LPA625/1991
ID intern unic:  312855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 625
din  02.07.1991
cu privire la protecţia muncii
Publicat : 02.07.1991 în Monitorul Oficial Nr. 6     Data intrarii in vigoare : 02.07.1991

   Abrogată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349


    MODIFICAT

    LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534
    LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP148 -XVI din 08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459
    L240 -XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP136 -XV din 10.05.01, MO62/09.06.01 art.414
    LP1592-XIII din 27.02.98, MO44/21.05.98 art.
    LP120-XII din 26.05.94, MO02/25.08.94

    Prezenta Lege are menirea de a asigura  exercitarea dreptului angajaţilor la protecţia muncii.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiune de protecţie a muncii.
    Protecţia muncii reprezintă  un  sistem de măsuri  şi  mijloace social-economice, organizatorice, tehnice, curative şi profilactice, care acţionează în baza actelor legislative şi a altor acte normative şi care asigură securitatea angajatului, păstrarea sănătăţii şi menţinerea capacităţii lui de lucru în procesul muncii.
    Articolul 2. Dreptul la protecţia muncii.
    De dreptul la  protecţia  muncii  beneficiază cetăţenii  Republicii Moldova, cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie.
    Articolul 3. Legislaţia de protecţie a muncii şi sfera ei de acţiune.
    Baza normativă a protecţiei muncii o constituie prezenta Lege, Codul muncii  şi alte acte legislative ale Republicii  Moldova, standardele, normele, regulile, instrucţiunile de protecţie a muncii, precum şi actele normative şi juridice unionale şi internaţionale, ratificate de Republica Moldova, care stabilesc cerinţele de securitate şi igienă faţă de organizarea muncii, mijloacele de producţie, procesele  tehnologice, locurile de muncă etc.
    Legile, standardele,normele, regulile, instrucţiunile de protecţie a muncii sînt obligatorii tuturor organelor de stat şi organelor economice întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, tuturor  persoanelor oficiale şi angajaţilor.
    Acţiunea legislaţiei de protecţie a muncii se extinde asupra tuturor angajaţilor  care se  află  în relaţii  de  muncă  cu  întreprinderi, instituţii, organizaţii ce au diferite forme de proprietate şi de gospodărire, inclusiv cu patroni aparte; asupra membrilor de cooperative studenţilor şi elevilor şcolilor tehnico-profesionale, medii de specialitate şi de cultură generală care fac practica de producţie; asupra militarilor antrenaţi să muncească la întreprinderi; asupra persoanelor  care  îşi  ispăşesc pedeapsa  conform sentinţei instanţei judecătoreşti  în perioada de lucru întreprinderile penitenciarelor sau la întreprinderile stabilite de organele care răspund de executarea sentinţelor; precum şi asupra executanţilor unor altor  tipuri  de activitate, organizate în interesul societăţii  şi  al statului.
    [Alin.3 art.3 modificat prin LP136 din 10.05.2001 MO 62 din 09.06.2001]
    Articolul 4. Principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii.
    Republica Moldova, în persoana organelor  puterii de stat  şi administraţiei  de  stat,  cu  concursul  sindicatelor şi al altor organizaţii  reprezentative ale oamenilor muncii, ale antreprenorilor, elaborează, promovează şi revizueşte  periodic politica  de  stat  în domeniul securităţii, igienei muncii şi mediului de prodicţie.
    Politica de stat a Republicii Moldova în domeniul protecţiei  muncii se bazează pe:
    unitatea acţiunilor ministerelor, departamentelor, serviciilor, inspectoratelor, organelor autoadministrării  locale şi ale întreprinderilor, îndreptate spre îmbunătăţirea     condiţiilor de muncă şi protecţiei muncii, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
    prioritatea vieţii şi  sănătăţii  angajatului  faţă  de  rezultatele activităţii de producţie a întreprinderii;
    coordonarea activităţii  în  domeniul  protecţiei  muncii  cu alte direcţii ale politicii economice şi sociale, cu activitatea din domeniul protecţiei mediului înconjurător;
    stabilirea unor cerinţe  unice în domeniul protecţiei muncii  pentru toate  întreprinderile,  indiferent de formele lor de proprietate şi  de gospodărire;
exercitarea supravegherii controlului independent şi eficient asupra respectării normelor de protecţie a muncii la întreprinderi;
    folosirea pe larg a realizărilor ştiinţei, tehnicii şi experienţei înaintate în domeniul protecţiei muncii, stimularea  cerinţelor  şi aplicarea tehnicii şi tehnologiei inofensive, a     mijloacelor de protecţie a angajaţilor;
    promovarea unei politici fiscale ce ar favoriza crearea  condiţiilor de muncă sănătoase şi inofensive la întreprinderi;
    participarea statului la finanţarea protecţiei muncii;
    asigurarea gratuită a angajaţilor cu echipament şi alte mijloace de protecţie individuală, cu alimentaţie curativ-profilactică;
    obligativitatea  cercetării şi evidenţei fiecărui accident de  muncă şi a fiecărui caz de îmbolnăvire profisională;
    apărarea socială a intereselor angajaţilor accidentaţi în muncă  sau afectaţi de boli profesionale;
    susţinerea pe  toate căile a activităţii sindicatelor şi  a  altor organizaţii  obşteşti,  a  întreprinderilor şi a unor  persoane  aparte, orentate spre asigurarea protecţiei muncii;
    colaborarea internaţională  în soluţionarea problemelor de protecţie a muncii.
    Articolul 5. Participarea organizaţiilor obşteşti la elaborarea
                       şi adoptarea hotărîrilor
                       în problemele de protecţie a muncii
    Pentru soluţionarea problemelor de protecţie a muncii întreprinderile, specialiştii, cetăţenii pot să se asocieze în organizaţii obşteşti, care acţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind organizaţiile obşteşti.
    Organele administraţiei  de stat şi cele economice, de  supraveghere şi  control, precum şi  întreprinderile, acordă  ajutor nelimitat  şi susţinere acestor organizaţii  şi  ţin cont de  propunerile şi recomandările  lor la elaborarea şi adoptarea hotărîrilor în  problemele asigurării protecţiei muncii.
    Articolul 6. Protecţia muncii la îndeplinirea contractelor şi a acordurilor internaţionale
    În cazul în care întreprinderile şi  cetăţenii  Republicii  Moldova efectuează  în  străinătate lucrări pe bază de contracte  sau  acorduri internaţionale, se aplică cerinţele protecţiei muncii preconizate în ele dacă nu e prevăzut altfel.
    Particularităţile regulamentului relaţiilor în domeniul protecţiei muncii cetăţenilor străini care lucrează  în  întreprinderile din Republica Moldova se stabilesc prin acordul părţilor interesate.
Capitolul II
GARANŢIILE ÎN EXERCITAREA DREPTULUI
ANGAJAŢILOR LA PROTECŢIA MUNCII
    Articolul 7. Garanţiile dreptului la protecţia muncii în procesul de muncă.
    Condiţiile contractului de muncă trebuie să corespundă  prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative de protecţie a muncii.
Administraţia e obligată să aplice mijloace moderne de protecţie a muncii  şi să asigure condiţii sanitaro-igienice de muncă ce ar  preveni accidente de muncă şi imbolnăvire profesională.
    Dacă administraţia  încalcă  legislaţia de protecţie a muncii şi faptul acesta este confirmat de organele de supraveghere şi de control, contractul de muncă poate fi desfăcut  la  solicitarea  angajatului, plătindu-i-se indemnizaţia de concediere.
    În cazul în care  angajatul are simptomele unei  boli  profesionale administraţia  trebuie  să-l  treacă la altă muncă  în  baza  raportului medical în modul stabilit.
    Articolul 8. Examenul medical obligatoriu şi limitarea
                       plasării în muncă din cauza stării de sănătate
    Întreprinderea e obligată  să organizeze examenul medical al angajatului  înainte de  încheierea contractului de muncă şi examene medicale  periodice  pe parcusul acţiunii contractului de muncă  în corespundere cu modul stabilit de organele ocrotirii sănătăţii.
    În timpul examenului medical  obligatoriu angajatului i se păstrază locul de lucru (funcţia) şi salariul mediu.
    Angajatul nu are dreptul să se eschiveze de la examenul medical. În cazul în  care angajatul se eschivează de examenul medical sau dacă nu urmează  recomandările comisiilor medicale, ce rezultă din examenulmedical, administraţia are dreptul să-l tragă la răspundere disciplinară sau să nu-l admită la muncă.
    Să interzice încadrarea sau  admiterea  angajatului, inclusiv  cu consimţămîntul  lui,  la  munca  ce  este  contraindicată  în  raportul organelor medicale din cauza stării lui de sănătate.
    Articolul 9. Asigurarea socială şi asigurarea individuală a
                       angajaţilor împotriva accidentelor de muncă
                       şi îmbolnăvirilor profesionale
    Patronii de întreprinderi sînt obligaţi să organizeze pentru angajaţi asigurări sociale împotriva accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în modul şi în condiţiile  determinate de legislaţie.
  Categoriile de persoane care lucrează în condiţii de mare risc, al căror patron este obligat să organizeze asigurarea individuală împotriva accidentelor de  muncă,  mărimea sumelor de asigurare se  stabilesc  în contractul colectiv sau  în  acordul  încheiat între administraţia întreprinderii, proprietar sau între organul de conducere, împuternicit de el, şi comitetul sindicatului.
    Articolul 10. Interzicerea de a admite la lucru persoanele
                         care nu au pregătire profesională necesară
    Se interzice admiterea la lucru a persoanelor care nu au pregătirea profesională necesară şi care nu au trecut instruirea, instructarea şi verificarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii  în  modul stabilit.
    Articolul 11. Dreptul angajatului la informare, înlesniri şi
                         compensaţii corespunzătoare condiţiilor de muncă
   Administraţia e obligată să  informeze angajatul despre starea condiţiilor de muncă, despre înlesnirile şi compensaţiile prevăzute în legătură cu acesta  în momentul angajării lui la  lucru şi  periodic, conform rezultatelor controlurilor sau după schimbarea  procesului de producţie, precum şi la solicitarea angajatului. Pentru categoriile  de angajaţi care au dreptul la înlesniri şi compensaţii în  legătură  cu condiţiile de muncă nocive şi grele caracterul şi mărimea unor astfel de înlesniri şi compensaţii se determină în actele legislative respective.
    Prin contractul colectiv  (individual) de muncă  întreprinderea are dreptul să stabilească din contul profitului său înlesniri şi compensaţii suplimentare pentru angajaţii care lucrează în condiţii  de muncă nocive şi grele.
    Angajatul care şi-a vătămat organismul ori şi-a zdruncinat sănătatea din vina (parţială sau completă) întreprinderii, precum şi membrii familiei angajatului care şi-a perdut viaţa în urma unui  accident de muncă  sau unei îmbolnăviri profesionale au dreptul la repararea pagubei în conformitate cu prezenta Lege şi cu alte acte normative.
    Articolul 12. Interzicerea activităţii organelor economice,
                         întreprinderilor, persoanelor oficiale şi angajaţilor
                         ce nu corespunde normelor de protecţie a muncii
    Activitatea întreprinderilor şi a subdiviziunilor lor, exploatarea mijloacelor de producţie, activitatea organelor economice, a persoanelor oficiale şi  a angajaţilor ce nu corespund cerinţelor de  securitate  a muncii  şi  periclitează  viaţa sau sănătatea angajaţilor urmează a fi suspendată  în modul stabilit (pînă la lichidarea încălcărilor) de către organele plenipotenţiare (persoane oficiale).
    Articolul 13. Garanţiile pentru  angajaţi  în cazul staţionării forţate
                         sau refuzului de a lucra în legătură cu            
                         neasigurarea condiţiilor inofensive de muncă
    În timpul întreruperii lucrului la întreprinderi, în  subdiviziunile lor,  la locurile de muncă din cauza încălcării legislaţiei de protecţie a  muncii  care  nu a fost comisă din vina angajaţilor, acestora  li  se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu.
   Refuzul angajatului de a executa lucrările din  cauza  neasigurării condiţiilor inofensive de muncă,  fapt  ce  periclitează  viaţa  sau sănătatea, este întemeiat  şi  nu  atrage după sine  nici  un  fel  de răspundere din partea lui.
    Articolul 14. Particularităţile reglementării relaţiilor în domeniul protecţiei muncii pentru unele catedorii de angajaţi
Particularităţile  reglementării  relaţiilor în domeniul  protecţiei muncii  pentru  unele categorii de angajaţi (femei, tineri, persoane  cu capacitate de  muncă limitată), precum şi persoanele care  lucrează  în condiţii de muncă nocive şi grele, le stabileşte legislaţia.
Capitolul III
CONDUCEREA PROTECŢIEI MUNCII.
    Articolul 15. Împuternicirile Guvernului Republicii
                         Moldova în domeniul protecţiei muncii
    Conducerea de stat a protecţiei muncii o execută Guvernul Republicii Moldova.
Guvernul Republicii Moldova:
    elaborează şi promovează o politică de stat unică în domeniul protecţiei muncii, determină funcţiile ministerelor, organelor autoadministrării locale, ale altor organe şi organizaţii,  coordonează activitatea de asigurarea a condiţiilor de muncă sănătoase şi inofensive şi exercită controlul asupra acestei activităţi;
    elaborează, cu  concursul  sindicatelor  şi  al  altor organizaţii reprezentative ale oamenilor muncii şi ale antreprenorlor, programele de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi a protecţiei muncii, organizează îndeplinirea lor;
    stabileşte înlesniri  fiscale pentru  întreprinderile care  produc mijloace  de producţie a muncii şi prestează servicii de perfecţionare a protecţiei muncii în producţie;
    organizează şi  coordonează cercetările ştiinţifice, elaborarea actelor reglementare şi a altor acte normative de protecţie a muncii;
    organizează pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii.
    Articolul 16. Împuternicirile ministerelor şi departamentelor în domeniul protecţiei muncii
    Ministerile şi departamentele Republicii Moldova:
    determină, cu  concursul sindicatelor de ramură şi al altor organizaţii reprezentative ale oamenilor muncii şi ale antreprenorilor, direcţiile principale ale activităţii în vederea promovării politicii de stat  în  domeniul protecţiei muncii la nivel de ramură şi  transpun  în practică măsurile prevăzute;
    elaborează standardele, normele, regulile, instrucţiunile de ramură şi alte acte normative de protecţie a muncii, organizează avizarea  de construire  şi reconstruire a obiectelor de producţie, a noilor  procese tehnologice şi  utilaje sub aspectul  corespunderii  cerinţelor  de securitate a muncii.
    organizează în  modul stabilit instruirea lucrătorilor de conducere şi  specialiştilor de la întreprinderi şi verificarea cunoştinţelor  lor privitoare la normele şi regulile de protecţie a muncii;
    exercită controlul   interdepartamental  asupra  stării   protecţiei muncii.
    Articolul 17. Împuternicirile organelor autoadministrării locale
                          în domeniul protecţiei muncii
    Organele autoadministrării locale:
    asigură realizarea  politicii de stat în domeniul protecţiei  muncii pe teritoriul subordonat;
    crează, în caz  de  necesitate, din contul cotei de  participaţie  a întreprinderilor şi  din  alte mijloace un fond special  al protecţiei muncii  pentru soluţionarea problemelor     regionale şi acordarea de ajutor întreprinderilor în asigurarea protecţiei muncii.
    Articolul 18. Conducerea activităţii de protecţie a muncii la întreprindere
    Condiţiile de muncă la  întreprindere  trebuie să corespundă standardelor, normelor şi regulilor de protecţie a muncii. Întreprinderea e obligată să asigure:
    siguranţa clădirilor, construcţiilor,  proceselor tehnologice  şi  a utilajului;
    condiţii sanitaro-igienice şi de protecţie a muncii la fiecare loc de lucru care să corespundă normativelor în vigoare;
    organizarea asistenţei  sanitaro-sociale  curative  şi  profilactice pentru angajaţi;
    regimuri optime de muncă şi de odihnă;
    distribuirea gratuită angajaţilor a echipamentului de protecţie individuală în sortimentul cuvenit şi în termenele stabilite;
    instruirea, instructarea  angajaţilor  şi verificarea  cunostinţelor lor  privind  normele  şi  regulile de protecţie  a  muncii,  propagarea protecţiei muncii.
    Administraţia întreprinderilor trebuie să asigure condiţii de  muncă sănătoase  şi  inofensive,  să organizeze  controlul  asupra  factorilor periculoşi şi nocivi.
    Administraţia şi angajaţii întreprinderii colaborează în activitatea de asigurare a protecţiei muncii.
    Articolul 19. Serviciul de protecţie a muncii la întreprindere
   Pentru organizarea lucrului de protecţie a  muncii  şi  pentru exercitarea controlului asupra respectării de către toţi angajaţii  a legislaţiei,  normelor şi regulilor de  protecţie a  muncii la întreprinderi se formează servicii de protecţie a muncii.
    La întreprinderile care au 50 de angajaţi sau mai mult se  introduce funcţia de specialist în protecţia muncii.
    La întreprinderile care  au  un număr mai mic de angajaţi  această funcţie o exercită conducătorii lor.
    La întreprinderile care au peste o mie de angajaţi  în componenţa serviciului  de protecţie a muncii se introduce funcţia de medic pentru igiena muncii şi se organizează laboratorul industrial sanitar.
    Specialistul  în protecţia muncii are dreptul să dea conducătorilor de subdiviziuni şi de servicii dispoziţii, obligatorii pentru executare, privind lichidarea încălcărilor normelor şi regulilor de  protecţie a muncii, să prezinte conducătorului de întreprindere  actele  pentru tragerea  la  răspundere  a persoanelor oficiale care  comit  astfel de încălcări.  Specialiştii  în  protecţia muncii nu pot  fi  antrenaţi  în activităţi care nu intră în funcţiile lor.
    Serviciul de protecţie  a muncii  se  lichidează  numai  în  cazul încetării activităţii întreprinderii.
    Articolul 20. Obligaţia angajaţilor de la întreprinderi de a respecta normele, regulile, instrucţiunile şi alte  
                          acte normative privind protecţia muncii
    Angajaţii sînt obligaţi:
    să studieze, să  însuşească practic şi să respecte cerinţele de securitate a muncii, de igienă a muncii şi de apărare antiincendiară, prevăzute în actele normative respective de protecţie a muncii;
    să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, încît  să nu expună la pericol persoana proprie şi ceilalţi lucrători;
    să muncească în echipament de protecţie şi să utilizeze mijloacele de protecţie individuală şi colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile şi instrucţiile de protecţie a muncii;
   să înştiinţeze la timp reprezentanţii administraţiei despre toate cazurile de încălcare a actelor normative de protecţie a muncii, care periclitează sănătatea sau viaţa angajaţilor, precum şi despre avariile şi accidentele ce s-au produs.
Capitolul IV
ASIGURAREA TEHNICO-ORGANIZATORICĂ
ŞI FINANCIARĂ A PROTECŢIEI MUNCII.
    Articolul 21. Respectarea normelor de protecţie a muncii la proiectarea,
                         construcţia (cofecţionarea şi exploatarea mijloacelor de producţie)
    Clădirile, construcţiile, procesele tehnologice şi utilajele de producţie  trebuie să corespundă cerinţelor ce asigură condiţii de muncă sănătoase şi inofensive.
    Nici o întreprindere nouă sau reconstruită, nici un obiect, nici  un mijloc de producţie nu poate fi admis şi pus în funcţie, dacă  nu  are certificat de securitate, eliberat în modul stabilit.
    Articolul 22. Pregătirea specialiştilor în protecţia muncii şi
                         instruirea înaceastă materie a angajaţilor
    Statul asigură pregătirea în instituţiile de învăţămînt superior  şi mediu de specialitate a specialiştilor în protecţia muncii.
    Instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate trebuie să  organizeze  studierea obligatorie de către  studenţi  şi  elevi  a cursului "Protecţia muncii", ţînind cont de particularităţile producţiei respective.
   Întreprinderea e obligată să organizeze un sistem de instruire a tuturor angajaţilor şi de ridicare a nivelului  lor profesional în domeniul protecţiei  muncii. Modul, termenele şi durata  instruirii  le stabileşte  administraţia  de  comun acord  cu  comitetul  sindicatului, pornind de la cerinţele legislaţiei, în vigoare, de protecţie a muncii.
    Conducătorii şi specialiştii întreprinderii pînă la numirea în  post iar  după aceea periodic, cel puţin odată în trei ani, sînt obligaţi  să audieze, în  modul stabilit un curs de lecţii şi să fie verificaţi  sub aspectul  cunoaşterii  normelor  şi regulilor de protecţie a  muncii  în volumul necesar pentru exercitarea funcţiilor de serviciu.
    Toate formele de instruire şi de ridicare a nivelului profesional al angajaţelor la întreprinderi trebuie să privadă instruirea în materie de protecţie a muncii.
    Întreprinderea organizează instruirea împuterniciţilor pentru protecţia  muncii  în termenul şi după programul coordonat cu  comitetul sindicatului.
    Articolul 23. Avizarea locurilor de muncă sub aspectul
                          corespunderii lor normelor şi regilelor de
                         protecţie a muncii
    întreprinderea  este obligată să  avizeze periodic,  în termenele coordonate cu comitetul sindicatului, locurile de muncă sub aspectul corespunderii lor normelor şi regulilor de protecţie a muncii.
    Rezultatele avizării se  aduc la cunoştinţa colectivului  de  muncă. Conform  rezultatelor  avizării  locurilor de muncă  administraţia  este obligată  să  ia  măsurile necesare pentru a le pune în  concordanţă  cu actele normative, în vigoare, de pretecţie a muncii.
    Articolul 24. Planificarea lucrărilor de protecţie a muncii
    Administraţia elaborează  şi  realizează planuri de  perspectivă  şi anuale de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, de asigurare a protecţiei muncii şi de păstrare a săntăţii angajaţilor.
    Obligaţiile reciproce ale administraţiei şi angajaţilor de a asigura la întreprindere condiţii de muncă sănătoase şi inofensive se stipulează în contractul (acordul) colectiv.
    Articolul 25. Asigurarea securităţii la producerea şi aplicarea substanţelor nocive
    La întreprinderile a căror activitate este legată de producerea şi aplicarea substanţelor nocive chimice, fizice, biologice şi de altă natură trebuie să fie elaborate acte tehnice  normative şi aplicate măsuri  tehnico-organizatorice, sanitaro-igienice şi alte măsuri, pentru asigurarea  securităţii şi  prevenirea acţiunii lor dăunătoare  asupra angajaţilor, populaţiei şi mediului înconjurător.
    Se interzice aplicarea în producţie a substanţelor nocive, a  căror concentraţie limită permisă nu este stabilită şi care nu au fost supuse expertizei toxicologice.
    Articolul 26. Finanţarea protecţiei muncii şi asistenţa ei tehnico-materială
    Protecţia muncii se finanţează din contul statului şi din cel al întreprinderilor. Alocaţiile bugetare pentru protecţia muncii se folosesc pentru finanţarea cercetărilor ştiinţifice, pentru realizarea programelor de stat şi programelor regionale speciale privind protecţia muncii,  pentru  întreţinerea organelor  de conducere  a protecţiei muncii.
    Administraţia întreprinderii alocă anual, în  dependenţă  de condiţiile de muncă şi de starea securităţii  muncii, de  nivelul traumatismului şi al morbidităţii, mijloacele financiare şi  materiale necesare acţiunilor de protecţie a muncii. Se  interzice cheltuirea acestor mujloace în alte scopuri.
    Volumul finanţării acţiunilor de protecţie a muncii se stabileşte în contracte (acorduri)  colective, astfel încît mărimea cheltuielilor anuale să  nu fie mai puţin de două procente faţă de suma  mijloacelor consumate pentru remunerarea muncii angajaţilor la întreprinderi.
    Angajaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de  finanţarea acţiunilor de protecţie a muncii.
    [Art.26 modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.26 modificat prin Legea nr.1592-XIII din 27.02.98]
    Articolul 27. Dările de seamă statistice de stat privind protecţia muncii
   Întreprinderile prezintă la timp şi conform  formei stabilite de organele statistice, în comun cu sindicatele, dări de seamă statistice privind starea condiţiilor de muncă, protecţiei muncii şi  rezultatele lucrărilor  întreprinse pentru a le aduce în corespundere cu normativele în vigoare.
Capitolul V
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL ASUPRA
RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI DE PROTECŢIE A MUNCII
ŞI RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA EI
    Articolul 28. Supravegherea şi controlul de stat
                         asupra respectării legislaţiei de
                         protecţie a muncii
    Supravegherea şi controlul de stat asupra respectării legislaţiei de protecţie a muncii le efectuează organele de stat speciale (inspecţiile) independente în activitatea lor de administraţia întreprinderilor şi de organele acestora ierarhic superioare.
    Organele de stat (inspecţiile) de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei de protecţie a muncii se formează prin hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova şi funcţionează în  baza  regulamentelor aprobate de ei.
    Executarea deciziilor organelor (inspecţiilor) de stat sau ale reprezentanţelor lor plenipotenţiari care nu depăşesc  limitele drepturilor lor este obligatorie. Aceste decizii pot fi atacate în modul stabilit.
    Supravegherea supremă asupra executării exacte şi uniforme a legislaţiei de protecţie  a muncii o  exercită  Procurorul  Republicii Moldova şi procurorii subordonaţi lui.
    Articolul 29. Controlul colectivului de muncă asupra respectării
                          acestor legislative şi altor acte normative
                         de protecţie a muncii
    Controlul obştesc asupra respectării actelor legislative şi altor acte normative de protecţie a muncii la întreprinderi îl exercită colectivele de muncă şi organizaţiile sindicale în persoana împuterniciţilor, aleşi de ei, pentru protecţia muncii.
    Împuternicitul pentru protecţia muncii are dreptul să exercite  fără obstacole controlul asupra stării protecţiei muncii la locurile de muncă să facă propuneri privind lichidarea încălcărilor scoase la iveală  şi tragerea la răspundere a vinovaţilor.
    Administraţia acordă săptămînal împuternicitului pentru protecţia muncii cel puţin două ore din timpul de lucru, remunerate în mărimea salariului mediu, pentru a-şi exercita funcţiile.
    Articolul 30. Drepturile sindicatelor  în  exercitarea supravegherii
                         şi controlul asupra respectării actelor ligislative
                         şi a altor acte normative de protecţie a muncii
    Sindicatele pot adresa, din iniţiativă proprie sau la  solicitarea lui asupra respectării de către administraţie a actelor legislative şi a altor acte normative de protecţie a muncii, creează îm aceste scopuri inspecţii, care acţionează în  conformitate  cu  legislaţia  şi cu regulamentul aprobat.
    Sindicatele participă la elaborarea şi coordonarea actelor normative de protecţie a muncii, au drept să facă recurs prin organele  de  stat respective  împotriva  punerii  în aplicare a actelor care  nu  au  fost coordonate cu ele.
    Reprezentanţii sindicatelor  participă la activitatea comisiilor de stat  pentru  admiterea  în exploatare a mijloacelor  de  producţie, la cercetarea  accidentelor  de muncă, verifică starea protecţiei muncii, exercitarea acţiunilor de îmbunătăţire a acesteia, prevăzute în contractele colective de la întreprinderi şi în conformitate cu rezultatele acestor controluri fac recomandări, a căror executare este obligatorie, privind lichidarea încălcărilor scoase la iveală.
    În cazul în care persoanele oficiale încalcă premeditat normele  de protecţie  a muncii, tăinuiesc accidente de muncă sindicatele au dreptul să adreseze organelor de stat, economice şi celor de ocrotire a normelor de drept cereri privitoare la tragerea la răspundere a vinovaţilor.
    Dacă să creează  un pericol imnent pentru  sănătate şi  viaţa lucrătorilor,  sindicatele  au  dreptul  să intrerupă  lucrările  şi  să suspende acţiunea hotărîrilor, adoptate de administraţie, care contravin legislaţiei  de protecţie a muncii. Protestele administraţieigenerale de astfel de acţiuni ale sindicatelor, se examinează pe calea judiciară.
    Sindicatele pot adresa,  din iniţiativă proprie sau  la  solicitarea angajaţilor, cerere de acţiune în justiţie pentru apărarea  drepturilor lor  la  repararea pagubei pricinuite de vătămarea organismului ori de zdruncinarea sănătăţii în timpul îndeplinirii atribuţiilor de  serviciu şi în alte cazuri de lezare a dreptului angajaţilor la protecţia muncii.
    Articolul 31. Responsabilitatea materială a întreprinderii pentru neasigurarea unor condiţii
                        de muncă sănătoase şi inofensive
  În cazul în care administraţia întreprinderii nu ia măsuri eficiente pentru asigurarea unor condiţii de muncă sănătoase şi inofensibile, nu îndeplineşte contractele colective,  planurile şi alte măsuri  de îmbunătăţire a  condiţiilor de muncă şi a securităţii muncii, Guvernul Republicii  Moldova are dreptul, în baza avizului Expertizei de stat a condiţiilor de muncă sau  la propunerea organelor sindicale, să stabilească pentru aceste întreprinderi tarife majorate de decontări pentru asigurarea socială a lucrătorilor.
    Întreprinderea vinovată (complet sau parţial) de accidentul de muncă sau de îmbolnăvirea profesională e obligată să repare, în modul stabilit de lege, paguba pricinuită de vătămarea organismului sau de zdruncinarea sănătăţii, precum şi să plătească instituţiilor curative şi de intermare costul tratamentului şi să compenseze în întregime organelor  de asigurare  socială  cheltuielile pentru plata  pensiei  şi altor indemnizaţii.
    Articolul 32. Plata indemnizaţiei unice de către întreprindere în
                         cazul reducerii capacităţii de muncă sau
                         decesului angajatului în urma accidentului de
                         muncă sau îmbolnăvirii profesionale
    Angajatului, căruia i s-a stabilit gradul de reducere a unei îmbolnăviri profesionale, i se plăteşte din contul întreprinderii care poartă  vina  pentru accidentul de muncă sau pentru  îmbolnăvirea profesională, pe lîngă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază un salariu mediu lunar din Republica Moldova pentru  fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului.
  În caz de deces al angajatului în urma unui accident de muncă sau unei îmbolnăviri profesionale întreprinderea care poartă vină pentru accidentul de muncă sau îmbolnăvirea profesională repară paguba materială persoanelor care au dreptul la aceasta, în modul şi în mărimea stabilită de legislaţie şi, în plus, le plăteşte din contul mijloacelor proprii  o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta de şaizeci de ani, dar nu mai puţin de zece salarii medii anuale.
    În cazul în care lipsesc  personaele menţionate în alineatul doi  al prezentului articol  indemnizaţia unică se plăteşte în părţi egale soţului rămas în viaţă, copiilor şi părinţilor decedatului indiferent de vîrstă, de capacitatea lor de muncă şi de alte condiţii.
    Dacă reducerea capacităţii de muncă  sau decesul angajatului  a survenit în urma unui accident de muncă nu numai din vina întreprinderii dar şi a accidentatului, se aplică  răspunderea mixtă, conform legislaţiei, şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în dependenţă  de gradul de vinovăţie al accidentatului.
   Plătirea indemnizaţiilor unice persoanelor  care  au dreptul  la aceasta o efectuează întreprinderea care poartă vina pentru  accidentul de muncă  sau  pentru îmbolnăvirea profesională în  modul  stabilit  de Guvernul Republicii Moldova.
    În cazul lipsei la  întreprindere  a mijloacelor  respective,  plata indemnizaţiei  unice  se  efectuează,  în  baza  hotărîrii  instanţei judecătoreşti, din contul oricărei averi sau mijloace ale întreprinderii.
    Litigiile privind  chestiunea  plătirii  indemnizaţiilor  unice   se examinează de instanţa judecătorească competentă.
    [Art.32 al.7 modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]      
    Articolul 33. Responsabilitatea persoanelor oficiale pentru
                          încălcarea actelor legislative şi a altor acte
                         normative de protecţie a muncii
    Pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative de protecţie a muncii persoanele oficiale poartă răspundere  disciplinară, administrativă, materială, penală în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 34.  Amendarea persoanelor  cu funcţii de răspundere pentru
                          încălcarea actelor legislative şi altor acte normative
                          de protecţie a muncii
    Mijloacele încasate sub formă de amendă, ca sancţiune administrativă, pentru încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi altor acte normative de protecţie a muncii se varsă (se transferă) la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, pe al cărei teritoriu este situată întreprinderea.
    [Art.34 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.34 în redacţia LP148/08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459]
    Articolul 35. Responsabilitatea angajaţilor la întreprindere pentru încălcarea actelor legislative şi altor
                         acte normative de protecţie a muncii
    Pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative de protecţie a muncii angajaţii poartă răspundere disciplinară, materială, penală în modul stabilit de legislaţie.

    Preşedintele
    Republicii Moldova                                                                      Mircea Snegur

    Chişinău, 2 iulie 1991
    Nr. 625-XII