LPM94/2004*
ID intern unic:  313301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  01.04.2004
pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal*
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială)
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 000
MODIFICAT
LP155-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525

Prin prezenta lege organică Parlamentul adoptă tutlul VII al Codului fiscal.
Articolul 1. Intrarea în vigoare
Titlul VII al Codului fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.
Articolul 2. Abrogarea
La data intrării  în vigoare a titlului VII al Codului fiscal, se abrogă Legea nr.186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale.
Articolul 3. Modificarea unor acte normative
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VII al Codului fiscal;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VII  al Codului fiscal;
c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului  VII  al Codului fiscal.
Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Obligaţiile fiscale privind taxele locale, care au apărut pînă la 1ianuarie 2005, se reglementează în conformitate cu legislaţia  în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.
(2) Răspunderea  pentru  încălcarea  prevederilor  titlului  VII  al Codului  fiscal se stabileşte conform titlului V al Codului fiscal, iar răspunderea penală - conform legislaţiei în vigoare.
(3)  Prin derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), ale art.291 lit.e) şi ale lit.e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 şi 2006.
[Art.4 al.(3) introdus prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 1 aprilie 2004.
Nr.94-XV.