LPM81/2004
ID intern unic:  312880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  18.03.2004
cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 344
Avînd în vedere importanţa deosebită a atragerii investiţiilor în Republica Moldova, necesitatea promovării şi protejării lor prin crearea de condiţii juridice, sociale şi economice stabile şi echitabile pentru activitatea investiţională, stabilirii de garanţii egale pentru investitorii autohtoni şi străini, preîntîmpinării şi înlăturării impedimentelor ce  pot afecta investitorii şi investiţiile lor, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I  
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sfera de reglementare
Prezenta lege stabileşte principiile juridice, sociale şi economice de organizare şi dezvoltare a activităţii investiţionale din Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile investitorilor, atribuţiile şi competenţa autorităţilor publice în domeniul activităţii investiţionale, garanţiile pe care statul le acordă investitorilor autohtoni şi străini, modalitatea de soluţionare a diferendelor investiţionale, precum şi reglementări referitoare la activitatea întreprinderilor cu investiţii străine. 
Articolul 2. Cadrul juridic
(1) Investiţiile în Republica Moldova sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi şi acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) În cazul în care prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte diferă de cele ale prezentei legi, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
(3) Sub incidenţa prezentei  legi nu cad raporturile aferente efectuării investiţiilor de către organizaţii necomerciale (cu scop nelucrativ) pentru atingerea unor scopuri social-utile, inclusiv educaţionale, filantropice, de sponsorizare, ştiinţifice şi religioase. Aceste raporturi sînt reglementate de legislaţia respectivă a Republicii Moldova.
Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni  principale semnifică:
investiţie - totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe baza contractului de leasing financiar, precum şi în cadrul parteneriatului public-privat, pentru a se obţine venit;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP60 din 28.04.05, MO92/08.07.05 art.431]
investiţie (cheltuieli) capitală - cheltuieli efectuate de către investitor în legătură cu procurarea şi/sau îmbunătăţirea activelor pe termen lung, care nu se atribuie la rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi capitalizate (atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung);
[Art.3 noţiunea introdusă prin LP10-XV din 17.02.05, MO36-38/04.03.05 art.120]
investiţie străină - investiţie efectuată  de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova, inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova;
activitate investiţională - activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru  a se obţine venit;
autoritate publică - structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un alt act administrativ normativ, care acţionează  în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;
diferend investiţional - neînţelegere sau dezacord care apare între investitor şi autorităţile publice cu privire la investiţii, inclusiv cu privire la:
a) activitatea investiţională;
b) interpretarea unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, al altor legi ale Republicii Moldova sau al dreptului internaţional;
c) orice acord la care Republica Moldova şi investitorul sînt părţi;
investitor - persoană fizică sau juridică încadrată în activitatea investiţională pe teritoriul Republicii  Moldova;
investitor străin - persoană încadrată în activitatea investiţională din Republica Moldova care poate fi:
a) persoană fizică cetăţean străin cu reşedinţă permanentă în alt stat sau apatrid cu reşedinţă permanentă în străinătate;
b) persoană juridică, formată în conformitate cu legislaţia unui alt stat, avînd sediu în acel stat sau persoană juridică avînd sediu, administraţie centrală sau loc principal de activitate înregistrat în alt stat;
c) organizaţie sau asociaţie creată în urma unui tratat între state ori alte subiecte de drept internaţional.
Articolul 4. Formele investiţiilor
(1) Investiţia poate avea formă de:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;
b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;
c) drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;
d) mijloace băneşti;
e) drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;
f) drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii, modele de utilitate, mărci de produs şi mărci de serviciu, denumiri de firmă, denumiri de origine ale produselor, desene şi modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.
   
g) alte drepturi contractuale, inclusiv cele rezultate din parteneriatul public-privat.
    [Art.4 al.(1), lit.g) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
(2)  Forma în care bunurile sînt investite sau modificarea acestei forme nu afectează caracterul lor de investiţie.
(3)  Venitul obţinut din investiţii depus pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova se consideră investiţie.
(4) Investitorii autohtoni fac investiţii sub formă de mijloace băneşti numai în moneda naţională a Republicii Moldova, iar investitorii străini şi în valută străină.
   
[Art.4 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Capitolul  II
PRINCIPIILE EFECTUĂRII INVESTIŢIEI
Articolul 5. Libertatea efectuării investiţiilor
(1) Investitorii îşi pot plasa investiţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova în toate domeniile activităţii de întreprinzător, în condiţiile legislaţiei în vigoare, dacă respectă interesele securităţii naţionale, prevederile legislaţiei antimonopol, normele de protecţie a mediului înconjurător, de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi ordinea publică.
(2)  Republica Moldova asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu tratatele internaţionale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor la care Republica Moldova este parte, un regim de securitate şi protecţie deplină şi permanentă a tuturor investiţiilor, indiferent de forma lor.
Articolul 6. Nediscriminarea investiţiilor
(1) În Republica Moldova investiţiile nu pot fi supuse discriminării în funcţie de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, loc de înregistrare sau de activitate, stat de origine al investitorului sau al investiţiei sau din orice alt motiv.
(2)  Investitorilor li se acordă condiţii echitabile şi egale de activitate, care exclud aplicarea de măsuri discriminatorii ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, achiziţionarea, extinderea sau dispunerea investiţiilor.
(3) Orice facilitate acordată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv în cadrul parteneriatului public-privat, investitorilor pentru a contribui la realizarea politicii regionale, structurale, de mediu, de cercetare şi de dezvoltare promovate de stat sau orice facilitate acordată unui investitor pentru promovarea investiţiilor sale ce nu contravine prevederilor acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte se respectă şi nu constituie obiect al discriminării.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Articolul 7. Transparenţa
(1) Actele legislative şi normative care pot afecta în mod direct sau  indirect investiţiile se dau publicităţii  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Autorităţile publice care intenţionează să elaboreze sau care elaborează noi politici investiţionale trebuie să organizeze consultări publice înainte de implementarea acestor politici, să le publice ori să le facă publice împreună cu notele explicative în cazul în care ele se implementează deja.
(3) Autorităţile publice sînt obligate să răspundă oricăror adresări şi să furnizeze, la cererea oricărui investitor, informaţii privind investiţiile sau orice altă informaţie care afectează investiţiile şi activitatea investiţională pe teritoriul Republicii Moldova.
  
  (4) Comunicatele informative privind concursurile investiţionale, inclusiv cele organizate în cadrul parteneriatului public-privat, sînt publicate din timp în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în alte surse de informare în masă, conform legii.
    [Art.7 al.(4) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Articolul 8. Respectarea obligaţiilor de către investitori
(1) Investitorii sînt obligaţi să desfăşoare activitate investiţională în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu prezenta lege şi cu alte legi în vigoare, cu standardele (normele, regulile etc.) adoptate în condiţiile legii.
(2) Investitorii, inclusiv cei străini, sînt obligaţi să îndeplinească cerinţele legitime ale autorităţilor publice.
(3) În caz de încălcare a legilor, a obligaţiilor contractuale, investitorii poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Capitolul  III
PROTEJAREA  INVESTIŢIILOR
Articolul 9. Garanţia respectării drepturilor investitorului
(1) Autorităţile publice sînt obligate să respecte drepturile investitorilor acordate de lege.
(2) În cazul  vătămării unui  drept al  investitorului de către o autoritate publică, acesta este îndreptăţit să solicite înlăturarea încălcării şi repararea pagubei.
Articolul 10. Garanţia contra exproprierii investiţiilor sau contra unor
                           alte ac
ţiuni similare
(1) Investiţiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri cu efect similar care privează, în mod direct sau indirect, investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2).
    (2) Activitatea de investiţii nu poate fi întreruptă silit decît în următoarele condiţii:
    a) întreruperea se operează din motive de utilitate publică, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, şi nu este discriminatorie;
    b) întreruperea se datorează condiţiilor contractuale stabilite în cadrul parteneriatului public-privat.
[Art.10 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
(3) Utilitatea publică, precum şi plata despăgubirii se stabilesc în conformitate cu legislaţia privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.  
Articolul 11. Garanţia reparării prejudiciului
(1) Investitorul beneficiază, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de dreptul la reparaţia prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor sale, inclusiv prin acte, ce îl lezează în drepturi şi interese, adoptate de autoritatea publică sau prin alte acţiuni nelegitime ale acesteia.
(2) Despăgubirea este echivalentă cu întinderea reală a prejudiciului la momentul survenirii.
(3) Prejudiciul, inclusiv profitul ratat, suportat de investitor ca urmare a îndeplinirii unei dispoziţii a autorităţii publice prin care i s-au încălcat drepturile sau ca urmare a neîndeplinirii ori a îndeplinirii necorespunzătoare, de către autoritate sau de o persoană cu funcţie de răspundere, a obligaţiilor faţă de investitor, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, precum şi de contractele de parteneriat public-privat, va fi reparat din contul autorităţii publice vinovate.
[Art.11 al.(3) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
(4) Despăgubirea se plăteşte investitorului autohton în moneda naţională a Republicii Moldova, iar investitorului străin – în monedă naţională şi/sau în valută străină.
   
[Art.11 al.(4) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Articolul 12. Garanţii suplimentare
(1) Autorităţile publice pot acorda, în limitele competenţei şi conform legislaţiei în vigoare sau în condiţiile parteneriatului public-privat, garanţii suplimentare investitorilor, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la dispoziţia organelor respective.
    (2) Investitorii străini beneficiază de dreptul de a obține cetățenia Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.
    [Art.12 al.(2) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.06.17]
    [Art.12 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]

Articolul 121. Încheierea acordurilor de investiții
    (1) În scopul reducerii riscurilor investiționale și al stabilirii suportului acordat de către stat pentru proiectele investiționale strategice, Guvernul, în limitele competenței, poate încheia acorduri de investiții privind realizarea acestor proiecte.
    (2) Proiecte investiționale strategice sînt proiectele investiționale realizate în scopul executării prevederilor programelor și strategiilor de stat și care contribuie la creșterea economiei naționale sau au un impact pozitiv asupra dezvoltării socioeconomice stabile a țării.
    (3) Criteriile privind determinarea și selectarea proiectelor investiționale strategice, modul de elaborare (inclusiv elementele de structură), de încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții, precum și drepturile și obligațiile investiționale sînt stabilite de către Guvern.
    (4) Acordurile de investiții încheiate de către Guvern nu pot oferi investitorului facilități fiscale și vamale și nici nu pot conține prevederi în detrimentul altui agent economic care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care acordurile de investiții urmează să dispună de statut de tratat internațional, acestea vor fi încheiate respectînd prevederile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.
    [Art.121 introdus prin LP106 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.372]
Articolul 13. Facilităţi fiscale şi vamale
Investitorilor se acordă facilităţi fiscale şi vamale în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală a Republicii Moldova.
Capitolul  IV
DIFERENDELE INVESTIŢIONALE
Articolul 14. Soluţionarea diferendelor investiţionale
(1) Diferendele investiţionale trebuie soluţionate pe cale amiabilă.
(2) În cazul nesoluţionării pe cale amiabilă, diferendul se supune soluţionării instanţei judecătoreşti competente a Republicii Moldova sau, de comunul acord al părţilor, în arbitraj.
    
[Art.14 al.(2) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
(3) Dacă au convenit ca diferendul să fie soluţionat în arbitraj, părţile confirmă acest fapt în mod expres, menţionînd, după caz, regulile procedurale alese, în conformitate cu Legea nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj şi cu Legea nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional.
    
[Art.14 al.(3) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
[Art.14 al.(4)-(5) excluse prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
(6) Litigiile de muncă dintre administraţia întreprinderii cu investiţii străine şi lucrătorii acesteia se examinează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dacă în contractele individuale de muncă nu se prevăd alte condiţii pentru lucrătorii străini.
Articolul 15. Legea aplicabilă
La soluţionarea diferendului investiţional se aplică legislaţia Republicii Moldova dacă părţile diferendului nu au convenit altfel.
    Articolul 16. Caracterul obligatoriu al hotărîrii arbitrale
    Hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi se execută în conformitate cu prevederile Legii nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj şi ale Legii nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional.
[Art.16 în redacţia LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
Capitolul  V
DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND INVESTITORII STRĂINI
ŞI INVESTIŢIILE STRĂINE
Articolul 17. Întreprinderile cu investiţii străine, asociaţiile acestora
(1) În Republica Moldova pot fi înfiinţate întreprinderi cu investiţii străine sub formă de întreprinderi mixte şi întreprinderi cu capital străin.
(2) Întreprindere mixtă este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus parţial din investiţii străine.
(3) Întreprindere cu capital străin este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus exclusiv din investiţii străine.
(4) Întreprinderea cu investiţii străine are dreptul să înfiinţeze asociaţii şi organizaţii internaţionale, să facă parte din asociaţii şi organizaţii internaţionale.
Articolul 18. Înregistrarea, desfăşurarea activităţii şi dizolvarea
                      întreprinderii cu investiţii străine
(1) Procedura de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii cu investiţii străine este similară procedurii de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii autohtone şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
(2) Pentru reînregistrarea întreprinderii cu investiţii străine se prezintă actele prevăzute de legislaţie pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
(3)  Întreprinderea  înfiinţată fără investiţii străine cumpărată integral de un investitor străin obţine, conform legislaţiei  în vigoare, statut de întreprindere cu capital  străin.
(4) Dacă investitorul străin cumpără părţi sociale (acţiuni) aparţinînd unei întreprinderi înfiinţate anterior fără investiţii străine, aceasta obţine, conform legislaţiei  în vigoare, statut de întreprindere mixtă.
    [Art.19 abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19]
Articolul 20. Asigurarea socială şi asistenţa socială
(1) Asigurarea socială şi asistenţa socială se acordă lucrătorilor întreprinderii cu investiţii străine în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Întreprinderea poate transfera contribuţii în fondul de asigurare socială doar pentru salariaţii străini care au manifestat dorinţa de a beneficia de asistenţă medicală şi socială în Republica Moldova. Această dispoziţie este aplicabilă şi în cazul depunerii contribuţiilor în fondul de pensii, conform legislaţiei Republicii Moldova.
(2) Contribuţiile de asigurări sociale şi asistenţa socială a lucrătorilor din întreprinderile cu investiţii străine se fac în conformitate cu tarife unice, în moneda naţională a Republicii Moldova.
Articolul 21. Transferul de mijloace băneşti şi de bunuri obţinute din
                           investi
ţie străină
(1) Mijloacele băneşti şi bunurile obţinute din investiţie străină, după onorarea obligaţiilor fiscale, sînt utilizabile şi transferabile pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei. Investitorii străini beneficiază de dreptul de a converti liber moneda naţională a Republicii Moldova în valută străină şi viceversa în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(2) Mijloacele băneşti şi bunurile prevăzute la  alin.(1) includ în special:
a) profiturile, dobînzile, dividendele şi alte venituri curente;
b) sumele obţinute în bază de contract, inclusiv împrumuturile rambursate şi dobînzile aferente;
c) redevenţele, încasările şi alte sume, provenite din drepturile de proprietate intelectuală prevăzute la art.4 alin.(1) lit.f);
d) compensaţiile (despăgubirile) prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv de prezenta lege;
e) sumele care se plătesc în urma soluţionării unui litigiu;
f) salariile şi onorariile personalului angajat din străinătate căruia i se încredinţează să lucreze în legătură cu investiţiile făcute pe teritoriul Republicii Moldova, în mărimea şi în modul stabilite de legislaţia Republicii Moldova;
g) sumele şi obiectele care constituie investiţia obţinute sau rămase după  dizolvarea întreprinderii;
h) sumele obţinute de investitor din vînzarea sau exproprierea investiţiilor.
(3) În conformitate cu prezenta lege, mijloacele băneşti prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi convertite şi transferate prin intermediul băncilor licenţiate din Republica Moldova prin proceduri stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
   
[Art.21 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(4) Mijloacele băneşti se convertesc la cursul de schimb al băncii licenţiate din Republica Moldova.
   
[Art.21 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(5) Investitorii străini au dreptul să treacă peste hotarele Republicii Moldova veniturile lor rămase după onorarea obligaţiilor fiscale sau o parte din venituri sub formă de produse achiziţionate pe piaţa internă a Republicii Moldova dacă aceasta nu contravine legislaţiei Republicii Moldova.
Articolul 22. Regimul bunurilor imobile
Investitorii străini pot dobîndi, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic, pentru a desfăşura activitate de întreprinzător.
Articolul 23. Garanţia recunoaşterii dreptului de subrogaţie
Republica Moldova recunoaşte cesiunea, către un alt stat sau persoană juridică străină, a drepturilor investitorului străin asupra investiţiilor acestuia efectuate pe teritoriul său.
Capitolul  VI
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN
DOMENIUL ACTIVIT
ĂŢII INVESTIŢIONALE
Articolul 24. Elaborarea şi promovarea politicii de stat
                      în domeniul activităţii investiţionale
(1) Politica de stat în domeniul activităţii investiţionale este elaborată şi promovată de Guvern.
(2) Organul executiv abilitat cu implementarea politicii investiţionale şi coordonarea activităţilor de atragere a investiţiilor în Republică Moldova este Ministerul Economiei și Infrastructurii.
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Capitolul  VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 25
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine.
(2) Investitorii străini care au efectuat investiţii şi au beneficiat de garanţii şi facilităţi în condiţiile Legii nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine au dreptul să beneficieze în continuare de garanţiile şi facilităţile acordate de aceasta.
(3) Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislaţiei fiscale şi vamale în vederea acordării de facilităţi egale investitorilor străini şi locali.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 martie 2004.
Nr.81-XV.