LPM947/1996*
ID intern unic:  313302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 947
din  19.07.1996
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii*
Publicat : 22.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 752     Data intrarii in vigoare : 03.10.1996
    LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533

    ______________________________________________
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată prin Legile:
    1) nr. 1414-XIII din 17.12.97 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 24-25, art. 152;
    2) nr. 772-XIV din 02.02.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 29-30, art. 179;
    3) nr. 373-XV din 19.07.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 129, art. 926;
    4) nr. 191-XV din 08.05.03 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 97-98, art. 432.


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Consiliul Superior al Magistraturii - organ
                        de autoadministrare judec
ătorească
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti.
    (2) Consiliul  Superior al Magistraturii exercită autoadministrarea judecătorească.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Modul de organizare şi de funcţionare ale Consiliului Superior al Magistraturii este reglementat de Constituţie, de legile privind organizarea  judecătorească, cu privire la statutul  judecătorului, de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 3. Componenţa
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din12 membri.
    (2) În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători şi profesori de drept titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General care sînt membri de drept.
    (3) Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se aleg de către Parlament din rîndul profesorilor de drept titulari, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi în Parlament, ţinînd cont şi de opinia reprezentanţilor opoziţiei parlamentare. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari nu pot fi aleşi pentru 2 mandate consecutive.
    (4) Şase membri din rîndul judecătorilor, inclusiv 2 membri supleanţi, sînt aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi la adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.
    (5) Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata exercitării mandatului de membru al Consiliului.
    (6) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia membrilor de drept, nu pot exercita o altă activitate remunerată decît cea didactică şi ştiinţifică.
    (7) La alegerea în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele care ocupă funcţii administrative, în termen de 30 de zile de la data alegerii, depun cerere de suspendare a activităţii administrative pe perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.3 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620; prevederile se vor pune în aplicare la expirarea mandatului membrilor în exerciţiu ai Consiliului Superior al Magistraturii şi mandatului preşedintelui în exerciţiu al colegiului disciplinar]
    [Art.3 modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    [Art.3 modificat prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
    [Art.3 modificat prin LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533]
    Articolul 4. Competenţa Consiliului Superior al
                       Magistraturii
    (1) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
    a) face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, promovare la o instanţă superioară, transferare la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă ori de eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;
   
[Art.4 al.(1), lit.a) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    b) primeşte jurămîntul judecătorilor;
    c) aprobă regulamentele privind criteriile şi procedura de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi de transferare a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară;
    [Art.4 al.(1), lit.c) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului pentru  suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi asigură organizarea şi desfăşurarea concursului;
    [Art.4 al.(1), lit.d) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    e) dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al curţii de apel sau al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
   
[Art.4 al.(1), lit.e) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    f) aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor;
   
g) numeşte membrii colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ai colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, conform competenţei sale.
    [Art.4 al.(1), lit.g) introdusă prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti:
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
    b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    c) examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
   
c1) deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu;
    [Art.4 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    d) expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
    e) examinează contestaţiile la hotărîrile colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ale colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    [Art.4 al.(2), lit.e) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
    a) adoptă hotărîri privind petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
   
[Art.4 al.(3), lit.a) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
    c) aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor;
    d) validează hotărîrile colegiului disciplinar;
    [Art.4 al.(3), lit.d) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    e) solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor;
    f) solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor.
   
g) plasează pe pagina sa web din internet declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese personale ale judecătorilor şi le menţine pe tot parcursul anului.
   
[Art.4 al.(3), lit.g) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.4 al.(3), lit.g) introdusă prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46; în vigoare 01.07.08]
    (4) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
    a) audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
    b) aprobă Regulamentul privind modul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
   
[Art.4 al.(4), lit.b) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    c) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti;
    d) prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent;
    e) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare;
    f) acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti.
    [Art.4 al.(4), lit.f) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii poate avea şi alte competenţe în condiţiile legii.
   (6) În vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă acte normative întru executarea prevederilor legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc.
    [Art.4 al.(6) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale judecătorilor din instanţele judecătoreşti.
   
[Art.4 al.(7) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.4 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    [Art.4 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    Articolul 5. Preşedintele
    (1) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales prin vot secret, pe durata mandatului, cu votul majorităţii membrilor consiliului şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă.
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
    (2) În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sînt exercitate de un membru al  consiliului, numit prin hotărîre a Consiliului  Superior  al Magistraturii.
    (3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi deţinută sau exercitată de către membrii de drept specificaţi la art.3 alin.(2) din prezenta lege.
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui
    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii:
    a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    b) coordonează  activitatea Consiliului şi repartizează  materialele spre examinare, desemnează un raportor pentru prezentarea materialelor examinate;
   
[Art.6 lit.b) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    c) reprezintă  Consiliul  în faţa autorităţilor publice din ţară  şi din străinătate;
    d) este ordonatorul mijloacelor financiare ale Consiliului;
    e) exercită alte atribuţii în condiţiile legii.
    Articolul 7. Organele care funcţionează în subordinea
                       Consiliului Superior al Magistraturii 
    (1) În subordinea Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează:
    a) colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor;
    b) colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    c) colegiul disciplinar;
    d) inspecţia judiciară.
    (2) Competenţa, modul de organizare şi de funcţionare a colegiilor sînt stabilite prin legi şi prin regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.7 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.7 modificat prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579; în vigoare 01.01.08]
    Articolul 71.  Inspecţia judiciară
    (1) Inspecţia judiciară este alcătuită din 5 inspectori-judecători.
    (2) Durata mandatului de inspector-judecător este de 4 ani. Inspectorul-judecător poate să-şi exercite împuternicirile cel mult 2 mandate consecutiv
.
    [Art.71 al.(2) modificat prin LP115 din 17.06.10, MO117-118/09.07.10 art.365]
    [Art.71 al.(2) modificat prin LP229-XVI din 06.11.08, MO208-209/21.11.08 art.768]
   
(3) Poate fi aleasă în funcţia de inspector-judecător persoana care deţine diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie ireproşabilă, în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului. Este declarat ales candidatul care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.71 al.(3) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.71 al.(3) modificat prin LP115 din 17.06.10, MO117-118/09.07.10 art.365]
    (4) Inspecţia judiciară este condusă de către un inspector-judecător principal, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, pe durata mandatului, din rîndul inspectorilor-judecători. Inspectorul-judecător principal este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) În exerciţiul atribuţiilor sale, inspectorul-judecător beneficiază de inviolabilitatea prevăzută la art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
   
(6) Inspecţia judiciară are următoarele competenţe:
    a) verifică activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei;
    b) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, adresate Consiliului Superior al Magistraturii, solicitînd în mod obligatoriu explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie;
    c) verifică demersurile care au ca obiect acordul Consiliului Superior al Magistraturii privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
    d) studiază temeiurile respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru numirea în funcţia de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Magistraturii.
   
[Art.71 al.(6) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
[Art.71 al.(6) modificat prin LP115 din 17.06.10, MO117-118/09.07.10 art.365]
    (7) Asigurarea tehnico-materială a activităţii inspecţiei judiciare se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în conformitate cu legea bugetului.
    [Art.71 introdus prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579; în vigoare 01.01.08]
   
Articolul 72. Verificarea activităţii organizatorice
                         a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea
                         justiţiei
    (1) Activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei se verifică cu scopul de a asigura:
    a) celeritatea procesului;
    b) transparenţa activităţii de înfăptuire a justiţiei şi deschiderea faţă de societate;
    c) eficienţa activităţii instanţelor judecătoreşti, a judecătorilor şi a personalului instanţelor;
    d) respectarea Codului de etică al judecătorului;
    e) conduita profesională înaltă a personalului instanţelor judecătoreşti;
    f) perfecţionarea continuă a performanţelor judecătorilor şi ale personalului instanţelor judecătoreşti.
    (2) Activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei poate fi verificată în două forme:
    a) control ordinar – pentru examinarea unui caz concret sau a unui domeniu de activitate distinct;
    b) control complex – pentru examinarea întregii activităţi de înfăptuire a justiţiei.
    (3) Controalele ordinare şi cele complexe pot avea caracter planificat sau inopinat.
    (4) În scopul desfăşurării controalelor planificate ale activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti se elaborează şi se aprobă planuri anuale de verificare a instanţelor.
    (5) Controalele complexe planificate ale activităţii organizatorice a fiecărei instanţe judecătoreşti, în modul stabilit de prezentul articol, se desfăşoară cel puţin o dată la 3 ani.
    (6) După încheierea controlului, dar nu mai tîrziu de o lună de la data încheierii, se întocmeşte un proiect al actului de control, care este prezentat spre informare instanţei supuse controlului, aceasta fiind în drept să prezinte comentarii şi obiecţii pe marginea proiectului în cauză.
    (7) Actul final al controlului se întocmeşte în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării obiecţiilor sau de la data expirării termenului pentru prezentarea acestora şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (8) Subiecţii care nu sînt de acord cu rezultatele controlului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării acestora pentru informare, sînt în drept să prezinte în formă scrisă obiecţiile lor Consiliului Superior al Magistraturii. În acest caz, rezultatele controlului vor fi examinate la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.
    (9) Volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.72 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 8. Relaţiile cu alte autorităţi
    (1) În relaţiile cu autorităţile publice, Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa doar Constituţiei şi legilor.
   
[Art.8 al.(1) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul cu privire la orice problemă care, potrivit legii, ţine de competenţa sa.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii întreţine legături cu organisme similare din alte ţări în probleme de funcţionare şi administrare a justiţiei.
   
Articolul 81. Transparenţa activităţii Consiliului
                         Superior al Magistraturii
    (1) Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii este transparentă şi se realizează prin asigurarea accesului societăţii şi al mass-mediei la informaţiile privind activitatea Consiliului.
    (2) Şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii sînt publice, în afară de cazurile cînd, la cererea motivată a preşedintelui sau a cel puţin 3 membri ai Consiliului, se hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, ca şedinţele să fie închise şi cînd dezbaterea publică a chestiunilor incluse pe ordinea de zi ar putea să aducă atingere vieţii private a persoanelor.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii creează condiţii şi întreprinde măsurile necesare pentru a asigura participarea reprezentanţilor mass-mediei şi a persoanelor interesate la şedinţele sale.
    (4) Agenda şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, proiectele de hotărîri şi materialele adiţionale care urmează a fi supuse examinării se plasează pe pagina web a Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
    (5) Şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii se înregistrează prin utilizarea mijloacelor video şi audio şi se consemnează în procese-verbale, care se plasează pe pagina web a Consiliului.
    (6) Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii şi anunţurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor de judecător se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de organele sale, opiniile separate ale membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.81 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.81modificat prin LP152 din 08.07.10, MO155-158/03.09.10 art.547]
    [Art.81 introdus prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46; în vigoare 01.07.08]

Capitolul II
STATUTUL DE MEMBRU AL CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Articolul 9. Durata mandatului
    (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este de 4 ani.
    (2) Sub incidenţa alin. (1) nu cad membrii care fac parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 10. Drepturile
    Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este în drept:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului spre examinare;
    b) să participe la examinarea lor;
    c) să facă demersuri, să-şi expună argumentele şi să  prezinte materiale suplimentare;
    d) să solicite instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, altor instituţii şi organizaţii informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
    e) să propună spre examinare în şedinţă probleme ce ţin de competenţa Consiliului;
    f) să participe la adoptarea de hotărîri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    g) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile legii.
    Articolul 11. Obligaţiunile
    (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este obligat:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;
    b) să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor magistraţilor, onoarei şi demnităţii lor în condiţiile legii;
    c) să contribuie la promovarea principiului  independenţei autorităţii judecătoreşti;
    d) să păstreze secretul deliberărilor şi confidenţialitatea lucrărilor;
    e) să voteze pro sau contra la adoptarea de hotărîri.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor titulari sînt obligaţi să respecte restricţiile specificate la art.8 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    Articolul 12. Încetarea mandatului
    (1) Mandatul de membru  al Consiliului Superior al Magistraturii încetează în caz de:
    a) expirare;
    b) demisie;
    c) cerere proprie;
    d) ridicare a mandatului, trecere la alt  lucru, eliberare din funcţie;
    e) deces.
    (2) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează:
    a) în caz de rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    b) în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    c) la propunerea Consiliului, în caz de neîndeplinire fără motive întemeiate a obligaţiunilor de membru stabilite de prezenta lege, precum şi în caz de încălcare a restricţiilor specificate la art. 8 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
    [Art.12 al.(2), lit.c) modificată prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.12 al.(2) în redacţia LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    (3) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează de către organul care a ales persoana în această calitate.
    Articolul 13. Completarea vacanţei
    (1) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b)–e), mandatul va fi continuat de către membrul supleant ales în condiţiile art. 3 alin. (4).
    (2) În caz de vacanţă a funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca şi în cazul numirii.
   
[Art.13 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 14. Legitimaţia
    Membrul Consiliului Superior al Magistraturii primeşte legitimaţie de un model aprobat de Parlament.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Articolul 15. Şedinţele
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii ca organ colegial  îşi exercită atribuţiile în plen.
    (2) Şedinţa Consiliului  Superior al Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din membrii lui.
   
[Art.15 al.(3) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    (4) La şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii se citează în mod obligatoriu persoanele a căror problemă se examinează.
   
[Art.15 al.(5) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.15 al.(5) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
   
[Art.15 al.(6) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.15 al.(6) introdus prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    Articolul 16. Convocarea
    (1) Convocarea în şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii se face la iniţiativa Preşedintelui acestuia.
    (2) Consiliul  Superior al Magistraturii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin 3 membri ai lui.
    (3) Data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi, proiectele hotărîrilor ce urmează a fi adoptate şi materialele justificative ale acestora sînt aduse la cunoştinţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cel mai tîrziu cu 3 zile înainte de şedinţă, cu excepţia cazurilor extraordinare.
   
[Art.16 al.(3) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    Articolul 17. Procedura de examinare a problemelor
    Examinarea problemelor ce urmează a fi soluţionate în şedinţă începe cu raportul Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii sau al unui membru al lui, care a studiat în prealabil documentele şi materialele prezentate, după care sînt ascultate persoanele invitate la şedinţă, se cercetează documentele şi materialele necesare.
    Articolul 18. Recuzarea şi autorecuzarea
    (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii nu poate participa la examinarea problemei şi urmează să fie recuzat dacă există împrejurări care exclud participarea lui la examinare sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În cazul în care există astfel de împrejurări, membrul Consiliului este obligat să declare autorecuzarea.
    (2) Pentru aceleaşi  motive, recuzarea poate fi făcută de persoana a cărei problemă se examinează, precum şi de persoana care a prezentat materialele spre examinare.
    (3) Recuzarea trebuie să fie motivată prin cerere scrisă sau verbală.
    (4) Membrul recuzat al Consiliului Superior al Magistraturii nu participă la votarea cererii de recuzare.
    [Art.18 al.(4) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 19. Propunerea pentru numirea în funcţia
                         de judecător, de pre
şedinte sau
                         vicepre
şedinte al instanţei judecătoreşti
   (1) Consiliul Superior al Magistraturii face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului referitor la numirea în funcţia de judecător a candidaţilor pentru aceste funcţii, precum şi la numirea  în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al  instanţei judecătoreşti.
    (2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti se face de către Consiliul Superior al Magistraturii în baza hotărîrii colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor. Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti trebuie să fie motivată şi se adoptă prin votul deschis al membrilor Consiliului.
    [Art.19 al.(2) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu propunerea respectivă de numire în funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, dosarul personal al candidatului însoţit de curriculum vitae din care să rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîrea privind numirea în funcţie, se înaintează de către preşedintele Consiliului.
    (4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul respinge candidatura propusă, Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.11 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească şi art.9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, poate propune aceeaşi sau altă candidatură pentru funcţia vacantă cu votul a două treimi din membrii săi.
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    [Art.19 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 20. Promovarea la o instanţă superioară,
                         transferarea la o instanţă de acelaşi
                         nivel sau la o instanţă inferioară,
                         detaşarea, suspendarea, demisia şi
                         eliberarea din funcţie a judecătorului
    [Art.20 titlul în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (1) Chestiunile ce ţin de promovarea la o instanţă superioară, transferarea la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, detaşarea, suspendarea, demisia şi eliberarea din funcţie a judecătorului sînt examinate de Consiliul Superior al Magistraturii  în condiţiile legii.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel pe un termen limitat se efectuează de către Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.20 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.20 al.(2) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    (3) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile art.241 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
   
(31) Transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi eliberarea lui din funcţie se fac în baza recomandărilor colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului. Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi eliberarea lui din funcţie trebuie să fie motivată şi este adoptată prin votul deschis al membrilor Consiliului.
    [Art.20 al.(31) introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (4) Hotărîrile privind transferarea pe un termen nelimitat a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, demisia şi eliberarea lui din funcţie, însoţite de curriculum vitae din care să rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîre, se înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului de către Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (5) Suspendarea din funcţie a judecătorului  se efectuează  de Consiliul  Superior al Magistraturii în condiţiile art.24 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (6) În cazul în care au decăzut circumstanţele care au servit  ca temei pentru suspendarea din funcţie a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o hotărîre privind anularea suspendării lui din funcţie.
    (7) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind suspendarea din funcţie sau anularea suspendării din funcţie a judecătorului se prezintă neîntîrziat Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului.
    (8) Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia judecătorului şi dispune încetarea plăţii indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art.26 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
   
[Art.20 al.(9) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.20 al.(9) modificat prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46; în vigoare 01.07.08]
    Articolul 21. Validarea hotărîrilor colegiului
                         disciplinar
    (1) Hotărîrea colegiului disciplinar care nu a fost contestată se transmite, a doua zi după expirarea termenului de contestare, spre validare Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Hotărîrea se validează în termen de 30 de zile de la data înregistrării materialelor respective  în Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invita, după caz, la şedinţa sa membrii colegiului disciplinar şi reprezentanţii inspecţiei judiciare şi, în mod obligatoriu, invită persoanele a căror problemă se examinează.
    (4) După examinarea problemei, Consiliul Superior al Magistraturii decide:
    a) validarea hotărîrii colegiului disciplinar;
    b) invalidarea hotărîrii colegiului disciplinar şi adoptarea unei noi hotărîri.
    (5) În caz de invalidare a hotărîrii colegiului disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o nouă hotărîre motivată prin care, după caz, poate aplica judecătorului o altă sancţiune disciplinară, în condiţiile legii.
    [Art.21 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 22. Examinarea contestaţiilor împotriva
                          hotărîrilor colegiilor din subordinea
                         Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate de colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, de colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi de colegiul disciplinar se examinează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării lor în Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Data, ora şi locul examinării contestaţiilor se comunică din timp persoanelor interesate.
    (3) După examinarea contestaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide:
    a) menţinerea fără modificare a hotărîrilor colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, ale colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi ale colegiului disciplinar;
    b) admiterea contestaţiei şi modifică hotărîrea colegiului disciplinar;
    c) admiterea contestaţiei şi remiterea hotarîrii spre reexaminare colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor sau, după caz, colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, în cazul în care s-a constatat încălcarea procedurii de selectare sau de evaluare;
    d) casarea hotărîrii colegiului disciplinar şi încetarea procedurii pe dosar.
    [Art.22 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii judecătorului
    (1) În cazul examinării propunerii Procurorului General de pornire a urmăririi penale împotriva judecătorului, de a fi tras la răspundere penală, de a fi reţinut, arestat şi adus forţat, Consiliul Superior al Magistraturii va adopta, în regim de urgenţă, în temeiul principiului inviolabilităţii judecătorului, o hotărîre prin care:
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    a) va da acordul;
    b) va refuza acceptul.
    (2) La examinarea problemelor indicate la alin.(1), Procurorul General nu poate participa la deliberare.
    Articolul 24. Adoptarea de hotărîri
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4).
   
[Art.24 al.(1) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    (2) Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi.
    (3) Hotărîrea se expune în scris şi se semnează de  preşedintele şedinţei.
    (4) În cazul în care un membru al Consiliului Superior al Magistraturii  face opinie separată, aceasta va fi motivată şi se va anexa la hotărîre fără a i se da citire.
    (5) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art.21 şi 22, membrul la propunerea căruia sau din iniţiativa căruia a fost intentată procedura disciplinară nu participă la deliberare.
   
[Art.24 al.(6) abrogat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.24 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
    Articolul 25. Contestarea hotărîrilor Consiliului
                         Superior al Magistraturii
    Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate, la Curtea Supremă de Justiţie, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare. Contestaţiile se examinează de un complet format din 9 judecători.
    [Art.25 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.25 modificat prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46; în vigoare 01.07.08]
    [Art.25 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Capitolul IV
ASIGURAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    [Capitolul IV titlul în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 26. Lucrările de secretariat
    (1) Lucrările de secretariat  ale Consiliului  Superior al Magistraturii se ţin de către angajaţii secretariatului.
   
[Art.26 al.(1) în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (2) Lucrările în şedinţă ale Consiliului Superior al Magistraturii se consemnează în proces-verbal şi se fixează în stenogramă.
   
[Art.26 al.(2) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    (3) În procesul-verbal  se vor consemna:
    prezen
ţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a altor participanţi  la şedinţă, conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, problemele puse la vot şi rezultatele votării.
    (4) Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 3 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi de secretar.
   
[Art.26 al.(4) modificat prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 27. Asigurarea activităţii Consiliului
                         Superior al Magistraturii
    (1) Pentru asigurarea activităţii sale, Consiliul Superior al Magistraturii are buget propriu, care este parte integrantă a bugetului de stat.
    (2)  Din contul bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, membrii detaşaţi sînt salarizaţi în mărimea stabilită la art. 241 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, iar membrii Consiliului din rîndul profesorilor de drept titulari primesc o indemnizaţie lunară în mărime de 50% din salariul membrilor Consiliului din rîndul judecătorilor, cu excepţia persoanei alese în calitate de preşedinte al Consiliului.
    [Art.27 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.27 modificat prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]
    [Art.27 modificat prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
   
[Art.27 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.27 modificat prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579; în vigoare 01.01.08]
    [Art.27
modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
   
Articolul 271. Secretariatul Consiliului Superior
                           al Magistraturii
    (1) Asistenţa organizatorică şi administrativă a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor din subordinea Consiliului este asigurată de secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, condus de şeful secretariatului.
    (2) Şeful secretariatului este numit în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
   
[Art.271 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 272. Structura secretariatului Consiliului
                           Superior al Magistraturii
    (1) Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii se constituie din Direcţia generală autoadministrare judecătorească şi Direcţia administrativă.
    (2)  Direcţia generală autoadministrare judecătorească a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii asistă membrii Consiliului şi organele din subordinea acestuia la exercitarea funcţiilor lor. În cadrul Direcţiei generale autoadministrare judecătorească pot fi instituite direcţii, secţii şi servicii.
    (3) Direcţia administrativă a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii asigură funcţionarea administrativ-economică a Consiliului. Direcţia administrativă include subdiviziunile: financiar-economică, de tehnologii informaţionale, arhiva, biblioteca, precum şi alte subdiviziuni necesare activităţii Consiliului.
    [Art.272 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
   
Articolul 273. Personalul şi salarizarea personalului
                           secretariatului Consiliului Superior
                           al Magistraturii
    (1) Personalul Direcţiei generale autoadministrare judecătorească a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este compus din funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi este salarizat în condiţiile legii.
    (2) Personalul Direcţiei administrative a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi din personal contractual supus reglementărilor legislaţiei muncii care desfăşoară activităţi auxiliare, fiind salarizat în condiţiile legii.
    (3) Statul de personal al secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Personalul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este obligat să respecte atribuţiile de serviciu, etica profesională şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (5) Pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi pentru divulgarea informaţiei confidenţiale de serviciu, personalul secretariatului poartă răspundere în condiţiile legii.
    [Art.273 introdus prin LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    Articolul 28. Sigiliul şi sediul
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este persoană juridică şi are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii îşi are sediul în municipiul Chişinău.
    Articolul 29. Raportul Consiliului Superior
                    al Magistraturii
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte anual, pînă la data de 1 februarie, un raport referitor la activitatea sa, precum şi referitor la activitatea sistemului judecătoresc în anul precedent.
    (2) Raportul de activitate este prezentat public şi supus dezbaterilor la Adunarea Generală a Judecătorilor.
    (3) Cîte o copie a raportului se remite Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului pentru informare.
    [Art.29 în redacţia LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620]
    [Art.29 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 30
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 19 iulie 1996.
    Nr. 947-XIII.