LRSSM250/1990
ID intern unic:  313332
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVA
LEGE Nr. 250
din  03.09.1990
Cu privire la instituirea funcţiei de Preşedinte al
Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi la introducerea
unor modificări şi completări în Constituţia R.S.S. Moldova
Publicat : 03.09.1990 în Veştile Nr. 9     art Nr : 231     Data intrarii in vigoare : 03.09.1990
    În scopul consolidării ordinii constituţionale şi suveranităţii R.S.S.Moldova, a drepturilor, libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, îmbunătăţirii interacţiunii organelor centrale ale puterii de stat şi administraţiei de stat, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova hotărăşte:
    I. Instituirea funcţiei de Preşedinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova.
    II. Introducerea in Constituţia R.S.S.Moldova a următoarelor modificări şi completări:
    1. Constituţia R.S.S.Moldova se completează cu capitolul 121 avînd următorul conţinut:
    "Capitolul 121. PREȘEDINTELE  R.S.S.MOLDOVA
    Articolul 1131. Şeful statului Republica Sovietică Socialistă Moldova este Preşedintele R.S.S.Moldova.
    Articolul 1132. Preşedinte al R.S.S.Moldova poate fi ales oricare cetăţean al R.S.S.Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani, dar n-a depăşit vîrsta de 60 de ani.
    Preşedintele R.S.S.Moldova nu are dreptul să cumuleze alte funcţii.
    Preşedintele R.S.S.Moldova este ales de către cetăţenii R.S.S.MoIdova - pe baza dreptului electoral universal, egal şi direct, în condiţiile votării libere şi secrete - pe un termen de cinci ani. Aceeaşi persoană nu poate deţine consecutiv funcţia de Preşedinte al R.S.S.Moldova mai mult de două mandate.
    Numărul de candidaţi la funcţia de Preşedinte al R.S.S.Moldova este nelimitat.
    Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al R.S.S.Moldova sînt considerate valide, dacă la ele au participat mai mult de cincizeci la sută din alegători.
    În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu va întruni cel puţin cincizeci la sută din voturi, se organizează o votare repetată cu participarea primilor doi candidaţi, care au obţinut cel mai mare număr de voturi. În urma votării repetate este considerat ales candidatul care a întrunit majoritatea simplă din numărul total al voturilor exprimate.
    Procedura alegerii Preşedintelui R.S.S.Moldova este stabilită de Legea cu privire la alegerea Preşedintelui R.S.S. Moldova.
    Preşedintele R.S.S.Moldova nu poate fi deputat al poporului din R.S.S.Moldova.
    Articolul 1133. La învestirea în funcţie Preşedintele R.S.S.Moldova depune jurămîntul în cadrul şedinţei Sovietului Suprem.
    Textul jurămîntului este:
    "Jur solemn să slujesc cu credinţă poporul Republicii Sovietice Socialiste Moldova, să respect cu stricteţe Constituţia R.S.S.Moldova şi celelalte legi ale R.S.S.Moldova, să garantez egalitatea in drepturi, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să îndeplinesc în mod conştiincios înaltele obligaţii de Preşedinte al R.S.S.Moldova ce mi-au fost încredinţate".
    Persoana aleasă în funcţia de Preşedinte al R.S.S.Moldova intră în atribuţii din momentul depunerii jurămîntului.
    Articolul 1134. PreşedinteleR.S.S.Moldova:
    1) este garantul egalităţii în drepturi şi al libertăţilor cetăţenilor R.S.S.Moldova, al respectării Constituţiei R.S.S.Moldova;
    2) ia măsurile necesare pentru apărarea suveranităţii R.S.S.Moldova şi integrităţii teritoriale a republicii;
    3) reprezintă R.S.S.Moldova în cadrul republicii şi în relaţiile internaţionale;
    4) asigură interacţiunea organelor centrale ale puterii de stat şi administraţiei de stat ale R.S.S.Moldova;
    5) prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova rapoarte anuale privind situaţia republicii, informează Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova asupra celor mai importante probleme ale politicii interne şi externe a R.S.S.Moldova;
    6) prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, spre confirmare, candidaturile pentru posturile de Prim-ministru al R.S.S.Moldova, de preşedinte al Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova, de Procuror al R.S.S.Moldova, de Prim-arbitru de stat al R.S.S.Moldova; prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova propuneri privind demiterea persoanelor oficiale menţionate, cu excepţia preşedintelui Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova;
    7) ridică în faţa Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova problema demisiei sau acceptării demisiei Guvernului R.S.S.Moldova; de comun acord cu Primul ministru al R.S.S.Moldova eliberează sau numeşte în funcţie membrii Guvernului, urmînd ca aceştea să fie prezentaţi spre confirmare Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    8) semnează legile R.S.S.Moldova; este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămîni, spre reexaminare Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova pentru discutarea şi votarea ei repetată. În cazul în care Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova îşi menţine hotărîrea adoptată anterior, cu o majoritate de două treimi din voturile tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova, Preşedintele R.S.S.Moldova semnează legea;
    9) are dreptul să suspende acţiunea hotăririlor şi dispoziţiilor Guvernului R.S.S.Moldova;
    10) poartă tratative şi semnează  tratatele internaţionale ale R.S.S.Moldova; primeşte scrisorile de acreditare şi scrisorile de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai statelor străine acreditaţi pe lîngă el; numeşte şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai R.S.S.Moldova în străinătate şi pe lîngă organizaţiile internaţionale;
    11)  conferă distincţiile de stat ale R.S.S.Moldova;
    12)  soluţionează problemele ce ţin de cetăţenia R.S.S.Moldova şi de acordarea de azil; graţiază şi amnistiază cetăţenii condamnaţi de instanţele judecătoreşti ale R.S.S.Moldova;
    13) stabileşte măsurile necesare pentru  asigurarea securităţii statului şi ordinii publice pe teritoriul R.S.S.Moldova; decretează, în caz de necesitate, starea de război sau starea excepţională, precum şi regimul conducerii prezidenţiale provizorii în unele localităţi ale R.S.S.Moldova în interesul apărării suveranităţii republicii şi al securităţii cetăţenilor. Regimul juridic al stării de război sau al stării excepţionale, precum şi al conducerii prezidenţiale se stabileşte prin lege;
    14) suspendă activitatea Sovietelor locale de deputaţi ai poporului sau le dizolvă în cazurile prevăzute de legislaţie.
    Articolul 1135. Pe lîngă Preşedintele R.S.S.Moldova funcţionează Consiliul prezidenţial al R.S.S.Moldova, care are drept sarcină să elaboreze măsuri pentru realizarea principalelor direcţii ale politicii interne şi externe a R.S.S.Moldova, pentru asigurarea securităţii republicii.
    Membrii Consiliului prezidenţial al R.S.S.Moldova sînt desemnaţi de către Preşedintele R.S.S.Moldova. Primul ministru al R.S.S.Moldova este membru al Consiliului prezidenţial al R.S.S.Moldova.
    La şedinţele Consiliului prezidenţial al R.S.S.Moldova are dreptul să participe Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova.
    Articolul 1136. În problemele ce ţin de competenţa sa, Preşedintele R.S.S.Moldova are dreptul să creeze şi alte organe consultative, să stabilească componenţa şi sarcinile lor.
    Articolul 1137. Pe baza şi în conformitate cu prevederile Constituţiei R.S.S.Moldova şi altor legi ale R.S.S.Moldova, a legilor şi tratatelor ratificate de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova, Preşedintele R.S.S.Moldova emite decrete cu caracter obligatoriu pe întreg teritoriul republicii.
    Articolul 1138. Preşedintele R.S.S.Moldova este inviolabil şi poate fi demis numai printr-o hotărîre adoptată de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova în cazul încălcării prevederilor Constituţiei şi altor legi ale R.S.S.Moldova. Această hotărîre se adoptă cu două treimi din voturile tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova.
    Articolul 1139. Preşedintele R.S.S.Moldova poate încredinţa exercitarea obligaţiilor sale, prevăzute în punctele 11 şi 12 ale articolului 1134, Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova şi Primului ministru al R.S.S.Moldova, iar a obligaţiilor, prevăzute în punctul 13 al articolului 1134 " Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova.
    Articolul 11310. Dacă Preşedintele R.S.S. Moldova, dintr-un motiv sau altul, nu-şi mai poate exercita obligaţiile, pînă la alegerea unui nou Preşedinte al R.S.S.Moldova împuternicirile lui sînt transmise Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, iar dacă lucrul acesta nu poate fi realizat " Primului ministru al republicii. În acest caz, alegerea pentru desemnarea noului Preşedinte al R.S.S.Moldova urmează să se efectueze în termen de trei luni"
    2. Avînd în vedere completarea Constituţiei R.S.S.Moldova cu capitolul 121, "Preşedintele R.S.S.Moldova", se introduc modificări şi completări în următoarele articole ale acesteia:
    1)  Articolul 96 se completează cu alineatul trei avînd următorul conţinut:
    "Împuternicirile deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova de toate nivelurile pot fi suspendate printr-o hotărîre a Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova şi a Sovietelor respective de deputaţi ai poporului în cazurile în care aceştia se eschivează sistematic de la lucrările Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, ale organelor lui sau ale Sovietelor respective de deputaţi ai poporului fără motive întemeiate, refuză în repetate rînduri să execute legile şi hotărîrile adoptate de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova şi, respectiv, de Sovietele locale de deputaţi ai poporului, precum şi în cazul în care participă la activitatea unor organe anticonstituţionale şi comit acţiuni ce contravin Constituţiei R.S.S.Moldova şi altor acte legislative ale R.S.S.Moldova"
    2)  În articolul 97 se fac următoarele modificări:
    se completeză cu punctul 61 avînd următorul conţinut:
    "61) suspendarea împuternicirilor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova în cazurile prevăzute de legislaţia R.S.S.Moldova"f;
    punctul 9 se exclude;
    punctele 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 devin punctele 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18;
    punctul 9 în noua redacţie are următorul conţinut:
   "9) numirea, la propunerea Preşedintelui R.S.S.Moldova a Primului ministru al R.S.S.Moldova; confirmarea, la propunerea Primului ministru, a componenţei Guvernului R.S.S.Moldova şi efectuarea de remanieri în cadrul acesteia; formarea şi desfiinţarea, la propunerea Guvernului R.S.S.Moldova, a ministerelor şi comitetelor de stat ale R.S.S.Moldova, a altor instituţii şi organizaţii de importanţă republicană";
    se completează cu punctul 19 avînd următorul conţinut:
   "19) suspendarea activităţii Sovietelor locale de deputaţi ai poporului sau dizolvarea lor în cazurile prevăzute de legislaţie";
    se completează cu punctul 221 avînd următorul conţinut:
    "221) ratificarea legilor U.R.S.S. şi a altor acte juridice ale organelor puterii de stat şt administraţiei de stat ale U.R.S.S.";
    se elimină din punctul 24 cuvintele"împreună cu Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.";
    punctul 27 in noua redactare are următorul conţinut:
    "27) abrogarea decretelor şi hotărîriior Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, decretelor Preşedintelui R.S.S.Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului R.S.S.Moldova".
    3)  Articolul 100 se reformulează astfel:
    "Articolul 100. Prima şedinţă de după alegeri a Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova este prezidată de unul dintre cei mai în vîrstă deputaţi ai poporului din R.S.S.Moldova, iar apoi de Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova sau de către vicepreşedinţii lui".
    4)  Alineatul doi al articolului 101, după cuvintele "Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova" se completează cu cuvintele"Preşedintelui R.S.S.Moldova".
    5)  Articolele 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 se reformulează astfel:
   "Articolul 102. Dreptul de iniţiativă legislativă în Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova îl au deputaţii poporului din R.S.S.Moldova, Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, comisiile permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, Preşedintele R.S.S.Moldova, Guvernul R.S.S.Moldova, Sovietele raionale, orăşeneşti (ale oraşelor de subordonare republicană) de deputaţi ai poporului, Judecătoria Supremă a R.S.S.Moldova, Procurorul R.S.S.Moldova, Prim-arbitrul de stat al R.S.S.Moldova.
    De dreptul de iniţiativă legislativă beneficiază de asemenea organizaţiile obşteşti în persoana organelor lor republicane, Academia de Ştiinţe a R.S.S.Moldova şi Colegiul avocaţilor din R.S.S.Moldova".
    "Articolul 104. Pentru organizarea activităţii Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova se formează Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S Moldova în frunte cu Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova. Din componenţa Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova fac parte: prim-vicepreşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, vicepreşedinţii Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, secretarul Sovietului suprem al R.S.S.Moldova, preşedinţii comisiilor permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova. În baza unei hotărîri a Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova din componenţa Prezidiului pot face parte şi alţi deputaţi ai poporului din R.S.S.Moldova.
    Articolul 105. Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova:
    1) convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    2)  pregăteşte sesiunile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    3)  coordonează activitatea comisiilor permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    4)  anulează hotărîrile Sovietelor raionale şi orăşeneşti (ale oraşelor de subordonare republicană) de deputaţi ai poporului In cazul In care acestea nu corespund legii;
    5) organizează pregătirea şi desfăşurarea referendumurilor republicane, precum şi dezbaterea publică a proiectelor de legi ale R.S.S.Moldova, a altor probleme de importanţă majoră ale vieţii de stat;
    6)  ratifică legile U.R.S.S. şi alte acte juridice ale organelor puterii de stat şi ale administraţiei de stat ale U.R.S.S., urmînd ca Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova să aprobe decretele de ratificare;
    7)  examinează chestiunile privind acordarea consimţămlntului pentru tragerea la răspundere a deputaţilor poporului în cadrul stabilit;
    8)  exercită alte împuterniciri stabilite de Constituţia şi de alte legi ale R.S.S.Moldova cu excepţia celor care ţin de competenţa exclusivă a Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova şi a Preşedintelui R.S.S.Moldova.
    Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova asigură publicarea în limbile romănă şi rusă, iar în caz de necesitate, şi în alte limbi folosite de populaţia republicii, a legilor R.S.S.Moldova şi a altor acte adoptate de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova şi de Preşedintele R.S.S.Moldova.
    Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova emite decrete şi adoptă hotăriri.
    Articolul 106. Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova este ales de către Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova din rîndul deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova prin vot secret, cu majoritatea voturilor tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova pe un termen de cinci ani şi nu mai mult decît pentru două mandate succesive. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de către Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova.
    Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova este răspunzător în faţa Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova.
    Articolul 107. Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova:
    1)  prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova candidaturile pentru funcţiile de prim-vicepreşedinte,  de vicepreşedinţi şi de secretar ai Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    2)  exercită conducerea generală a pregătirii chestiunilor ce urmează a fi examinate la sesiunile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    3) conduce activitatea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova;
    Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova emite dispoziţii.
    Prim-vicepreşedintele Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova şi vicepreşedinţii Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova îndeplinesc, din împuternicirea Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, unele funcţii ale acestuia şi îl înlocuiesc pe Preşedinte atunci cînd acesta lipseşte sau se află în imposibilitatea de a-şi exercita obligaţiile.
    Articolul 108. La expirarea împuternicirilor Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova îşi menţine împuternicirile pînă la formarea unui nou Prezidiu de către Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova nou ales.
    Articolul 109. Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova alege din rîndul deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova comisiile permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova pentru elaborarea proiectelor de legi, pentru examinarea în prealabil şi pregătirea chestiunilor ce ţin de competenţa Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, pentru sprijinirea transpunerii în viaţă a legilor R.S.S.Moldova şi a hotărîrilor adoptate de către Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova, precum şi pentru exercitarea controlului asupra activităţii organelor şi organizaţiilor de stat.
    Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova înfiinţează, in caz de necesitate, comisii de anchetă, de revizie şi alte comisii pentru orice problemă, operează modificări în componenta comisiilor permanente.
    Articolul 110. Legile R.S.S.Moldova, hotăririle şi alte decizii ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova se adoptă după discutarea în prealabil a proiectelor lor de către comisiile permanente respective ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova.
    Numirea şi alegerea persoanelor oficiale în componenţa Guvernului R.S.S.Moldova, Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova, Procuraturii R.S.S.Moldova, Arbitrajului de stat al R.S.S.Moldova se fac numai după avizarea comisiilor permanente respective ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova.
    Toate organele de stat şi obşteşti, toate organizaţiile şi persoanele oficiale sînt datoare să îndeplinească indicaţiile comisiilor permanente, să prezinte acestora materialele şi documentele necesare.
    Hotăririle comisiilor permanente trebuie să fie examinate în mod obligatoriu de către organele de stat şi obşteşti, de către instituţii şi organizaţii. Rezultatele examinării şi măsurile adoptate trebuie aduse la cunoştinţa comisiilor în termenul stabilit de ele.
    Articolul 111. Deputatul poporului din R.S.S.Moldova are dreptul să adreseze în cadrul sesiunilor Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova interpelări Preşedintelui R.S.S.Moldova, Guvernului R.S.S.Moldova, conducătorilor organelor formate sau alese de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova. Organul sau persoana oficiala interpelată trebuie să răspundă oral sau în scris în cadrul sesiunii respective a Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova în termen de cel mult trei zile.
    Deputatul poporului din R.S.S.Moldova beneficiază de dreptul de a fi degrevat de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ori de producţie pentru perioada exercitării activităţii de deputat în cadrul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, în cadrul comisiilor lui, precum şi în rîndul populaţiei.
    Deputatul poporului din R.S.S.Moldova nu poate fi tras la răspundere penală, arestat sau supus unor măsuri de sancţionare pe linie administrativă fără acordul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, iar în perioada dintre sesiuni " fără acordul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova".
    6)  În articolul 112 punctele 1,2,3 şi 4 se reformulează astfel:
   "1) prezintă, din însărcinarea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a Preşedintelui R.S.S.Moldova, avize privind respectarea prevederilor Constituţiei R.S.S.Moldova în proiectele de legi ale R.S.S.Moldova şi în alte acte supuse examinării Sovietului Suprem.
    2)  la propunerea a cel puţin o treime din deputaţii poporului din R.S.S.Moldova, a Preşedintelui R.S.S.Moldova prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova avize privind respectarea  prevederilor Constituţiei R.S.S.Moldova în legile R.S.S.Moldova şi în alte acte adoptate de Sovietul Suprem al R.S.S,Moldova.
    Din însărcinarea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova prezintă avize privind respectarea prevederilor Constituţiei şi ale altor legi ale R.S.S.Moldova în decretele Preşedintelui R.S.S.Moldova.
    3)  din  însărcinarea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a Preşedintelui R.S.S.Moldova prezintă Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova avize privind respectarea prevederilor Constituţiei R.S.S.Moldova şi legilor R.S.S.Moldova în hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului R.S.S.Moldova, în hotăririle Sovietelor raionale şi orăşeneşti (ale oraşelor de subordonare republicană) de deputaţi ai poporului, în tratate şi alte angajamente internaţionale ale R.S.S.Moldova.
    4)  din însărcinarea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a Preşedintelui R.S.S.Moldova, a Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a comisiilor permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a Guvernului R.S.S.Moldova, a Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova, a Procurorului R.S.S.Moldova, a Prim-arbitrului de Stat al R.S.S.Moldova prezintă avize privind respectarea prevederilor Constituţiei şi altor legi ale R.S.S.Moldova în actele normative ale altor organe de stat şi organizaţii obşteşti, asupra cărora, în conformitate cu Constituţia R.S.S.Moldova, nu se exercită supravegherea de Procuror".
    7)  Articolul 113 se reformulează astfel:
   "Articolul 113. Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova exercită controlul asupra organelor de stat aflate în subordinea lui".
    8)  În articolul 118:
    alineatul l se reformulează astfel:
   "Guvernul R.S.S.Moldova este în drept să rezolve toate chestiunile administraţiei de stat care ţin de competenta R.S.S.Moldova şi, potrivit Constituţiei R.S.S.Moldova, nu ţin de competenta Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova şi a Preşedintelui R.S.S.Moldova";
    punctele 4,5,6,7 ale alineatului 2 se reformulează astfel:
    "4) întreprinde măsuri de asigurare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, de apărare a intereselor R.S.S.Moldova, de ocrotire a proprietăţii şi de menţinere a ordinii publice.
    5)  întreprinde măsuri pentru asigurarea proprietăţii de stat a republicii;
    6)  îndeplineşte acţiuni de ordin general în domeniul relaţiilor externe, al colaborării economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale a R.S.S.Moldova cu ţările străine; ia măsuri pentru asigurarea îndeplinirii contractelor internaţionale ale R.S.S.Moldova;
    7) crează, în caz de necesitate, departamente, inspectorate, comisii şi alte servicii de stat pe lîngă Guvernul R.S.S.Moldova".
    9) Alineatul 3 al articolului 118 se reformulează astfel:
   "Guvernul R.S.S.Moldova prezintă cel puţin o dată pe an dări de seamă în faţa Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, informează regulat Preşedintele R.S.S.Moldova despre activitatea desfăşurată.
Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova poate exprima din proprie iniţiativă sau la propunerea Preşedintelui R.S.S.Moldova vot de neîncredere Guvernului R.S.S.Moldova, fapt care atrage după sine demisia acestuia. Hotărîrea în această chestiune se adoptă cu cel puţin două treimi din voturile tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova".
    10) Articolul 120 se reformulează astfel:
    "Articolul 120. Guvernul R.S.S.Moldova, în temeiul şi pentru executarea legilor R.S.S.Moldova şi a hotărîrilor Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a decretelor Preşedintelui R.S.S.Moldova, emite hotărîri şi dispoziţii şi verifică executarea lor. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului R.S.S.Moldova se aplică şi se execută în mod obligatoriu pe întreg teritoriul R.S.S.Moldova".
    11) Alineatul 4 al articolului 122 se reformulează astfel:
    "Ministerele şi comitetele de stat ale R.S.S.Moldova poartă răspunderea pentru starea şi dezvoltarea sferelor de conducere care le sînt încredinţate; în limitele competenţei lor emit acte în temeiul şi pentru executarea legilor R.S.S.Moldova, hotărîrilor Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, decretelor Preşedintelui R.S.S.Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului R.S.S.Moldova; organizează şi verifică executarea lor".
    12) Articolul 127 se completează, după alineatul l, cu următoarele alineate, care devin alineatele 2 şi 3:
    "În cazurile în care Sovietele locale de deputaţi ai poporului şi organele lor executive nu-şi exercită funcţiile la nivelul corespunzător, precum şi atunci cînd Sovietele locale refuză să îndeplinească prevederile legilor R.S.S.Moldova, adoptă hotărîri ce contravin Constituţiei şi altor acte legislative ale R.S.S.Moldova sau depăşesc limitele împuternicirilor lor prevăzute de legislaţia R.S.S.Moldova, activitatea Sovietelor respective de deputaţi ai poporului se suspendă sau acestea sînt dizolvate prin hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova sau prin decretul Preşedintelui R.S.S.Moldova. Pînă la reluarea activităţii Sovietelor sau pînă la alegerea noii componenţe a Sovietelor respective de deputaţi ai poporului se stabilesc forme speciale de administrare directă a acestor teritorii de către Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova sau de Preşedintele R.S.S.Moldova prin intermediul organelor formate de aceştia.
Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova şi Preşedintele R.S.S.Moldova sînt în drept să suspende, de asemenea, activitatea Sovietelor locale de deputaţi ai poporului sau să dizolve Sovietele pe ale căror teritorii a fost declarată sau introdusă starea de război sau starea excepţională, precum şi administrarea prezidenţială sau alte forme speciale de conducere pe întreaga perioadă a menţinerii acestei situaţii";
    alineatul 2 din vechea formulare a articolului devine alineatul 4.
    13) Articolul 169 se reformulează astfel:
   "Articolul 169. Imnul de stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldova se aprobă de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova".
    III.  Primul Preşedinte al R.S.S.Moldova se alege, pe un termen de cinci ani, de Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova prin majoritatea simplă de voturi a tuturor deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova.
Candidaturile la postul de Preşedinte al R.S.S.Moldova se propun la aceste alegeri de către deputaţii poporului din R.S.S. Moldova şi se accepta, dacă sînt susţinute de cel puţin o treime din numărul deputaţilor poporului din R.S.S.Moldova.
    IV. Prezenta lege intră în vigoare din momentul adoptării.

    Preşedintele
    Sovietului Suprem al R. S. S. Moldova                                                           M. SNEGUR

    or. Chişinău, 3 septembrie 1990, Nr. 250-XII.