OMFA42/2004
ID intern unic:  313861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 42
din  07.07.2004
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea
obligaţiei fiscale prin compensare
Publicat : 03.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 163-167     art Nr : 320
OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278
OMF66 din 15.07.05, MO104-106/05.08.05 art.363

În scopul asigurării executării extrasului din procesul-verbal al şedinţei Colegiului Ministerului Finanţelor nr.6/4 din 4 mai 2004, precum şi în scopul stabilirii mecanismului de stingere a restanţelor cu sumele plătite în plus sau cu sumele, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite,
O R D O N:
1. A aproba Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului (conform anexei).
2.  A obliga Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să înregistreze Regulamentul dat în corespundere cu Regulamentul privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997.

MINISTRUL
FINANŢELOR                             Zinaida GRECIANÎI

Chişinău, 7 iulie 2004.
Nr. 42.


"Aprobat"                                       "Înregistrat"
Ministrul finanţelor                           Ministrul justiţiei
___________ Zinaida Grecianîi       _____________ Victoria  Iftodi
nr.42 din 07 iulie 2004                     nr. 380 din 16 august 2004

Regulament
privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
la cererea contribuabilului
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare (în continuare - Regulament) este elaborat în corespundere cu articolele 175 şi 176 din titlul V al Codului fiscal şi stabileşte mecanismul de stingere a restanţelor cu sumele plătite în plus sau cu sumele, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, inclusiv în cazurile stabilite la articolul 101 alin.(5) titlul III al Codului fiscal şi articolul 125 alin.(5) titlul IV al Codului fiscal, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului.
2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) stingere a obligaţiei fiscale prin compensare - trecere în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituită;
b) restituire - transferarea excedentului sumei compensate pentru contribuabil - persoană juridică la contul lui bancar, pentru contribuabil - persoană fizică la contul lui bancar sau în numerar;
c) sumă plătită în plus - suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală;
d) restanţă - sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească ca impozit,  taxă, altă plată la bugetul public naţional, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, dar pe care nu a plătit-o în termen.
3. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru organele fiscale şi contribuabili.
4. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale îşi exercită atribuţiile sale referitor la stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, conform titlului V al Codului fiscal şi prezentului Regulament, prin iniţierea procedurii şi prezentarea organului fiscal a documentelor necesare, precum şi actualizarea fişei contului personal.  
5. Organele vamale efectuează  stingerea obligaţiei fiscale prin compensare în limita atribuţiilor stabilite de titlul V al Codului fiscal, respectînd prevederile prezentului Regulament.
6. Stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale administrate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se efectuează conform prezentului Regulament de către organele fiscale.
7. Atribuţiile unităţilor Trezoreriei de Stat la executarea prezentului Regulament sînt indicate la punctul 19.
II. Procedura de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare
8. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează la cererea contribuabilului.
9. Cererea contribuabilului cu solicitarea stingerii prin compensare se depune, la organul fiscal, la care se deserveşte acesta şi urmează să conţină:
a) denumirea organului fiscal, căruia este adresată;
b) numărul de înregistrare a cererii la contribuabil şi data ieşirii ei de la contribuabil;
c) denumirea (numele, prenumele) contribuabilului;
d) codul fiscal al contribuabilului;
e) adresa contribuabilului, telefonul de contact;
f) cuantumul sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită;
g) menţiunea documentelor, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget, sau care confirmă dreptul la restituire, conform legislaţiei fiscale;
h) suma, care urmează a fi trecută în contul restanţei, în total şi specificată corespunzător clasificaţiei bugetare şi obligaţiilor fiscale (impozite, taxe, alte plăţi la bugetul public naţional, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amenzi) restante, care urmează a fi stinse;
i) cuantumul excedentului sumei compensate, care urmează a fi transferat la contul bancar sau eliberat în numerar;
j) pentru contribuabili - persoane juridice se indică rechizitele bancare, pentru contribuabili - persoane fizice se indică rechizitele bancare sau se confirmă acordul de a primi mijloacele băneşti în numerar;
k) semnătura, autentificată cu ştampilă, a contribuabilului sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia;
l) datele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia datelor menţionate la litera g).
[Pct.9 lit.l) în redacţia OMF66 din 15.07.05, MO104-106/05.08.05 art.363]
10. Modelul cererii este expus în anexa nr.1 la Regulament.
11. La cerere în mod obligator se anexează:
a) copiile dispoziţiilor de plată sau ale altor documente confirmative, ce atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget;
b) documentele ce confirmă dreptul la restituire (extrasul din decizia comisiei republicane privind restituirea TVA; decizia comisiei organului fiscal de stat, la care se deserveşte contribuabilul, privind restituirea TVA; decizia şefului organului fiscal privind restituirea sumelor accizelor);
c) în cazul solicitării stingerii prin compensare sau restituirii din contul impozitului pe venit, solicitantul va anexa declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de antreprenoriat. Particularităţile stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale şi restituirii mijloacelor la contul bancar al contribuabilului din contul sumelor plătite în plus la impozitul pe venit sînt expuse la compartimentul V al prezentului Regulament;
d) documentele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia documentelor indicate la literele a), b), c).
[Pct.11 lit.d) în redacţia OMF66 din 15.07.05, MO104-106/05.08.05 art.363]
 
12. Cererea contribuabilului cu solicitarea stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale se înregistrează în Registrul de intrare a documentelor  cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea cererii.
13. La primirea cererii, după înregistrarea ei în registrul documentelor de intrare, organul fiscal verifică fişa contului personal al contribuabilului, în scopul aprecierii cuantumului restanţelor pasibile stingerii prin compensare şi conform art.175 din titlul V al Codului fiscal, în termen de 30 de zile de la primirea cererii respective întocmeşte documentele trezoreriale necesare (dispoziţia de plată trezorerială şi/sau nota de contabilitate trezorerială) şi le transmite unităţilor Trezoreriei de Stat spre executare, în modul expus la compartimentul VI al prezentului Regulament.
14. În cazurile solicitării de către contribuabili a restituirii la conturile bancare a sumei plătite în plus (alte cazuri decît cele reglementate de capitolul III şi punctul 37 din prezentul Regulament), organele fiscale vor asigura efectuarea controalelor cu eşire la faţa locului cu verificare tematică a motivelor apariţiei plăţii în plus şi oportunităţii solicitării restiturii la contul bancar, cu consemnare în Decizie a sumei pasibile restituirii la cont, respectînd termenul indicat la punctul 13 din prezentul Regulament. Prin derogare de la cele expuse, la decizia şefului (şefului-adjunct) al organului fiscal restituirea la conturile bancare a sumei plătite în plus poate fi executată în temeiul controlului fiscal cameral efectuat conform prevederilor art.215 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal.
[Pct.14 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
15. În cazul solicitării restituirii la cont, restituirea se va efectua numai dacă contribuabilul nu are restanţe. În cazul în care contribuabilul are restanţe, în cuantum mai mare decît suma solicitată către restituire la cont, organul fiscal asigură stingerea restanţelor. În cazul în care contribuabilul are restanţe, în cuantum mai mic decît suma solicitată spre restituire la cont, organul fiscal în mod prioritar va asigura stingerea restanţelor din contul sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite.
16. Documentele trezoreriale se perfectează în modul indicat în compartimentul VI al prezentului Regulament.
17. Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip. Particularităţile utilizării excedentului sumei compensate, create în urma restituirii taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor sînt expuse la compartimentul respectiv al prezentului Regulament.
18. În scopul respectării termenului indicat la punctul 13 şi creării posibilităţii urmăririi respectării lui, organele fiscale - coexecutoare în procedura de perfectare a documentelor de plată trezoreriale (organele fiscale, la care se desrvesc contribuabilii şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat), vor examina cererea contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi imediat vor remite documentele necesare spre executare ulterioară.
19. În corespundere cu articolul 175 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor de plată trezoreriale, unităţile Trezoreriei de Stat trec, după caz, dintr-un cont în altul al bugetului sau în contul unui alt buget sumele consemnate în documentele de plată trezoreriale. După executarea documentelor de plată trezoreriale, unităţile Trezoreriei de Stat remit extrasul din contul bancar, în corespundere cu care organul fiscal face înscrierile de rigoare în contul personal al contribuabilului.
20. Conform art.178 alin.(5) din titlul V al Codului fiscal, dată a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care unitatea Trezoreriei de Stat a executat documentele de plată.
21. În corespundere cu articolul 228 alin.(5) lit.a), organele fiscale, la cererea contribuabilului, în cazul prezentării documentelor confirmative, anulează, conform modului stabilit, majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată din ziua depunerii cererii privind stingerea prin compensare a obligaţiei fiscale (intrării documentelor confirmative)  şi pînă la data stingerii ei (efectuării efective a transferului).
[Pct.21 modificat prin OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
22. Organele vamale vor executa restituirea la contul bancar al contribuabilului a sumelor achitate în plus, cu condiţia stingerii prin compensare a tuturor restanţelor la obligaţiile fiscale.
23. În cazul stingerii obligaţiilor fiscale, administrate de organele fiscale, contribuabilii vor prezenta organelor vamale certificatul eliberat, conform modului stabilit, de către organul fiscal privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de buget cu anexarea obligatorie a fişei generalizate a contului personal autentificată prin semnătura persoanei responsabile (şeful direcţiei/secţiei administrare fiscală/deservirea contribuabililor) cu aplicarea ştampilei organului fiscal.
III. Particularităţile stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale
şi restituirii mijloacelor corespunzător deciziilor de restituire a
taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor
24. Cererea de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare din contul restituirii taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor se va depune conform modelului indicat în anexa nr.1 la Regulament, numai după aprobarea deciziei de restituire.
25.Conform articolului 101 alin.(5) din titlul III al Codului fiscal, restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor - la contul de decontare al agentului economic.
26. Conform articolului 125 alin.(5) din titlul IV al Codului fiscal, sumele accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor, se transferă la contul de decontare al agentului economic.
27. Stingerea datoriilor creditorului se va efectua numai după stingerea tuturor datoriilor faţă de bugetul public naţional ale agentului economic, care deţine decizia de restituire a TVA sau accizelor. Documentele trezoreriale pentru creditor, în vederea stingerii datoriilor, se perfectează pentru suma restanţei înregistrate în fişa contului personal al creditorului la data perfectării documentelor.
28. În setul de documente prezentat organului fiscal pentru stingerea datoriilor faţă de bugetul public naţional ale creditorului agentului economic, care deţine decizia de restituire a TVA sau accizelor se vor include următoarele documente:
a) cererea de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare perfectată de către agentul economic care deţine decizia de restituire a TVA sau accizelor;
b) documentele ce confirmă dreptul la restituire (extrasul din decizia Comisiei republicane privind restituirea TVA; decizia comisiei organului fiscal de stat, la care se deserveşte contribuabilul, privind restituirea TVA, decizia şefului organului fiscal privind restituirea accizelor);
c) notificarea privind cesiunea creanţei şi solicitarea de a efectua stingerea datoriilor faţă de bugetul public naţional conform modelului indicat în anexa nr.2 la Regulament în original;
d) contractul de cesiune a creanţelor conform modelului indicat în anexa nr.3 la Regulament în original;
e) actul de verificare în original între agentul economic şi creditor întocmit la ziua depunerii cererii;
f) documentele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia documentelor indicate la literele  b) şi c).
[Pct.28 lit.f) în redacţia OMF66 din 15.07.05, MO104-106/05.08.05 art.363]
29. Transmiterea sumelor TVA/accizelor confirmate spre restituire de la creditori la alţi agenţi economici nu se admite.  
30. Suma accizelor vărsată în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 2207 10 000, procurat în scopul utilizării lui în medicină în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, se restituie conform Regulamentului privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de către agenţii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizării în medicină şi în industria de parfumerie şi cosmetică, aprobat conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1583 din 10 decembrie 2002 (Monitorul Oficial, 17 decembrie 2002, nr.173, p.II, art.1728).  
IV. Particularităţile evidenţei sumelor acceptate spre restituire,
corespunzător deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată
şi de restituire a sumelor accizelor
31. În scopul evidenţei utilizării sumelor consemnate în deciziile de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi de restituire a sumelor accizelor:
a) deciziile comisiilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se vor numerota după următoarea structură: "ultimele două cifre ale anului curent / codul oficiului / T / numărul de rînd al deciziei". Pentru deciziile Comisei republicane de restituire a taxei pe valoarea adăugată în calitate de cod al oficiului se va indica "00";
b) deciziile de restituire a sumelor accizelor se vor numerota după următoarea structură: " ultimele două cifre ale anului curent / codul oficiului / A / numărul de rînd al deciziei".
32. Numărul deciziei va conţine nu mai mult de 13 simboluri.
33. Pînă la efectuarea stingerii obligaţiei fiscale prin compensare din contul restituirii TVA/accizelor, organul fiscal în mod obligator va întocmi şi va remite spre prelucrare, în modul stabilit, formularul cu privire la reflectarea în fişa personală a sumelor acceptate spre restituire. La perfectarea formularului în cauză se va ţine cont de faptul că pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată se va indica clasificaţia bugetară 115/03, iar pentru restituirea accizelor - 115/25.
V. Particularităţile stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale din
contul sumelor plătite în plus la impozitul pe venit
34. În corespundere cu art.81 alin.(2) din titlul II al Codului fiscal, dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul, în conformitate cu art.81 alin.(1) lit.a) şi c), depăşesc suma totală calculată, conform art.15 din titlul II al Codului fiscal a impozitului pe venit, organul fiscal efectuează stingerea obligaţiei fiscale prin compensare conform art.175 din titlul V al Codului fiscal şi după caz restituirea la cont conform art.176 din titlul V al Codului fiscal.
35. Cererea de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare din contul sumelor achitate în plus la impozitul pe venit se va depune conform modelului indicat în anexa nr.1 la Regulament.
36. În cazul solicitării, conform prevederilor indicate la art.81 alin.(2) din titlul II al Codului fiscal, de către contribuabil - persoană, care practică activitate de antreprenoriat, a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare fără restituirea mijloacelor la contul bancar, organul fiscal va asigura executarea prevederilor punctului 13 al prezentului Regulament.
   
[Pct.36 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
37. În cazul solicitării, conform prevederilor indicate la art.81 alin.(2) din titlul II al Codului fiscal, de către contribuabil - persoană care practică activitate de antreprenoriat a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare cu restituirea mijloacelor la contul bancar, organul fiscal va asigura în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii efectuarea unui control fiscal cu ieşire la faţa locului cu verificare faptică (cu consemnarea în Decizie a sumei pasibile spre restituire), întocmirea documentelor de plată trezoreriale şi transmiterea lor unităţilor Trezoreriei de Stat spre executare. Prin derogare de la cele expuse, la decizia şefului (şefului-adjunct) al organului fiscal restituirea la conturile bancare a sumei plătite în plus poate fi executată în temeiul controlului fiscal cameral efectuat conform prevederilor art.215 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal.
[Pct.37 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
38. Restituirea impozitului pe venit persoanelor fizice se va efectua conform punctelor 124, 125, 126, 127, 130 şi 131 din Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.4 din 29 ianuarie 2001 "Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit" (Monitorul Oficial, 27 februarie 2001, nr.21-24, p.III, art.73). Dobînda persoanelor fizice, aferentă restituirii cu întîrziere, se va calcula şi plăti conform prezentului Regulament.
VI. Obligaţiile organelor fiscale privind întocmirea şi prezentarea
către executare a documentelor trezoreriale
39. Organele fiscale întocmesc şi prezintă spre executare documentele trezoreriale conform  Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin extrasul din procesul verbal al Colegiului Ministerului Finanţelor nr.2/2 din 11 ianuarie 2002, cu completările şi modificările ulterioare, ţinînd cont de particularităţile expuse de Ministerul Finanţelor în comunicatele anuale privind modul de încasare şi evidenţă a veniturilor conform legilor bugetare, în modul stabilit.
40. În cazul solicitării stingerii din contul bugetului de stat a restanţelor aferente bugetului de stat, organele fiscale întocmesc note de contabilitate trezoreriale şi le  transmit în modul stabilit în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
După un control suplimentar, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în modul stabilit, transmite Trezoreriei Centrale spre executare documentele de plată trezoreriale primite de la organele fiscale în formă electronică, anexînd Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre transfer (anexa nr.II-8 la Normele metodologice).
Borderoul menţionat, expus pe suport de hîrtie se semnează de persoanele autorizate cu dreptul de semnături ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu aplicarea ştampilei.
41. În cazul solicitării stingerii din contul bugetului de stat a restanţelor aferente bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, şi/sau restituirii la contul bancar al contribuabilului, organele fiscale întocmesc dispoziţii de plată trezoreriale în 4 exemplare, dintre care un exemplar se semnează de către persoanele autorizate cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei. Materialele date se transmit, în modul stabilit, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe suport de hîrtie şi în formă electronică, însoţite de Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre restituire (anexa nr.II-9 la Normele metodologice), autentificat prin semnătura persoanei autorizate, cu aplicarea ştampilei.
După un control suplimentar din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, două exemplare ale dispoziţiei deplată trezoreriale se semnează de către persoanele autorizate cu dreptul primei şi a doua semnături cu aplicarea ştampilei.
Dispoziţiile de plată trezoreriale expuse pe suport de hîrtie şi în formă electronică, însoţite de Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre restituire, autentificat prin semnătura persoanei autorizate, cu aplicarea ştampilei, se transmit de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat către executare Trezoreriei Centrale.
42. În cazul solicitării din contul bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale a stingerii prin compensare a restanţelor la aceleaşi bugete, organele fiscale întocmesc note de contabilitate, care fiind expuse pe suport de hîrtie în 2 exemplare, semnate de persoanele autorizate cu dreptul a primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei, şi în formă electronică şi fiind însoţite de Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre transfer, semnat de persoanele autorizate cu dreptul de semnături, cu aplicarea ştampilei, se transmit trezoreriilor teritoriale spre executare.
43. În cazul solicitării stingerii din contul bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale a restanţelor aferente bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, şi/sau restituirii la contul bancar al contribuabilului, organele fiscale întocmesc dispoziţii de plată trezoreriale în 4 exemplare. Dispoziţiile de plată trezoreriale, fiind expuse pe suport de hîrtie, dintre care exemplarul patru este semnat de persoanele autorizate cu dreptul a primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei, şi în formă electronică şi fiind însoţite de Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre restituire, semnat de persoanele autorizate cu dreptul de semnături, cu aplicarea ştampilei, se transmit trezoreriilor teritoriale spre executare.
44. Atribuţiile organelor fiscale expuse la prezentul compartiment pentru contribuabilii mari, care se deservesc de către Direcţia administrarea contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sînt executate de către direcţia în cauză.
VII. Termenul de prescripţie
45. Conform art.266 alin.(1) din titlul V al Codului fiscal, cererea de compensare sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor, care conform legislaţiei fiscale,  urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepţia cazurilor indicate la punctul 46 din prezentul Regulament. Depunerea cererii suspendă curgerea termenului indicat.
46. Organul fiscal poate repune în termen şi accepta cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite dacă contribuabilul prezintă dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie indicat la punctul 45 din prezentul Regulament.
47. Pentru sumele, care au apărut ca plăţi în plus sau ca plăţi care urmau a fi restituite conform legislaţiei fiscale de pînă la 1 iulie 2002, termenul de prescripţie pentru compensare sau restituire se determină conform legislaţiei fiscale în vigoare în perioada respectivă.
VIII. Calcularea şi plata dobînzii
48. Articolul 176 din titlul V al Codului fiscal prevede, că dacă suma plătită în plus şi suma, care conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită, nu au fost restituite în termen de 37 de zile, sau alt termen stabilit de legislaţie, de la data primirii cererii de către organul fiscal, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei  în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni REPO de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării.
49. Dobînda se calculează în raport cu suma restituită cu întîrziere la contul bancar al contribuabilului sau la suma restituită persoanei fizice în numerar.
50. Calculul dobînzii se perfectează de către contribuabil (conform anexei nr.4 la Regulament) şi se prezintă organului fiscal cu anexarea următoarelor documente:
a) copia de pe cererea contribuabilului prin care a fost solicitată restituirea la cont a excedentului sumei compensate;
b) documentele de plată ce confirmă înscrierea în cont a sumei restituite.
   
[Pct.50 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
51. Nu se calculează şi nu se plăteşte dobînda, în cazurile în care cererea prin care a fost solicitată restituirea excedentului sumei compensate nu conţine menţiunea organului fiscal privind recepţionarea ei.
52. Organul fiscal efectuează o analiză amplă a documentelor prezentate în vederea plăţii dobînzii, şi în cazul în care se constată temeinicia solicitării contribuabilului, aprobă calculul prezentat.
    [Pct.52 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
53. Calculul dobînzii se anexează la dispoziţia de plată trezorerială, care prevede plata dobînzii.
[Pct.53 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]
54.Copiile calculelor dobînzilor, autentificate prin semnătura conducerii organului fiscal, cu aplicarea ştampilei organului fiscal, se înregistrează separat în Registrul calculelor dobînzilor (anexa nr.5 la Regulament), în care în mod obligator se indică:
a) numărul de ordine;
b) data eliberării;
c) denumirea destinatarului, codul fiscal;
d) cuantumul dobînzii către restituire;
e) menţiunea despre intrarea mijloacelor în cont.
      [Pct.54 modificat prin OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]

54. Calculele se înregistrează separat în Registrul calculelor dobînzilor (anexa nr.5 la Regulament), în care în mod obligator se indică:
a) numărul de ordine;
b) data eliberării;
c) denumirea destinatarului, codul fiscal;
d) cuantumul dobînzii către restituire;
e) menţiunea despre intrarea mijloacelor în cont.
55. Reflectarea în fişa contului personal a contribuabilului a dobînzii calculate se efectuează la capitolul şi paragraful clasificaţiei veniturilor bugetare, de la care a fost solicitată restituirea la cont, în ordinea stabilită, utilizînd operaţia "DC - Dobîndă calculată".
56. Dobînda calculată pentru nerestituirea la timp a sumelor plătite în plus şi a sumelor, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, se plăteşte din contul veniturilor (prin diminuare) de la acelaşi capitol şi paragraf al clasificaţiei veniturilor bugetare, de la care se solicită restituirea.
În fişa contului personal plata dobînzii se va reflecta cu operaţia "RD - plătită dobîndă".
IX. Dispoziţii finale
57. Anexele nr.1 - nr.5 constituie parte componentă a prezentului Regulament.
58. Din data intrării în vigoare a prezentului Regulament se consideră caduce punctele 128 şi 129 din Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.4 din 29 ianuarie 2001 "Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit" (Monitorul Oficial, 27 februarie 2001, nr.21-24, p.III, art.73).

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacţia OMF103 din 09.12.05, MO79-82/26.05.06 art.278]

   
anexa nr.5