LPM613/2001
ID intern unic:  312854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 613
din  08.11.2001
privind recalcularea pensiilor
Publicat : 29.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 144-146     art Nr : 1121
MODIFICAT
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Începînd cu 1 decembrie 2001 şi 1 mai 2002, se reclaculează pensiile pentru limită de vîrstă, de invaliditate şi de urmaş, stabilite şi recalculate în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.   
[Art.1 modificat prin LP1003 din 19.04.02, MO57-58/25.04.02 art.423]
Art. 2. - Recalcularea pensiilor se efectuează în condiţiile anexelor nr. 4 şi nr. 5 la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, în care, de la 1 decembrie 2001, indicii P m1, P m2, P m3, P m4 şi P m5 vor avea, respectiv, următoarele valori: 85, 100, 105, 100 şi 70. De la 1 mai 2002, indicii Pm1, Pm2, Pm3, Pm4, Pm5 vor avea, respectiv, următoarele valori: 110, 125, 130, 125 şi 85.
[Art.2 modificat prin LP1003 din 19.04.02, MO57-58/25.04.02 art.423]
Art. 3. - Pentru recalcularea pensiilor se aplică Sm = 407 lei (salariul mediu lunar pe ţară, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2001).
Art. 4. - În cazul realizării unui stagiu incomplet de cotizare, cuantumul pensiei se determină proporţional stagiului de cotizare confirmat. Pentru persoanele care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, stagiul necesar se determină conform normelor în vigoare la momentul stabilirii pensiei.
Art. 5. - În fiecare caz de recalculare, cuantumul majorării pensiei integrale nu poate fi mai mic decît cuantumul majorării minimumului garantat.
Art. 6. - Recalcularea pensiilor se efectuează conform datelor din documentele de pensionare.
Art. 7. - Începînd cu 1 mai 2002 se majorează cu 25 lei:
pensiile în plată şi pensiile stabilite ulterior datei de 1 mai 2002, în condiţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, la calcularea cărora nu se aplică minimumul garantat de stat;
pensiile în plată şi pensiile stabilite ulterior datei de 1 mai 2002 pentru unele categorii de angajaţi din aviaţia civilă, calculate în condiţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat;
pensiile în plată pentru vechime în muncă, a căror plată se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
[Art.7 introdus prin LP1003 din 19.04.02, MO57-58/25.04.02 art.423; art.7 devine art.8]
Art. 8. - Cheltuielile pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se suportă din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 8 noiembrie 2001.
Nr. 613-XV.