LPM216/2003
ID intern unic:  313036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 216
din  29.05.2003
cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă
a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 695     Data intrarii in vigoare : 09.11.2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de creare şi funcţionare a Sistemului informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, drepturile şi obligaţiile participanţilor la el.
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:
Sistem informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni (denumit în continuare Sistem) - totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale, mijloacelor tehnice de program, metodologiilor şi personalului, aflate în interconexiune şi destinate păstrării, prelucrării şi utilizării informaţiilor cu caracter criminal în cadrul băncii centrale de date, precum şi evidenţei unice a infracţiunilor;
organe de urmărire penală - organe care, conform legii, au dreptul de a efectua urmărirea penală;
organe de executare a pedepsei penale - Departamentul de executare şi Administrația Națională a Penitenciarelor;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP242-XVI din 16.11.07, MO198-202/21.12.07 art.759]
infracţiune - faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală;
evidenţă unică - înregistrarea şi evidenţa centralizată a infracţiunilor, la momentul începerii urmăririi penale, şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, începînd cu ziua punerii sub învinuire, rectificarea datelor în funcţie de rezultatele urmăririi penale, judecării cauzei şi executării pedepsei privative de libertate sau a altei pedepse;
înregistrare - includerea informaţiei în banca centrală de date, cu atribuirea numărului de ordine fiecărei informaţii;
evidenţă centralizată - evidenţa informaţiei cu caracter criminal în cadrul băncii centrale de date;
bază de date - totalitatea datelor cu caracter criminal, organizate conform unei anumite structuri conceptuale, cu descrierea caracteristicilor acestor date, ţinîndu-se cont de conexiunea dintre părţile lor componente, care se utilizează la combaterea criminalităţii;
bancă centrală de date - totalitatea informaţiilor parvenite din băncile locale de date şi produselor de program pentru dirijarea bazelor de date, precum şi a masivelor informaţionale manuale cu caracter criminal;
bancă locală de date - totalitatea bazelor de date ale participantului la Sistem şi produselor de program pentru dirijarea lor;
sesizare despre infracţiune - plîngere, denunţ, autodenunţ, raport al lucrătorului organului de urmărire penală despre depistarea nemijlocită a infracţiunii;
alte informaţii despre infracţiuni - informaţii care necesită verificare în scopul constatării elementelor infracţiunii;
informaţie cu caracter criminal - informaţie despre infracţiunile înregistrate şi persoanele care le-au săvîrşit, despre alte categorii de persoane luate la evidenţa centralizată specială în conformitate cu prezenta lege, despre obiectele marcate şi obiectele de anticariat, alte date ce caracterizează infracţiunile şi circumstanţele comiterii lor;
obiecte marcate - mijloace de transport, arme de foc şi arme albe, tehnică de calcul şi de multiplicare, alte obiecte, care pot fi identificate prin numărul respectiv al producătorului;
acte de evidenţă primară - fişe, registre, caziere judiciare, notificări şi alte acte;
formulare-tip ale actelor de evidenţă primară - acte de evidenţă primară aprobate în modul stabilit;
alţi purtători de informaţie - copii de pe actele procedurale;
forme ale rapoartelor statistice - forme ale rapoartelor statistice generalizate şi departamentale privind starea infracţionalităţii, rezultatele descoperirii infracţiunilor, urmăririi penale, examinării judiciare, precum şi privind executarea pedepsei privative de libertate sau altei pedepse;
numărul de infracţiuni a căror urmărire penală a fost terminată - numărul de infracţiuni ale căror dosare penale au fost transmise în instanţele de judecată sau au fost clasate pe temei de nereabilitare;
protecţia informaţiei (datelor) - activitate orientată spre asigurarea securităţii informaţiei (datelor);
securitatea informaţiei (datelor) - protecţia tehnică, de program şi fizică a informaţiei (datelor) de pericole interne şi externe.
Articolul 3. Principiile creării şi funcţionării Sistemului
Sistemul se creează şi funcţionează în baza următoarelor principii:
a) evidenţa unică şi înregistrarea centralizată a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit;
b) înregistrarea informaţiei în ordine cronologică;
c) atribuirea fiecărei informaţii a unui număr în ordinea înregistrării ei;
d) utilizarea formularelor-tip ale actelor de evidenţă primară;
e) temeinicia, plenitudinea, veridicitatea şi oportunitatea prezentării informaţiei;
f) accesul sancţionat şi limitat la informaţie;
g) protecţia şi securitatea informaţiei;
h) controlul asupra utilizării informaţiei.
Articolul 4. Funcţiile Sistemului
Sistemul are următoarele funcţii:
1) colectează, acumulează, prelucrează, păstrează şi actualizează informaţia cu caracter criminal;
2) asigură la nivel de stat evidenţa unică:
a) a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit (inclusiv locuitorii Republicii Moldova care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul altor state), precum şi a pedepselor aplicate lor;
b) a cauzelor penale şi acţiunilor de urmărire penală;
c) a obiectelor marcate;
d) a persoanelor dispărute fără urmă şi persoanelor date în urmărire;
e) a persoanelor deţinute şi celor aflate în instituţiile penitenciare;
f) a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
g) a altei informaţii cu caracter criminal;
3) asigură cu informaţie operativă şi statistică conducerea ţării, ministerelor şi departamentelor interesate şi organelor de urmărire penală;
4) asigură schimbul de informaţie cu caracter criminal între organele de urmărire penală şi alte autorităţi publice (schimb reciproc de date între sistemele informaţionale departamentale), precum şi cu organele similare din alte ţări;
5) supraveghează respectarea disciplinei de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit, a altei informaţii cu caracter criminal, elaborează şi realizează măsuri de reacţionare oportună la tendinţele şi manifestările negative;
6) asigură din punct de vedere organizatoric, normativ şi metodic activitatea organelor de urmărire penală care exercită nemijlocit funcţiile de evidenţă a informaţiei cu caracter criminal;
7) asigură funcţionarea complexului tehnic de program şi a reţelelor informaţionale utilizate în cadrul Sistemului.
Articolul 5. Participanţii la Sistem
(1) Participanţi la Sistem sînt organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti şi organele de executare a pedepsei privative de libertate.
(2) Participanţii la Sistem:
a) iau parte la crearea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului;
b) fac propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente care reglementează funcţionarea Sistemului;
c) prezintă şi primesc gratuit informaţia cu caracter criminal conţinută în banca centrală de date şi în băncile locale de date, precum şi rapoartele statistice generalizate;
d) verifică respectarea disciplinei de înregistrare şi evidenţă a informaţiei cu caracter criminal;
e) verifică utilizarea informaţiei cu caracter criminal;
f) asigură protecţia şi securitatea informaţiei cu caracter criminal.
Articolul 6. Finanţarea Sistemului
Finanţarea creării, implementării, funcţionării şi dezvoltării Sistemului se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru participanţii la Sistem.
Articolul 7. Administrarea băncii centrale de date şi a băncilor locale de date
(1) Administrarea băncii centrale de date, înregistrarea şi evidenţa centralizată a informaţiei cu caracter criminal, precum şi eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracţionalităţii în ţară, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deţinătorul băncii centrale de date.
(2) Alte autorităţi publice, care nu sînt participante la Sistem, sînt obligate să prezinte băncii centrale de date informaţia cu caracter criminal în volumul şi în termenele stabilite de către administratorul băncii centrale de date.
(3) Administrarea băncilor locale de date se efectuează de către fiecare participant la Sistem de sine stătător. Acumularea, prelucrarea, păstrarea şi utilizarea informaţiei primare cu caracter criminal în cadrul băncilor locale de date se efectuează de către fiecare participant la Sistem în conformitate cu actele normative departamentale.
Articolul 8. Actualizarea informaţiei
Informaţia cu caracter criminal poate fi rectificată, modificată şi completată în procesul urmăririi penale, examinării judiciare, precum şi pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, în baza datelor din diferite acte de evidenţă primară parvenite ulterior.
Articolul 9. Actele de evidenţă primară
(1) Formularele-tip ale actelor de evidenţă primară se întocmesc şi se modifică de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.
(2) Schimbarea de sine stătător de către participanţii la Sistem a formei actelor de evidenţă primară se interzice.
(3) Participanţii la Sistem se asigură de sine stătător cu actele de evidenţă primară prevăzute de prezenta lege.
(4) Pentru evidenţa unică a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit, se permite utilizarea, în loc de actele de evidenţă primară, a altor purtători de informaţie.
(5) Modalitatea completării şi prezentării actelor de evidenţă primară se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile respective, care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.
    (6) Actele de evidenţă primară, întocmite în forma stabilită de către participanţii la Sistem, în limita competenţei lor, sînt documente oficiale de evidenţă statistică.
    [Art.9 modificat prin LP242-XVI din 16.11.07,MO198-202/21.12.07 art.759]
Articolul 10. Modul de elaborare a instrucţiunilor cu privire la evidenţa
                     unică a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit
Instrucţiunile cu privire la evidenţa unică a infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.
    [Art.10 modificat prin LP242-XVI din 16.11.07,MO198-202/21.12.07 art.759]
Articolul 11. Organizarea examinării sesizărilor şi a altor informaţii despre
                           infrac
ţiuni
(1) Modul de primire, înregistrare, evidenţă şi examinare a sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni se stabileşte de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Alte informaţii despre infracţiuni se examinează în termenele prevăzute de legislaţia de procedură penală pentru examinarea sesizărilor despre infracţiuni.
(3) Sesizările şi alte informaţii despre infracţiuni se primesc de către participanţii la Sistem pe parcursul zilei de lucru, iar de către organele de urmărire penală a Ministerului Afacerilor Interne - pe parcursul a 24 de ore.
(4) Informaţia despre infracţiuni parvenită se înregistrează în Registrul de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni şi în Registrul de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni.
Capitolul  II
EVIDENŢA UNICĂ A INFRACŢIUNILOR ŞI A CAUZELOR PENALE
Articolul 12. Criteriile de evidenţă unică a infracţiunilor şi a cauzelor penale
Înregistrarea centralizată şi evidenţa unică a infracţiunilor şi a cauzelor penale se efectuează după criteriile teritorial şi departamental.
Articolul 13. Actele de evidenţă primară
Pentru evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a materialelor cu privire la infracţiuni, se folosesc următoarele acte de evidenţă primară:
a) fişa infracţiunii constatate;
b) fişa cu privire la derularea cauzei penale, descoperirea infracţiunii şi la alte rezultate ale urmăririi penale;
c) Registrul de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale, a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi a materialelor cu privire la infracţiuni.
Articolul 14. Cazurile în care se completează actele de evidenţă primară
                           a infrac
ţiunilor constatate, a cauzelor penale şi a rezultatelor
                      urmăririi penale
(1) Fişa infracţiunii constatate se completează imediat după începerea urmăririi penale sau examinarea materialelor, precum şi în cazurile:
a) primirii pentru urmărire penală a dosarului penal remis de un alt organ de urmărire penală;
b) reţinerii pentru urmărire penală a dosarului penal pornit în cazul infracţiunii săvîrşite în afara hotarelor Republicii Moldova;
c) reluării urmăririi penale;
d) necesităţii de a rectifica sau de a introduce date care nu au fost reflectate anterior.
   
e) restituirii din instanţa de judecată a cauzei penale în care a fost pronunţată o sentinţă de achitare pe motiv că fapta nu a fost săvîrşită de inculpat şi reluării urmăririi penale în vederea identificării făptuitorului infracţiunii.
    [Art.14 al.(1) lit.e) introdusă prin LP242-XVI din 16.11.07,MO198-202/21.12.07 art.759]
(2) Fişa cu privire la derularea cauzei penale, descoperirea infracţiunii şi la alte rezultate ale urmăririi penale se completează în scopul ţinerii evidenţei centralizate a acţiunilor de urmărire penală, evidenţei derulării cauzelor penale, precum şi necesităţii de a rectifica sau a introduce date care nu au fost reflectate anterior.
Articolul 15. Cazurile în care infracţiunea săvîrşită este luată la evidenţă ca
                      una singură
Infracţiunea va fi luată la evidenţă ca una singură şi va fi completată o singură fişă în cazul:
a) săvîrşirii infracţiunii de un grup de persoane în orice formă de complicitate, prevăzută de Codul penal;
b) săvîrşirii unei fapte prejudiciabile ce atentează asupra diferitor obiecte, dar care, în conformitate cu legislaţia penală, se califică drept o singură infracţiune;
c) infracţiunii în urma săvîrşirii căreia au fost vătămate mai multe persoane;
d) infracţiunii continue ce se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă a activităţii infracţionale în decursul unui timp nedeterminat;
e) infracţiunii prelungite ce se caracterizează prin două sau mai multe acţiuni infracţionale identice, săvîrşite cu un singur scop, cu o singură intenţie, alcătuind în totalitate o infracţiune;
f) săvîrşirii succesive a unui şir de infracţiuni identice, neînsemnate care, în totalitate, prezintă un pericol social sporit şi sînt prevăzute în Partea specială a Codului penal.
Articolul 16. Cazurile în care infracţiunile se iau la evidenţă ca două şi
                           mai multe
Infracţiunile se iau la evidenţă ca două şi mai multe şi se completează cîteva fişe în cazurile în care:
a) o persoană (un grup de persoane), printr-o singură acţiune (inacţiune), a săvîrşit două sau mai multe  infracţiuni prevăzute în diferite articole din Partea specială a Codului penal;
b) o persoană (un grup de persoane), în diferite perioade de timp, a săvîrşit două sau mai multe infracţiuni care nu au fost înregistrate anterior.
    Articolul 17. Criteriile de apreciere a rezultatelor activităţii de urmărire penală
    (1) Criteriul unic de bază la aprecierea rezultatelor activităţii de urmărire penală la nivel naţional sau la nivel de unitate administrativ-teritorială este numărul de infracţiuni înregistrate centralizat după criteriul teritorial a căror urmărire penală a fost terminată prin adoptarea de către procuror a uneia din următoarele decizii:
    a) trimiterea cauzei penale cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru examinare în fond;
    b) trimiterea cauzei penale în instanţa de judecată pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical;
    c) încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei penale;
    d) încetarea procesului penal în condiţiile art.495 alin.(1) pct.1) din Codul de procedură penală;
     e) suspendarea condiţionată a urmăririi penale;
     f) încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a minorului;
     g) transferul urmăririi penale  altui stat.
     (2) Ponderea infracţiunilor înregistrate în perioada de gestiune a căror urmărire penală a fost terminată prin adoptarea uneia din deciziile specificate la alin.(1) se calculează raportînd numărul lor, stabilit conform rezultatelor primite de la organele de urmărire penală, la numărul total de infracţiuni înregistrate prima dată în perioada de gestiune în teritoriul respectiv, adică de la 1 ianuarie pînă la data necesară perioadei de gestiune, indiferent de data comiterii infracţiunii.
    (3) Alte criterii se stabilesc de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, conform criteriilor teritorial şi departamental de evidenţă unică a infracţiunilor şi a cauzelor penale, ţinînd cont de funcţiile executate, prevăzute de legislaţia în vigoare. Criteriile stabilite de sine stătător sînt de uz intern departamental, iar rezultatele estimative obţinute sînt folosite de organele respective pentru necesităţi de serviciu.
[Art.17 în redacţia LP242-XVI din 16.11.07, MO198-202/21.12.07 art.759]
Articolul 18. Evidenţa datelor suplimentare cu caracter criminal
                      referitoare la infracţiuni
(1) Înregistrarea şi evidenţa centralizată a altor date cu caracter criminal referitoare la infracţiuni se efectuează în conformitate cu instrucţiunile respective, care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP242-XVI din 16.11.07, MO198-202/21.12.07 art.759]
(2) Datele despre mijloacele de transport furate (răpite), actele de înregistrare, precum şi informaţia despre posesorii acestor mijloace de transport, se introduc în Sistem în baza datelor din Registrul de stat al mijloacelor de transport.
  
Capitolul  III
EVIDENŢA UNICĂ A PERSOANELOR CARE AU SĂVÎRŞIT
INFRACŢIUNI ŞI A PEDEPSELOR CE LE-AU FOST APLICATE.
EVIDENŢA CENTRALIZATĂ SPECIALĂ A ALTOR CATEGORII
DE PERSOANE
Articolul 19. Principiile de evidenţă unică a persoanelor care au săvîrşit
                      infracţiuni şi a pedepselor ce le-au fost aplicate
Înregistrarea centralizată şi evidenţa unică a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi a pedepselor ce le-au fost aplicate, precum şi evidenţa centralizată specială a altor categorii de persoane, se efectuează după principiile teritorial şi departamental.
Articolul 20. Categoriile de persoane luate la evidenţa centralizată
În cadrul Sistemului se iau la evidenţă centralizată următoarele categorii de persoane:
1) persoanele care au săvîrşit infracţiuni:
a) condamnate pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriile altor state;
b) puse sub învinuire;
c) absolvite de răspundere penală: în legătură cu expirarea termenului de prescripţie; ca urmare a unui act de amnistie, dacă prin acesta a fost anulată aplicarea pedepsei pentru infracţiunea săvîrşită; dacă persoana a fost graţiată; în caz de deces; în legătură cu schimbarea situaţiei;
d) aflîndu-se în stare de iresponsabilitate;
e) date în urmărire generală de către organele de urmărire penală ale Republicii Moldova sau ale altor state;
f) reţinute şi arestate pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul extrădării;
g) reţinute ca fiind bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni;   
    2) persoanele luate la evidenţă specială în scopul profilaxiei infracţionalităţii.
Articolul 21. Actele de evidenţă primară a persoanelor  care au săvîrşit infracţiuni
                     şi a pedepselor ce le-au fost aplicate
(1) Modul de completare şi prezentare a actelor de evidenţă primară a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, a pedepselor ce le-au fost aplicate, precum şi a altor categorii de persoane luate la evidenţa centralizată specială, este stipulat în instrucţiunile respective, care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP242-XVI din 16.11.07, MO198-202/21.12.07 art.759]
(2) Numărul de stat de identificare al persoanei, datele personale, domiciliul, informaţia privind actele de identitate eliberate persoanei, precum şi datele despre schimbarea numelui, prenumelui sau despre decesul persoanei, se introduc în Sistem în baza datelor din Registrul de stat al populaţiei.
    (3) Datele despre mijloacele de transport, documentele de înregistrare, precum şi informaţia despre posesorii acestora, se introduc în Sistem în baza datelor din Registrul de stat al transporturilor.
Capitolul  IV
ORGANIZAREA SERVICIULUI INFORMATIV ŞI STATISTIC
Articolul 22. Rapoarte statistice
(1) Elaborarea şi aprobarea formelor rapoartelor statistice departamentale, stabilirea modului şi termenelor de prezentare a acestor rapoarte se efectuează de către participanţii la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Elaborarea formelor rapoartelor statistice generalizate privind starea infracţionalităţii în ţară, stabilirea modului şi termenelor de prezentare a acestor rapoarte se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Biroul Naţional de Statistică. Formele menţionate ale rapoartelor, modul şi termenele de prezentare a acestor rapoarte, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General. Aceste forme ale rapoartelor se prezintă  Biroului Naţional de Statistică pentru lucrări statistice şi analitice.
    [Art.22 al.(2) în redacţia LP242-XVI din 16.11.07,MO198-202/21.12.07 art.759]
Articolul 23. Activitatea operativ-informativă
(1) Informaţia conţinută în banca centrală de date se eliberează în următoarele cazuri:
a) în scopul efectuării urmăririi penale, precum şi în alte scopuri de serviciu, inclusiv cu caracter operativ;
b) pentru stabilirea antecedentelor penale sau lipsei acestora;
c) pentru identificarea persoanelor şi cadavrelor;
d) la efectuarea de către organele de urmărire penală a măsurilor operative de investigaţii şi de profilaxie;
e) pentru stabilirea locurilor şi termenelor de aflare a persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare şi în izolatoarele de detenţie provizorie;
f) la eliberarea cazierului sau certificatului judiciar şi altor certificate;
g) în cazul încorporării în Forţele Armate;
h) la examinarea cererilor privind declararea decesului sau dispariţiei fără urmă a persoanei;
i) la eliberarea de către organele abilitate a actelor de identitate;
k) la indicaţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne sau altor participanţi la Sistem.
(2) Modul de efectuare a activităţii operativ-informative se stabileşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
Articolul 24. Dreptul la primirea informaţiei
Dreptul la primirea informaţiei din banca centrală de date şi din băncile locale de date se acordă:
a) participanţilor la Sistem, în limita competenţei lor;
b) organelor de urmărire penală şi organelor similare acestora din alte state cu care au fost încheiate acorduri respective;
   
b1) Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    [Art.24 lit.b1) introdusă prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
c) altor persoane fizice şi juridice, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Articolul 25. Asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei
(1) Participanţii la Sistem protejează prin măsuri adecvate datele colectate, echipamentele tehnice şi produsele de program utilizate pentru administrarea acestora, asigurînd securitatea datelor conţinute în banca centrală de date şi în băncile locale de date împotriva riscurilor de pierdere, distrugere, precum şi împotriva folosirii neautorizate sau divulgării lor.
(2) Asigurarea protecţiei, securităţii şi integrităţii informaţiei conţinute în banca centrală de date, precum şi a accesului nemijlocit la această informaţie, se efectuează de către administratorul băncii centrale de date, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Asigurarea protecţiei, securităţii şi integrităţii informaţiei conţinute în băncile locale de date, precum şi a accesului la această informaţie, se efectuează de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  V
RESPONSABILITATEA
Articolul 26. Responsabilitatea personală
(1) Conducătorii participanţilor la Sistem sînt responsabili pentru caracterul complet al înregistrării şi al evidenţei informaţiei cu caracter criminal în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru veridicitatea şi obiectivitatea evidenţei primare şi a rapoartelor statistice, precum şi pentru acordarea ajutorului practic, metodic şi organizatoric necesar.
(2) Conducătorii participanţilor la Sistem poartă răspundere personală pentru asigurarea protecţiei, securităţii şi integrităţii informaţiei cu caracter criminal, organizarea şi efectuarea accesului sancţionat la banca centrală de date şi la băncile locale de date în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
(21) Ministerul Afacerilor Interne, cel puţin de două ori pe an, la finele fiecărui semestru, verifică corectitudinea şi veridicitatea informaţiei introduse în banca centrală de date de către subdiviziunea specializată şi prezintă rezultatele Procurorului General, care, după caz, poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare.
    [Art.26 al.(21)introdus prin LP242-XVI din 16.11.07, MO198-202/21.12.07 art.759]
(3) Persoanele vinovate de încălcarea prevederilor prezentei legi poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
Articolul 27
(1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la data publicării.
(2) Guvernul:
a) în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
b) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba Programul de dezvoltare şi automatizare a procesului de schimb informaţional între participanţii la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
(3) Ministerul Afacerilor Interne şi ceilalţi participanţi la Sistem, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.
Articolul 28
Pînă la automatizarea schimbului informaţional între participanţii la Sistem, Ministerul Afacerilor Interne va asigura actualizarea informaţiei conţinute în banca centrală de date prin îmbinarea regimului automatizat cu cel manual. În acest scop, vor fi utilizate actele de evidenţă primară prevăzute de prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
     PARLAMENTULUI                                                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău,  29 mai 2003.
    Nr.216-XV.