OANT62/2002
ID intern unic:  313620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM
ORDIN Nr. 62
din  11.02.2002
cu privire la aprobarea modului de aplicare a Voucherului turistic
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 118
    Întru executarea prevederilor Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art. 357) şi Hotărîrii Guvernului nr.1470 din 27.12.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1464), ORDON:
    1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la  modul de aplicare a Voucherului turistic (în continuare - Voucher).
    2.  Agenţii economici, ce practică activitate de turism, vor instructa colaboratorii privind modul de aplicare a Voucherului.
    3.  Agenţii economici, ce practică activitate de turism, vor instructa colaboratorii privind regulile de completare a Voucherului.
    4.  Agenţii economici, ce practică activitate de turism, vor desemna persoane responsabile de evidenţa şi păstrarea  Voucherelor.
    5.  Prezentul ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2002.

    DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE DE TURISM                       Natalia AXENOVA

    Chişinău, 11 februarie 2002.
    Nr. 62.

    Înregistrat:                                                                     Aprobat:
    Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova                        Director general adjunct
    nr. 255 din 28 februarie 2002                                        al Agenţiei Naţionale de Turism
    ______________________ Ion MOREI                      _____________ Natalia Axenova
    27 martie 2002                                                              11 februarie 2002
    Nr. 267  
    
REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a voucherului turistic
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Voucherului turistic (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art. 357) şi Hotărîrii Guvernului nr.1470 din 27.12.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1464).
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a Voucherului turistic (în continuare - Voucher).
    3. Agenţia Naţională de Turism introduce în activitatea practică a agenţilor economici, ce desfăşoară activitate de turism, modelul unic al Voucherului.
    4. Voucherul reprezintă un document de însoţire a turistului, excursionistului (grupului de turişti, excursionişti), care confirmă programul de şedere sau deservire excursionistă şi efectuarea plăţii pentru serviciile notificate în el.
    5. Agenţii economici, care practică activitate de turism în Republica Moldova, vor utiliza în activitatea lor Vouchere tipărite conform modelului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 şi autorizate de Agenţia Naţională de Turism. Alte tipuri de vouchere sau documente, ce le-ar substitui, nu sunt valabile.
    6. Noţiunile nedefinite de Regulamentul în cauză, sînt determinate de Legea turismului.
    Noţiunile ce urmează se definesc în modul următor:
    Voucherul turistic este parte integrantă a contractului turistic, cuprinde întregul volum de informaţii despre serviciile turistice acordate în conformitate cu acesta şi confirmă plata unor servicii concrete, cum ar fi: transportul, cazarea, restauraţia, deservirea excursionistă etc., şi serveşte drept bază pentru obţinerea acestor servicii.
    Turist - orice persoană fizică, ce-şi părăseşte locul de trai permanent pe o durată de peste 24 ore, cu scopul de a vizita o ţară (localitate) şi al cărei motiv este altul decît exercitarea unei activităţi de muncă remunerate în locul vizitat.
    Client - persoana, ce are intenţia de a beneficia de oferta agentului economic, ce practică activitate de turism, şi de a întreprinde o călătorie.
    Turism organizat - călătorie, organizată de către un agent economic, ce practică activitate de turism, pe un itinerar standard sau individual; achitarea serviciilor agentului economic are loc, de obicei, în prealabil, conform unor tarife speciale.
    Tur individual - călătorie, cu un pachet determinat de servicii turistice, comandat de către client (familie sau un grup organizat de sine stătător) la dorinţa sa, incluzînd cazarea, restauraţia, transportul, transferul, programul excursionist şi/sau distractiv.
    Tur inclusive- tipul de bază al unui tur individual sau în grup. De obicei, reprezintă o călătorie cu condiţii strict planificate vis-a-vis de itinerar, timp, durată, componenţa şi calitatea serviciilor şi este oferit clientului ca un produs la preţ general, care nu poate fi dispersat pe elemente, incluzînd, de obicei, cazarea, restauraţia şi transportul pe itinerar. Deservirea excursionistă  poate fi inclusă în turul inclusive  sau poate fi oferită pentru o plată suplimentară.
    Cruise - călătorie maritimă sau fluvială cu vaporul, care este utilizat ca mijloc de: transportare, cazare, restauraţie, agrement etc., incluzînd în program deservirea pe litoral (deservirea excursionistă, programul cultural-distractiv).
    Safari - expediţie de vînătoare sau de observare a vieţii sălbatice, întreprinsă, de regulă, în ţările Africii Centrale.
    Shop-tur - călătorie turistică, scopul căreia este achiziţionarea unor tipuri de mărfuri caracteristice pentru ţara de destinaţie. În această categorie intră călătoria care are ca scop procurarea automobilelor şi altor mărfuri.
    Turism neorganizat - călătorii organizate din propria iniţiativă a turiştilor, fără implicarea agenţilor economici, ce practică activitate de turism. Plata pentru servicii este achitată în măsura beneficierii de ele, pe loc, conform tarifelor publicate, fără careva facilităţi sau reduceri.
    Tur-operator - agent economic titular al licenţei de turism, care efectuează planificarea şi formarea produsului turistic (servicii de transport, cazare, restauraţie, excursii, agrement, tratament, studii de scurtă durată (cu termen de pînă la 6 luni)), programelor turistice, pachetelor, costului călătoriei, întocmind de asemenea documentele turistice de însoţire, şi vinde produsul turistic final agenţiilor de turism sau nemijlocit Clientului.
    Agenţie de turism - agent economic titular al licenţei de turism, care oferă turiştilor informaţia privind serviciile turistice şi pachetele disponibile, costul lor, condiţiile de vînzare, categoria şi calitatea serviciilor şi vinde Clientului serviciile turistice sau pachetul de servicii turistice primit de la Tur-operator în baza Acordului de agent.
CAPITOLUL II
UTILIZAREA VOUCHERULUI
    1.  Modelul unic al voucherului turistic va fi utilizat la:
    turismul receptor;
    turismul emitent;
    turismul intern;
    deservirea excursionistă,
    în baza şi în conformitate cu contractele perfectate. Instrucţiunea de completare a Voucherului este prezentată în Anexa nr. 1 la Regulamentul în cauză.
    2.  Voucherul aplicat la turismul receptor, se utilizează la primirea şi deservirea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova.
    3.  Voucherul aplicat la turismul emitent se utilizează la deservirea cetăţenilor Republicii Moldova şi persoanelor ce nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova în afara teritoriului Republicii Moldova.
    4.  Voucherul aplicat la turismul intern se utilizează la deservirea turiştilor pe teritoriul republicii şi la organizarea traseelor turistice (pedestre, ecvestre, cu tracţiune, cicliste, acvatice, cu transport etc.), inclusiv la rute pentru zile de odihnă, cît şi la organizarea odihnei la baze turistice, în chempinguri, moteluri, indiferent de forma de proprietate, apartenenţa departamentală şi amplasarea obiectivului de profil turistic (este vorba despre proprietatea amplasată peste hotarele Republicii Moldova).
    5.  Voucherul turistic aplicat la deservirea excursionistă pe teritoriul Republicii Moldova, se utilizează la organizarea deservirii excursioniste.
    6.  Voucherul turistic poate fi: individual, pentru familie, pentru grup.
    7.  La călătoria individuală (excursie) Voucherul se perfectează  individual fiecărei persoane.
    8.  La călătoria de familie (excursie) se perfectează un singur Voucher turistic pentru întreaga familie, cu indicarea tuturor membrilor familiei participanţi la călătorie.
    9.  La călătoria în grup (excursie) Voucherul se perfectează pe numele conducătorului grupului de colaboratori ai unei întreprinderi, instituţii, organizaţii, de studenţi ai unei instituţii, de sportivi ai unui club sau unei federaţii, care întreprind o călătorie comună, cu condiţii strict planificate vis-a-vis de itinerar, durată, componenţă, calitate şi preţul egal al serviciilor. La Voucherul pentru grup se anexează lista tuturor membrilor grupului cu indicarea numărului turiştilor, pe care se aplică  ştampila agentului economic, ce a eliberat Voucherul. Călătoria se consideră în grup, dacă numărul turiştilor constituie 6 şi mai multe persoane. La dorinţa fiecărui membru al grupului poate fi perfectat un Voucher individual.
    10. La formarea de către agentul economic a unui grup mixt (clienţi, ce nu se referă la categoriile menţionate în punctul precedent, care au venit conform anunţului pentru o călătorie concretă pe un itinerar format în prealabil) fiecărui turist sau familiei de turişti i se perfectează un Voucher individual sau pentru familie, deoarece Voucherul este unicul document însoţitor pentru turist, care conţine informaţia despre numărul şi calitatea serviciilor prestate.
    11. Voucherul se perfectează pentru toate tipurile de turism organizat (inclusiv shop-tur). Face excepţie situaţia, cînd peste hotare pleacă grupurile de elevi (în baza unei invitaţii oficiale pentru participare la festivităţi, concursuri, competiţii etc.) în cazul, în care organizatorii suportă cheltuielile implicate de călătorie.
    12. Voucherul serveşte drept bază  pentru deservirea turiştilor şi este primit de orice agent economic, ce practică activitate de turism fără perceperea unei plăţi suplimentare. Toate decontările reciproce pentru serviciile notificate în Voucher, se efectuează între agenţii economici de sine stătător în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    13. Agenţii economici, care practică activitate de turism, la perfectarea contractului cu parteneri străini, fac schimb de Vouchere. La prezentarea acestora partea primitoare este obligată să asigure nivelul de deservire, calitatea şi componenţa serviciilor notificate în Voucher, fără perceperea unor plăţi suplimentare. O plată suplimentară poate fi percepută în cazul, în care turistului i-au fost prestate, la cererea sa, servicii suplimentare, neindicate în Voucher (spre exemplu: schimbul unei camere "standard" cu una "superior", spălatul hainelor, dejun în cameră, convorbiri telefonice din hotel, excursii suplimentare, angajarea unui ghid etc.).
    14. Agenţii economici, care prestează servicii turistice, primesc spre deservire Voucherele eliberate de către alţi agenţi economici.
CAPITOLUL III
EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA VOUCHERELOR
    1.  Voucherul este tipizat  şi se utilizează de către agenţii economici, ce practică activitate de turism, la achitare cu Clientul, ca formular de strictă evidenţă, precum şi la achitările reciproce între agenţii economici, transportatori, locurile de cazare şi birourile de excursii etc.
    2.  Voucherul este compus din trei file de culoare diferită, care se autocopie.
    3.  Evidenţa şi păstrarea Voucherelor se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.98.).
CAPITOLUL IV
DĂRILE DE SEAMĂ
    1.  Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală, ce practică activitate de turism, sînt obligaţi să prezinte Agenţiei Naţionale de Turism dări de seamă lunare privind aplicarea Voucherelor.
    2.  Dările de seamă se prezintă Agenţiei Naţionale de Turism pînă la data de 15 a lunii următoare, conform modelului dării de seamă prezentat în Anexa nr.2 la Regulamentul în cauză.
    3.  La completarea formularului statistic TUR-1, tur-operatorii anexează o notă explicativă privind volumul de realizări al serviciilor turistice, întru evitarea eronării datelor statistice.
CAPITOLUL V
RESPONSABILITATEA
    1.  Agentul economic, care practică activitate de turism, are responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea:
    -  perfectării şi aplicării Voucherelor;
    -  evidenţei şi păstrării Voucherelor;
    -  dărilor de seamă,
    conform legislaţiei în vigoare şi prezentului act normativ.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul
de aplicare a voucherului turistic
Instrucţiune
de completare a Voucherului
    1.  Voucherul se completează manual în limba moldovenească sau engleză (în limba moldovenească - atunci cînd  Voucherul este destinat turismului intern, iar în limba engleză - cînd este destinat turismului internaţional).
    2.  În Voucher se vor utiliza următoarele abrevieri şi noţiuni din practica turismului internaţional:
    • Mr. - Persoană de sex masculin cu vîrsta de peste 25 ani;
    • Mrs. - Persoană de sex feminin cu vîrsta de peste 25 ani căsătorită;
    • Ms - Persoană de sex feminin cu vîrsta de peste 25 ani necăsătorită;
    • Child - Copil cu vîrsta cuprinsă între 24 luni şi 12 ani;
    • Infant - Copil cu vîrsta de pînă la 24 luni;
    • Mstr. - tînăr cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 25 ani;
    • Miss - domnişoară cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 25 ani;
    • RT (Round Trip) - transfer al turistului/grupului turistic în două direcţii, de la aerogară/autogară/gara feroviară pînă la unitatea de cazare şi de la unitatea de cazare pînă la aerogară/autogară/gara feroviară;
    • OW (One Way) - transfer al turistului/grupului turistic într-o singură direcţie, de la aerogară/autogară/gara feroviară pînă la unitatea de cazare sau de la unitatea de cazare pînă la aerogară/autogară/gara feroviară.
    5. Voucherul conţine 34 de boxe, care se vor completa astfel:
    Box 1. - Eliberat în baza contractului nr./Issued under contract No. - se indică numărul contractului, încheiat între turist/grup turistic şi agentul economic (compania emiţătoare de Voucher), în baza căruia a fost eliberat Voucherul;
    Box 2. - Denumirea, numărul licenţei şi codul fiscal ale companiei emitente/Name, license number and fiscal code of the issuing company (ale companiei care a eliberat Voucherul);
    Box 3. - Adresa, numărul de telefon şi fax ale companiei emitente/Legal address, phone and fax of the issuing company (ale companiei care a eliberat Voucherul);
    Box 4. - Denumirea, numărul licenţei şi codul fiscal ale companiei - partener/Name, license number and fiscal code of the partner company (ale companiei primitoare);
    Box 5. - Adresa, numărul de telefon şi fax ale companiei - partener/Legal address, phone and fax of the partner company (ale companiei primitoare);
    Box 6. - Nume turist/Name of tourist - se indică numele şi prenumele turistului sau ale conducătorului grupului cu una din abrevierile indicate în p.2);
    Box 7. - Grup/Group - se indică numărul de persoane din care este format grupul şi numele fiecărui turist (în cazul cînd informaţia nu poate fi introdusă din cauza lipsei de spaţiu, la Voucher se anexează o listă a membrilor grupului cu ştampila şi semnătura companiei emiţătoare de Voucher);
    Box 8. - Adulţi/Adults - se indică numărul de adulţi (cu vîrsta de peste 16 ani) ce fac parte din grup;
    Box 9. - Copii/Children - se indică numărul de copii (cu vîrsta de pînă la 16 ani) ce fac parte din grup;
    Box 10. - Itinerar/Itinerary - se indică ţara şi localitatea de destinaţie (în cazul mai multor destinaţii - se enumeră);
    Box 11. - se indică data plecării în itinerar;
    Box 12. - se indică data sosirii din itinerar;
    Box 13. - se imprimă ştampila companiei şi semnătura persoanei care a eliberat Voucherul, cu indicarea datei (se îndeplineşte la momentul eliberării Voucherului);
    Box 14. - se imprimă ştampila companiei primitoare (partener) şi semnătura persoanei abilitate, cu indicarea datei (se îndeplineşte de către compania primitoare (partener) după prestarea serviciilor);
    Box 15. - Cazare/Accommodation - se indică denumirea si categoria unităţii de cazare;
    Box 16. - Număr de nopţi/Number of nights - se indică numărul de nopţi petrecute în unitatea de cazare (zile/nopţi);
    Box 17. - Categoria/Category - se indică categoria camerelor;
    Box 18. - Un pat/Single - se indică numărul de camere cu un singur pat;
    Box 19. - Două paturi/Double - se indică numărul de camere cu două paturi;
    Box 20. - Trei paturi/Triple - se indică numărul de camere cu trei paturi;
    Box 21. - Apartament/Apartment - se indică numărul de apartamente;
    Box 22. - Mic dejun/BĂB - se indică numărul de persoane care au comandat tipul de masă - micul dejun;
    Box 23. - Demipensiune/HB - se indică numărul de persoane care au comandat tipul de masă - demipensiune;
    Box 24. - Pensiune completă - se indică numărul de persoane care au comandat tipul de masă - pensiune completă;
    Box 25. - Fără masă/Room only - se indică numărul de persoane care nu au comandat nici un tip de masă;
    Box 26. - Transfer: Da/Yes - se indică - "RT" sau "OW", în cazul cînd transferul este doar de la unitatea de cazare pînă la aerogară/autogară/gara feroviară, atunci aceasta se menţionează în Boxa 33;
    Box 27. - Transfer: Nu/No - se indică "NO" în cazul cînd nu este nici un tip de transfer;
    Box 28. - Asigurarea/Insurance - se indică numărul, perioada de valabilitate şi facilităţile poliţei de asigurare;
    Box 29. - Excursii/Excursions - se indică programul excursiilor;
    Box 30. - Transport - se indică tipul transportului, numărul biletului de călătorie şi tipul de confort;
    Box 31. - Alte servicii/Other services - se indică toate serviciile suplimentare care nu au fost incluse în boxele precedente;
    Box 32. - Numărul şi data documentului de plată/Number and date of payment document - se indică numărul şi data documentului ce confirmă achitarea de către turist a tuturor serviciilor incluse în Voucher;
    Box 33. - Menţiuni/Remarks - se indică menţiunile, în caz de necesitate, pentru serviciile incluse în Voucher;
    Box 34. - se imprimă parafa Agenţiei Naţionale de Turism şi semnătura Directorului general al Agenţiei Naţionale de Turism.
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul
de aplicare a Voucherului turistic
Darea de seamă privind blanchetele utilizate ale Voucherelor turistice
_____________________________________________________
denumirea organizaţiei

Nr. d/o Seria şi nr. Voucherului Durata călătoriei Nr.contract. Numărul de turişti Ţara de destinaţie Valoarea serviciilor (încasat) Nr. şi data doc. de plată
1 2 3 4 5 6 7 8