.
    (3) În cazurile şi în modul prevăzute de legislaţia procesuală, procedura judiciară se poate desfăşura şi în altă limbă, în condiţiile Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.9 al.(3) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    (4) În cazul  cînd procedura judiciară se efectuează în altă limbă, documentele procesuale judiciare se întocmesc în mod obligatoriu şi  în limba moldovenească.
    Articolul 10. Caracterul public al dezbaterilor judecăto-
                          reşti şi principiul contradictorialităţii
    (1) Şedinţele de judecată sînt publice. Judecarea cauzelor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea procedurii.
    (2) Hotărîrile instanţelor judecătoreşti se pronunţă public.
    (3) Judecarea cauzelor se efectuează pe principiul contradictorialităţii.
   
(4) Hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din internet.
    (5) Modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii

    [Art.10 al. (4)-(5) introduse prin LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48; va fi pus în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2010]
    Articolul 11. Asistenţa juridică la înfăptuirea justiţiei
    (1) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de către un apărător ales sau de către un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.11 al.(2) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Asistenţa juridică internaţională se solicită sau se acordă în condiţiile prevăzute de lege şi de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.12 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 13. Inadmisibilitatea imixtiunii în înfăptuirea
                         justiţiei
    (1) Imixtiunea în înfăptuirea justiţiei este interzisă.
    (2) Exercitarea de presiune asupra judecătorilor cu scopul de a împiedica judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influenţa emiterea hotărîrii judiciare atrage răspundere contravenţională sau penală conform legii.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Mitingurile, demonstraţiile şi alte acţiuni desfăşurate la o distanţă mai mică de 25 metri de localul în care se înfăptuieşte justiţia, dacă se fac cu scopul de a exercita presiune asupra judecătorilor, se califică drept imixtiune în activitatea lor.
    Articolul 14. Înregistrarea şedinţelor
    (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările şi stenogramele se transcriu de îndată. Înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de judecată se realizează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.
     [Art.14 al.(1) modificat prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]
    (2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile participanţilor la proces şi ale altor persoane care participă la judecarea cauzei, precum şi ale judecătorilor.
    (3) Înregistrarea audio şi video, fotografierea, precum şi utilizarea altor mijloace tehnice, de către participanţii la proces şi de către alte persoane se admit numai în condiţiile legii procesuale.
    [Art.14 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796; va fi pus în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2008]
    [Art.14 al. (2) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.14 al.(3)-(4) excluse prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
T i t l u l  II
SISTEMUL JUDECĂTORESC
Capitolul 1
DISPOZIŢII PRINCIPALE
    Articolul 15. Instanţele judecătoreşti
    (1) Justiţia se înfăptuieşte prin intermediul următoarelor instanţe judecătoreşti:
    a) Curtea Supremă de Justiţie;
    b) curţile de apel;
    c) judecătorii.
    [Art. 15 al. (1) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona judecătorii specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii sau complete de judecată specializate.
   
[Art.15 al. (2) în redacţia LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare13.03.12]
   
Notă: Legea №163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12
    [Art.15 al. (2) în redacţia LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.09.11]
   
(21) În cadrul judecătoriilor, din rîndul judecătorilor instanţei se numesc judecători de instrucţie cu atribuţii proprii în desfăşurarea procesului penal. Numirea judecătorilor de instrucţie se realizează potrivit procedurii şi condiţiilor prevăzute de regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.15 al.(21) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă.
    (4) Instanţele  judecătoreşti sînt persoane juridice, au ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea lor.
   
[Art.15 al.(5) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.15 al.(5) introdus prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    Articolul 16. Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor
                          judecătoreşti
    (1) Instanţele judecătoreşti sînt conduse de cîte un preşedinte.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Preşedinţii instanţelor judecătoreşti sînt asistaţi de vicepreşedinţi. Funcţia de vicepreşedinte se instituie în judecătoriile în care numărul de judecători este mai mare de 6, iar în curţile de apel şi în Curtea Supremă de Justiţie, numărul de vicepreşedinţi se stabileşte potrivit numărului de colegii.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.16 al. (2) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
(21) Vicepreşedinţii curţilor de apel şi ai Curţii Supreme de Justiţie exercită concomitent şi funcţia de preşedinte al colegiilor formate în cadrul instanţelor.
    [Art.16 al.(21) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Preşedinţii şi vicepreşedinţii judecătoriilor şi ai curţilor de apel sînt numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.Aceştia pot deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate succesiv.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533]
    [Art.16 al. (3) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP486 din 28.09.01 MO121-123 din 05.10.01]
    (4) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de numire în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel doar în cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare a legislaţiei de către acesta sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. În cazul respingerii propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova va aduce la cunoştinţa acestuia motivele temeinice ale respingerii.
   
[Art.16 al.(4) introdus prin LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533]
    (5) Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii corespunzătoare. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 zile. La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate.
    [Art.16 al.(5) introdus prin LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533]
   
(6) În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului preşedintelui instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia, pînă la numirea unui nou preşedinte, sînt exercitate de către un vicepreşedinte al instanţei sau de către un alt judecător, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.16 al.(6) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 161. Competenţa preşedinţilor şi vicepreşedinţilor
                            instanţelor judecătoreşti
    (1) Preşedintele instanţei judecătoreşti:
    a) participă la examinarea cauzelor distribuite în condiţiile art. 61;
    b) aprobă componenţa colegiilor şi coordonează activitatea acestora;
    c) coordonează activitatea judecătorilor pentru a asigura judecarea cauzelor în termen rezonabil, distribuie sarcinile între judecători;
    d) delimitează atribuţiile vicepreşedinţilor;
    e) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau mai multor judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie;
    f) asigură specializarea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor instanţei;
    g) decide asupra necesităţii de a examina colegial unele cauze privind anumite materii sau categorii de persoane;
    h) constituie completele de judecată şi decide asupra schimbării membrilor acestora, în condiţiile art. 61 alin. (11);
    i) verifică procesul de repartizare aleatorie a dosarelor parvenite în instanţă spre examinare;
    j) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  privind obiectul acestora;
    k) conduce activitatea de generalizare a practicii judiciare şi de analiză a statisticii judiciare şi prezintă informaţii asupra acestor activităţi Consiliului Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de administrare judecătorească în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare;
    l) examinează petiţiile, în condiţiile legii, cu excepţia celor care ţin de acţiunile judecătorilor în înfăptuirea justiţiei, precum şi de conduita acestora;
    m) aprobă şi prezintă spre informare Consiliului Superior al Magistraturii programul concediilor de odihnă anuale ale judecătorilor, acordă judecătorilor concediile de odihnă anuale şi îi recheamă din concediu;
    n) reprezintă instanţa de judecată în relaţiile cu autorităţile publice şi cu mass-media;
    o) numeşte în funcţie funcţionarii publici, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de muncă ale acestora, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al secretariatului instanţei judecătoreşti;
    p) aplică sancţiuni disciplinare şi adoptă măsuri de stimulare a personalului secretariatului instanţei judecătoreşti;
    q) exercită alte atribuţii, conform legii.
    (2) Vicepreşedintele instanţei judecătoreşti exercită funcţiile preşedintelui instanţei judecătoreşti în cazul absenţei acestuia.
    [Art.161 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 17. Judecarea cauzelor
    Cauzele în materie civilă, penală sau în alte materii se judecă de către instanţele judecătoreşti în condiţiile normelor procesuale.
   
[Art.17 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.17 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    [Art.18 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.18 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.19 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 20. Hotărîrile instanţei judecătoreşti
    (1) Hotărîrile instanţei judecătoreşti se pronunţă în numele legii de către un singur judecător sau, după caz, cu votul majorităţii judecătorilor din complet.
    (2) Împotriva hotărîrilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, în  condiţiile legii.
    (3) Hotărîrile instanţei judecătoreşti  sînt obligatorii şi neexecutarea lor atrage răspundere, conform legii.
    Articolul 21. Probleme organizatorice
    Localităţile de reşedinţă, circumscripţia instanţelor judecătoreşti şi  numărul lor, precum şi numărul judecătorilor din judecătorii şi curţile de apel se stabilesc prin lege.
    [Art.21 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.21 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
Articolul 21. Aspecte organizatorice
    (1) Localităţile de reşedinţă şi circumscripţia instanţelor judecătoreşti sînt stabilite conform anexelor la prezenta lege.
    (2) Se stabileşte un număr de 504 posturi de judecător pentru toate instanţele judecătoreşti din Republica Moldova, inclusiv 33 de posturi de judecător pentru Curtea Supremă de Justiţie. Numărul total al posturilor de judecător include şi numărul posturilor de judecător pentru instanţele judecătoreşti amplasate în stînga Nistrului.
    (3) Instanţele judecătoreşti se asigură cu numărul necesar de judecători, precum şi cu numărul necesar de personal în condiţiile prezentei legi şi ale hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Numărul necesar de judecători pentru fiecare instanţă se stabileşte în corespundere cu Regulamentul privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanţele judecătoreşti, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul este public, se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti este grav afectată din cauza numărului de posturi vacante temporar, acestea pot fi ocupate pe o perioadă nedeterminată, conform legii, în cazul în care posturile de judecător au devenit vacante în urma:
    a) detaşării;
    b) suspendării din funcţie, în temeiul art. 24 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
    c) altor cauze, pe o perioadă mai mare de un an.
    (6) Numărul de posturi vacante temporar, care pot fi ocupate în cazurile prevăzute la alin. (5), se aprobă pentru fiecare instanţă judecătorească de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei, în termen de 15 zile după apariţia vacanţei postului.
    (7) După încetarea situaţiilor specificate la alin. (5), în cazul cînd judecătorul revine la instanţa în care a activat anterior, Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei judecătoreşti, este obligat să-i asigure de îndată un post vacant din fondul de rezervă specificat la alin. (8) şi (9) în cazul în care nu mai există posturi vacante la acea instanţă.
    (8) Pentru asigurarea posturilor de judecător necesare la încetarea situaţiilor specificate la alin. (5) se constituie un fond de rezervă de 15 posturi de judecător, care poate fi actualizat prin revizuirea prezentei legi.
    (9) Posturile din fondul de rezervă se repartizează instanţelor judecătoreşti prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii dacă în instanţele unde judecătorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante.
    (10) În cazul apariţiei ulterioare a unor posturi vacante la instanţa respectivă, temporar sau definitiv, posturile de judecător repartizate în condiţiile alin. (6) se reinclud de drept, de la data apariţiei vacanţei postului, în fondul de rezervă, iar judecătorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat în postul care a devenit vacant. Includerea postului vacant în fondul de rezervă se constată, la propunerea preşedintelui instanţei, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la apariţia vacanţei postului.
    (11) Sumele de bani corespunzătoare finanţării posturilor neocupate prevăzute la alin. (5) se virează la bugetul de stat la sfîrşitul fiecărui an calendaristic.
    [Art.21 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620; în vigoare 01.01.13]
    Articolul 22. Cheltuielile pentru înfăptuirea justiţiei
    (1) Mijloacele financiare necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, şi sînt incluse la bugetul de stat. Aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi se alocă în mod regulat.
   (2) Cheltuielile de judecată sînt reglementate de lege şi se includ la capitolul cheltuieli în bugetele instanţelor judecătoreşti respective, la un articol aparte.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art. 22 al.(1) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]

    [Art.23 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.23 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.23 modificat prin L191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.23 completat prin LP84 din 20.04.01, MO52-54 din 17.05.01]
   
Articolul 231. Autoadministrarea judecătorească
    (1) Independenţa instanţelor judecătoreşti reprezintă independenţa organizaţională şi funcţională a acestora, care este realizată prin autoadministrare judecătorească.
    (2) Autoadministrarea judecătorească este dreptul şi capacitatea reală a instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor de a soluţiona problemele funcţionării sistemului judecătoresc în mod autonom şi responsabil.
    (3) Autoadministrarea judecătorească se realizează în baza principiilor reprezentativităţii şi eligibilităţii organelor autorităţii judecătoreşti, precum şi în baza angajării răspunderii organelor autoadministrării judecătoreşti pentru exercitarea în mod corespunzător a funcţiilor delegate.
    (4) Organele autoadministrării judecătoreşti sînt Adunarea Generală a Judecătorilor şi Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.231 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 232. Adunarea Generală a Judecătorilor
    (1) Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea practică a principiului autoadministrării puterii judecătoreşti.
    (2) Adunarea Generală a Judecătorilor este constituită din judecătorii tuturor instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.
    (3) Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă anual în şedinţă ordinară în prima jumătate a lunii februarie. Adunarea poate fi convocată şi în cazuri excepţionale, la iniţiativa Consiliului Superior al Magistraturii sau a cel puţin 50 de judecători, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii anunţă data convocării şedinţei ordinare a Adunării Generale a Judecătorilor cu cel puţin o lună înainte de data şedinţei, elaborează şi distribuie judecătorilor proiectul agendei şedinţei, care se plasează şi pe pagina web a Consiliului, cu anexarea materialelor ce urmează a fi examinate. Propunerile de modificare a agendei şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor se admit şi pe parcursul şedinţei.
    (5) Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor este deschisă de către Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care transmite apoi conducerea şedinţei preşedintelui acesteia.
    (6) Preşedintele şi secretarul şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor se aleg la propunerea judecătorilor prezenţi la şedinţă, cu votul deschis al majorităţii simple a acestora.
    (7) Adunarea Generală a Judecătorilor este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exerciţiu. Acelaşi cvorum este necesar şi pentru desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale Adunării Generale a Judecătorilor.
    (8) Hotărîrile Adunării Generale a Judecătorilor se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarul şedinţei. Hotărîrile Adunării Generale a Judecătorilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor sau colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor  se adoptă prin vot secret. La decizia Adunării Generale a Judecătorilor pot fi adoptate prin vot secret şi alte hotărîri.
    (9) Hotărîrile Adunării Generale a Judecătorilor se execută de către organele autoadministrării judecătoreşti şi de către judecători şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.232 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 233. Competenţa Adunării Generale
                           a Judecătorilor
    (1) Adunarea Generală a Judecătorilor:
    a) audiază raportul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii;
    b) aprobă Codul de etică al judecătorului şi modificările operate în acesta;
    c) aprobă Regulamentul de funcţionare a Adunării Generale a Judecătorilor;
    d) alege, din rîndul judecătorilor, membrii permanenţi şi cîte 2 membri supleanţi în Consiliul Superior al Magistraturii, în colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi în colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi ridică mandatul acestora;
    e) examinează şi decide asupra altor chestiuni referitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti.
    (2) Pentru organizarea procedurii de alegere a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, în colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi în colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, Adunarea Generală a Judecătorilor constituie comisii speciale, ale căror componenţă şi mod de activitate se aprobă la şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor.
    [Art.233 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 24. Consiliul Superior al Magistraturii
    Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea constituirii şi funcţionării sistemului judecătoresc, este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti şi asigură autoadministrarea judecătorească.
   
[Art.24 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
Capitolul 2
INSTANŢELE  JUDECĂTOREŞTI
    [Capitolul 2 titlul în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 25. Judecătoriile
    (1) Judecătoriile funcţionează în sectoare stabilite prin lege. Judecătoriile şi localităţile din raza de activitate a acestora se stabilesc conform anexei nr. 2.
    (2) În cadrul sistemului judecătoresc funcţionează judecătorii specializate:
    a) Judecătoria Militară;
    b) Judecătoria Comercială de Circumscripţie.
    (3) Judecătoria Militară şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă cauzele date în competenţa lor prin lege şi îşi desfăşoară activitatea conform normelor generale de organizare judecătorească, cu excepţiile prevăzute de lege.
    (4) Structura şi statul de funcţii ale secretariatului Judecătoriei Militare se stabilesc de către Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Apărării.
    (5) Crearea de condiţii pentru activitatea conformă a Judecătoriei Militare, asigurarea tehnico-materială şi financiară a acesteia se efectuează de către Ministerul Apărării de comun acord cu Ministerul Justiţiei.
    (6) Judecătoria Militară dispune de un serviciu de pază militară, pus la dispoziţia sa de către Ministerul Apărării în mod gratuit. Personalul de pază militară se stabileşte de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apărării de comun acord.
   
[Art.25 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.25 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.25 în redacţia LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.01 art. 926]
    [Art.25 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.25 modificat prin LP762-XIV din 24.12.99]
    [Art.26 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.27 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.27 modificat prin LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48; în vigoare 22.04.08]
    [Art.27 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.27 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598 lit.h);i) devin lit.i);j)]
    [Art.27 modificat prinLP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.27 modificat prin LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.01 art. 926]
    [Art.28 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Capitolul 3 exclus prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Capitolul 4 titlul exclus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 35. Curţile de apel
    (1) Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care cuprinde mai multe judecătorii.
    (2) Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor, localitatea lor de reşedinţă sînt prevăzute la anexa nr.3.
    [Art.35 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.35 modificat prin LP762-XIV din 24.12.99]
    [Art.36 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.36 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    Articolul 37. Componenţa Curţii de Apel
    (1) Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii, după categoria cauzelor, sau dintr-un singur colegiu mixt.
    [Art.37 al. (1) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.37 al.(1) modificat prin LP970-XIII din 24.07.96]
    [Art.37 al.(2) esclus prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    (2) Colegiile se constituie din judecători ai curţilor de apel. Componenţa colegiilor se aprobă de către preşedintele curţii, prin ordin, la începutul fiecărui an. Preşedintele curţii de apel are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.
   
[Art.37 al.(2) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.37 al.(2) modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.37 al.(3) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.38 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
[Art.38 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.39 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
[Art.39 modificat prin LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48; în vigoare 22.04.08]
    [Art.39 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.39 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.39 modificat prin LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.01 art.926]
    [Art.40 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.40 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.40 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.40 modificat prin LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.01 art. 926]
    [Capitolul 5 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Capitolul 5 în redacţia LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare13.03.12]
    Notă: Legea №163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Capitolul 5 abrogat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]
    [Capitolul 5 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Capitolul 6 titlul exlus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 43.
Curtea Supremă de Justiţie
    (1) Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă, care asigură aplicarea corectă şi unitară a legilor de către toate instanţele judecătoreşti.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie este reglementată prin lege.
    [Art.44 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
[Art.44 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
Titlul III
ALTE ASPECTE ALE ORGANIZĂRII
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI
Capitolul 7
STRUCTURA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI
    [Capitolul 7 titlul în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620; în vigoare 01.09.12]    
   
Articolul 45. Administrarea instanţelor judecătoreşti
    (1) Activitatea instanţei judecătoreşti în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanţei judecătoreşti.
    (2) Activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei judecătoreşti este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un şef numit în funcţie de către preşedintele instanţei judecătoreşti în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (3) Şeful secretariatului instanţei judecătoreşti are următoarele atribuţii:
    a) organizează activitatea personalului legată de întocmirea şi afişarea, în termenul stabilit de normele procesuale, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv privind obiectul acestora;
    b) organizează activitatea personalului responsabil de asigurarea distribuirii aleatorii a cauzelor parvenite în instanţa judecătorească;
    c) gestionează mijloacele financiare alocate instanţei judecătoreşti;
    d) coordonează şi verifică activitatea subdiviziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti, asigură administrarea şi utilizarea optimă a resurselor financiare, materiale, intelectuale şi informaţionale în procesul implementării planurilor strategice de activitate a instanţei judecătoreşti;
    e) elaborează şi prezintă spre aprobare preşedintelui instanţei judecătoreşti planurile strategice de activitate a instanţei judecătoreşti;
    f) organizează şi coordonează dezvoltarea şi implementarea planurilor strategice de activitate a instanţei judecătoreşti;
    g) aprobă, după coordonarea cu preşedintele instanţei judecătoreşti, regulamentul de organizare şi funcţionare a secretariatului instanţei judecătoreşti;
    h) exercită alte funcţii atribuite prin lege sau delegate de către preşedintele instanţei judecătoreşti.
    (4) În caz de absenţă a şefului secretariatului instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia sau o parte din ele sînt delegate de către preşedintele instanţei judecătoreşti unuia dintre conducătorii subdiviziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti.
    [Art.45 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620; în vigoare 01.09.12]

    [Art.45 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.45 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
[Art.45 modificat prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326]
    Articolul 46. Structura, personalul şi salarizarea
                         personalului secretariatului instanţei
                         judecătoreşti
    (1) Secretariatul instanţelor judecătoreşti se constituie din grefă şi serviciul administrativ.
    (2) Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei. În cadrul grefei se instituie, respectiv, subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari, traducătorilor, interpreţilor, subdiviziuni pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru analiza, sistematizarea şi unificarea practicii judiciare, precum şi subdiviziuni pentru documentarea şi asigurarea desfăşurării procesului judiciar. Personalul grefei este compus din funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi  statutul funcţionarului public.
    (3) Serviciul administrativ al secretariatului instanţei judecătoreşti asigură activitatea organizatorică a instanţei judecătoreşti. În cadrul serviciului administrativ se instituie subdiviziunile: financiar-economică, de tehnologii informaţionale, arhiva, biblioteca, precum şi alte subdiviziuni necesare pentru activitatea instanţei judecătoreşti. Personalul serviciului administrativ este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    (4) Personalul secretariatului instanţei judecătoreşti este salarizat în condiţiile legii.
    (5)  Personalul secretariatului instanţei judecătoreşti este obligat să respecte atribuţiile de serviciu, etica profesională şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (6) Pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi pentru divulgarea informaţiei confidenţiale de serviciu, personalul secretariatului instanţei judecătoreşti poartă răspundere în condiţiile legii.
    [Art.46 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 47. Asistentul judiciar
    (1) Asistentul judiciar este angajatul instanţei judecătoreşti care asistă judecătorul la exercitarea de către acesta a funcţiilor sale. Fiecare judecător este asistat în activitatea sa de către un asistent judiciar.
    (2) Poate fi asistent judiciar persoana care are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în muncă în specialitate juridică de cel puţin un an, selectată în baza prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi  statutul funcţionarului public.
    (3) Asistentul judiciar are următoarele atribuţii:
    a) colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
    b) generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;
    c) verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;
    d) elaborează, la indicaţia judecătorului, proiectele de acte procesuale;
    e) asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti;
    f) participă în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale;
    g) îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei.
    [Art.47 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620; în vigoare 01.09.12]
    Articolul 48. Grefierul instanţei judecătoreşti
    (1) Cauzele în materie civilă şi penală, iar în cazurile prevăzute de lege şi alte cauze, se judecă cu participarea grefierului.
    (2) Modul de organizare a activităţii grefierilor, drepturile şi îndatoririle acestora se stabilesc în condiţiile legii.
   
[Art.48 al.(3) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.48 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    Articolul 481. Interpretul, traducătorul instanţei judecătoreşti
    (1) În cazurile prevăzute de legea procesuală, cauzele se judecă cu participarea interpretului, traducătorului. Modul de organizare a activităţii, drepturile şi îndatoririle interpretului, traducătorului se stabilesc în condiţiile legii.
    [Art.481 al.(2) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.481 al.(2) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.49 abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 50. Poliţia judecătorească
    (1) Instanţele judecătoreşti dispun de poliţie judecătorească, pusă în serviciul lor de Ministerul Justiţiei.
    [Art.50 al.(1) modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796; în vigoare 10.05.07]
   
[Art.50 al.(1) modificat prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326]
    (2) Necesarul de personal al poliţiei judecătoreşti, mijloacele pentru  întreţinerea ei şi regulamentul de serviciu se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.50 al.(2) modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.50 al.(2)modificat prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326]
    (3) Poliţia judecătorească:
    a) asigură paza localurilor, a altor bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securitatea judecătorilor, a celorlalţi participanţi la proces, ordinea publică în sediul instanţei şi la şedinţele de judecată;
    b) execută aducerea forţată în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte;
    c) exercită controlul persoanelor la intrarea şi la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, inclusiv controlul corporal, în condiţiile legii;
    d) acordă asistenţă, potrivit legii, executorilor judecătoreşti în procesul efectuării actelor de executare;
    e) asigură interacţiunea cu serviciile de escortare în instanţele judecătoreşti a persoanelor aflate sub arest, în probleme ce ţin de securitatea şi paza acestora;
    f) preîntîmpină şi asigură curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor administrative în instanţele judecătoreşti şi în procesul efectuării actelor de executare;
    g) execută deciziile şi indicaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, iar în cazul şedinţelor de judecată, deciziile şi indicaţiile preşedintelui completului de judecată;
    h) îndeplineşte şi alte însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei.
    [Art.50 al.(3) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
   
[Art.50 al.(3) modificat prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326]
    [Art.50 modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
    [Capitolul 8 abrogat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
   
[Capitolul 8 modificat prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06]
    [Capitolul 8 modificat prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326]
    [Capitolul 8 modificat prin LP1144 din 20.06.02, MO110/01.08.02 art.835]
    [Capitolul 8 modificat prin LP1363-XIII din 29.10.97]
Capitolul 9
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 54. Informaţia statistică
    Instanţele judecătoreşti prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi Departamentului de administrare judecătorească informaţii statistice referitoare la cauzele examinate în materie civilă, comercială, de contencios administrativ, contravenţională şi penală, în modul stabilit de instanţe.
    [Art.54 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 55. Controlul
    (1) Ministerul Justiţiei exercită controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice.
   
[Art.55 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.55 al.(1) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
(11) Auditul la instanţele judecătoreşti se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu procedura şi competenţele stabilite de lege.
    [Art.55 al.(11) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Controlul asupra încasării taxei de stat este exercitat de către organele fiscale de stat.
    (3) Se interzice exercitarea de presiune, prin efectuarea controlului, asupra judecătorului la înfăptuirea justiţiei sau îngrădirea independenţei judecătorilor şi a instanţelor judecătoreşti prin alte metode.
    (4) Încălcările depistate se elimină în modul stabilit.
    Articolul 56. Relaţiile cu instituţii similare străine
    Instanţele judecătoreşti întreţin relaţii cu instituţii similare din alte state, în modul stabilit.
   
Articolul 561. Simbolurile puterii judecătoreşti
    (1) În sălile de şedinţe ale instanţelor judecătoreşti se asigură plasarea/afişarea Declaraţiei de Independenţă, Stemei de Stat, Drapelului de Stat şi Constituţiei Republicii Moldova.
    (2) În şedinţele de judecată, judecătorii instanţelor judecătoreşti şi ai curţilor de apel poartă mantii de culoare neagră şi insigne cu imaginea Stemei de Stat. Mantiile şi insignele se eliberează gratuit. Modelul ţinutei vestimentare şi al insignei se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.561 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 562. Transparenţa activităţii instanţei
                            judecătoreşti
    (1) În fiecare instanţă judecătorească este desemnat un angajat al secretariatului responsabil de relaţiile cu publicul.
    (2) Orice persoană are dreptul să solicite şi să primească informaţii referitoare la activitatea instanţei judecătoreşti sau la o anumită cauză. Informaţia se acordă în forma solicitată (telefon, fax, poştă, poştă electronică, precum şi în alte forme de furnizare a informaţiei), cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind confidenţialitatea procesului.
    (3) Lista cauzelor fixate pentru judecare se plasează pe pagina web a instanţei judecătoreşti, precum şi pe un panou public, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei de judecată, indicîndu-se numărul dosarului, numele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele sau denumirea părţilor, obiectul cauzei, precum şi alte date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată.
    [Art.562 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
T i t l u l  IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul I
    Prezenta lege intră  în vigoare la data  publicării, cu excepţia articolului 15 şi a capitolelor 3, 4, 5 şi 6, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 1996.
    Articolul II
    Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în  măsura  în care nu contravin legii de faţă.
    Articolul III
    Guvernul:
    - pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - prezintă Parlamentului spre examinare, în termen de 3 luni, proiectele de legi privind: Consiliul Superior al Magistraturii; Colegiul de calificare; Colegiul de disciplină; Curtea Supremă de Justiţie; puterea judecătorească; unele modificări şi completări în Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală şi Codul cu privire la contravenţiile administrative; nomenclatorul de legi şi hotărîri care urmează să fie abrogate;
    - prevede în proiectul bugetului pe anul 1996 alocarea de mijloace, luînd în considerare executarea prezentei legi;
    - la propunerea Ministerului Justiţiei, asigură finanţarea Curţii de Apel, a tribunalelor şi a judecătoriilor, precum şi înzestrarea lor  cu localuri, mobilă, tehnică, mijloace de transport şi cu alte dotări.
    Articolul IV
    Instanţele judecătoreşti existente la data intrării în vigoare a prezentei legi rămîn în funcţiune pînă la constituirea noilor instanţe.
    Articolul V
    Judecătoria Supremă şi Ministerul Justiţiei asigură continuitatea activităţii judecătoriilor în perioada reformei judiciare, iar din 1996 - funcţionarea tuturor instanţelor judecătoreşti în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 6 iulie 1995.
    Nr. 514-XIII.

    [Anexa nr.1 abrogată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare13.03.12]
    [Anexa nr.1 modificată prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP145-XV din 14.05.2004, MO88/04.06.04 art.461]

    [Anexa nr.1 modificată prin RMO117 din 13.06.03, pag.19]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP564 din 25.12.03, MO22-25/06.02.04 art.137]

    [Anexa nr.1 introdusă prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]


    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

   [Anexa nr.2 modificată prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]

    [Anexa nr.2 în redacţia LP564 din 25.12.03, MO22-25/06.02.04 art. 137]

    [Anexa nr.2 modificată prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]

 


    [Anexa nr.2 exclusă prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432; anexa nr.1 devine anexa nr.2]

   
anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 modificată prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

    [Anexa nr.3 modificată prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]

    [Anexa nr.3 modificată prin LP564 din 25.12.03, MO22-25/06.02.04 art.137]

    [Anexa nr.3 în redacţia LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]

    [Anexa nr.3 modificată prin RMO117/13.06.03 pag.19]

    [Anexa nr.3 modificat prin LP951 din 04.04.02, MO66/23.05.02 art.531]

    [Anexa nr.3 modificată prin LP373 din 19.07.01, MO129/23.10.2001 art.926]

    [Anexa nr.3 modificată prin LP81 din 20.04.01, MO52-54/17.05.01]