LS1426/1997
ID intern unic:  313326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1426
din  23.12.1997
pentru modificarea şi completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor
şi a persoanelor din corpul  de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne
Publicat : 05.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 009     Promulgat : 23.12.1997     Data intrarii in vigoare : 05.02.1998
  Legea se suspendă prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98
  
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.I. - Legea  asigurării cu pensii a militarilor şi a  persoanelor din  corpul  de  comandă  şi din trupele  organelor  afacerilor  interne nr.1544-XII  din  23  iunie  1993  (Monitorul  Parlamentului  Republicii Moldova,  1993,  nr.7, art.220; 1996, nr.8-9, art.90) se modifică şi  se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
    după alineatul  (1) se introduc două alineate noi, (2) şi (3), avînd următorul cuprins:
"(2) Persoanelor  din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia  celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li  s-a prelungit  peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul  de aflare  în  serviciu militar prin contract sau în serviciu  în  organele afacerilor  interne  şi  care au dreptul la pensie  în  conformitate  cu art.13  lit.  a)  din prezenta lege li se acordă, de  la  data  emiterii ordinului  privind prelungirea termenului de aflare în serviciu,  pensie în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite.
(3) Persoanelor  din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă  (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne care au dreptul la  pensie în conformitate cu art.13lit. a) din prezenta lege, dar  care nu au atins limita de vîrstă de aflare în serviciu militar prin contract sau  în serviciu în organele afacerilor interne şi continuă să satisfacă serviciul  li  se  acordă  pensie în modul şi în  mărimea  stabilită  de Guvern.";
alineatul (2) devine alineatul (4).
2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Articolul 8. Mijloacele de plată a pensiilor, ajutoarelor
                      băneşti şi compensaţiilor. Scutirea de impozit
    (1) Pensiile,  ajutoarele băneşti şi compensaţiile se plătesc de  la bugetul de stat.
    (2) Pensiile,   ajutoarele   băneşti   şi  compensaţiile   nu   sînt impozabile."
    3. La articolul 9, în titlul şi în cuprinsul acestuia, după cuvîntul "băneşti" se introduce textul "şi compensaţiile".
    4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Condiţiile de stabilire a pensiei
Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au:
a) militarii  care au satisfăcut serviciu prin contract,  persoanele din  corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  care au o vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani;
b) militarii  care au satisfăcut serviciu prin contract,  persoanele din  corpul  de  comandă  şi din trupele  organelor  afacerilor  interne eliberate  din serviciu pentru limită de vîrstă sau din motive de  boală care în ziua eliberării din serviciu au o vechime totală în muncă de cel puţin  25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
c) militarii  care au satisfăcut serviciu prin contract,  persoanele din  corpul  de  comandă  şi din trupele  organelor  afacerilor  interne eliberate  din  serviciu din motive de sănătate limitată sau în  caz  de reorganizare  a  statelor  care în ziua eliberării au  atins  limita  de vîrstă  în  serviciu militar prin contract sau în serviciu  în  organele afacerilor  interne  şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25  de ani  calendaristici,  din  care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în  serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
d) militarii  care au satisfăcut serviciu prin contract,  persoanele din  corpul  de  comandă  şi din trupele  organelor  afacerilor  interne eliberate din serviciu din alte motive decît cele expuse la lit.b) şi c) din  prezentul articol care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de  ani,  din care cel puţin12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau  în serviciu  în  organele  afacerilor  interne,  la  atingerea  vîrstei  de pensionare stabilite de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova."
5. La articolul 14, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) pentru militarii  care  satisfac serviciu prin contract,  pentru persoanele  din  corpul de comandă şi din trupele  organelor  afacerilor interne  care  au  o  vechime totală în muncă de cel  puţin  25  de  ani calendaristici,  din care cel puţin 12 ani şi6 luni în serviciu  militar sau  în serviciu în organele afacerilor interne (art.13, lit. b), c)  şi d):  pentru vechime totală în muncă de 25 de ani - 50 procente şi pentru fiecare  an complet de muncă peste vechimea de 25 de ani - 1 procent din suma  respectivă a soldei sau a salariului, dar în total nu mai mult  de 75 procente din aceste sume."
6. La articolul  18 se introduce în final litera e), avînd următorul cuprins:
"e) 2 ani de  vechime  în  muncă  în  ramurile  civile  înrudită  cu specialitatea  lor militară pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10  ani de serviciu - persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne."
7. La articolul 44, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Pensia pentru persoanele menţionate se calculează din: salariul funcţiei,  salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru  vechime în serviciu primite înainte de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente primite în ultimul  an  de  serviciu,  cu  excepţia  plăţilor  compensatorii  şi  a indemnizaţiei  băneşti  unice  în mărimea sumei mijloacelor  băneşti  de întreţinere pe un an."
8. Din articolul  47 alineatul (1) se exclude textul"şi compensaţiei băneşti în schimbul raţiei alimentare".
9. La articolul  50  alineatul (1) se introduce în final litera  c), avînd următorul cuprins:
"c) persoanelor  din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă  (cu excepţia  celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li  s-a prelungit  peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul  de aflare  în  serviciu militar prin contract sau în serviciu  în  organele afacerilor  interne  -  de la data emiterii ordinului  de  prelungire  a termenului de aflare în serviciu."
10. La articolul   51  se  introduce  un  nou  alineat,  (3),  avînd următorul cuprins:
"(3) Pensiile  stabilite anterior pentru militari şi persoanele  din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne concediaţi şi  familiilor  lor  se recalculează din toate tipurile  de  întreţinere bănească  prevăzute  pentru  calcularea  pensiei la  art.44  alin.  (5).
Pensiile recalculate nu pot fi mai mici decît pensiile calculate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.1426-XIII din 23 decembrie 1997."
11. Articolul 52:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Plata pensiilor  militarilor  care au satisfăcut serviciu  prin contract,  persoanelor  din corpul de comandă şi din  trupele  organelor afacerilor  interne  şi  familiilor lor se  efectuează  prin  Ministerul Apărării,   Ministerul   Afacerilor  Interne,   Ministerul   Securităţii Naţionale, Ministerul Justiţiei.";
se introduce un nou alineat, (3), avînd următorul cuprins:
"(3) Persoanelor  din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia  celui  inferior) al organelor afacerilor interne  în  perioada satisfacerii   serviciului   peste  limita  de  vîrstă,   stabilită   de legislaţie,  de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu în  organele  afacerilor  interne  pensia li se  plăteşte  la  locul  de serviciu."
12. Articolul 53:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se introduce un nou alineat, (2), avînd următorul cuprins:
"(2) Persoanelor  din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia  celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li  s-a prelungit  peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul  de aflare  în  serviciu militar prin contract sau în serviciu  în  organele afacerilor  interne li se plăteşte, pe lîngă drepturile băneşti,  pensia în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite."
13. Articolul 61:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pensiile  stabilite militarilor care au satisfăcut sau satisfac serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor  afacerilor  interne  şi  familiilor  acestora  urmează  a  fi recalculate  de  la  data  de  1 a lunii  în  care  au  fost  modificate drepturile   băneşti  stabilite  categoriilor  respective  de  militari, persoanelor  din  corpul de comandă şi din trupele organelor  afacerilor interne.";
    se introduce un nou alineat, (3), avînd următorul cuprins:
"(3) Pensiile  stabilite  persoanelor din corpul de ofiţeri  şi  din corpul  de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor  afacerilor interne  cărora  li s-a prelungit peste limita de vîrstă,  stabilită  de legislaţie,  termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu  în  organele afacerilor interne urmează a fi recalculate  după trecerea lor în rezervă sau în retragere."
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                              Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 23 decembrie 1997.
Nr. 1426-XIII.