CCIMCCM109/1998
ID intern unic:  313436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
CERINŢE Nr. 109
din  17.07.1998
cerinţe tehnice faţă de maşinele de casă şi control
Publicat : 10.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 109-110     art Nr : 207


    MODIFICAT
   
DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584
    DCIMCC26-11/1-22/04 din 23.07.17, MO229-243/07.07.17 art.1242
    DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584
    DCIMCC26-11/2-22/02 din 24.12.12, MO10-14/18.01.12 art.45
    DCIMCC26-11/3-22/04 din 27.12.10, MO1-4/07.01.11 art.31
   
DCIMCC17-6 din 29.05.08, MO112-114/27.06.08 art.338
    DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302
    DCIMCC4-05 din 18.08.06, MO146-149/15.09.06 art.501

    NOTĂ:
    În denumire şi tot textul, cuvîntul “către” din sintagmele “către maşinile” şi “către MCC” se înlocuieşte cu cuvintele “faţă de” prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302


"APROBAT"
Prin decizia Comisiei interdepartamentale
pentru maşinile de casă şi control
din 17 iulie 1998 Preşedintele comisiei___N. BIVOL

Cerinţe tehnice faţă de maşinile de casă şi control
    Prezentele Cerinţe tehnice faţă de maşinile de casă şi control sînt elaborate întru executarea p.4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar".
    Cerinţele tehnice, pînă la elaborarea Standardului naţional al Republicii Moldova "Maşini de casă şi control. Cerinţe tehnice", stau la baza certificării maşinilor de casă şi control, includerii lor în Registrul unic al maşinilor de casă şi control şi pot fi supuse modificării şi perfecţionării, în modul stabilit.
1. Noţiunile şi semnificaţiile referitoare la MCC
Diversitatea MCC
1.1 Maşină de casă şi control (MCC) - aparat electronic pentru înregistrarea operaţiilor de casă, păstrărea, imprimarea informaţiei gestionare financiare şi care asigură protecţia algoritmilor de lucru şi datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.
    1.2 La maşinile de casă şi control pot fi atribuite:
    - dispozitive tehnice confecţionate sub formă de construcţie unică (bloc unic), care asigură îndeplinirea tuturor funcţiilor MCC;
    - dispozitive tehnice cu construcţie din blocuri, care în ansamblu asigură îndeplinirea funcţiilor MCC;
    - unele dispozitive tehnice, care asigură îndeplinirea funcţiilor MCC, funcţionînd în ansamblu cu calculatoarele personale.
    1.3 În dependenţă de construcţie MCC se împart în portative şi staţionare.
    1.4 În dependenţă de posibilităţile funcţionale MCC se împart în autonome şi de sistemă.
    1.5 MCC portativă - MCC cu alimentare de la sursă autonomă aparte sau încorporată (acumulator sau baterie) şi de la reţeaua electrică printr-un adaptor special.
    1.6 MCC autonomă - MCC, destinată pentru exploatarea de sine stătător, fără posibilitatea efectuării schimbului de date prin liniile de legătură cu un calculator sau cu o altă MCC.
    1.7 MCC de sistemă - MCC destinată pentru exploatare autonom aşa şi în componenţa sistemelor electronice de control şi dirijare a circulaţiei mărfuri-bani, care asigură transmiterea datelor prin liniile de legătură. MCC de sistemă pot fi pasive şi active.
MCC pasivă de sistemă - MCC care poate funcţiona în cadrul sistemelor computerizate a maşinilor de casă şi control pentru dirijarea circulaţiei mărfuri-bani, dar care nu poate dirija lucrul acestor sisteme. MCC pasivă de sistemă poate fi utilizată ca MCC autonomă.
    MCC activă de sistemă - MCC care poate funcţiona în cadrul sistemelor copmuterizate a maşinilor de casă şi control pentru dirijarea circulaţiei mărfuri-bani şi poate dirija lucrul acestor sisteme. MCC activă de sistemă poate fi utilizată ca MCC pasivă de sistemă şi MCC autonomă.
    1.8 În dependenţă de sfera de utilizare MCC se împart în universale şi specializate.
    1.9 MCC universală - MCC, destinată pentru exploatarea la întreprinderile comerciale şi prestării serviciilor, condiţiile de funcţionare ale cărora nu necesită schimbarea algoritmilor de lucru ale MCC pentru înregistrarea şi evidenţa informaţiei despre circulaţia mărfuri-bani.
    1.10 MCC specializată -MCC, destinată pentru exploatarea în întreprinderile sferei prestării serviciilor, particularităţile tehnologice de funcţionare a cărora necesită aplicarea unor algoritmi specializaţi de lucru ai MCC pentru înregistrarea şi transmiterea informaţiei despre circulaţia mărfuri-bani.
Noţiuni generale
1.11 Numărul de înregistrare a MCC - numărul atribuit de inspectorul fiscal în timpul înregistrării sau reînregistrării MCC.
    1.12 Secţia (în sfera comercială şi servicii) - grupa de mărfuri sau servicii, unite printr-o particularitate sau mai multe.
    1.13 Cota taxei pe valoarea adăugată (TVA) - o parte a valorii mărfii (serviciului) exprimată în procente, care e aferentă vărsării la bugetul de stat.
    1.14 Codul cotei taxei pe valoarea adăugată - însemnarea în litere a cotei taxei pe valoarea adăugată.
    1.15 Grupa mărfurilor (serviciilor ) pentru impozitare - grupa mărfurilor (serviciilor), impozitarea vînzării (prestării) a cărora se efectuează după o cotă a TVA.
    1.16 Bon de casă - document, care se tipăreşte de MCC, conţine informaţia cu privire la cumpărătură (serviciul prestat) şi se înmînează obligatoriu cumpărătorului (clientului).
    1.17 Bonul dării de seamă fiscale pe zi - document, care se tipăreşte de MCC şi conţine toată informaţia gestionară despre sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), defalcările fiscale şi bonurile de casă eliberate.
    1.18 Cantitatea mărfurilor (serviciilor) programate - cantitatea maximală a mărfurilor (serviciilor), denumirea şi preţurile cărora pot fi introduse (programate) în memoria de lucru a MCC şi folosite pentru evidenţa separată a mărfurilor (serviciilor).
    1.19 Casierul (operatorul) - funcţionarul care înregistrează la MCC cumpărarea, vînzarea mărfurilor (prestarea serviciilor) şi achită cumpărătorii (clienţii), înmînînd bonul de casă.
    1.20 Parolă - cod individual, aplicarea căruia exclude accesul la anumit regim, subregim de lucru al MCC altor persoane.
    1.21 Evidenţa separată a datelor pe mărfuri (servicii) - evidenţa preţurilor şi cantităţii mărfurilor realizate (serviciilor prestate) separat pe fiecare denumire.
    1.22 Memorie fiscală - instalaţie menită pentru înregistrarea datelor fiscale şi memorizarea energetic-independentă pe o perioadă îndelungată a dărilor de seamă fiscale pe zi, cu excluderea posibilităţii distrugerii sau modificării ei.
    1.23 Memorie programată - instalaţie de memorizare permanentă (numai pentru citit), destinată pentru păstrarea programelor cu algoritmii de lucru ai MCC.
    1.24 Memorie operativă - instalaţie a memoriei de lucru, destinată pentru păstrarea informaţiei curente, înregistrată şi utilizată în timpul lucrului MCC.
Subansamblurile funcţionale ale MCC
1.25 Blocul memoriei fiscale - parte componentă inseparabilă a MCC, care asigură îndeplinirea funcţiilor memoriei fiscale şi protecţia ei constructivă.
    1.26 Indicatorul clientului - parte componentă a MCC, care asigură reflectarea informaţiei suficiente pentru client despre efectuarea operaţiilor de casă.
    1.27 Indicatorul casierului (operatorului) - parte componentă a MCC, care asigură casierului (operatorului) reflectarea informaţiei de serviciu despre petrecerea operaţiilor de casă.
    1.28 Tastatura - parte componentă a MCC, care asigură introducerea manuală a informaţiei şi dirijarea operaţiilor de casă ale MCC.
    1.29 Sertar pentru bani - parte componentă a MCC, care se foloseşte pentru acumularea şi păstrarea circuitului în numerar.
Operaţiile de bază şi regimurile de lucru ale MCC
1.30 Operaţie de casă - procedură definitivată logic, care se îndeplineşte faţă de MCC conform algoritmului programat după activarea unei sau a mai multe taste.
    1.31 Înregistrarea cumpărării, vînzării mărfii (prestării serviciilor) - imprimarea concomitentă pe hîrtie (benzile de bonuri şi de control) şi inregistrarea în memoria MCC a operaţiilor de cumpărare, vînzare (prestării serviciilor), elementelor mărfurilor (serviciilor) şi banilor.
    1.32 Regimul înregistrării - regimul de bază al funcţionării MCC, care asigură îndeplinirea operaţiilor de casă, legate de cumpărarea, vînzarea mărfii (prestarii serviciilor).
    1.33 Închiderea bonului de casă - procedura închiderii achitării cumpărătorului (clientului), care este însoţită de imprimarea tuturor părţilor necesare şi elementelor bonului de casă, care îl fac ca document valabil. După închiderea bonului de casă e imposibilă introducerea corectărilor.
    1.34 Înregistrarea achitării contra numerar - operaţia înregistrării achitării costului mărfii (serviciului) contra numerar şi închiderea bonului de casă.
    1.35 Înregistrarea achitării în credit - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului financiar, care dă dreptul la o amînare a achitării costului complet al mărfurilor (serviciilor) pe o perioadă anumită.
    1.36 Înregistrarea achitării prin bon (talon) de plată - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului financiar, care garantează plata.
    1.361 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hârtie („TMH”) – operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului, care garantează plata.
    [Pct.1.361 introdus prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    1.362 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport electronic („TME”) – operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului – purtător tehnic de informaţie – care garantează plata.
    [Pct.1.362 introdus prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    1.37 Înregistrarea achitării prin cartelă de plată - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului - purtător tehnic de informaţie - ce garantează solvabilitatea cumpărătorului (clientului).
    1.38 Încasarea de serviciu a banilor - operaţia înregistrării vărsării de serviciu a numerarului în sertarul de bani.
    1.39 Eliberarea de serviciu a banilor - operaţia înregistrării eliberării de serviciu a numerarului din sertarul de bani.
    1.40 Logotip fiscal - un simbol distinct clar, imprimat la tipar după înregistrarea datelor fiscale în registrele fiscale de schimb la efectuarea operaţiei de casă.
2. Cerinţele tehnice obligatorii faţă de MCC
2.1 MCC trebuie să dispună de un bloc a memoriei fiscale energetic-independent, care nu poate fi ştearsă şi exclude posibilitatea modificării informaţiei introduse iniţial.
    2.2 MCC trebuie să dispună de o carcasă, înzestrată cu un dispozitiv, ce ar exclude scoaterea ei nesancţionată. Carcasa trebuie să fie sigilată de uzina producător sau întreprinderea pentru deservirea tehnică a MCC.
    2.3 Memoria fiscală trebuie să fie instalată în interiorul carcasei comune plombată a MCC, iar in caz că MCC este confecţionată din blocuri - în interiorul unei carcase plombate comună pentru memoria operativă, în care se formează datele fiscale şi procesorul de comandă a memoriei fiscale şi imprimantei documentelor de plată. Alte variante de instalare a memoriei fiscale nu se admit.
    2.4 Memoria fiscală sau înmagazinătorul memoriei fiscale trebuie să constituie un modul (plată) aparte. Construcţia modulului trebuie să excludă posibilitatea accesului nesancţionat la informaţia din memoria fiscală şi schimbul nesancţionat al înmagazinătorului memoriei fiscale.
    2.5 MCC trebuie să aibă o tablă de marcaj, care să conţină :
    - denumirea MCC;
    - numărul de uzină al MCC;
    - anul şi luna fabricării MCC;
    - emblema producătorului MCC;
    - tipul curentului, valorile nominale ale tensiunii de lucru şi curentului de consum.
    Marcajul trebuie să fie realizat în aşa mod ca păstrarea lui să fie garantată pentru toată perioada de exploatare a MCC.
    2.6 Exteriorul MCC trebuie să corespundă documentaţiei de construcţie.
    2.7 Calitatea amenajării pieselor exterioare ale MCC trebuie să corespundă mostrei etalon.
    2.8 MCC trebuie să dispună de un sertar pentru bani, să asigure accesul la numerar cu o cheie specială şi automat la închiderea bonului de casă.
    2.9 Se admite lipsa sertarului pentru bani în MCC portative.
    2.10 MCC trebuie să aibă un ceas - calendar al timpului real, care funcţionează independent de conectarea MCC la alimentaţia cu energie electrică şi exclude necesitatea introducerii datei şi timpului la început de lucru.
    2.11 MCC trebuie să asigure păstrarea informaţiei în registrele băneşti şi operaţionale, precum şi informaţiei auxiliare în memoria operativă, în caz de deconectare a alimentării MCC, cel puţin 720 ore.
    2.12 Informaţia înscrisă în blocul energetic-independent al memoriei fiscale trebuie să se păstreze cel puţin 6 ani, începînd cu momentul fiscalizării MCC ( inclusiv păstrarea informaţiei pe parcursul a 6 luni după supraîncărcarea memoriei fiscale).
2.13 MCC trebuie să asigure blocarea înregistrării vînzărilor, cumpărărilor (prestării de servicii), dacă în ceasul-calendar este stabilită data care precede datei înregistrării ultimei dări de seamă fiscale pe zi.
    2.14 MCC trebuie să asigure imposibilitatea înlocuirii sau nimicirii algoritmilor de lucru, fără ruperea plombei sau a carcasei MCC. Mijloacele aparataj-programe de protecţie a algoritmilor de colectare şi înregistrare a datelor fiscale în MCC nu trebuie să se bazeze pe presupunereacă construcţia, algoritmii de protecţie sau parolele (cuvintele-cheie) nu pot deveni cunoscute persoanelor nedorite.
    2.15 MCC trebuie să asigure imposibilitatea înlocuirii sau nimicirii informaţiei fiscale în memoria operativă fără ruperea plombei sau a carcasei MCC. Mijloacele aparataj-programe de protecţie a informaţiei fiscale în memoria operativă nu trebuie să se bazeze pe presupunerea că construcţia, algoritmii de protecţie sau parolele (cuvintele-cheie) nu pot deveni cunoscute persoanelor nedorite.
    2.16 MCC trebuie să asigure imposibilitatea nimicirii datei sau înlocuirii ei cu una mai timpurie decît data ultimei înregistrări a dării de seamă fiscale pe zi în memoria fiscală fără ruperea plombei sau a carcasei MCC. Mijloacele aparataj-programe de protecţie a datei în ceasul-calendar nu trebuie să se bazeze pe presupunerea că construcţia, algoritmii de protecţie sau parolele (cuvintele-cheie) nu pot deveni cunoscute persoanelor nedorite.
    2.17 MCC trebuie să asigure tipărirea benzii de control (înscrierea pe SD card) în ciclu de lucru unic cu bonurile de casă, pe care se reflectă în copie datele şi indicii bonurilor de casă eliberate plătitorilor. Se admite de a nu reflecta de fiecare dată denumirea şi sediul întreprinderii utilizatoare.
    [Pct.2.17 în redacţia DCIMCC26-11/2-22/02 din 24.12.12, MO10-14/18.01.12 art.45]
    [Pct.2.18 exclus prin DCIMCC26-11/3-22/04 din 27.12.10, MO1-4/07.01.11 art.31]
    2.19 MCC trebuie să aibă un lacăt special cu un set de chei, pentru a o pune în stare de lucru şi cu care se poate de comutat regimurile de lucru ale MCC. În loc de lacăt mecanic se permite de a folosi parole, care au cel puţin 6 simboluri.
    2.20 MCC trebuie să aibă regim special de lucru al inspectorului fiscal, pentru înregistrarea (reînregistrarea) MCC.
    2.21 Înregistrarea, reînregistrarea MCC este posibilă numai în regimul special de lucru al inspectorului fiscal, utilizînd o parolă specială de acces la regim. Parola de acces la regim o întroduce inspectorul fiscal în procesul de înregistrare, reînregistrare a MCC şi se înscrie în memoria fiscală. Acţiunile inspectorului fiscal în regimul special de lucru, după accesul la regim cu parolă specială, trebuie să fie descrise în documentaţia de exploatare a modelului concret.
    2.22 MCC trebuie să funcţioneze în regim de lucru nefiscal şi fiscal. În regim de lucru nefiscal (este posibil numa pînă la fiscalizarea MCC) este blocată înregistrarea dărilor de seamă fiscale pe zi în înmagazinătorul memoriei fiscale şi obţinerea dărilor de seamă din înmagazinătorul memoriei fiscale, restul funcţiilor MCC trebuie să le menţină.
2.23 MCC trebuie să se blocheze automat în următoarele cazuri:
    - căderea tensiunii electrice mai jos de cea indicată în condiţiile tehnice pentru MCC concretă;
    - lipsa benzii de bonuri;
    - lipsa benzii de control;
    - deconectarea mecanismului de tipărire;
    - încălcarea consecutivităţii îndeplinirii operaţiilor, care e prevăzută prin algoritmul de lucru al unei MCC concrete;
    - depăşirea diapazonului numerelor, care se prelucrează;
    - supraîncărcarea, defectarea sau deconectarea memoriei fiscale.
    2.24 MCC trebuie să blocheze perfectarea bonurilor de casă, dacă pe parcursul a mai mult de 24 ore, începînd de la ora perfectării primului bon de casă al schimbului curent, nu a fost imprimat bonul dării de seamă fiscale pe zi.
    2.25 MCC portative, care acumulează şi păstrează informaţia benzii de control în memoria operativă, trebuie să blocheze perfectarea bonului dării de seamă fiscale pe zi, pînă la imprimarea benzii de control.
    2.26 MCC trebuie să avertizeze despre epuizarea capacităţii memoriei fiscale mai înainte de efectuarea ultimelor, cel puţin, 30 înregistrări ale dărilor de seamă pe zi.
    2.27 Blocarea lucrului MCC în stare bună nu trebuie să aducă la pierderea informaţiei de pe documentul tipărit.
    2.28 După lichidarea cauzelor blocării, MCC trebuie să asigure posibilitatea de a termina sau repeta operaţia de casă, care a fost întreruptă.
    2.29 MCC trebuie să dispună de două indicatoare - a clientului şi a casierului (operatorului).
    [Pct.2.30 exclus prin DCIMCC26-11/3-22/04 din 27.12.10, MO1-4/07.01.11 art.31]
2.31 MCC trebuie să asigre formarea unui cod unic (logotip fiscal) şi imprimarea lui la tipar la efectuarea operaţiei de casă.
3. Cerinţele obligatorii faţă de îndeplinirea
funcţiilor fiscale
3.1 Mijloacele tehnice care se referă la maşinile de casă şi control, trebuie să asigure tipărirea şi eliberarea bonului de casă, toate denumirile şi abrevierile caruia sînt îndeplinite în limba de stat, şi care conţine:
    - denumirea, codul fiscal şi sediul contribuabilului/ adresa unităţii structurale unde este amplasată MCC sau numele, prenumele şi IDNP a persoanei fizice, ce desfăşoară activităţi independente şi adresa subdiviziunii SFS la care a fost înregistrată MCC;
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC;
    - numărul de inregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat;
    - numărul curent al bonului de casă ;
    - denumirea fiecărei mărfi (serviciu);
    - costul şi codul cotei taxei pe valoarea adăugată pentru fiecare marfă (serviciu);
    - cantitatea (dacă cantitatea nu este egală cu o unitate) şi preţul mărfii (serviciului);
    - costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);
    - modul de plată (inclusiv „TMH” şi „TME”);
    - suma restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie („rest TMH”);
    - data şi timpul eliberării bonului de casă.
    [Pct.3.1 modificat prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    [Pct.3.1 modificat prin DCIMCC26-11/1-22/04 din 23.07.17, MO229-243/07.07.17 art.1242]
    [Pct.3.1 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
    3.2 MCC trebuie să asigure tipărirea zilnică a bonului dării de seamă fiscale pe zi, toate denumirile şi abrevierile în care sînt îndeplinite în limba de stat şi care este un document contabil al întreprinderii. El conţine:
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat;
    - numărul curent al bonului dării de seamă fiscale pe zi;
    - codurile şi cotele TVA (în procente);
    - sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor) separat pe fiecare cotă a TVA;
    - suma circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor) care nu se impozitează;
    - sumele TVA separat pe fiecare cotă a TVA;
    - sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), separat pe fiecare modul de plată (inclusiv „TMH” şi „TME”);
    - suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie („rest TMH”);
    - suma totală a circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor);
    - cantitatea bonurilor de casă, eliberate în decursul zilei, sau numărul ultimului bon de casă;
    - data şi timpul tipăririi bonului dării de seamă fiscale pe zi.
    [Pct.3.2 modificat prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    [Pct.3.2 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
    3.3 MCC trebuie să dispună de un bloc protejat al memoriei fiscale energetic-independent, care nu poate fi ştearsă fără deteriorarea MCC sau a părţilor componente ale ei şi asigură păstrarea informaţiei generale şi gestionare pe parcursul a cel puţin 6 ani din momentul fiscalizării MCC.
    Informaţia generală conţine:
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC, care e compus din cel puţin 10 simboluri, şi data introducerii;
    - numărul de înregistrare a MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, care constă din cel puţin 10 simboluri, şi data ultimei modificări a lui;
    - IDNO (IDNP) sau codul fiscal (CF) cu maximum 13 simboluri şi data introducerii;
    - parola de acces la regimul de lucru al inspectorului fiscal, cel puţin 6 simboluri;
    - procentele cotelor de impozitare, nu mai puţin decît pentru patru grupe de TVA, şi data modificării lor în MCC.
    Informaţia gestionară include totalurile bonurilor dării de seamă fiscale pe zi, pentru fiecare zi de lucru separat, şi conţine:
    - numărul curent al bonului dării de seamă fiscale pe zi;
    - sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), separat pe fiecare cotă TVA;
    - suma circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), care nu se impozitează;
    - cantitatea bonurilor de casă, eliberate pe zi, sau numărul ultimului bon de casă;
    - data şi timpul tipăririi bonului dării de seamă fiscale pe zi.
    Introducerea informaţiei fiscale în blocul memoriei fiscale a MCC trebuie să se efectueze concomitent cu tipărirea bonului dării de seamă fiscale pe zi. Capacitatea memoriei fiscale a MCC trebuie să asigure, cel puţin, 2000 de înregistrări ale informaţiei dărilor de seamă fiscale pe zi, cu condiţia înregistrării impozitelor conform, cel puţin, 4 cote ale TVA.
    [Pct.3.3 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
   
[Pct.3.3 modificat prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302]
    3.4 MCC trebuie să îndeplinească dările de seamă periodice ale memoriei fiscale, pentru orice perioadă de timp de la începutul exploatării maşinii. Ele conţin :
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC şi data aplicării lui;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi data ultimei modificări a lui (sau toate numerele cu datele aplicării lor în perioada de timp indicată);
    - codurile şi toate cotele folosite ale TVA (în procente), şi data ultimei modificări a lor în MCC (sau toate cotele folosite ale TVA cu datele aplicării lor în perioada de timp indicată);
    - sumele circulaţiei zilnice ale realizării mărfurilor (serviciilor) , separat pe fiecare cotă a TVA pe perioada de timp indicată;
    - sumele TVA separat pe fiecare cotă a TVA pe perioada indicată;
    - sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (serviciilor),în perioada de timp indicată, care nu se impozitează;
    - suma totală a circulaţiilor zilnice a realizării mărfurilor (serviciilor) în perioada de timp indicată;
- cantitatea bonurilor de casă eliberate în perioada de timp indicată;
    - numerele şi dăţile înregistrării primului şi ultimului bon a dării de seamă fiscală pe zi pe perioada de timp indicată.
    [Pct.3.4 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
4. Cerinţele obligatorii faţă de îndeplinirea funcţiilor fiscale
ale MCC pentru punctele de schimb valutar
4.1 MCC pentru punctele de schimb valutar trebuie să asigure tipărirea şi eliberarea bonului de casă, toate denumirile şi abrevierile caruia sînt îndeplinite în limba de stat, şi care conţine:
    – denumirea, codul fiscal şi sediul contribuabilului/adresa unităţii structurale unde este amplasată MCC;
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat;
    - numărul curent al bonului de casă;
    - denumirea fiecărei valute care se schimbă;
    - denumirea operaţiei de schimb (cumpărare, vînzare);
    - cursul de schimb al fiecărei valute schimbate;
    - cantitatea fiecărei valute schimbate în unităţile valutei respective;
    - costul fiecărei valute schimbate în unităţile valutei naţionale;
    - suma totală care se percepe de la client sau se plăteşte clientului;
    - data şi timpul eliberării bonului de casă.
    Bonul de casă trebuie să asigure distincţia precisă a sumelor, care se percep de la client sau se plătesc clientului.
    [Pct.3.1 modificat prin DCIMCC26-11/1-22/04 din 23.07.17, MO229-243/07.07.17 art.1242]
    [Pct.4.1 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
4.2 MCC trebuie să asigure tipărirea zilnică a bonului dării de seamă fiscale pe zi, toate denumirile şi abrevierile căruia sînt îndeplinite în limba de stat şi care este un document contabil al punctului de schimb. El conţine:
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat;
    - numărul curent al bonului dării de seamă fiscale pe zi;
    - balanţa de verificare a soldurilor separat pentru fiecare valută străină, ţinîndu-se cont de sumele operaţiilor nelegate de realizare (primirea valutei în casa băncii şi încasarea valutei), în unităţile valutei străine respective şi în unităţi băneşti naţionale;
    - cursul de schimb la zi (vînzare şi cumpărare) al valutei străine separat pe fiecare valută;
    - sumele totale al circulaţiei de vinzare şi cumpărare pe zi a tuturor valutelor împreună în unităţile valutei naţionale;
    - cantitatea bonurilor de casă, eliberate în timpul zilei, sau numărul ultimului bon de casă;
    - data şi timpul imprimării bonului dării de seamă fiscale pe zi.
    [Pct.4.2 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
    4.3 MCC trebuie să dispună de un bloc protejat al memoriei fiscale energetic-independent, care nu poate fi ştearsă fără deteriorarea MCC sau a părţilor componente ale ei şi asigură păstrarea informaţiei generale şi gestionare pe parcursul a cel puţin 6 ani din momentul fiscalizării MCC.
    Informaţia generală conţine:
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC, care constă din cel puţin 10 simboluri, şi data introducerii lui;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, care constă din cel puţin 10 simboluri, şi data ultimei modificări a lui;
    - IDNO (IDNP) sau codul fiscal (CF) cu maximum 13 simboluri şi data introducerii;
    [Pct.4.3 alineat modificat prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302]
- parola de acces la regimul de lucru al inspectorului fiscal, cel puţin 6 simboluri.
    Informaţia gestionară include totalurile bonurilor dării de seamă fiscale pe zi pentru fiecare zi de lucru separat, şi conţine:
    - sumele circulaţiei zilnice de vînzare şi cumpărare separat pentru fiecare valută străină în unităţile valutei străine respective;
    - sumele totale ale circulaţiei de vînzare şi cumpărare pe zi a tuturor valutelor străine împreună în unităţile valutei naţionale;
    - cantitatea bonurilor de casă, eliberate pe zi, sau numărul ultimului bon de casă;
    - numărul curent, data şi timpul tipăririi bonului dării de seamă fiscale pe zi.
    Introducerea informaţiei fiscale în blocul memoriei fiscale a MCC trebuie să se efectueze concomitent cu tipărirea bonului dării de seamă fiscale pe zi. Capacitatea memoriei fiscale a MCC trebuie să asigure, cel puţin, 2000 de înregistrări ale informaţiei dărilor de seamă fiscale pe zi, cu condiţia înregistrării, cel puţin, a 8 valute.
    [Pct.4.3 modificat prin DCIMCC26-11 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
4.4 MCC trebuie să îndeplinească dările de seamă periodice ale memoriei fiscale, pentru orice perioadă de timp de la începutul exploatării maşinii. Ele conţin:
    - numărul de identificare (de uzină) al MCC şi data aplicării lui;
    - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi data ultimei schimbări a lui (sau toate numerele cu datele schimbării lor în decursul timpului indicat);
    - sumele totale ale circulaţiei vînzare şi cumpărare pe zi, separat pentru fiecare valută străină, în unităţile valutei pe perioada de timp indicată;
    - sumele totale ale circulaţiei vînzare şi cumpărare pe zi a tuturor valutelor împreună în unităţile valutei naţionale pe perioada de timp indicată;
    - cantitatea bonurilor de casă, eliberată în perioada de timp indicată;
    - numerele şi dăţile înregistrării primului şi ultimului bon a dării de seamă fiscală pe zi pe perioada de timp indicată.
    [Pct.4.4 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
5. Cerinţele tehnice generale faţă de MCC
5.1 Parametrii de bază ai MCC trebuie să corespundă celor din tabelul nr. 1 sau nr. 2.Tabelul nr. 1
Nr. d/o

Denumirea parametrului

MCC portativă
MCC staţionară
autonomă
de sistemă
autonomă
de sistemă
 1
2
3
4
5
6
1.

Cantitatea mărfurilor (serviciilor) programate, nu mai puţin

100 
100
2000
2000
2.
Numărul de poziţii, cel puţin, pentru:
 
 
 
 
sumele introduse
 7
7
8
9
preţurile programate
 7
7
8
9
sumele reflectate de indicatoare
 8
8
9
10
totalurile pe zi
 9
9
9
10
totalurile periodice
 12
12
12
12
parole
 6
6
6
6
3.
Numărul secţiilor, cel  puţin
 4
4
8
10
4.

Numărul casierilor (operatorilor), cel puţin

 1
1
2
8
5.
Existenţa sertarului pentru  bani
 –
 –
+
+
6.

Cantitatea grupurilor de mărfuri (servicii) privind impozitarea, cel puţin

 4
4
4
4
7.
Operaţiile de casă îndeplinite:
 
 
 
 
înregistrarea achitărilor în  numerar
 +
+
+
+
înregistrarea achitării cu card bancar
 +
 +
+
+
înregistrarea achitării cu tichet (talon) de plată
 +
 +
+
+

înregistrarea achitării cu tichet de masă pe suport de hârtie („TMH”)

 +
 +
+
+

înregistrarea achitării cu tichet de masă pe suport electronic („TME”)

 +
 +
+
+
înregistrarea achitării cu cartelă de plată
 +
 +
 +
 +
înregistrarea achitării combinate
 +
 +
 +
+

înmulţirea preţului la cantitatea mărfii (serviciilor)

 +
+
+
+

înmulţirea preţului la cantitatea fracţionară a mărfii, ţinându-se cont de cel puţin  3 semne după virgulă

 +
+
+
+
calcularea adaosului procentual sau a rabatului
 +
+
+
+
evidenţa sumelor băneşti
 +
+
+
+

evidenţa separată a datelor  mărfurilor (serviciilor)

 +
+
+
+
calcularea sumei restului
 +
 +
+
+
repetarea operaţiei
 +
 +
+
+
anularea operaţiei până la închiderea bonului de casă
 +
+
+
+

corectarea erorii casierului  (operatorului) până la scoaterea informaţiei pe tipar, purtătorul tehnic sau canalul de comunicaţie

 +
+
+
+
calcularea totalurilor intermediare
 +
+
+
+
calcularea totalurilor generale
 +
+
+
+
încasarea de serviciu a banilor
 +
+
+
+
eliberarea de serviciu a banilor din casă
 +
+
+
+
8.

Existenţa tastaturii protejate  de umezeală

 +
+
 +
 +
9.
Posibilitatea conectării dispozitivelor suplimentare:
 
 
 
 
 
SD card încorporat (bandă de control electronică)
 +
 +
 +
 +

lector al codului cu bare

 –
 +
  +
+

lector al cartelelor de plată

 –
 +
 +
 +
cântar electronic
 –
*
*
*
lada suplimentară pentru bani
 –
*
*
*

canal de legătură cu calculatorul sau alte maşini de casă  şi control

 –
+
 +
+
modem GPRS încorporat
 
 +
 +
 +
  +
10.
Aplicaţia software
(application software):
 
 
 
 
 
Sistem de operare LINUX/WINDOWS  CE/alte
 +
 +
 +
 +
 

Aplicaţia MCC certificată de Comisia interdepartamentală pentru MCC

  +
 +
 +
 +

   
[Tabelul nr.1 modificat prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    [Tabelul nr.1 în redacţia DCIMCC26-11/2-22/02 din 24.12.12, MO10-14/18.01.12 art.45]
    [Tabelul nr.1 modificat prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302]


Tabelul nr. 2

Nr .
d/o
Denumirea parametrului
MCC staţionare autonome
MCC staţionare de sistemă
1
2
3
4
1
Cantitatea valutelor schimbate, cel puţin
8
16
2
Numărul de poziţii, cel puţin, pentru sumele introduse
cursurile valutare programate
sumele reflectate pe indicatoare
totalurile pe zi
totalurile periodice
parole
 
8
8
9
9
12
6
 
9
9
10
10
12
6
3
Numărul casierilor (operatorilor) 
2
8
4
Existenţa sertarului pentru bani
+
+
5
Operaţiile îndeplinite:
Înregistrarea plăţii în numerar
Înregistrarea plăţii prin cec (talon ) de plată
Înregistrarea plăţii prin cartelă de plată
Înregistrarea plăţii combinate
Înmulţirea cursului cu cantitarea valutei, ţinîndu-se con de cel puţin trei semne după virgulă
calcularea cotei procentuale sau a rabatului
evidenţa sumelor băneşti
evidenţa separată a datelor pe valute
calcularea sumelor restului
repararea operaţiei
anularea operaţiei pînă la închiderea bonului de casă
corectarea erorii (operatorului) pînă la scoaterea informaţiei pe tipar, purtătorul tehnic sau canal de comunicaţie
calcularea totalurilor intermediare
calcularea totalurilor generale
încasare de serviciu a banelor în valută naţională şi străină din casă
eliberarea de serviciu a banelor în valută naţională şi străină din casă
 
+
+
*
*
 
 
+
+
+
+
+
+
 
+
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
+
*
+
 
 
+
+
+
+
+
+
 
+
 
 
+
+
 
 
+
 
+
6
Controlul soldurilor în valută naţională şi străină 
+
+
7
Posibilitatea conectării dispozitivelor suplimentare:
 lector al cartelelor de plată   
canal de legătură cu calculatorul
modem GPRS încorporat
 
 
*
*
+
 
 
*
+
+


    [Tabelul nr.2 modificat prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302]

5.2 Alimentaţia electrică a MCC trebuie să se efectueze de la reţeaua de curent alternativ de 220V şi frecvenţa de 50Hz.
    5.3 Alimentaţia electrică a MCC portative trebuie să se efectueze de la o sursă autonomă aparte sau încorporată (acumulator sau baterie) şi de la reţeaua electrică printr-un adaptor special. Capacitatea sursei autonome trebuie să fie suficientă pentru tipărirea, cel puţin, a 500 bonuri de casă, cîte 16 rînduri pe fiecare. Alimentarea MCC portative se permite să fie efectuată de la reţeaua de curent alternativ 50 Hz cu o tensiune de 220V.
    5.4 Viteza tipăririi MCC trebuie să fie de cel puţin 80 de semne pe secundă. Numărul semnelor în rînd, pe fiecare purtător din hîrtie aparte - cel puţin 16.
    5.5 Semnele, care se tipăresc la MCC pe purtător din hîrtie, trebuie să corespundă cerinţelor:
    - să fie concise, uşor vizibile şi de a nu admite interpretări contradictorii;
    - înălţimea semnelor tipărite trebuie să fie de cel puţin 2,4mm, lăţimea - de cel puţin 1,36mm.
    5.6 Reprezentarea grafică a cifrelor, simbolurilor pe indicatoarele MCC trebuie să fie clară, uşor vizibilă de la distanţa pînă la 1m la iluminaţia exterioară de cel mult 500 lx.
    5.7 Menţiunile şi abrevierile pe tastatura MCC, informaţia dată pentru tipărire şi indicare, trebuie să fie îndeplinite în limba de stat.
    ____________________________
    Notă: 1. Parametrii MCC, incluşi în tabelul nr. 1, se referă la MCC universale.

    2. Parametrii MCC, incluşi în tabelul nr. 2, se referă la MCC specializate pentru punctele de schimb valutar.
    3. Semne convenţionale: "+"- parametru obligatoriu,"-"- parametru neobligatoriu, "*"- parametru la cererea beneficiarului.

6. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    6.1. În cazul în care prin hotărîre de Guvern se stabilesc cerinţe tehnice speciale faţă de maşinile de casă şi control (care vor fi utilizate într-un domeniu strict reglementat) acestea devin parte componentă a acestui document prin includerea în acest capitol a unui punct care va face referire la această hotărîre de Guvern.
    6.2. Maşinile de casă şi control care se utilizează în sfera comerţului cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate (a se vedea Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere") trebuie să satisfacă cerinţele sarcinii tehnice, conform cu anexa nr.1.
    6.3. Implementarea în reţelele mobile GSM (standardul GSM) existente a serviciilor transport date prin comutaţia pachetelor (tehnologiile GPRS, EDGE etc.) face posibil ca informaţia privind tranzacţiile comerciale înregistrate în maşina de casă şi control (informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată, imprimată şi pe suport de hîrtie – benzile de bonuri şi de control) să fie transmisă în volum complet unui centru de prelucrare a datelor prin intermediul reţelei Internet.
    Pentru a beneficia de avantajele tehnologiilor de transport date în reţeaua GSM este necesar ca maşina de casă şi control să fie compatibilă cu aceste tehnologii, adică în maşina de casă şi control (“terminal equipment”) trebuie să fie încorporat un modem cu SIM CARD (cartelă) care corespunde tehnologiilor de transport date în reţeaua GSM existentă şi asigură accesul la reţeaua Internet, de asemenea maşina de casă şi control trebuie să fie în aria de disponibilitate şi acoperire a operatorului GSM respectiv, iar cartela SIM să fie activată şi funcţională.
    Informaţia astfel expediată (asigurîndu-se oportunitatea, completitudinea şi veridicitatea datelor) se stochează şi se păstrează pe serverul de colectare respectiv şi se utilizează pentru crearea şi umplerea automatizată a bazelor de date din diferite sisteme informaţionale de evidenţă din domeniile de utilizare a maşinilor de casă şi control.
    [Pct.6.3 introdus prin DCIMCC17-6 din 29.05.08, MO112-114/27.06.08 art.338]

    [Capitolul 6 introdus prin DCIMCC4-05 din 18.08.06, MO146-149/15.09.06 art.501]
   
Anexa nr. 1
Sarcina tehnică referitoare la conectarea maşinilor de casă şi
control cu memorie fiscală la distribuitoarele de combustibil
(aprobată prin decizia Comisiei din 5 noiembrie 2002)

    1. Maşina de casă şi control pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate (MCC PP) - maşină de casă şi control (MCC) specializată, compusă din însăşi MCC şi concentratorul de date fiscale *, care asigură realizarea funcţiilor de evidenţă a livrărilor de produse petroliere (PP) şi / sau dirijare a livrării (eliberării) PP, ţinîndu-se cont de particularităţile tehnologice de funcţionare a distribuitorului de combustibil (DC).
    2. MCC poate fi încorporată nemijlocit sau anexată prin intermediul concentratorului de date fiscal la DC.
    3. MCC trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în documentul Cerinţe tehnice faţă de maşinile de casă şi control (M. O., 1998, nr. 109-110, p. III, art. 207), pct. 1 -3, 5 (tabela nr. 1 col. 4, 6), şi suplimentar aceste MCC trebuie:
    a) să asigure livrarea PP şi emiterea bonului de casă într-un singur ciclu tehnologic, indiferent de modul de achitare a plăţii (numerar, virament, cartele electronice);
    b) să imprime pe bonul de casă emis denumirea mărfii care va conţine - denumirea (marca) combustibilului, unitatea de măsură (L/M3), preţul unitar, cantitatea livrată, costul livrării, modul de achitare a plăţii;
    c) să imprime bonul dării de seamă zilnice care va conţine, suplimentar la pct. 1.3 al Cerinţelor, informaţia despre:
- PP eliberate: marca, cantitatea total (L/M3), costul total pe fiecare marcă şi separat pe fiecare mod de achitare, costul total al tuturor PP şi separat pe fiecare mod de achitare;
    d) să controleze comunicaţia cu DC şi să blocheze automat eliberarea PP în caz de ieşire din funcţiune.
    4. În cazul în care MCC, care satisface cerinţele stipulate, va deservi mai multe DC, conexiunile respective vor satisface condiţiile:
    a) liniile de comunicaţie între DC şi concentratorul de date, precum şi între MCC şi concentratorul de date, trebuie să fie independente şi inaccesibile pentru intervenţii din exterior, sigilate la punctele de conectare a lor;
    b) concentrator de date fiscale* - bloc funcţional, care asigură transmiterea datelor (cantitatea fiecărui PP livrat, preţul unitar, data tranzacţiei etc.) de la DC faţă de MCC şi protejează aceste date de acţiuni neautorizate. Concentratorul de date, constructiv, poate fi parte componentă a MCC sau dispozitiv separat, carcasa căruia se află sub sigiliul fiscal. Concentratorul de date fiscale, construit ca dispozitiv separat conţine memorie fiscală, nu dispune de tastatură şi alte elemente de comandă pentru introducerea datelor care pot schimba algoritmul de lucru al MCC PP şi poate transmite în paralel datele la alt echipament electronic. Citirea datelor stocate poate fi efectuată doar cu un dispozitiv special pus la dispoziţia organelor de control (în scopul comparării acestora cu datele stocate în MCC). Concentratorului îi vor reveni şi funcţiile de control asupra comunicaţiei cu DC şi MCC (integritatea sistemului) şi de blocare automată a DC în caz de erori (a oricărui element integrat în sistem) sau acţiuni neautorizate, precum şi recuperarea din aceste stări;
    [Pct.4 lit.b) modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
    c) dispozitivele şi modificările introduse în construcţia DC nu trebuie să afecteze algoritmul lor de lucru;
    d) caracteristicile tehnice şi metrologice de bază, conform standardelor în vigoare pentru DC, nu trebuie să fie modificate - aceasta se va confirma prin testări metrologice.
    5. Dispozitivele de interfaţă (de conjugare a DC cu MCC, cu concentratorul de date) trebuie să fie încorporate în interiorul DC cu acces limitat pentru intervenţii ne-sancţionate (sub sigiliul mărcii metrologice şi a unităţii de deservire).
    6. MCC PP se supune obligatoriu la aprobarea de model cu includerea în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, iar MCC cu includerea în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (dacă acest model de MCC n-a fost inclus anterior (cu setul de funcţii corespunzătoare)).
    7. Unităţile de deservire care vor efectua lucrările de conectare a MCC la DC trebuie să confirme competenţa tehnică respectivă.
    [Anexa nr.1 introdusă prin DCIMCC4-05 din 18.08.06, MO146-149/15.09.06 art.501]