LPM880/1992
ID intern unic:  312887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 880
din  22.01.1992
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
Publicat : 01.02.1992 în Monitorul Parlamentului Nr. 1     art Nr : 20
      LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    L145-XVI din 07.07.05, MO104-106/05.08.05 art.496
    LP757 -XVI din 27.12.01, MO17/31.01.02 art.58
    LP543 -XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
 

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii textele "alte depozite de stat","alte depozite de stat pentru păstrarea documentelor","depozitele de stat","Celelalte depozite de stat pentru păstrarea documentelor" se înlocuiesc cu textul "depozitele speciale de stat" prin LP486-XIII din 06.06.95Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
     Articolul 1. Prezenta Lege stabileşte principiile de bază ale organizării activităţii de completare, evidenţă, păstrare şi utilizare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
     Articolul 2.  Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este parte componentă a patrimoniului naţional şi reflectă procesele dezvoltării social-politice, statale, economice şi social-culturale  a poporului nostru, a grupurilor etnice care au locuit şi care locuiesc în Republică.
     Articolul 3.  Păstrarea documentelor din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este o datorie a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.
    [Art.3 în redacţia LP486-XIII din 06.06.95]
Capitolul II
FONDUL ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 4. Fondul Athivistic al Republicii Moldova este constituit din Fondul arhivistic de stat, Fondul arhivistic obştesc, fondurile arhivistice ale persoanelor fizice, precum şi din documentele şi arhivele care în trecut au fost scoase din Moldova şi actualmente se află în posesia instituţiilor de stat şi a organizaţiilor obşteşti ori a persoanelor fizice din alte ţări.
     Articolul 5.  Fondul arhivistic de stat este constituit din documentele depuse la păstrare permanentă în arhivele de stat, în depozite speciale de stat ale Republicii, precum şi din documentele aflate la păstrare provizorie în organele puterii  de stat şi ale administraţiei de stat, în instanţe de judecată, procuratură, în alte instituţii de stat, în întreprinderi şi în organizaţii, denumite în continuare persoane juridice.
    [Art.5 modificat prin LP788 din 26.03.96 ]
     Structura, administrarea modul de completare, evidenţă, păstrare şi de utilizare a Fondului arhivistic de stat  sînt  stabilite de Regulamentul Fondul arhivistic de stat, aprobat de Guvern.
     Articolul 6. Fondul arhivistic obştesc este constituit de fondurile arhivistice ale partidelor, altor organizaţii şi mişcări social-politice asociaţiilor culturale, ale organizaţiilor sindicale, obşteşti, cooperatiste, confesionale, ale întreprinderilor pe acţiuni şi ale altor întreprinderi ce nu se află în proprietatea statului, ale uniunilor de creaţii şi ale societăţilor ştiinţifice, care au fost înregustrate şi recunoscute în modul stabilit ca persoane juridice, dacă documentele lor nu  sînt  incluse, în conformitate cu articolul 5 din prezenta Lege,  în categoria documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat.
     Articolul 7.  Fondurile arhivistice ale persoanelor fizice sînt constituite din documentele de arhivă particulare, provenite din activitatea unei persoane, unei familii, unei generaţii, precum şi cele adunate sau dobîndite de ele prin moştenire, cumpărare sau donaţie, dacă aceste documente nu sînt insluse, în conformitate cu articolul 5 din prezenta Lege,  în categoria documentelor ce fac parte din  Fondul arhivistic de stat.
     Articolul 8.  Din categoria documentelor de arhivă ale Republicii Moldova aflate în străinătate fac parte documentele arhivelor care în trecut au fost scoase din Moldova şi actualmente se află în posesia instituţiilor de stat, a organizaţiilor obşteşti ori a unor persoane fizice din alte ţări.
Capitolul III
RPOPRIETATEA ASUPRA DOCUMENTELOR
FONDULUI ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 9. Documentele din Fondul arhivistic de stat sînt proprietatea Republicii Moldova şi sînt luate sub protecţia statului. Ele nu pot fi obiect de cumpărare-vînzare sau obiect al altor tranzacţii şi sînt puse la dispoziţie numai spre folosinţă.
     Articolul 10.  Documentele din Fondul arhivistic odştesc sînt proprietatea persoanelor juridice deţinătoare de fonduri.
     Articolul 11. Documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice sînt proprietate privată a acestor persoane.
     Articolul 12.  Proprietarii documentelor beneficiază de drepturile de a le poseda, de a dispune şi de a le utiliza în conformitate cu legislaţia  în vigoare. Drepturile de proprietar al documentelor, printr-o autorizaţie specială a proprietarului, pot fi exercitate de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova şi de arhive de stat, iar în ceea ce priveşte documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice - şi de depozite speciale de stat sau obşteşti pentru păstrarea documentelor.
     Articolul 13. Statul poate lua în proprietate arhivele persoanelor fizice numai cu consimţămîntul acestora. În cazul vînzării unui document de arhivă sau a întregii arhive a persoanei fizice, arhiva de stat beneficiază în mod prioritar de dreptul de cumpărare.
     Articolul 14.  În  cazul  în care propriatarul arhivei nu poate fi identificat sua  în caz de pierdere de către acesta a dreptului de proprietate, arhiva trece în proprietatea statului.
     Articolul 15. Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor de către o persoană juridică alteia se face cu permisiunea Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
     Articolul 16. Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor care fac parte din Fondul arhivistic de stat se permite numai în  baza hotărîrii instanţei de judecată.
     Articolul 17. Guvernul are grijă ca documentele Republicii Moldova aflate în străinătate să fie reîntoarse în Republică. El încurajează, sprijină şi  finanţează  reîntoarcerea  acestor valori ca patrimoniu naţional.
     Articolul 18. Toate persoanele juridice din Republica Moldova sînt datoare să acumuleze documentele elaborate în procesul activităţii lor. Sistematizarea, evidenţa şi păstrarea documentelor respective se efectuează în modul stabilit de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Capitolui IV
EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR FONDULUI
ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 19.  Documentele ce fac parte din  Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sînt supuse evidenţei de stat. Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova ţine Catalogul  fondului ce cuprinde informaţii privind  structura  şi conţinutul documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat  şi din Fondul arhivistic obştesc.
     Articolul 20. Arhivele de stat, depozitele speciale de stat, precum şi persoanele juridice, ale căror documente şi arhive fac parte din Fondul arhivistic obştesc, sînt datoare să prezinte anual, în modul stabilit, documentele de evidenţă pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. În Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova pot fi incluse cu consimţămîntul deţinătorilor de fonduri, informaţii privind fondurile arhivistice şi colecţiile de documente ale persoanelor fizice.
     Articolul 21. Documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat se păstrează permanent în arhivele de stat şi depozitele speciale de stat. Reţeaua arhivelor de stat se aprobă de Guvern.
    [Art.21 în redacţia LP486-XIII din 06.06.95]
     Articolul 22.  Depozite speciale de stat se creează la Ministerul Apărării, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Ministerul Afacerilor Interne, la Serviciul de Informaţii şi Securitate, la Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei a Ministerului Economiei și Infrastructurii, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la muzeele şi bibliotecile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la Fondul de stat de informaţii privind subsolul al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, la Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Utilizarea documentelor ce se păstrează în depozitele speciale de stat se efectuează în conformitat e cu prezenta lege. Achiziţionarea de către depozitele speciale de stat a documentelor autentice ce aparţin persoanelor juridice din alte ramuri se interzice.
   
[Art.22 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.22 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.22 modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12]
    [Art.22 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.22 modificat prin LP211 din 29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
    [Art.22 modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [Art.22 în redacţia LP486-XIII din 06.06.95]
     Articolul 23. Documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, pînă la transmitarea lor spre păstrare permanentă în arhivele de stat, se află la păstrare  provizorie  în instituţii, organizaţii  şi întreprinderi.
   Sistematizarea, evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, aflate la păstrare provizorie se fac în conformitate cu prevederile stabilite pentru Fondul arhivistic de stat. Termenele-limită de păstrare provizorie a documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat în instituţii, organizaţii şi întreprinderi sînt stabilite prin Regulamentul Fondului arhivistic de stat.
    La reorganizarea sau lichidarea instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat chestiunile privind păstrarea ulterioară a documentelor Fondului arhivistic de stat sînt soluţionate cu participarea reprezentaţilor Organului de stat pentru supravegherea  şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
     Articolul 24. Acumularea, evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc şi a documentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice se asigură de către deţinătorii fondurilor. Modul de creare şi de funcţionare a arhivelor Fondului arhivistic obştesc se stabileşte de regulamentele şi normele adoptate de persoanele juridice deţinătoare ale acestor arhive.
     Articolul 25. În cazul în care persoana juridică deţinătoare de documente ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc se lichidează sau ea  nu asigură integritatea documentelor, Fondul arhivistic al persoanei juridice respective se transmite spre păstrarea permanentă arhivelor de stat. În cazul în care persoana fizică deţinătoare de monumente documentare ale istoriei şi culturii Republicii Moldova, nu asigură integritatea lor, documentele respective sînt transmise spre  păstrare, în baza deciziei instanţei de judecată, arhivelor de stat ale Republicii.
     Articolul 26. Documentele ce fac parte din fondul arhivistic obştesc, precum şi cele aflate în posesia persoanelor fizice pot fi  luate sub protecţia statului la rugămintea sau cu  consimţămîntul persoanelor juridice şi fizice fără schimbarea dreptului de proprietate.
    Persoanele juridice şi cele fizice pot transmite fondurile lor spre păstrare permanentă sau spre depozitare arhivelor de stat. Arhivele de stat pot lua spre păstrare permanentă sau spre depozitare fondurile persoanelor juridice şi cele ale persoanelor fizice.
    Particularităţile transmiterii spre păstrare permanentă sau spre depozitare a documentelor ce ţin de activitatea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se stabilesc de Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), de Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat şi de alte acte normative.
    [Art.26 modificat prin LP757 din 27.12.2001, MO17/31.01.2002 art. 58]
    Articolul 27. Distribuirea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, precum şi a celor ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc fără autorizaţia Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova este interzisă. Persoanele vinovate de distrugerea intenţionată sau din neglijenţă a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sînt trase la Răspundere în modul stabilit de lege.
    Modul de distrugere a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii  Moldova este stabilit  de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii  Moldova.
    Articolul 28. Scoaterea în afara hotarelor republicii a originalelor sau a copiilor de documente ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, precum şi a documentelor autentice ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc, fără autorizaţia Organului de stat pentru  supravegherea  şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova este interzisă.
    Modul de scoatere în afara hotarelor Republicii a documentelor şi  a copiilor de documente ce fac parte din Fondul arhivistic de stat este stabilit de Organul de stat pentru supravegherea şi  administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
     Articolul 29. Crearea pe teritoriul Republicii Moldova de arhive clandestine este interzisă. Persoanele juridice sînt obligate să anunţe public despre crearea de către ele a unor noi arhive. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra documentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice.
Capitolul V
UTILIZAREA DOCUMENTELOR FONDULUI ARHIVISTIC
AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 30.  Cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile din Republica Moldova au dreptul să utilizeze:
    documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat din momentul transmiterii lor în arhivele de stat sau în arhivele departamentale şi în depozitele  speciale de stat, indicate în articolul 22 din  prezenta Lege; documentele ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc din momentul cînd au fost transmise în arhivele organizaţiilor deţinătoare de fonduri sau,  în conformitate cu articolul 24, 25 şi 26 din prezenta Lege, în arhivele de stat.
    Restricţiile  asupra utilizării unor categorii aparte de documente ce fac  parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sînt stabilite de prezenta Lege.
     Articolul 31.  Cetăţenilor Republicii Moldova li se acordă  în  mod prioritar dreptul de a utiliza documentele ce fac parte din  Fondul arhivistic de stat.
    Cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile statelor străine pot utiliza documente din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova cu autorizaţia Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, iar din fondurile arhivistice ale organizaţiilor ce înfăptuiesc de sine stătător păstrarea permanentă, şi documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice - cu consimţămîntul acestor organizaţii şi persoane.
     Articolul 32. Răspunderea pentru interpretarea informaţiei cuprinse în documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova o poartă cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile care utilizează documentele respective.
     Articolul 33. În scopul garantării drepturilor şi  intereselor legitime ale cetăţenilor arhivele de stat, depozitele speciale de stat şi persoanele juridice deţinătoare de arhive sînt obligate să elibereze în modul stabilit cetăţenilor, pe baza documentelor existente, informaţii şi extrase din documente.
     Articolul 34.  Documentele Fondului arhivistic de stat şi ale Fondului arhivistic obştesc ce conţin informaţii cu gradul de secretizare „Strict secret” sînt supuse restricţiilor de utilizare pe o perioadă de pînă la 25 de ani, cele cu gradul „Secret” – pe o perioadă de pînă la 15 ani, cele cu gradul „Confidenţial” – pe o perioadă de pînă la 10 ani, iar cele cu gradul „Restricţionat” – pe o perioadă de pînă la 5 ani.
    În cazuri excepţionale, Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare pentru documente ce conţin anumite informaţii atribuite la secret de stat.
    Termenul de secretizare a informaţiilor începe să curgă din ziua în care a fost aplicată parafa de secretizare pe purtătorul material al informaţiei atribuite la secret de stat.
    [Art.34 în redacţia LP132 din 01.07.10, MO126-128/23.07.10 art.414]
    [Art.34 în redacţia LP486-XIII din 06.06.95]
    Articolul 35. Restricţiile asupra utilizării documentelor din Fondul arhivistic obştesc, cu excepţia documentelor ce conţin secret comercial, nu pot depăşi termenul de 25 de ani de la data apariţiei lor. Restricţiile asupra  utilizării documentelor ce conţin  secret comercial sînt prevăzute în Legea cu privire la secretul comercial.
    [Art.35 în redacţia LP486-XIII din 06.06.95]
     Articolul 36. Restricţiile asupra utilizării documentelor Fondului arhivistic de stat ce conţin date privind drepturile şi interesele ocrotirii de lege ale cetăţenilor sînt stabilite pe o perioadă de pînă la 75 ani iar asupra utilizării registrelor de stare civilă - pînă la 100 ani de la data apariţiei documentelor respective.
     [Art.36 modificat prin LP145 din 07.07.05, MO104-106/05.08.05 art.496]
    Articlul 37. La expirarea termenelor de restricţie asupra utilizării unor documente (din categoria celor secrete) ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova acestea sînt trecute în categoria documentelor accesibile pentru opinia publică şi pot fi date publicităţii în modul stabilit.
     Articolul 38. Documentele aflate în proprietatea persoanelor fizice pot fi utilizate numai cu consimţămîntul acestor persoane.
Capitolul VI
SUPRAVEGHEREA ŞI ADMINISTRAREA DE CĂTRE STAT A
FONDULUI ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 39. Supravegherea şi administrarea de către stat a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sînt exercitate de un  organ  special interdepartamental a cărui competenţă este stabilită de Guvern.
     Articolul 40. Organul de stat pentru supravegherea şi  administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova exercită  funcţiile de organizare, supraveghere şi de control asupra Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, administrează arhivele de stat, reprezintă Republica Moldova în organizaţiile arhivistice internaţionale. Actele emise de Organul de stat pentru supravegherea şi  administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în problemele completării, evidenţei, păstrării şi utilizării Fondului Arhivistic al Republicii Moldova au caracter obligatoriu  pentru persoanele oficiale şi  pentru  persoanele juridice.
     Articolul 41. Pe lîngă Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova funcţionează un consiliu obştesc, menit să contribuie la dezvoltarea arhivisticii, la sporirea eficienţei activităţii arhivelor de stat şi depozitelor speciale de stat şi să asigure controlul obştesc asupra activităţii lor.
    [Art.41 modificat prin LP486-XIII din 06.06.95]
 Capitolul VII
FINANŢAREA FONDULUI ARHIVISTIC
AL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 42. Statul asugură şi finanţează din contul mijloacelor bugetare crearea dazei tehnico-materiale a arhivelor de stat ale Republicii Moldova şi desfăşurarea activităţii lor.
    Arhivele centrale de stat şi filialele lor sînt finanţate din mijloacele bugetului de stat, iar arhivele de stat, orăşeneşti şi raionale sînt finanţate de autoritățile administrației publice locale, care creează baza tehnico-materială a arhivelor din contul mijloacelor bugetului local.
    Celelalte depozite de stat pentru păstrarea documentelor, precum şi instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat ce înfăptuiesc păstrarea provizorie a documentelor Fondului arhivistic de stat îşi întreţin fondurile din contul resurselor lor.
    [Art.42 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 43. Arhivele ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc sînt întreţinute din contul mijloacelor persoanelor juridice deţinătoare de fonduri.
Statul poate acorda, din contul bugetului, ajutoare persoanelor juridice şi fizice care înfăptuiesc păstrarea documentelor.
    Articolul 44. Arhivele de stat au dreptul să presteze servicii cu plată instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor de stat, organizaşiilor politice, obşteşti, confesionale şi altor persoane juridice, precum şi cetăţenilor Republicii Moldova şi ai statelor străine. Arhivele de stat sînt scutite de toate tipurile de  plată  în buget.
    [Art.44 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII PRIVIND
FONDUL ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA
     Articolul 45.  Persoanele oficiale şi cele juridice, cetăţenii, care s-au făcut vinovaţi de încălcarea prezentei Legi, sînt  traşi la răspundere în modul stabilit de legislaţie.
 Capitolul IX
ACORDURILE  INTERNAŢIONALE
     Articolul 46. Dacă  Acordul internaţional, parte la care este Republica Moldova, stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta Lege, se aplică prevederile Acordului internaţional.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 22 ianuarie 1992.
    Nr.880-XII.