MMMC71/2002
ID intern unic:  313500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
DIVERSE Nr. 71
din  05.12.2002
Modificările
ce se operează în unele ordine
ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 206     art Nr : 423
APROBATE:          ÎNREGISTRATE:
Ministerul Muncii şi Protecţiei      Ministerul Justiţiei
Sociale al Republicii Moldova      al Republicii Moldova
Ministru__________Valerian REVENCO     Ministru _________Ion MOREI
nr. 71   din   05    decembrie   2002    nr.   311  din   16 decembrie  2002
      
Modificările
ce se operează în unele ordine
ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
1. Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 40 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 33-35, art.70), se modifică după cum urmează:
1) punctul 7 după primul alineat se completează cu următoarele alineate:
"La locurile de muncг unde temperatura aerului depг\xa7e\xa7te constant 30\xa7C se va asigura apг carbogazoasг salinг (1g NaCl/1000ml) sau mineralг, оn cantitate de 2000ч4000 ml/persoanг/schimb, distribuitг la temperatura de 16ч18\xa7C.
La locurile de muncг cu temperatura aerului joasг (sub 5\xa7C) se va asigura ceai fierbinte оn cantitate de 500ч1000ml/persoanг/schimb."
2) în anexa nr.4:
a) raţia nr.6 se expune în redacţie nouă:
"Raţia nr. 6 de 500 ml lapte  proaspăt  sau produse lactate acide pentru salariaţii expuşi
la acţiunea uneia sau a mai multora din  următoarele substanţe dăunătoare,
utilizate în procesul de muncă sau existente în aerul zonei de lucru:
1. Hidrocarburile alifatice şi aliciclice (saturate şi nesaturate):
a) hidrocarburile din seria metanului: butanul, izobutanul, pentanul, izopentanul, hexanul, octanul, izooctanul, nonanul;
b) hidrocarburile din seria etilenei: butilena, izobutilena, amilena;
c) hidrocarburile nesaturate ciclice: ciclopentadienul, diciclopentadienul, ciclopentadieniltricarbonilul de mangan;
d) hidrocarburile aromatice mono - şi polinucleare: benzenul, xilenul, toluenul, etilbenzenul, cumenul, (diizopropilenbenzolul), xilenii, stirenii, difenilul, naftalina şi derivaţii lor.
2. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria alifatică:
a) derivaţii fluorului: fluoretilena, difluoretilena, trifluoretilena, tetrafluoretilena, trifluorpropilenul, difluoretanul, decafluorbutanul;
b) derivaţii clorului: clorura de metil, clorura de metilen, cloroformul, tetraclorura de carbon, clorura de etil, dicloretanul, tricloretanul, tetracloretanul, triclorpropanul, tetraclorpentanul, clorura de vinil, dicloretilena, tricloretilena, hexaclorpentadiena,  allodanul, clorprenul, clorura de alil, clorura de butilenă,  hexaclorbutadiena şi ceilalţi derivaţi ai lui;
c) derivaţii bromului: bromura de metilen, bromura de metil, bromura de etil, dibrometanul, tetrabrometanul, dibrompropanul, bromoformul şi ceilalţi derivaţi ai lui;
d) derivaţii iodului: iodura de metil, iodoformul, iodura de etil şi ceilalţi derivaţi ai lui;
e) derivaţii halogenici micşti: difluorclormetanul, fluordiclormetanul şi ceilalţi derivaţi.
3. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria aromatică: clorbenzenul, diclorbenzenul, triclorbenzenul, tetraclorbenzenul, hexaclorbenzenul, clorura de benzil, benzoclorura, clorura de stiren, brombenzenul, bromura de benzil şi ceilalţi derivaţi ai lor.
4. Clorderivaţii hidrocarburilor monociclice polinucleare: difenilul clorurat,  oxiclorura de difenil, clorindanul, clornaftalina, heptaclorul, hexaclorciclohexanul, policlorcamfenul, clortenul, simazinul, artazinul.
5. Alcoolii:
a) alcoolii şi glicolii din seria alifatică saturaţi şi nesaturaţi: alcoolul metilic, alcoolul alilic, alcoolul crotonilic şi ceilalţi alcooli şi glicoli din această serie;
b) derivaţii halogenici ai alcoolurilor din seria alifatică: alcoolul octafluoramilic, alcoolul tetrafluorpropilic şi ceilalţi derivaţi ai lor;
c) alcoolii din seria aliciclică şi aromatică: alcoolul benzilic, ciclohexanolul şi ceilalţi alcooli din această serie.
6. Fenolurile: fenolul, clorfenolii, pentaclorfenolul, crezolii, hidrochinona, pentaclorul fenolat de sodiu şi celelalte.
7. Eterii din seria aliciclică şi aromatică şi derivaţii halogenici: eterul dimetilic, dietilic, diizopropilic, dibutilic, vinilbutilic, divinilic, monoclordimetilic, diclordietilic, tetraclordietilic, eterii  etilenglicolului,  propilenglicolului, glicerinii, eterii poliglicolici.  
8. Eterii  fenolului: gaiacolul, eterul monobenzilic de hidrochinonă,  dinilul şi ceilalţi din această serie.
9. Oxizii şi peroxizii  organici: oxidul de etilenă, de propilenă, epiclorhidrina, hidroperoxidul de izopropilbenzenă, peroxidul de benzen, peroxidul de metiletilcetonă,  ciclohexanon şi ceilalţi reprezentanţi ai compuşilor grupei date.
10. Tioalcoolii, tiofenolii şi tioeterii: metil- şi etilmercaptanii, triclortiofenolul, pentaclortiofenolul, sărurile acidului triclorfenoacetic.
11. Aldehidele şi cetonele substituite şi nesubstituite: acetaldehida, aldehida formică, benzaldehida, acroleina, acetona, bromacetona, cloracetona, pentacloracetona, hexacloracetona  şi celelalte din această serie.
12. Acizii organici, anhidrizii lor, amizii şi anhidrizii halogenici: anhidrida  maleică, ftalică,  acizii: formic, acetic, propionic şi anhidrizii lor,   acizii naftenici, clorura de benzoil, acidul clorfenoxiacetic,  compuşii  acidului carbaminic, acizii tio- şi ditiocarbamidici, dimetilformamidul şi ceilalţi din această grupă, deasemenea compuşii diazocetoni şi diazoeteri.
13. Esterii: esterii acidului azotos, azotic, sulfuric, clorsulfuric, formic, acetic, propionic, acrilic, metacrilic şi derivaţii lor halogenici.
14. Esterii şi amizii acizilor fosforului: tricrezilfosfatul, tiofosul, metafosul, metiletiltiofosul, mercaptofosul, metilmercaptofosul, carbofosul, fosfamidul, clorofosul, tabunul, zomanul, zarinul, octametilul, dietilclormonofosfatul, metildiclortiofosfatul, dimetilclortiofosfatul  şi celelalte substanţe toxice fosfororganice.
15. Nitro - şi aminocompuşii seriei alifatice  polimetilenice  şi derivaţii lor: nitroolefinele, nitrometanul, nitroetanul, nitropropanul, nitrobutanul, nitrofosca, clorpicrinul, nitrociclohexanul, metilaminul, dimetilaminul, trimetilaminul, etilaminul, dietilaminul, trietilaminul, etileniminul, polietileniminul, polietilenpoliaminul, hexametilendiaminul, etanolaminul, ciclohexilaminul, diciclohexilaminul şi ceilalţi din această serie.
16. Nitro- şi aminocompuşii seriei aromatice şi derivaţii lor: nitrobenzenii, nitrotoluenii, nitroxilena, dinocul, dinosebul, nitronaftalinele, nitroclorbenzenii, nitrofenolii, nitro-  şi aminoanizolii, anilina, acetonanilina, cloranilina, fenilendiamina, benzidinul, parafenetidinul.
17. Chinonele: benzochinona, naftachinona, antrachinona, benzatrena, parabenzochinona şi diclornaftachinona.
18. Coloranţii organici: antrochinonii, nitro- şi nitrozocoloranţii, azocoloranţii, azinele, 2-metilfuranul (silvanul).
19. Compuşii  heterociclici: furanul, tetrahidrofuranul, furfurolul, tiofenul, indolul, piridina, pirazalanul, purina, bazele purinice şi piridinice, picolinele, acidul nicotinic,  dioxanii,  piperidinul, morfolinul, hexogenul, barbituraţii şi semiprodusele lor şi alţi compuşi pentru producerea acestor preparate.
20. Alcaloizii: atropina, cocaina, opiumul, morfina, codeina, stricnina, pilocarpina, scopolamina,  omnopocul,  papaverina, nicotina, salsolinul, anatazina şi ceilalţi la producerea acestor preparate, de asemenea  materia primă şi producţia finită, ce conţine alcaloizii enumeraţi (fermentarea tutunului, fabricarea produselor de tutun).
21. Boranii (compuşii borului cu hidrogenul).
22. Halogenii şi derivaţii halogenici: fluorul, clorul, bromul, iodul, fluorura, clorura, bromura de hidrogen, acidul fluorhidric, fluorsilicic, oxifluorul, oxidul şi bioxidul de clor, trifluorura de clor, clorura de  iod, oxiclorura de carbon ( fosghenul).
23. Compuşii sulfului: sulfura de hidrogen, de carbon, acidul clorsulfonic, anhidrida sulfurică, sulfuroasă, cloranhidrida sulfurică.
24. Selenul şi compuşii lui: anhidrida selenioasă, acidul selenic, selenios, sărurile lui, oxiclorura de seleniu, compuşii organici ai selenului.
25. Telurul şi compuşii lui.
26. Compuşii azotului: hidrozina şi derivaţii ei, oxizii azotului, acidul azotic, azida de sodiu, amoniacul, nitritul de sodiu,  clorura de azot, clorura de nitrozie, hidroxilamina.
27. Fosforul galben (alb) şi compuşii lui: anhidrida fosforică, acidul fosforic şi sărurile  lui.
28. Arseniul şi compuşii lui: anhidrida arsenică, arsenioasă, arsenitul de calciu, arsenatul de calciu, arsenitul de sodiu, verdele de paris, osarsolul, iprita.
29. Stibiul şi compuşii lui: anhidrida stibică şi stibioasă, stibina, clorurile stibiului.
30. Combinaţiile cianice: cianura de hidrogen, cianizii de sodiu, potasiu, dicianul, clorcianura, bromcianura, cianamida de calciu, cianoclorura, cianura de benzil.
31. Nitrilii: acetonitrilul, acetoncianhidrina, acrilonitrilul, etilencianhidrina, benzonitrilul si ceilalţi din această serie.
32.Izocianaţii: izocianatul de fenil, hexametilendiizocianatul,  toluilendiizocianatul şi ceilalţi din această serie.
33. Compuşii siliciului în formă de aerosol ce conţine mai mult de 10% bioxid de siliciu cristalin liber.
34. Mercurul şi compuşii lui organici şi neorganici:  mercurul metalic, cianura de mercur, nitratul de mercur, fulminatul de mercur, dimetilmercurul, etilmercurcloridul, etilmercurfosfatul, dietilmercurul, clorfenolmercurul, mercuracetatul, mercuranul şi ceilalţi compuşi ai mercurului.
35. Manganul şi compuşii lui: oxizii manganului, clorura de mangan, sulfatul de mangan, aerosolii celorlalţi compuşi ai manganului.
36. Beriliul şi compuşii lui: oxidul de beriliu, hidroxidul de beriliu, carbura de beriliu, sulfatul de beriliu, clorura de beriliu, oxifluorura de beriliu şi aerosolii  celorlalţi compuşi ai beriliului.
37. Taliul şi compuşii lui: clorura, nitratul, acetatul, sulfatul, carbonatul de taliu şi ceilalţi compuşi.
38. Titanul şi compuşii lui.
39. Vanadiul şi compuşii lui: trioxidul, pentaoxidul de vanadiu, vanadatul de amoniu,  sodiu şi calciu, clorurile de vanadiu.
40. Cromul şi compuşii lui: trioxidul de crom, oxidul de crom, aleunul de crom, bicromatul de  sodiu şi ceilalţi compuşi ai lui.
41. Molibdenul şi compuşii lui: trioxidul de molibden, molibdatul de amoniu.
42. Nichelul  şi compuşii lui: oxidul nichelos,  nichelic,  hidroxidul de nichel.
43. Metanolul.
44. Compuşii organici ai  staniului, borului, siliciului.
45. Plumbul şi compuşii lui *.
46. Carbonilii metalelor:  nichelului, cobaltului, manganului.
47. Metalele alcaline: litiul, cesiul, rubidiul, restul metalelor alcalino-pămîntoase şi compuşii lor.
48. Lantanidele şi compuşii lor.
49. Cadmiul: oxizii şi ceilalţi compuşi ai lui.
50. Antibioticii** în formă de aerosol: biomicina, tetraciclina,   sintomicina, levomicetina şi alţii.
51.Componenţi de provenienţă microbiologică: toxinele bacteriene, micotoxinele, fitotoxinele şi alţii.          
52. Substanţe toxice: pesticidele, herbicidele, funghicidele.
53. Producerea negrului de fum (funingine).
*Salariaţilor ce contactează cu compuşii anorganici ai plumbului, trebuie să li se distribuie suplimentar la lapte proaspăt 2 g de pictină sub formă de produse alimentare vegetale conservate, îmbogăţite cu pectină, sucuri de fructe, băuturi (concentraţia reală de pectină se indică de către firma producătoare). Se admite substituirea acestor produse cu sucuri naturale de fructe cu pulpă în cantitate de 250-300 ml. În caz de contact permanent cu compuşii anorganici ai plumbului se recomandă, în loc de lapte proaspăt, să se consume produse lactate acide.
**La producerea şi prelucrarea antibioticilor în loc de lapte proaspăt, trebuie să se distribuie produse lactate acide.
Note:
La produse lactate acide se referă: chefirul, iaurtul.
Laptele proaspăt sau  produsele lactate acide se distribuie de asemenea salariaţilor ce efectuează lucrări cu substanţe radioactive în mod deschis, utilizate la lucrările de categoriile unu şi doi.      
Distribuirea produselor alimentare îmbogăţite cu pectină, a sucurilor de fructe, băuturilor, precum şi a sucurilor naturale de fructe cu pulpă se va efectua la începutul lucrului, iar a laptelui proaspăt şi a  produselor lactate acide - în decursul zilei de lucru.
Raţia nr.6 nu se extinde asupra salariaţilor ce primesc alimentaţie de protecţie conform raţiilor nr. 1; 2; 3; 4 şi 5.";                        
b) raţia nr.7 după poziţia "Vitamina C" se completează cu următoarea poziţie:
    "Vitamina PP                                                   mg                            20";
c) în raţia nr.8 poziţia
    "Vitamina PP                                                   mg                            20"     se exclude.
2. În punctul 10 din Normele pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.54 din 8 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 33-35, art. 71), cuvintele "vor fi grupate" se substituie prin cuvintele "pot fi grupate".