LPA416/1990
ID intern unic:  312894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 416
din  18.12.1990
cu privire la poliţie
Publicat : 18.12.1990 în Veştile Nr. 12     art Nr : 321     Data intrarii in vigoare : 18.12.1990
    LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239
    LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
    LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
    LP438-XV din 06.11.03, MO239/05.12.03 art.960
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP165-XV din 04.04.03, MO76/25.04.03, art.356
    LP69-XV din 27.02.03, MO46/14.03.03 art.182
    LP1595-XV din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326
    LP1524-XV din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10

   
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 78-XIII din 26.04.94, Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 5, art. 139;
    2) nr. 557-XIII din 21.07.95, Monitorul Oficial, 1995, nr. 45-46, art. 549;
    3) nr. 1055-XIII din 20.12.96, Monitorul Oficial, 1997, nr. 4-5, art. 34;
    4) nr. 1277-XIII din 18.07.97, Monitorul Oficial, 1997, nr. 57-58, art. 513;
    5) nr. 1594-XIII din 27.02.98, Monitorul Oficial, 1998, nr. 24-25, art. 156;
    6) nr. 240-XIV din 23.12.98, Monitorul Oficial, 1999, nr. 14-15, art. 66;
    7) nr. 263-XIV din 24.12.98, Monitorul Oficial, 1999, nr. 62-64, art. 288;
    8) nr. 474-XIV din 25.06.99, Monitorul Oficial, 1999, nr. 87-89, art. 425;
    9) nr. 934-XIV din 14.04.00, Monitorul Oficial, 2000, nr. 70-72, art. 509;
    10) nr. 1138-XIV din 13.07.00, Monitorul Oficial, 2000, nr. 94-97, art. 684;
    11) nr. 1162-XIV din 26.07.00, Monitorul Oficial, 2000, nr. 106-108, art. 767;
    12) nr. 291-XV din 21.06.01, Monitorul Oficial, 2001, nr. 78-80, art. 596;
    13) nr. 417-XV din 26.07.01, Monitorul Oficial, 2001, nr. 108-109, art. 824.

    Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie determină locul, rolul şi principiile de activitate ale poliţiei în sistemul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, stabileşte sarcinile principale, atribuţiile, drepturile, responsabilitatea poliţiei, precum şi modul de supraveghere asupra activităţii ei.
TITLUI I
PRINCIPII GENERALE
    Articolul 1. Poliţia Republicii Moldova
    Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor publice, aflat în componenţa Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere, pe baza respectării stricte a legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime.
    Articolul 2. Sarcinile principale ale poliţiei
    Sarcinile principale ale poliţiei sînt:
    1) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, libertăţilor, intereselor şi averii cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime;
    2) prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni;
    3) constatarea şi descoperirea infracţiunilor, urmărirea persoanelor care le-au săvîrşit;
    4) menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice;
    5) acordarea de ajutor, conform condiţiilor şi modului stabilit de prezenta lege, cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi exercitării atribuţiilor lor, stabilite de lege;
    6) efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă ajutor în procesul penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Antrenarea poliţiei la îndeplinirea sarcinilor care conform legii nu ţin de atribuţiile ei se interzice. Nimeni nu are dreptul să se amestece în activitatea poliţiei, ce ţine de exercitarea funcţiilor ei.
    Articolul 3. Principiile de activitate a poliţiei
    Poliţia îşi organizează activitatea pe principiile legalităţii, umanismului şi echităţii sociale, conlucrării cu cetăţenii şi cu colectivele de muncă, pe principiile transparenţei şi respectării secretului profesional.
    Nu pot fi divulgate informaţiile ce constituie secret de stat, secret comercial al organizaţiilor şi persoanelor, informaţiile despre persoanele care au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor, la examinarea judiciară a dosarelor penale şi organizarea măsurilor de protecţie de stat a acestor persoane, precum şi informaţiile a căror divulgare ar complica descoperirea infracţiunilor ori ar contribui la săvîrşirea lor, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.
   [Art.3 al.2) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    Articolul 4. Activitatea poliţiei şi drepturile cetăţenilor
    În activitatea sa poliţia mizează pe respectarea personalităţii cetăţenilor, constituind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.
    Poliţia îi apără pe cetăţeni indiferent de situaţia lor socială, patrimonială, de apartenenţa naţională, de rasă, de sex şi vîrstă, de studii şi limbă, de atitudinea faţă de religie, de convingerile politice şi de altă natură.
    Poliţia asigură protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal.
    Poliţia nu intervine în drepturile şi libertăţile cetăţenilor decît în cazul în care nu-şi poate exercita atribuţiile.
    Nici un fel de limitări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nu sînt admise decît în temeiul şi în modul stabilit de lege.
    Cetăţenii sînt în drept şă primească de la colaboratorii de poliţie explicaţii privind limitările drepturilor şi libertăţilor lor.
    Poliţia asigură dreptul la apărare juridică şi alte drepturi ale persoanelor reţinute şi puse sub stare de arest, comunică locul lor de aflare rudelor, administraţiei de la locul de lucru sau de învăţătură şi în caz de necesitate ia măsuri pentru a le acorda asistenţă medicală urgentă şi pentru a înlătura pericolul ce ameninţă viaţa, sănătatea şi bunurile cuiva în urma reţinerii sau punerii sub stare de arest a persoanelor menţionate.
    Este interzis ca poliţia să destăinuie informaţiile ce ţin de viaţa personală a unui cetăţean şi denigrează onoarea şi demnitatea acestuia sau pot prejudicia interesele lui legitime, dacă executarea atribuţiilor ei nu cer contrariul.
    În cazul reabilitării ulterioare a persoanei de către instanţa judecătorească, de procuror sau de însuşi organul de poliţie, informaţiile compromiţătoare despre încălcarea legalităţii ce au fost date publicităţii nemijlocit de organele de poliţie, trebuie infirmate de organul de poliţie în modul în care au fost date publicităţii, în termen de o lună din ziua intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, a procuraturii sau a organului de poliţie privind reabilitarea.
    Articolul 5. Reglementarea legislativă a activităţii poliţiei
    Activitatea poliţiei este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative ale Republicii Moldova, de hotărîrile Guvernului, de deciziile autorităţilor administraţiei publice locale şi de actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne, care nu contrazic prezenta lege.
    În activitatea sa poliţia se călăuzeşte de acordurile internaţionale interguvernamentale şi interdepartamentale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 6. Antrenarea altor colaboratori ai organelor
                       afacerilor interne şi a militarilor trupelor
                       de interne la îndeplinirea sarcinilor poliţiei
    Colaboratorii organelor afacerilor interne, militarii trupelor de interne, cursanţii şi audienţii instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne pot fi antrenaţi la îndeplinirea sarcinilor poliţiei în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne. În acest caz asupra lor se extinde statutul juridic de colaborator al poliţiei, stabilit de prezenta lege.
TITLUL II
STRUCTURA ŞI ADMINISTRAŢIA POLIŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 7. Structura poliţiei şi starea ei de subordonare
    Ca organ de drept al autorităţilor publice poliţia Republicii Moldova se divizează în poliţie de stat şi poliţie municipală.
    Poliţia de stat îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, poliţia municipală - pe teritoriul unităţii administrative respective.
   Structura organizatorică şi limita numerică a efectivului poliţiei de stat se aprobă de Guvern la propunerea ministrului afacerilor interne, iar a poliţiei municipale - de autorităţile administraţiei publice locale şi de ministrul afacerilor interne la propunerea comisarului poliţiei raionale, şefului direcţiei afacerilor interne a unităţii teritoriale autonome cu statut special şi comisarului poliţiei municipiului Chişinău.
    [Art.7 al.3) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
   Poliţia de stat în activitatea sa se subordonează Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia municipală se subordonează concomitent Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţilor administraţiei publice locale.
    Controlul asupra activităţii poliţiei se înfăptuieşte de Ministerul Afacerilor Interne, iar asupra activităţii poliţiei municipale - şi de autorităţile administraţiei publice locale.
    Articolul 8. Conlucrarea din sistemul poliţiei
    Poliţia de stat şi cea municipală îşi exercită atribuţiile în strînsă conlucrare.
    Primind informaţii despre pregătirea ori săvîrşirea unei infracţiuni grave, organul poliţiei municipale ia măsurile necesare pentru preîntîmpinarea, curmarea şi descoperirea ei, pentru stabilirea şi fixarea urmelor infracţiunii, pentru paza locului incidentului şi comunică neîntîrziat despre aceasta organului respectiv al poliţiei de stat, transmiţîndu-i ulterior materialele de care dispune.
    La organizarea descoperirii infracţiunilor şi la înfăptuirea măsurilor pentru urmărirea şi reţinerea persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, dispoziţiile persoanelor oficiale ale poliţiei de stat sînt obligatorii pentru colaboratorii poliţiei municipale.
    Poliţia municipală acordă sprijin poliţiei de stat la înfăptuirea măsurilor de investigare operativă şi a altor măsuri, comunică neîntîrziat despre persoanele şi faptele ce prezintă interes pentru ea.
    Poliţia de stat acordă poliţiei municipale asistenţă metodică şi consultativă, sprijin, prin forţele şi mijloacele ei, pentru exercitarea atribuţiilor încredinţate ei.
    Articolul 9. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne în sfera
                       de activitate a poliţiei pentru menţinerea ordinii publice
                        şi combaterea criminalităţii
Ministerul Afacerilor Interne:
    1) participă la elaborarea programelor de stat pentru combaterea criminalităţii şi menţinerea ordinii publice şi conduce înfăptuirea acestor programe;
    2) participă la elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor;
    3) coordonează activitatea poliţiei de stat şi a poliţiei municipale;
    4) dirijează forţele şi mijloacele poliţiei la înfăptuirea acţiunilor republicane;
    5) dirijează subunităţile specializate în combaterea criminalităţii organizate;
    6) organizează activitatea poliţiei în direcţia prevenirii, constatării, curmării, descoperirii crimelor, urmăririi persoanelor care le-au săvîrşit, în direcţia căutării persoanelor date dispărute şi altor persoane în cazurile stabilite de legislaţie;
   
61) desemnează subdiviziunea responsabilă de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, care participă la elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, asigurînd protecţia victimelor violenţei în familie şi punerea sub urmărire a agresorilor;
    [Art.9 pct.61) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    7) organizează activitatea poliţiei judecătoreşti;
    [Art.9 pct.7) introdus prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326; pct. 7)-15) devin 8)-16)]
    8) exercită conducerea generală a activităţii de menţinere a ordinii publice, a asigurării securităţii publice;
    9) conlucrează cu organele de drept din alte state şi cu organizaţiile internaţionale în problemele de combatere a criminalităţii şi de ocrotire a ordinii publice;
    10) efectuează finanţarea poliţiei, asugurarea ei tehnico - materială şi socială;
    11) ia măsuri pentru perfecţionarea asigurării juridice a activităţii poliţiei;
    12) elaborează, în conformitate cu legislaţia, normele generale, condiţiile şi modul de satisfacere a serviciului în organele poliţiei, precum şi normativele-tip ale statelor de personal;
    13) organizează pregătirea şi reciclarea cadrelor de toate rangurile, dirijează instituţiile de învăţămînt superior, mediu şi celelalte instituţii din sistemul Ministerului Afacerilor Interne;
    14) stabileşte normative unice pentru organizarea lucrărilor de secretariat în organele poliţiei;
    15) formează şi administrează fondurile şi evidenţele republicane de informaţie, organizează schimbul de informaţie cu organele de interne ale altor state;
    16) organizează şi asigură securitatea circulaţiei rutiere.
    Ministerul Afacerilor Interne acordă în caz de necesitate ajutor poliţiei municipale pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective cu forţele şi mijloacele poliţiei de stat.
    În caz de calamităţi naturale, catastrofe, dezordini de masă şi în alte cazuri excepţionale sau în timpul desfăşurării unor acţiuni de ordin republican poliţia municipală, prin hotărîrea Ministerului Afacerilor Interne, poate fi folosită temporar în afara teritoriului unităţii administrativ-teritoriale respective.
    Articolul 10. Sprijinul acordat de autorităţile administraţiei publice,
                          de organizaţiile obşteşti, de colectivele de muncă şi
                          de cetăţeni la îndeplinirea sarcinilor poliţiei
    Autorităţile administraţiei publice, colectivele de muncă, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale şi cetăţenii acordă poliţiei ajutor multilateral pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii.
    Cetăţenii Republicii Moldova pot lucra, pe baza liberului consimţămînt, în calitate de colaboratori netitulari ai poliţiei.
    Articolul 11.Supravegherea asupra respectării legislaţiei în activitatea poliţiei
    Supravegherea asupra respectării întocmai şi uniforme a legilor în activitatea poliţiei este exercitată de către Procurorul General şi de către procurorii din subordonare.
TITLUL III
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE POLIŢIEI
    Articolul 12. Atribuţiile poliţiei
    Poliţia este obligată:
    1) să ia măsuri pentru apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi averii cetăţenilor în cazurile în care ei sînt ameninţaţi de acţiuni nelegitime, de alt pericol;
    2) să controleze respectarea ordinii publice pe străzi, pieţe, artere rutiere, în grădini publice, la aeroporturi, gări şi în alte locuri publice pentru a asigura securitatea personală şi publică;
    3) să înregistreze informaţia sosită cu privire la infracţiuni, contravenţii administrative şi la alte evenimente care periclitează securitatea publică, să reacţioneze prompt la sesizările şi comunicările despre infracţiuni; să aducă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol securitatea personală, socială şi a statului şi cer reacţionarea lor promptă;
    [Art.12 pct.4) exclus prin LP256-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.788]
    [Art.12 pct.4) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    5) să exercite măsurile de protecţie de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor, la examinarea judiciară a dosarelor penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   
51) să asigure protecţia victimelor violenţei în familie şi să supravegheze executarea ordonanţei de protecţie în conformitate cu legislaţia;
    [Art.12 pct.51) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    6) să ia măsuri de investigare operativă şi alte măsuri necesare, prevăzute de legislaţie, pentru stabilirea, prevenirea, curmarea infracţiunilor, pentru identificarea şi punerea sub urmărire a persoanelor care le-au săvîrşit şi a persoanelor ce se ascund de organele de urmărire penală şi judecătoreşti, se sustrag de la executarea pedepsei penale, precum şi a persoanelor date dispărute sau a altor persoane, în cazurile prevăzute de legislaţie;
    [Art.12 pct.6) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    7) să îndeplinească însărcinări şi dispoziţii în scris ale procurorului, hotărîrile instanţelor de judecată, însărcinările date de ofiţerul de urmărire penală privind înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală;
    [Art.12 pct.7) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    8) să înăptuiască, în limitele competenţei, expertize criminalistice; să asigure, în modul stabilit, participarea specialiştilor serviciului de criminalistică în activitatea de urmărire penală;
    [Art.12 pct.8) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    9) să curme contravenţiile administrative, să instruiască şi să examineze în măsura competenţei cauze privind contravenţiile administrative;
   10) să identifice cauzele şi condiţiile ce conduc la săvîrşirea crimelor şi a contravenţiilor administrative, să ia măsuri în limitele drepturilor ei pentru înlăturarea lor; să înfăptuiască o muncă de profilaxie în mediul persoanelor criminogene; să participe la educarea juridică a populaţiei;
   11) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru acordarea de ajutor la paza averii rămase fără supraveghere în cazurile de accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale şi în urma altor circumstanţe extreme; să participe, în conformitate cu legea, la asigurarea regimului juridic al stării excepţionale sau de război şi a formelor speciale de guvernare în cazul instituirii lor pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în unele localităţi, precum şi la înfăptuirea măsurilor de carantină în caz de epidemii şi de epizootii;
    12) să înfăptuiască controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la domiciliu, liberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune;
    [Art.12 pct.12) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    13) să acorde sprijin persoanelor care au ispăşit pedeapsa la adaptarea lor socială;
    14) să efectueze paza obiectivelor stabilite de Guvern;
    15) să înfăptuiască reglarea circulaţiei rutiere şi supravegherea respectării circulaţiei, să controleze starea drumurilor, străzilor şi a mijloacelor de transport;
    16) să asigure respectarea regulilor de deschidere şi funcţionare a obiectivelor construite cu permisiune specială, a regulilor de achiziţionare, păstrare şi transportare a armelor, muniţiilor, substanţelor şi a materialelor explozive, a altor obiecte şi substanţe care intră în lista stabilită de legislaţie;
    17) să controleze respectarea de către cetăţeni şi persoanele oficiale a regimului de paşapoarte, avînd pentru acest scop dreptul de intrare în locuinţele cetăţenilor de la ora 6.00 pînă la ora 22.00;
    18) să efectueze, în modul stabilit de lege, controalele necesare privind cererile depuse pentru acordarea sau retragerea cetăţeniei;
    19) să verifice respectarea de către străini a regulilor de şedere în Republica Moldova;
    [Art.12 pct.19) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    20) să acorde, în limitele posibilităţilor, prim ajutor persoanelor care au suferit de pe urma infracţiunilor şi accidentelor, dacă starea lor prezintă pericol pentru viaţa, sănătatea sau averea lor sau dacă se află în stare de neputinţă sau într-un alt impas, precum şi minorilor rămaşi fără supravegherea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc;
    21) să păzească, pe baza contractelor, averea proprietarilor; să inspecteze subunităţile pazei întreprinderilor de stat, a instituţiilor şi organizaţiilor;
   22) să ia măsuri urgente pentru asigurarea integrităţii averii fără stăpîn, a celei succesorale şi a comorilor pînă la transmiterea lor în administrarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor oficiale respective;
    23) să asigure integritatea documentelor, obiectelor, valorilor şi a altor bunuri predate poliţiei, să ia măsuri pentru restituirea lor posesorilor legitimi sau pentru realizarea lor în modul stabilit;
    24) să execute mandatele şi deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de arest preventiv, hotărîrile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală pentru aducerea cu forţa a persoanelor, care, fiind citate, se sustrag de la prezentarea în organele respective;
    [Art.12 pct.24) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    25) să asigure securitatea judecătorilor şi a participanţilor la proces în instanţele judecătoreşti, iar în caz de necesitate şi în afara lor, în condiţiile legii;
    26) să execute indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată privind aplicarea faţă de inculpat şi de alte persoane a măsurilor procesuale de constrîngere prevăzute de lege;
    27) să asigure paza localurilor instanţelor judecătoreşti;
    28) să asigure aducerea la locul procesului judiciar a materialelor cauzei penale, a corpurilor delicte, precum şi integritatea lor;
    29) să asigure ordinea publică în sediul instanţelor judecătoreşti;
    30) să asigure aducerea în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte;
    31) să acorde asistenţă executorilor judecătoreşti în procesul îndeplinirii acţiunilor executorii;
    [Art.1 pct.25)-31) introdus prin LP1595 din 26.12.02, MO73/18.04.03 art.326 pct. 25)-31) devin 32)-38)]
    32) să contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la rugămintea acestora, a persoanelor care se sustrag de la prezentare benevolă şi care suferă de alcoolism cronic, de narcomanie sau de toxicomanie, sînt afectate de boli psihice sau venerice, în privinţa cărora există temeiuri suficiente de a presupune că sînt contaminate de virusul imunodeficitar al omului;
    33) să escorteze şi să ţină sub pază persoanele reţinute şi deţinute;
    34) să execute hotărîrile instanţelor de judecată privind arestul administrativ;
    35) să comunice, în modul stabilit, instituţiilor de ocrotire a sănătăţii despre persoanele ce fac abuz de băuturi alcoolice, consumă substanţe narcotice sau toxice fără prescripţiile medicului, precum şi despre persoanele în privinţa cărora există temeiuri suficiente pentru a presupune că sînt bolnave de boli psihice, venerice sau sînt contaminate de virusul imunodeficitar al omului;
    36) să acorde, în limitele drepturilor de care dispun, ajutor deputaţilor, persoanelor oficiale din autorităţile administraţiei publice, de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii pentru exercitarea de către ei a activităţii prevăzute de lege în cazul în care lor li se opune rezistenţă sau sînt în pericol;
    37) să asigure securitatea personală şi patrimonială a martorilor, a victimelor şi a altor persoane, a căror viaţă, sănătate şi avere sînt ameninţate de pericol în legătură cu ajutorul acordat de ei organelor de ocrotire a normelor de drept pentru prevenirea şi descoperirea crimelor;
    38) să controleze permisele de conducere a autovehiculelor şi a actelor tehnice la mijloacele de transport pentru identificarea persoanelor şi a vehiculelor care se află în cautare.
    Articolul 13. Drepturile poliţiei
    Poliţia are dreptul:
    1) să ceară cetăţenilor şi persoanelor oficiale respectarea ordinii publice şi încetarea infracţiunilor, să ia măsuri de constrîngere, prevăzute de lege, faţă de infractori;
    2) să controleze la cetăţeni şi la persoanele oficiale actele de identitate şi alte documente oficiale, necesare pentru a stabili dacă ei respectă normele juridice, a căror executare e supravegheată şi controlată de poliţie;
    3) să cheme la poliţie cetăţenii şi persoanele oficiale implicate în cazurile şi materialele care se află în gestiune, iar în caz de sustragere fără motive întemeiate de la înfăţişare la chemare - să-i supună aducerii forţate şi să-i tragă la răspunderea stabilită prin lege;
    4) să întocmească procese-verbale privind orice contravenţii administrative, să aducă la poliţie sau în alte localuri de serviciu şi să reţină pînă la trei ore, dacă o altă durată nu este stabilită de lege, persoanele care au săvîrşit contravenţii administrative, să le supună controlului corporal, să le controleze obiectele pe care le au cu ele, să le ridice obiectele şi documentele şi să ia alte măsuri prevăzute de lege pentru asigurarea procedurii în cazurile privind contravenţiile administrative;
   
41) în cazul în care victima violenţei în familie se află în stare de neputinţă, să se adreseze instanţei de judecată pentru obţinerea ordonanţei de protecţie, în baza cererii depuse de victimă sau a sesizării de caz;
    [Art.13 pct.41) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    5) să aplice, în cazurile prevăzute de lege, sancţiuni administrative sau să predea în modul stabilit de lege materialele privind contravenţiile administrative spre examinare altor autorităţi ale administraţiei publice, colectivelor de muncă, asociaţiilor obşteşti;
    6) să reţină şi să deţină în localuri special stabilite persoanele care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuse expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova, se sustrag de la executarea pedepsei penale, de la arest administrativ, de la plecare la instituţiile de reabilitare socială sau la alte instituţii specializate pentru a urma tratamentul obligatoriu de alcoolism cronic, de narcomanie sau de toxicomanie, stabilit pentru ele de instanţa de judecată;
    [Art.13 pct.6) modificat prin LP1524 din12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]
    7) să reţină persoanele ce se ocupă cu vagabondajul şi cu cerşitul, precum şi persoanele condamnate convenţional la privaţiune de libertate cu atragerea lor obligatorie la muncă, persoanele eliberate convenţional din locurile de recluziune cu atragerea lor obligatorie la muncă, care au părăsit samavolnic locul de lucru;
    8) să reţină şi să deţină în instituţiile de primire provizorie, în cazurile stabilite de lege, persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, dacă este necesară izolarea lor urgentă, precum şi persoanele care urmează să fie trimise în instituţii speciale de educare prin muncă;
    9) să reţină minorii rămaşi fără supravegherea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc;
   10) să reţină, în conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunii, persoanele care se ascund de urmărirea penală şi de judecată, precum şi persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă;
    [Art.13 pct.10) în redacţia LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273]
    [Art.13 pct.10) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   11) , iar în cazul minorilor - pînă la 24 de ore,persoanele bănuite de săvîrşirea infracţiunii sau a contravenţiei administrative, care intenţionat se împotrivesc stabilirii identităţii;
    [Art.13 pct.11) exclus prin LP256-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.788]
    [Art.13 pct.11) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    12) să expedieze la posturile medicale de dezalcoolizare, iar în cazul în care acestea lipsesc - la subunităţile de serviciu ale poliţiei persoanele care, aflîndu-se în stare de ebrietate în locuri publice, au pierdut capacitatea de a se mişca sau a se orienta de sine stătător, precum şi care prezintă pericol pentru sine şi pentru alte persoane, şi să le deţină pînă la trezirea din beţie;
    13) să reţină militarii care au comis infracţiuni pînă la predarea lor patrulelor militare, comandantului militar, comandanţilor unităţilor militare sau comisarilor militari;
    14) să reţină persoanele care au întreprins tentative de sinucidere, dacă ele nu necesită asistenţă medicală, pînă la stabilirea circumstanţelor cauzei;
   15) să prezinte autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat şi celor obşteşti sesizări, obligatorii pentru examinare, cu privire la lichidarea cauzelor infracţiunilor şi a condiţiilor care le generează;
    16) să adune şi să ţină evidenţa informaţiilor, primite în cadrul activităţii ei legitime, despre persoanele, obiectele şi faptele necesare pentru exercitarea atribuţiilor pe care le are poliţia;
    17) să efectueze fotografierea, înregistrarea sonoră şi video, dactiloscopierea şi înregistrarea persoanelor ţinute sub stare de arest, reţinute în baza unor bănuieli de a fi săvîrşit o infracţiune, învinuite de săvîrşirea unor infracţiuni, supuse arestului administrativ, precum şi a persoanelor care se împotrivesc stabilirii identităţii în cazul comiterii de către ele a unor delicte;
    [Art.13 pct.18) abrogat prin LP1277-XIII din 18.07.97]
   19) să intre în orice timp al zilei în locuinţe şi în alte încăperi ale cetăţenilor, pe loturile de pămînt ce le aparţin, pe teritoriul şi în localul întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi să le cerceteze în scopul curmării infracţiunilor sau contravenţiilor, urmăririi persoanelor suspectate de comiterea infracţiunilor, persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală şi de judecată, se sustrag de la executarea pedepsei penale sau contravenţiilor, de la arestul administrativ, de la tratamentul obligatoriu de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie, sau dacă în baza unor date suficiente se poate presupune că în aceste localuri a fost comisă sau se comite vreo infracţiune, precum şi în caz de calamităţi naturale şi în alte împrejurări extreme care pun în pericol securitatea publică şi securitatea personală a cetăţenilor. Despre toate cazurile în care colaboratorii poliţiei sînt impuşi de circumstanţe să pătrundă în locuinţe şi în alte încăperi ce aparţin cetăţenilor judecătorul de instrucţie este înştiinţat despre aceasta în timp de 24 de ore;
    [Art.13 pct.19) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    [Art.13 pct.19) modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]
    20) să efectueze în modul stabilit de lege examinarea persoanelor pentru a stabili, dacă ele au consumat sau nu alcool, substanţe narcotice sau toxice, sau să aducă aceste persoane la instituţia medicală pentru a fi examinate, dacă rezultatele examinării sînt necesare pentru confirmarea sau respingerea faptului delictului sau pentru examinarea obiectivă a cazului de infracţiune;
    21) să efectueze controlul mijloacelor de transport la înfăptuirea, în conformitate cu hotărîrea şefului organului de poliţie a operaţiunilor pentru reţinerea persoanelor care au săvîrşit infracţiuni sau au evadat de sub strajă, pe sectoarele de teren unde se presupune că ele îşi vor face apariţia, să supună, în caz de necesitate, controlului corporal conducătorii mijloacelor de transport şi călătorii;
    22) să efectueze controlul bagajului de mînă şi al bagajului pasagerilor transportului aerian, iar în caz de necesitate, să efectueze controlul corporal al pasagerilor;
    23) să limiteze temporar sau să interzică circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul cetăţenilor pe anumite porţiuni de teren şi spre anumite obiecte în scopul asigurării securităţii publice, ocrotirii vieţii, sănătăţii şi averii cetăţenilor, efectuării unor acte de procedură şi de investigaţie operativă;
    24) să supună controlului  activitatea întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere; să interzică exploatarea mijloacelor de transport, a căror stare tehnică prezintă pericol pentru securitatea circulaţiei sau ale căror degajări de gaze de eşapament în atmosferă depăşesc normele admise; să oprească mijloacele de transport şi să controleze permisele de conducere ale şoferilor, foile de parcurs şi documentele de trăsură respective; să efectueze controlul mijloacelor de transport, dacă se presupune că ele sînt folosite în scopuri nelegale; să limiteze sau să interzică efectuarea lucrărilor de reparaţie şi de construcţie a drumurilor, precum şi alte lucrări rutiere, dacă nu se respectă cerinţele asigurării securităţii publice;
    25) să elibereze întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor şi cetăţenilor autorizaţii pentru procurarea, păstrarea, transportarea şi folosirea armelor de foc, a muniţiilor pentru ele, precum şi să anuleze aceste autorizaţii, dacă cetăţenii în cauză nu respectă regulile stabilite de comportare cu ele şi în caz de necesitate, să sechestreze aceste obiecte; să elibereze autorizaţii pentru deschiderea atelierilor de reparare a armelor şi a întreprinderilor pirotehnice, a poligoanelor de tragere, a standurilor, a magazinelor de desfacere a armelor de foc şi a muniţiilor pentru ele, să anuleze aceste autorizaţii dacă la obiectivele în cauză se încalcă modul stabilit de activitate a lor;
    26) să sechestreze de la cetăţeni şi de la persoanele oficiale averea fără stăpîn, obiectele şi substanţele interzise în circulaţia civilă sau care se află la ei fără autorizaţie specială, precum şi documentele care au semne de falsificare şi, în dependenţă de soluţionarea chestiunii cu privire la responsabilitate, să restituie posesorului, să nimicească sau să realizeze în modul stabilit aceste obiecte sau documente;
    27) să folosească liber şi gratuit mijloacele de transport ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor sau cetăţenilor, cu excepţia celor din posesiunea misiunilor diplomatice şi consulare ale statelor străine, pentru trecerea la locul calamităţii naturale, transportarea la instituţia de tratament a cetăţenilor care au nevoie de asistenţă medicală urgentă, pentru urmărirea şi aducerea la poliţie a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, precum şi pentru trecerea la locul incidentului în cazul în care acest lucru nu permite amînare;
    28) să folosească liber şi gratuit, în scop de serviciu, mijloacele de telecomunicaţii ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, iar mijloacele ce aparţin cetăţenilor, cu acordul acestora.
    29) să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scopul stabilirii circumstanţelor infracţiunilor şi identificării infractorilor, urmăririi persoanelor care se ascund de urmărire penală şi de judecată, în scopul căutării persoanelor date dispărute, precum şi în scopul preîntîmpinării infracţiunilor şi întăririi ordinii de drept;
    [Art.13 pct.29) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   30) să anunţe stabilirea şi plătirea premiilor pentru ajutorul acordat de orice cetăţean la descoperirea infracţiunilor şi la reţinerea persoanelor ce le-au săvîrşit; să premieze cetăţeni pentru ajutorul acordat la îndeplinirea altor sarcini ce revin poliţiei;
    31) să îndepărteze de la conducerea mijloacelor de transport persoanele în privinţa cărora au apărut suspiciuni că ele se află în stare de ebrietate, au consumat substanţe narcotice sau toxice, să le controleze la faţa locului sau să le trimită la expertiză, şoferii care nu au permis de conducere a mijlocelor de transport de categoria corespunzătoare ori de folosire a acestor mijloace de transport, precum şi persoanele care au încălcat în mod grav regulile circulaţiei rutiere;
    32) să formeze şi să folosească bănci de informaţii determinate de lege şi de alte acte normative;
    33) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie;
    [Art.13 pct.33) în redacţia LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590]
    34) în scopul sesizării, curmării şi descoperirii la timp a infracţiunilor să aplice toate măsurile de procedură cu caracter de cercetare operativă, inclusiv să atragă cetăţenii la colaborare în mod confidenţial. Pentru descoperirea infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave să asculte convorbirile telefonice, să aplice alte mijloace tehnice din dotarea poliţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    [Art.13 pct.34) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    35) în scopul constatării contravenţiilor administrative, să utilizeze mijloace tehnice din dotare supuse controlului metrologic şi certificate de organul abilitat. Modul de utilizare se stabileşte de către Guvern;
    [Art.13 pct.35) introdus prin LP165 din 04.04.03, MO76/25.04.03 art.356; pct.35)-44) devin 36)-45)]
    [Art.13, pct.36) -42) excluse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    43) să aplice şi să ridice interdicţiile de intrare şi ieşire din Republica Moldova;
    44) să solicite autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat sau private şi organizaţiilor obşteşti informaţia privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a străinilor;
   
[Art.13 pct.44) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    45) să emită decizii de returnare a străinilor şi să asigure îndepărtarea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.13 pct.45) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Art.13 pct.42)-44) introduse  prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]
TITLUL IV
APLICAREA FORŢEI, MIJLOACELOR SPECIALE
ŞI A ARMEI DE FOC
    Articolul 14. Condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijloacelor
                         speciale şi a armei de foc
    Poliţia are dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma de foc în cazurile şi în modul prevăzute de prezenta lege.
    Aplicarea forţei, mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fie precedată de un avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de răspuns, cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi a colaboratorilor poliţiei, poate conduce la alte urmări grave.
    Arma de foc nu se aplică contra femeilor şi minorilor, persoanelor de vîrstă înaintată, precum şi contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice, cu excepţia cazurilor în care ei au săvîrşit un atac armat, opun rezistenţă folosind arme sau au săvîrşit un atac în grup, ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor, dacă acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace.
    În toate cazurile cînd aplicarea forţei nu poate fi evitată, colaboratorii poliţiei sînt datori să se străduiască să aducă o daună cît mai mică sănătăţi, onoarei, demnităţii şi bunurilor cetăţenilor, de asemenea să asigure acordarea asistenţei medicale victimelor.
    În cazul rănirii sau decedării cetăţenilor ca urmare a aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc colaboratorul poliţiei este dator să comunice despre aceasta şefului său direct, pentru ca acesta să-l înştiinţeze pe procuror.
    Depăşirea de către colaboratorii poliţiei a atribuţiilor lor în ceea ce priveşte aplicarea forţei, a mijloacelor speciale şi a armei de foc atrage după sine răspunderea prevăzută de lege.
    Articolul 15. Aplicarea forţei fizice
   Colaboratorii poliţiei aplică forţa fizică, inclusiv procedee speciale de luptă, pentru curmarea infracţiunilor, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale, dacă metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
    Articolul 16. Aplicarea mijloacelor speciale
    Colaboratorii poliţiei aplică cătuşe, bastoane de cauciuc, mijloace de imobilizare, substanţe lacrimogene şi substanţe colorante speciale, dispozitive audiovizuale de influenţă psihologică, mijloace de distrugere a obstacolelor şi de oprire forţată a mijloacelor de transport, tunuri de apă, maşini blindate şi alte mijloace din dotarea poliţiei, precum şi cîinii de serviciu în următoarele cazuri:
    1) în timpul respingerii atacurilor asupra cetăţenilor, asupra colaboratorilor poliţiei şi a altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii;
    2) în timpul eliberării ostaticilor:
    3) în timpul curmării dezordinilor de masă şi încălcărilor în grup a ordinii publice;
    4) în timpil respingerii atacurilor asupra unor clădiri, unor încăperi, unor construcţii şi unor mijloace de transport, indiferent de apartenenţa lor, sau în timpul eliberării obiectelor deja ocupate;
    5) în timpul reţinerii şi aducerii la poliţie sau în altă încăpere de serviciu a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, precum şi în timpul escortării şi deţinerii persoanelor reţinute şi a persoanelor supuse arestului, persoanelor puse sub stare de arest, dacă ele nu se subordonează sau opun rezistenţă colaboratorilor poliţiei, precum şi în cazul în care sînt temeiuri pentru a presupune că ele pot să evadeze, să pricinuiască daune persoanelor din preajma lor sau lor înşişi;
    6) în timpul curmării neîndeplinirii premeditate a cerinţelor legitime ale colaboratorilor poliţiei şi ale altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii.
    Tipul mijlocului special şi intensitatea aplicării lui sînt stabilite de către colaboratorul poliţiei cu luarea în considerare a situaţiei ce se creează, a caracterului infracţiunii şi a identităţii delincventului.
    Nomenclatorul complet al mijloacelor speciale, precum şi regulile de aplicare a lor se aprobă de Guvern.
    Pentru asigurarea securităţii personale în timpul executării obligaţiilor de serviciu lucrătorii poliţiei se folosesc de scuturi, căşti, jilete paraglonte şi de alte mijloace de protecţie individuală.
    Articolul 17. Aplicarea şi folosirea armei de foc
    Colaboratorii poliţiei au dreptul să deţină, să aibă asupra lor în permanenţă, să aplice şi să folosească arme de foc.
    Arma de foc este folosită ca măsură extremă de către colaboratorii poliţiei în următoarele cazuri:
    pentru apărarea cetăţenilor şi pentru autoapărare contra unor atacuri ce constituie un pericol real pentru viaţa sau sănătatea lor, precum şi pentru prevenirea capturării prin violenţă a armei de foc;
    pentru respingerea unui atac în grup sau atac armat asupra colaboratorilor poliţiei, asupra altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, precum şi pentru respingerea atacurilor de altă natură ce periclitează viaţa sau sănătatea lor;
    pentru eliberarea ostaticilor, dacă viaţa sau sănătatea lor se află în pericol;
    pentru respingerea unor atacuri în grup sau atacuri armate asupra unor obiective importante, aflate sub pază, asupra încăperilor de locuit şi de menire gospodărească ale cetăţenilor, asupra sediilor autorităţilor publice şi organizaţiilor obşteşti, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, dacă există un pericol real pentru viaţa sau sănătatea persoanelor care se află în ele, pentru respingerea atacurilor asupra personalului militar şi de serviciu al organelor de poliţie;
    pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori care a fost surprinsă în momentul săvîrşirii unei infracţiuni grave, sau a delincventului care evadează de sub arest, precum şi a unei persoane înarmate care refuză să se subordoneze cerinţei legale de a depune arma, cînd este imposibilă înfrîngerea rezistenţei sau reţinerea delincventului pe alte căi şi cu alte mijloace.
    Drept atentat la securitatea personală a colaboratorului poliţiei, pe lîngă alte acţiuni, este calificată şi apropierea infractorului de el la mai puţin de trei metri, după ce a fost somat să se oprească.
    Efectuarea unei împuşcături asupra ţintei este considerată drept aplicare a armei.
    Colaboratorii poliţiei pot folosi arma pentru a da un semnal de alarmă sau a solicita ajutor, pentru a neutraliza un animal ce ameninţă viaţa şi sănătatea cetăţenilor.
    Arma poate fi folosită fără avertizare în caz de atac prin surprindere, de atac cu utilizarea tehnicii de luptă, a mijloacelor de transport, a aparatelor de zbor, a navelor fluviale, în cazul eliberării ostaticilor, evadării de sub arest cu armă sau cu ajutorul mijloacelor de transport, precum şi în timpul evadării din mijloacele de transport în timpul deplasării lor.
    Se interzice aplicarea şi folosirea armei dacă în urma acestei acţiuni pot avea de suferit persoane străine.
    În toate cazurile de aplicare şi de folosire a armei de foc colaboratorul poliţiei este dator să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea cetăţenilor, ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, precum şi pentru a acorda asistenţă medicală urgentă victimelor.
TITLUL V
SERVICIUL ÎN CADRUL POLIŢIEI
    Articolul 18. Personalul poliţiei
    [Art.18 titlul în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Personalul poliţiei este compus din colaboratori ai poliţiei, funcţionari publici şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare.
    [Art.18 al.1) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Nomenclatorul gradelor speciale ale colaboratorilor poliţiei se stabileşte de Parlament, iar modul de conferire a acestora - de Guvern.
    Specimenul legitimaţiei pentru persoanele cu grade speciale supreme din corpul de comandă al organelor afacerilor interne şi Regulamentul cu privire la legitimaţia pentru persoanele cu grade speciale supreme din corpul de comandă al organelor afacerilor interne se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.
    [Art.18 al.3) introdus prin LP438 din 06.11.03, MO239/05.12.03 art.960; al.3) devine al.4)]
    Colaboratorii poliţiei au o uniformă unică, aprobată de Guvern, pe care o primesc în mod gratuit. În baza hotărîrii autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul poliţiei municipale uniforma poate avea simboluri distinctive aplicate pe piept sau pe mînecă. Colaboratorilor poliţiei, drept confirmare a împuternicirilor lor, li se eliberează legitimaţii de serviciu şi insigne de model stabilit.
   
Personalul cu statut de funcţionar public este supus reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    [Art.18 al.5) introdus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Personalul contractual care desfăşoară activităţi auxiliare este supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    [Art.18 al.6) introdus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Articolul 19. Efectivul poliţiei
    În poliţie pot fi angajaţi cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani.
   
[Art.19 al.1) modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Art.19 al.1) modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    Pentru a face studii în instituţiile de învăţămînt de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne pot fi admise persoane care au împlinit vîrsta de 17 ani.
    La angajarea în serviciu colaboratorul poliţiei depune jurămînt. Textul jurămîntului şi procedura depunerii lui se aprobă de Parlament.
    La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul de poliţie este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate
    [Art.19 al.4) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482; al.4-9) decin al.5-10)]
    La angajarea în serviciu, colaboratorul poliţiei este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.19 al.4) introdus prin LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190; al.(4-8) devin al.(5-9)]
    Pentru colaboratorii nou primiţi ai poliţiei poate fi stabilit un termen de încercare de pînă la un an.
    Ocuparea posturilor în organele, instituţiile şi subunităţile poliţiei poate fi efectuată atît pe bază de concurs, cît şi prin încheierea de contracte în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Colaboratorii poliţiei se află la serviciu în poliţie pînă la atingerea următoarelor limite de vîrstă:
    1) de la poliţist, soldat al serviciului intern la căpitan de poliţie, căpitan al serviciului intern - 45 ani;
    2) de la maior de poliţie, maior al serviciului intern la colonel de poliţie, colonel al serviciului intern - 50 ani;
    3) general-maior de poliţie, general-maior al serviciului intern - 55 ani;
    4) general-locotenent de poliţie, general-locotenent al serviciului intern, general-colonel de poliţie, general-colonel al serviciului intern - 60 ani.
    Termenul de aflare la serviciu în poliţie peste limita de vîrstă poate fi prelungit, de către persoana împuternicită cu dreptul de a numi în funcţie, pe o perioadă de pînă la 5 ani, la cererea personală a colaboratorului poliţiei, cu condiţia că acesta este apt pentru serviciul militar, în baza concluziei comisiei medico-militare.
    Persoanele supuse serviciului militar, angajate în poliţie, se scot de la evidenţă militară în conformitate cu legislaţia şi se includ în statele Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 20. Satisfacerea serviciului în cadrul poliţiei
   Angajarea, transferarea şi concedierea din poliţie se efectuează în conformitate cu prezenta lege. Codul muncii şi alte acte legislative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Pentru colaboratorii poliţiei se stabileşte ziua de muncă nenormată, durata totală a săptămînii de lucru fiind de 40 de ore.
    Colaboratorii poliţiei nu au drept să-şi întrerupă activitatea ca măsură de soluţionare a litigiilor de muncă în colectiv.
    În cadrul poliţiei nu se admite activitatea partidelor politice şi a altor asociaţii social-politice ale cetăţenilor.
    Articolul 21. Concedierea din poliţie
    Colaboratorul poliţiei poate fi concediat din serviciu din proprie iniţiativă sau din iniţiativa conducerii:
    1) pe motive de vîrstă - la atingerea limitei de vîrstă pentru aflare la serviciu în poliţie, stabilite la art.19 alin.6 din prezenta lege;
    2) pe motive de boală - în cazul recunoaşterii de către comisia medico-militară a inaptitudinii pentru serviciul militar pe timp de pace (se concediază cu trecerea în rezervă - dacă persoana este recunoscută aptă pentru serviciul militar de gradul doi pe timp de război; se concediază cu trecerea în retragere - dacă persoana este recunoscută inaptă pentru serviciul militar, cu radierea din evidenţa militară);
    3) din cauza sănătăţii şubrede - în cazul recunoaşterii acestuia, de către comisia medico-militară, drept apt pentru serviciul militar auxiliar pe timp de pace (apt pentru serviciul militar de gradul întîi pe timp de război);
    4) în cazul reducerii statelor de personal - dacă nu există posibilităţi de a fi numit în altă funcţie în legătură cu reducerea statelor, lichidarea sau reorganizarea structurală a organului respectiv al afacerilor interne;
    5) la expirarea termenului serviciului prevăzut în contract - în cazul cînd cu colaboratorul poliţiei a fost încheiat un contract individual de muncă pe un termen stabilit;
    6) pentru necorespundere funcţiei - conform deciziei comisiei de atestare, prin care s-a constatat incapacitatea profesională a colaboratorului poliţiei, ca urmare a calificării insuficiente, a incompetenţei profesionale, a lipsei studiilor respective şi a altor circumstanţe, care fac imposibilă îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. În baza acestor norme, dar fără decizia comisiei de atestare, se concediază, de asemenea, persoanele ce nu au susţinut termenul de încercare stabilit la angajarea în serviciu;
    7) pentru încălcarea disciplinei - în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de serviciu, comise în mod repetat în decursul unui an după aplicarea sancţiunii disciplinare pentru acţiuni similare, sau al comiterii sistematice a unor asemenea acţiuni, sau al săvîrşirii unei singure fapte grave, care a prejudiciat considerabil interesele publice, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor ori persoanelor juridice, sau al prezentării la serviciu în stare de ebrietate sau al consumului de băuturi alcoolice, de stupefiante ori de substanţe toxice în timpul serviciului, sau al absentării de la serviciu fără motive întemeiate mai mult de trei ore;
    8) pentru săvîrşirea unor contravenţii ce discreditează efectivul de trupă şi corpul de comandă;
    9) în baza hotărîrii judecătoreşti;
    10) în cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    11) în legătură cu transferul la lucru în alt minister, departament şi organizaţie - în baza demersului respectiv, cu acordul colaboratorului poliţiei;
    12) în legătură cu alegerea într-o funcţie electivă în autorităţile publice;
    13) în legătură cu restabilirea în serviciu a persoanei care a îndeplinit anterior această funcţie, în situaţia cînd colaboratorul poliţiei a refuzat să fie numit în altă funcţie;
    14) conform cererii personale - în circumstanţe care îl împiedică să-şi exercite în continuare atribuţiile de serviciu. În baza acestui punct, colaboratorul poliţiei poate fi concediat numai din proprie iniţiativă.
    Articolul 22. Atribuţiile colaboratorilor poliţiei
    Colaboratorii poliţiei îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege în limitele funcţiei pe care o deţin. Fiecare colaborator al poliţiei, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, în cazul în care cetăţenii şi persoanele oficiale se adresează cu o declaraţie sau cu o sesizare asupra unor cazuri ce periclitează securitatea personală sau securitatea publică, ori în cazul în care el însuşi constată asemenea evenimente, este dator:
    1) să comunice despre aceasta celui mai apropiat organ de poliţie;
   2) pînă la sosirea persoanelor oficiale împuternicite, să ia măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii, pentru salvarea oamenilor, pentru acordarea primului ajutor persoanelor care au nevoe de el, pentru identificarea şi reţinerea persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, pentru depistarea martorilor oculari ai infracţiunii şi pentru paza locului în care s-a produs evenimentul.
    Articolul 23. Drepturile colaboratorilor poliţiei
    Colaboratorii poliţiei sînt învestiţi cu drepturile prevăzute de prezenta lege, în limitele funcţiei pe care o deţin.
    Orice colaborator al poliţiei, pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin în baza părţii a doua a articolului 22 din prezenta lege, are dreptul:
    1) să ceară cetăţenilor şi persoanelor oficiale încetarea infracţiunilor şi a acţiunilor ce împiedică exercitarea împuternicirilor poliţiei;
    2) să verifice actele de identitate ale cetăţenilor şi ale persoanelor oficiale;
    3) să folosească nestingherit mijloacele de transport, cu excepţia celor care aparţin reprezentanţelor diplomatice şi consulare ale statelor străine, pentru transportarea la instituţii medicale a persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală urgentă, pentru urmărirea persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi pentru aducerea lor la poliţie;
    4) să folosească nestingherit mijloacele de telecomunicaţii ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor;
    5) să reţină pînă la sosirea persoanelor oficiale ale poliţiei sau să aducă la poliţie ori în altă încăpere de serviciu persoanele bănuite de săvîrşirea infracţiunii;
    6) la raţie alimentară şi echipament, în cazurile stabilite de Guvern.
    [Art.23 pct.6) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    7) să facă uz de alte drepturi ale poliţiei, necesare în acest scop.
    [Art.23 al.2) modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
   Colaboratorul poliţiei, trecut în rezervă, are dreptul să poarte armă cu autorizarea conducătorului organului de poliţie, să participe la descoperirea infracţiunilor, la urmărirea şi la reţinerea delincventului, la escortarea lui la sectorul de poliţie. Dacă drept consecinţe ale acestor împrejurări apar urmări nefavorabile pentru acest colaborator, atît el, membrii familiei lui, cît şi apropiaţii lui beneficiază de garanţiile protecţiei sociale consfinţite în prezenta lege.
    Articolul 24. Retribuirea muncii colaboratorilor poliţiei
    Retribuirea muncii colaboratorilor poliţiei se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Pentru munca prestată în zile de odihnă şi în zile de sărbătoare, colaboratorilor poliţiei li se plăteşte o recompensă bănească în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.24 în redacţia LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
    Articolul 25. Stimularea colaboratorilor poliţiei
    Pentru îndeplinirea conştiincioasă a atribuţiilor de serviciu pentru colaboratorii poliţiei se stabilesc următoarele forme de stimulare: exprimarea de mulţumiri, premierea cu cadouri de preţ sau cu bani, acordarea unui concediu suplimentar cu o durată de pînă la zece zile, decorarea cu o insignă, conferirea înainte de termen a gradului special şi conferirea gradului special de o treaptă superioară gradului prevăzut de postul deţinut, anularea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate anterior.
    Pentru bărbăţia şi curajul manifestate în exercitarea datoriei de serviciu şi pentru alte merite colaboratorii poliţiei pot fi recomandaţi pentru decorare cu distincţii de stat.
    Articolul 26. Responsabilitatea colaboratorului poliţiei
    Pentru activităţi nelegale colaboratorul poliţiei poartă răspundere în conformitate cu legislaţia şi cu Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat de Guvern.
   Plîngerile cetăţenilor asupra acţiunilor colaboratorilor poliţiei prin care sînt lezate drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime sînt examinate şi soluţionate de conducătorul acelei instituţii de poliţie în cadrul căreia activează colaboratorul poliţiei, dacă legislaţia în vigoare nu prevede un alt mod de soluţionare a chestiunii. În cazul în care cetăţeanul nu este de acord cu hotărîrea adoptată, el are dreptul să se adreseze instanţei judecătoreşti.
    Articolul 27. Repararea daunei cauzate de colaboratorii
                          poliţiei
    În cazul încălcării de către colaboratorii poliţiei a drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor, ale persoanelor oficiale, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, poliţia este datoare să ia măsuri pentru restabilirea lor şi pentru repararea daunei materiale.
    La dorinţa persoanei ale cărei drepturi, libertăţi şi interese legitime au fost încălcate, poliţia îşi cere scuze personal sau în mod public.
    Colaboratorii poliţiei, vinovaţi de moartea, schilodirea, cauzarea leziunilor corporale sau daunei materiale persoanelor care acordă ajutor în procesul penal faţă de care sînt aplicate măsurile de protecţie de stat, achită sumele de asigurare care au fost plătite acestor persoane sau urmaşilor lor.
    Articolul 28. Pregătirea colaboratorilor poliţiei
    Colaboratorii poliţiei sînt pregătiţi în instituţii de învăţămînt de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţii de învăţămînt civile pentru profilurule corespunzătoare ale serviciului în cadrul poliţiei Republicii Moldova.
    Persoanele angajate la serviciu în poliţie şi numite în funcţiile pentru care se prevede conferirea de grade îşi fac în mod obligatoriu studiile sau urmează cursurile de reciclare în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne.
    Regulamentul instituţiei de învăţămînt a Ministerului Afacerilor Interne se aprobă de Guvern.
    Pregătirea, reciclarea şi ridicarea nivelulul profesional al colaboratorilor poliţiei se poate face şi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt ale altor state.
TITLUL VI
APĂRAREA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ DIN PARTEA STATULUI
    Articolul 29. Apărarea juridică a colaboratorilor poliţiei
    Colaboratorul poliţiei este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.
    În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor colaboratorii poliţiei au dreptul să se adreseze instanţelor judecătoreşti, să se unească în sindicate.
   Insultarea unui colaborator al poliţiei, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, actul de violenţă sau atentarea la viaţa lui, precum şi alte acţiuni care îi împiedică să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu sau datoria de serviciu atrag după sine responsabilitatea stabilită de legislaţia Republicii Moldova.
    Colaboratorii poliţiei nu poartă răspundere pentru dauna materială şi fizică, cauzată infractorului în legătură cu nesubordonarea sau opunerea de rezistenţă a acestuia în timpul reţinerii.
    Articolul 30. Obligativitatea subordonării faţă de
                         colaboratorii poliţiei
    Cerinţele legitime ale colaboratorului poliţiei sînt obligatorii pentru cetăţeni şi pentru persoanele oficiale.
    Nesubordonarea cerinţelor legitime ale colaboratorului poliţiei, precum şi alte acţiuni care împiedică poliţia să-şi îndeplinească atribuţiile, atrag după sine responsabilitatea stabilită prin lege.
    Cerinţele colaboratorului poliţiei, adresate cetăţenilor şi persoanelor oficiale, şi acţiunile întreprinse de el se consideră legitime atît timp, cît organul sau persoana oficială, împuternicite să exercite controlul asupra activităţii lui şi asupra respectării legalităţii în timpul acestei activităţi, nu va stabili contrariul.
    Articolul 31. Inadmisibilitatea amestecului în activitatea
                         colaboratorului poliţiei
    În exercitarea atribuţiilor ce-i revin colaboratorul poliţiei se subordonează numai şefului său nemijlocit şi direct. Nimeni altcineva nu are dreptul să se amestece în activitatea colaboratorului poliţiei.
    La primirea unui ordin sau a unor indicaţii ale şefului şi ale persoanelor oficiale, ce vin în contradicţie cu legea, colaboratorul poliţiei este dator să se călăuzească de lege.
    Articolul 32. Dreptul colaboratorului poliţiei la apărare juridică
    Colaboratorul poliţiei are dreptul să atace în instanţa judecătorească hotărîrile persoanelor oficiale din organele poliţiei şi din autorităţile administraţiei publice, adoptate asupra lui, dacă consideră că ele lezează împuternicirile şi demnitatea lui personală.
    Articolul 33. Dreptul colaboratorului poliţiei la risc profesional
    Nu constituie o infracţiune acţiunea colaboratorului poliţiei care a fost săvîrşită într-o situaţie de risc profesional justificat, deşi ea are semnele acţiunilor pentru care este prevăzută răspundere disciplinară, administrativă sau penală.
    Riscul este considerat justificat, dacă acţiunea săvîrşită decurgea în mod obiectiv din informaţia asupra faptelor şi circumstanţelor de care dispunea colaboratorul poliţiei, iar scopul legitim nu putea fi realizat prin acţiuni ce nu ar fi implicat riscul şi colaboratorul poliţiei, care a admis riscul, a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntîmpina consecinţele negative.
    Articolul 34. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare
                          în cazul morţii sau mutilării colaboratorului
                          poliţiei
    Toţi colaboratorii poliţiei sînt supuşi asigurării personale de stat obligatorii pe o sumă egală cu suma mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani din contul mijloacelor bugetelor respective, precum şi din contul mijloacelor încasate pe bază de contract de la ministere, departamente, întreprinderi, instituţii şi organizaţii. În cazul în care colaboratorul poliţiei îşi pierde viaţa în exerciţiul funcţiunii, familiei celui căzut sau persoanelor întreţinute de el li se plăteşte un ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani ale celui căzut şi, în afară de aceasta, timp de cinci ani din ziua morţii persoanelor întreţinute li se plătesc lunar mijloacele lui băneşti de întreţinere ţinîndu-se cont de indexarea salariului. La expirarea a cinci ani se stabileşte pensie de urmaş în modul stabilit de legislaţie.
    În caz de mutilare a colaboratorului poliţiei în exerciţiul funcţiunii, de invaliditate survenită în perioada satisfacerii serviciului sau cel mult după trei luni de la eliberarea din serviciu, sau după expirarea acestui termen, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada satisfacerii serviciului, în lipsa de temei pentru primirea pensiei de vechime în muncă el beneficiază lunar de mijloace de întreţinere pînă la restabilirea capacităţii de muncă, însă pe parcursul a cel mult zece ani. După expirarea acestui termen lui i se stabileşte pensie de invaliditate.
    Paguba materială, cauzată colaboratorului poliţiei sau unei rude apropiate a lui şi determinată de activitatea lui de serviciu, se repară pe cale judiciară în volum deplin din mijloacele bugetului respectiv.
    [Art.35 exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
    Articolul 36. Asigurarea colaboratorilor poliţiei cu telefon
                          şi cu locuri în instituţiile preşcolare
    Colaboratorilor serviciilor operative ale poliţiei li se instalează telefon la domiciliu în decurs de 6 luni din ziua depunerii cererii; altor categorii de colaboratori, stabilite de Guvern şi de autorităţile administraţiei publice locale - cel tîrziu după trei ani.
    Colaboratorilor poliţiei li se garantează dreptul la acordarea de locuri în instituţii preşcolare pentru copiii lor în termen de trei luni de la data depunerii cererii.
    Articolul 37. Dreptul colaboratorilor poliţiei la concediu
                         suplimentar plătit
    Colaboratorii poliţiei au dreptul la un concediu suplimentar plătit după zece ani de aflare în serviciu - cu o durată de pînă la cinci zile, după cincisprezece ani - cu o durată de pînă la zece zile, după douăzeci de ani - cu o durată de pînă la cincisprezece zile.
    Articolul 38. Dreptul colaboratorului poliţiei la transport
    Colaboratorii poliţiei au dreptul să se deplaseze gratuit în transport pe teritoriul Republicii Moldova şi să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.
   
[Art.38 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 39. Drepturile colaboratorilor poliţiei aflaţi
                          în deplasare
    Colaboratorul poliţiei, aflat în deplasare de serviciu, beneficiază de dreptul de a procura peste rînd documente de călătorie la toate felurile de transport, precum şi de dreptul de cazare în hotel pe baza legitimaţiei de serviciu.
    Articolul 40. Efectele nerespectării garanţiilor de protecţie
                         socială a colaboratorului poliţiei
    În cazul nerespectării garanţiilor de protecţie socială, prevăzută de prezenta lege, colaboratorul poliţiei are dreptul să primească recompense din mijloacele bugetului respectiv.
    [Art.40 al.2) abrogat prin LP46 din 24.03.11, MO58/12.04.11 art.149]
    Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii de apărare juridică şi socială a colaboratorilor poliţiei, neprevăzute în prezenta lege.
TITLUL VII
FINANŢAREA ŞI APROVIZIONAREA
TEHNICO-MATERIALĂ A POLIŢIEI
    Articolul 41. Finanţarea poliţiei
    Cheltuielile pentru întreţinerea poliţiei de stat se acoperă de la bugetul de stat, iar cele pentru întreţinerea poliţiei municipale - de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    Ministerul Afacerilor Interne are dreptul să deschidă un cont trezorerial, în urma redistribuirii unei cote din venitul obţinut de la prestarea de către organele afacerilor interne a serviciilor cu plată, întru asigurarea bazei tehnico-materiale centralizate a subdiviziunilor sale.
    Articolul 42. Asigurarea tehnico-materială a poliţiei
   Poliţia se asigură cu uniformă, armament, muniţii, tehnică operativă şi criminalistică, tehnică de telecomunicaţii şi mijloace speciale prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, din contul mijloacelor preconizate pentru întreţinerea ei.
    Modul şi normele de asigurare tehnico-materială  se stabilesc de Guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.41-42 în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.41 ultimul al. introdus prin LP69 din 27.02.03, MO46/14.03.03 art.182]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII SOVIETICE
    SOCIALISE MOLDOVA                                                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 18 decembrie 1990.
    Nr. 416-XII.