OMFA29/2001
ID intern unic:  313870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 29
din  01.03.2001
cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Codului privind
conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova
Publicat : 15.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 91     Data intrarii in vigoare : 01.01.2002

   
Abrogat prin OMF64 din 14.06.12, MO177-180/24.08.12 art.1060

    Întru executarea articolului 7 (6) al Legii Republicii Moldova "Cu privire la activitatea de audit" nr. 729-XIII din 15 februarie 1996 şi a articolului 9 al Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995,  o r d o n:
1. Se aprobă Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova.
2. Se pune în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova  începînd cu 1 ianuarie 2002 (conform punctului 1 al prezentului ordin). Se recomandă aplicarea anticipată.

    MINISTRUL FINANŢELOR                          Mihail MANOLI

    Chişinău, 1 martie 2001.
    Nr. 29.

CODUL PRIVIND CONDUITA PROFESIONALĂ A AUDITORILOR
ŞI CONTABILILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
DISPOZIŢII GENERALE
Introducere
1.Prezentul Cod este elaborat în baza Codului privind Etica Contabililor Profesionişti (Code of Ethics for Professional Accountants), aprobat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) în redacţia anului 2000.
Obiectiv
2.Obiectivul prezentului Cod constă în stabilirea scopurilor profesiei de auditor şi contabil, precum şi a principiilor fundamentale şi a normelor de conduită profesională ale acestora.
3.În lipsa unor restricţii indicate în mod concret, scopurile şi principiile fundamentale sînt egal valabile pentru toţi auditorii şi contabilii, indiferent de locul de muncă (organizaţie de audit, sectorul de producţie (servicii), comerţ, sectorul necomercial, instituţii publice sau sectorul de învăţămînt).
4.Normele de conduită profesională, stabilite de prezentul Cod, sînt de natură generală şi nu pot fi aplicate în toate situaţiile concrete ce apar în activitatea practică a auditorilor şi contabililor.
Definiţii
5.În prezentul Cod sînt utilizaţi termeni cu următorul conţinut:
Agent economic (company - eng.) - persoană fizică sau juridică, inclusiv întreprinderile mamă şi fiică, indiferent de faptul dacă activitatea acesteia este sau nu orientată spre obţinerea profitului.
Angajament ce necesită exprimarea opiniei (reporting assignment - eng.) - angajament ce necesită exprimarea opiniei auditorului asupra informaţiei financiare.
Auditor - succesor (receiving accountant - eng.) - auditor ce exercită activitate de audit, căruia auditorul în funcţiune sau clientul acestuia i-a încredinţat şi i-a transmis exercitarea auditului, prestarea serviciilor conexe, serviciilor de ţinere a contabilităţii, în domeniul fiscalităţii, consulting-ului etc. sau auditor care primeşte consultaţii de la auditorul în funcţiune în scopurile atingerii unei înţelegeri a necesităţilor clientului.
Auditor ce exercită activitate de audit (professional accountant in public practice - eng.)1 - persoană fizică care corespunde cerinţelor de calificare stabilite de legislaţie şi deţine certificat de calificare al auditorului, care prestează servicii profesionale, indiferent de tipul lor (audit, servicii conexe, fiscalitate, consulting etc.)
____________________________
1 Pentru comoditate acest termen poate fi utilizat, de asemenea pentru indicarea organizaţiei de audit.
Auditor în funcţiune (existing accountant - eng.) - auditor care actualmente exercită auditul sau prestează clientului servicii profesionale în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii, consulting-ului sau alte servicii profesionale similare.
Contabil titular (employed professional accountant - eng.) - contabil angajat în sectorul de producţie (servicii), comerţ, sectorul necomercial, instituţii publice sau sectorul de învăţămînt.
Investitor (investor - eng.) - persoană fizică sau juridică care are o influenţă notabilă asupra obiectului de investiţii.
Obiect de investiţii  (investee - eng.) - agent economic în care investitorul are o influenţă notabilă.
Obiectivitate (objectivity - eng.) - o combinaţie de imparţialitate, onestitate intelectuală şi libertate faţă de conflictele de interese.
Oferta de servicii (solicitation - eng.) - adresarea către clienţii potenţiali cu oferta de prestare a unor servicii profesionale.
Organizaţie de audit (practice - eng.) - agent economic ce posedă licenţă privind dreptul de exercitare a activităţii de audit.
Publicarea informaţiei (publicity - eng.) - informarea publicului despre activitatea auditorilor şi contabililor, care nu este îndreptată spre promovarea intenţionată pe piaţă a activităţii profesionale a acestora.
Publicitate (advertising - eng.) - informarea publicului despre calificarea sau serviciile prestate de auditorii ce exercită activitate de audit, în scopul extinderii activităţii profesionale a acestora.
Servicii profesionale (professional services - eng.) - orice tip de servicii, prestate de un auditor sau contabil titular şi care necesită cunoştinţe în domeniul contabilităţii sau disciplinelor înrudite, inclusiv servicii privind contabilitatea, auditul, fiscalitatea, consulting-ul etc.

Caracteristicile profesiei de auditor şi contabil
6.Ca şi orice altă profesie, profesia de auditor şi contabil se determină printr-un şir de caracteristici, inclusiv:
*posedarea unor cunoştinţe, dobîndite în procesul de studii şi instruire continuă profesionale;
*respectarea de către auditori şi contabili a Codului privind conduita profesională, inclusiv menţinerea la un nivel cuvenit a modului unic de abordare obiectivă a îndeplinirii obligaţiilor sale;
*acceptarea unor obligaţii faţă de societate în ansamblu (prin introducerea unor restricţii la atribuirea unei calificări sau în utilizarea unui titlu).
7.Obligaţiile auditorilor şi contabililor faţă de profesia lor şi faţă de societate uneori pot intra în conflict cu interesele personale imediate sau cu loialitatea lor faţă de patron.
8.Prezentul Cod stabileşte norme de conduită profesională unice în scopul asigurării celei mai înalte performanţe a activităţii desfăşurate şi menţinerii încrederii publicului în profesia de auditor şi contabil.
Interese publice
9.O caracteristică distinctă a oricărei profesii o constituie acceptarea obligaţiilor acesteia faţă de public. Din punct de vedere al profesiei de auditor şi contabil publicul reprezintă clienţii, creditorii, organele de stat, patronii, angajaţii, investitorii, comunitatea de afaceri şi financiară şi toţi cei care contează pe obiectivitatea şi onestitatea auditorilor şi contabililor în scopul menţinerii funcţionării corespunzătoare a activităţii de antreprenoriat. Această încredere impune o responsabilitate a profesiei de auditor şi contabil faţă de interesele publice. Interesele publice - bunăstarea generală a persoanelor şi organizaţiilor, cărora auditorii şi contabilii le prestează servicii.
10.Obligaţiile auditorilor şi contabililor nu se limitează doar la satisfacerea necesităţilor unui anumit client sau patron. Standardele profesiei de auditor şi contabil sînt determinate în măsură considerabilă de interesele publice, ca de exemplu în cazurile următoare:
*  auditorii independenţi ajută la confirmarea veridicităţii şi eficienţei rapoartelor financiare prezentate instituţiilor financiare ca suport parţial pentru primirea creditelor şi împrumuturilor şi acţionarilor în scopul atragerii de capital;
*  conducătorii serviciilor financiare îndeplinesc diverse funcţii în domeniul managementului financiar şi contribuie la utilizarea eficace şi eficientă a resurselor întreprinderilor lor;
*  auditorii interni asigură o certitudine în funcţionarea eficientă a sistemului de control intern, ce sporeşte nivelul autenticităţii informaţiei financiare prezentate utilizatorilor externi de către patron;
*  specialiştii în domeniul fiscalităţii contribuie la aplicarea eficientă şi corectă a prevederilor legislaţiei fiscale;
*  consultanţii în domeniul managementului poartă responsabilitate faţă de public, promovînd luarea deciziilor manageriale corecte.
11.Auditorii şi contabilii deţin un rol important în societate. Investitorii, creditorii, patronii şi alţi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, precum şi organele de stat şi publicul în general contează pe auditori şi contabili în ceea ce priveşte corectitudinea ţinerii contabilităţii şi întocmirii rapoartelor financiare, eficienţa managementului financiar şi competenţa privind problemele activităţii economice şi fiscalităţii. Atitudinea şi comportamentul auditorilor şi contabililor la prestarea unor astfel de servicii influenţează bunăstarea economică a societăţii în ansamblu.
12.Auditorii şi contabilii vor putea menţine această poziţie avantajoasă numai cu condiţia că serviciile prestate de către aceştia vor rămîne la un nivel atît de înalt, care va asigura păstrarea încrederii publicului faţă de profesie. De aceea, auditorii şi contabilii sînt cointeresaţi în faptul de a convinge utilizatorii serviciilor lor, că asemenea servicii sînt prestate la cel mai înalt nivel de performanţă şi în conformitate cu cerinţele conduitei profesionale.
13.Prezentul Cod este elaborat ţinînd cont de interesele publice şi aşteptările utilizatorilor în ceea ce priveşte normele de conduită profesională a auditorilor şi contabililor.
Scopurile profesiei de auditor şi contabil
14.Scopurile profesiei de auditor şi contabil reprezintă:
(a)desfăşurarea activităţii în corespundere cu cele mai
înalte standarde de profesionalism,
(b)atingerea celui mai înalt nivel de performanţă a serviciilor prestate, şi
(c)respectarea cerinţelor intereselor publice.
Aceste scopuri impun îndeplinirea a patru necesităţi de bază ale utilizatorilor de servicii:
*Autenticitate
Întreaga societate are nevoie de informaţie autentică şi de sisteme informaţionale adecvate.
*Profesionalism
Auditorii şi contabilii trebuie să fie recunoscuţi de clienţi, patroni şi alte părţi interesate ca fiind profesionişti în domeniul auditului şi contabilităţii.
*Calitatea serviciilor prestate
Necesitatea asigurării corespunderii nivelului serviciilor prestate de auditori şi contabili celor mai înalte standarde de performanţă.
*Încredere
Utilizatorii serviciilor prestate de auditori şi contabili, trebuie să fie siguri de existenţa unui cadru de conduită profesională, care reglementează prestarea unor astfel de servicii.
Principiile fundamentale ale conduitei profesionale
15.Pentru a atinge scopurile profesiei, auditorii şi contabilii trebuie să se conducă de anumite principii fundamentale.
16.Principiile fundamentale sînt:
*Onestitatea
Auditorii şi contabilii trebuie să fie sinceri şi oneşti la prestarea serviciilor profesionale.
*Obiectivitatea
Auditorii şi contabilii trebuie să fie corecţi, imparţiali şi nu trebuie să permită prevalarea asupra obiectivitătii a unor prejudecăţi, conflicte de interese sau influenţe externe.
*Competenţa profesională şi conştiinciozitatea
La prestarea serviciilor auditorii şi contabilii trebuie să fie conştiincioşi, competenţi şi silitori, precum şi să menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la aşa un nivel, care să asigure posibilitatea ca clientul sau patronul să beneficieze de servicii profesionale competente, bazate pe ultimele modificări în legislaţie, activitatea practică şi metodologie.
*Confidenţialitatea
Auditorii şi contabilii trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiei dobîndite în timpul prestării serviciilor profesionale şi nu trebuie să utilizeze sau să divulge informaţia respectivă fără o permisiune corespunzătoare, cu excepţia cazurilor, în care divulgarea este prevăzută de legislaţie sau de drepturile sau obligaţiile profesionale.
*Comportamentul profesional
Auditorii şi contabilii trebuie să acţioneze într-o manieră corespunzătoare reputaţiei profesiei şi să evite orice comportament care ar putea discredita profesia. Cea din urmă se ia în considerare la elaborarea cerinţelor etice, ţinînd cont de responsabilitatea auditorului şi contabilului faţă de clienţi, terţi, colegi de profesie, colaboratori, patroni, precum şi faţă de public în ansamblu.
*Respectarea standardelor profesionale tehnice
Auditorii şi contabilii trebuie să presteze serviciile profesionale în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale tehnice corespunzătoare. Auditorii şi contabilii sînt obligaţi să execute conştiincios şi cu pricepere indicaţiile clientului sau patronului, în măsura în care acestea sînt compatibile cu cerinţele de onestitate, obiectivitate, iar în cazul auditorului ce exercită activitate de audit (în continuare auditor), de asemenea şi cu cerinţa de independenţă (vezi paragrafele 48-60 ale prezentului Cod). În plus, auditorii şi contabilii trebuie să respecte cerinţele:
-Legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
-Standardelor Naţionale de Audit (SNA) sau, în lipsa anumitor SNA, Standardelor Internaţionale de audit (SIA) recomandate spre aplicare de către organul de stat ce exercită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regularizarea activităţii de audit.
-Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) sau, în lipsa anumitor SNC, Standardelor Internaţionale de Contabilitate (SIC) recomandate spre aplicare de către organul de stat ce exercită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regularizarea contabilităţii.
-Altor regulamente şi norme aprobate de organele de stat.
Domeniul de aplicare
17.Scopurile profesiei de auditor şi contabil şi principiile fundamentale ale conduitei profesionale sînt de natură generală şi nu pot fi aplicate pentru soluţionarea problemelor etice ce apar în fiecare caz concret. Totodată, prezentul Cod conţine recomandări privind aplicarea scopurilor şi principiilor fundamentale în situaţiile tipice ce apar în activitatea practică a auditorilor şi contabililor.
18.În prezentul Cod normele de conduită profesională sînt divizate în trei compartimente:
*Compartimentul A conţine norme generale de conduită profesională aplicabile auditorilor ce exercită activitate de audit şi contabililor titulari, cu excepţia cazurilor stipulate.
*Compartimentul B conţine norme de conduită profesională suplimentare celor descrise în Compartimentul A al prezentului Cod, aplicabile auditorilor ce exercită activitate de audit.
*Compartimentul C conţine norme de conduită profesională suplimentare celor descrise în Compartimentul A al prezentului Cod, aplicabile contabililor titulari, iar în cazurile stipulate - şi auditorilor ce exercită activitate de audit.
NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
COMPARTIMENTUL A - Norme generale de conduită profesională
aplicabile auditorilor ce exercită activitate de audit şi contabililor titulari
Onestitate şi obiectivitate
19. Onestitatea implică nu doar integritatea, dar şi desfăşurarea corectă a afacerilor şi sinceritatea. Obiectivitatea necesită ca auditorii şi contabilii să fie corecţi, oneşti din punct de vedere intelectual şi neimplicaţi în conflicte de interese.
20. Auditorii şi contabilii exercită diferite funcţii şi trebuie să demonstreze obiectivitate în circumstanţe variate. Auditorii exercită angajamente ce necesită exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare, precum şi prestează servicii de consulting în domeniul fiscalităţii şi managementului. Contabilii întocmesc rapoarte financiare, efectuează auditul intern, precum şi exercită funcţii de manageri financiari în sectorul de producţie (servicii), comerţ, sectorul necomercial, instituţii publice sau sectorul de învăţămînt. De asemenea, ei pregătesc profesional persoanele care tind să însuşească profesia de auditor şi contabil. Indiferent de tipul serviciilor prestate sau de funcţia în care acţionează, auditorii şi contabilii trebuie să manifeste onestitate la prestarea serviciilor profesionale, precum şi să păstreze obiectivitatea aprecierilor, de exemplu la analiza şi luarea deciziilor.
21. La examinarea situaţiilor şi practicilor ce necesită o tratare specifică a cerinţelor privind conduita profesională legate de obiectivitate, o atenţie adecvată trebuie acordată următorilor factori:
(a)auditorii şi contabilii se confruntă cu situaţii care implică posibilitatea exercitării de presiuni asupra lor. Astfel de presiuni pot afecta obiectivitatea auditorilor şi contabililor;
(b)este imposibil a determina toate situaţiile în care pot fi exercitate presiuni. De aceea, la luarea deciziilor ce identifică relaţiile care probabil sau posibil vor reduce nivelul obiectivităţii auditorului sau contabilului, trebuie să prevaleze bunul simţ (înţelepciunea);
(c)trebuie evitate relaţiile ce permit prevalarea prejudecăţilor sau influenţa altor părţi asupra obiectivităţii;
(d)auditorii şi contabilii trebuie să se asigure că personalul ce prestează servicii profesionale respectă principiul obiectivităţii;
(e)auditorii şi contabilii nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri de orice natură, care pot fi considerate ca avînd o influenţă considerabilă negativă asupra aprecierii profesionale a acestora sau ale persoanelor cu care au de afacere. Auditorii şi contabilii trebuie să evite situaţiile care ar putea dăuna reputaţia lor profesională.
Soluţionarea conflictelor etice
22. În procesul desfăşurării activităţii profesionale auditorii şi contabilii se confruntă cu situaţii care pot determina apariţia unor conflicte de interese. Asemenea conflicte pot apărea într-o varietate de forme, de la o dilemă relativ neînsemnată la cazuri extreme de fraudă şi activităţi ilicite similare. Este imposibil de întocmit o listă exhaustivă de situaţii care pot determina apariţia conflictelor de interese. Auditorii şi contabilii trebuie să fie în permanenţă vigilenţi şi atenţi la factorii care pot determina conflictele de interese. Divergenţa de opinii dintre un auditor sau un contabil şi o altă parte nu constituie, în sine, o problemă de etică. Totuşi, faptele şi circumstanţele în fiecare caz concret trebuie să fie examinate de către părţile implicate.
23. Se admite posibilitatea existenţii anumitor factori, care apar în cazurile, cînd responsabilităţile auditorului sau contabilului pot intra în contradicţie cu solicitările interne sau externe de un tip sau altul. Prin urmare:
*poate exista pericolul de exercitare de presiuni din partea unui conducător, membru al Consiliului director sau partener; la apariţia presiunii de asemenea pot conduce relaţiile de rudenie sau personale (vezi paragraful 53 al prezentului Cod). Este necesar de a descuraja relaţiile sau interesele care pot afecta, dăuna sau ameninţa onestitatea auditorului/contabilului;
*auditorului/contabilului i se poate solicita să acţioneze contrar standardelor profesionale tehnice;
*pot apărea contradicţii "de divizare a loialităţii" între conducerea auditorului/contabilului şi cerinţele prezentului Cod;
*apariţia conflictului de interese de asemenea este posibilă la publicarea informaţiei eronate, care poate fi în avantajul clientului/patronului şi de care, totodată, poate sau nu beneficia auditorul/contabilul.
24. La aplicarea normelor de conduită profesională auditorii şi contabilii se pot confrunta cu problemele identificării comportamentului lipsit de etică sau soluţionării conflictelor etice. La examinarea problemelor importante de etică auditorii şi contabilii trebuie să respecte politica existentă a organizaţiei-patron, îndreptată spre soluţionarea unor astfel de conflicte. În cazurile în care politica organizaţiei-patron nu contribuie la soluţionarea conflictului etic, este necesar de examinat raţionalitatea următoarelor acţiuni:
*discutarea problemei care a provocat conflictul cu conducătorul direct. Dacă nu este posibil de a rezolva problema la nivelul conducerii directe şi auditorul/contabilul decide să apeleze la următorul nivel superior de conducere, această decizie trebuie comunicată conducătorului direct. Dacă se dovedeşte că conducerea este implicată în conflict, auditorul/contabilul trebuie să ridice problema la nivelul următor superior al conducerii. În cazul, cînd conducătorul direct este conducător executiv superior (director general etc.), următorul nivel poate fi organul executiv, Consiliul director, membrii Consiliului director care nu participă în organele executive, sau adunarea acţionarilor;
*apelarea (cu respectarea normei de confidenţialitate) către un consultant independent sau către organizaţia auditorilor şi/sau contabililor profesionişti în scopul obţinerii recomandărilor şi consultaţiilor referitoare la acţiunile posibile;
*dacă conflictul etic privind o problemă semnificativă (spre exemplu frauda) n-a fost înlăturat după toate posibilităţile de soluţionare a acestuia la toate nivelurile interne, în ultimă instanţă, auditorul/contabilul poate să-şi dea demisia şi să prezinte un memorandum de informare reprezentantului corespunzător al organizaţiei-patron.
25. Orice auditor/contabil aflat la un post de conducere trebuie să depună eforturi pentru a asigura elaborarea şi implementarea în cadrul organizaţiei sale a politicii privind soluţionarea conflictelor etice.
Competenţa profesională
26. Auditorii şi contabilii nu trebuie să se prezinte drept experţi, care dispun de aşa cunoştinţe sau experienţă pe care în realitate nu le posedă.
27. Competenţa profesională poate fi divizată în două etape distincte:
(a)Atingerea competenţei profesionale.
Competenţa profesională se atinge în primul rînd în baza unui nivel înalt al studiilor generale, urmate de studii de specialitate, instruirii şi testărilor susţinute la disciplinele profesionale corespunzătoare, precum şi, indiferent de faptul dacă este prevăzut sau nu, acumulării experienţei profesionale într-o anumită perioadă. Această succesiune trebuie să servească ca model de dezvoltare profesională a auditorului/contabilului.
(b)Menţinerea competenţei profesionale:
(i) menţinerea competenţei profesionale impune o cunoaştere permanentă a noilor elaborări profesionale în domeniul contabilităţii şi auditului, inclusiv a standardelor şi regulamentelor de contabilitate şi audit naţionale şi internaţionale, precum şi cerinţelor actelor legislative şi normative.
(ii) auditorii şi contabilii trebuie să implementeze programe orientate spre asigurarea controlului performanţei serviciilor profesionale prestate, în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale tehnice.
Confidenţialitatea
28. Auditorii şi contabilii trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiei referitoare la afacerile clientului/patronului, obţinută în timpul derulării serviciilor profesionale. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare chiar şi după încheierea relaţiilor dintre auditor/contabil şi client/patron.
29. Auditorii şi contabilii trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea, cu excepţia cazurilor specifice, cînd există autorizări corespunzătoare şi concrete, precum şi cînd divulgarea este prevăzută de actele legislative şi normative sau există obligaţii profesionale sau juridice de dezvăluire a informaţiei.
30. Auditorii şi contabilii trebuie să asigure respectarea confidenţialităţii din partea personalului, ce îşi desfăşoară activitatea sub controlul lor, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă.
31. Confidenţialitatea implică nu numai nedivulgarea informaţiei, dar cere de asemenea, ca auditorii/contabilii care obţin informaţii în timpul derulării serviciilor profesionale să nu utilizeze şi nici să nu creeze impresia utilizării acestor informaţii în scopuri personale sau în interesul unei terţe părţi.
32. Auditorii şi contabilii au acces la un volum mare de informaţie confidenţială privind activitatea clientului/patronului, care nu este publicată şi nu este prezentată în alt mod publicului. Prin urmare, auditorii şi contabilii nu trebuie să divulge neautorizat informaţia care nu urmează a fi dezvăluită. Această prevedere nu se extinde asupra cazurilor de dezvăluire a informaţiei în scopurile executării obligaţiilor de auditor/
contabil în conformitate cu standardele profesionale.
33. Aspectele privind confidenţialitatea informaţiei sînt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, iar cerinţele de conduită profesională - de prezentul Cod şi alte acte normative.
34. La luarea deciziilor privind divulgarea informaţiei confidenţiale trebuie luaţi în considerare un şir de factori, cum ar fi spre exemplu:
(a)obţinerea unei permisiuni privind divulgarea informaţiei. Asemenea permisiune se eliberează auditorului/contabilului de către client/patron, ţinînd cont de interesele tuturor părţilor, inclusiv ale părţilor terţe ale căror interese ar putea fi afectate;
(b)existenţa cerinţelor actelor legislative şi normative referitoare la divulgarea informaţiei;
(c)existenţa obligaţiilor sau drepturilor profesionale de a divulga informaţia, spre exemplu, în cazul necesităţii:
(i) respectării cerinţelor standardelor profesionale tehnice şi normelor de conduită profesională, în situaţia cînd o astfel de dezvăluire nu contravine prevederilor prezentului Cod;
(ii) protejării intereselor profesionale ale auditorului/contabilului în cadrul procedurilor legale;
(iii) efectuării controlului colegial al calităţii de către organizaţiile de audit conform înţelegerii reciproce;
(iv) răspunderii la o solicitare sau investigare efectuată de organele de stat sau profesionale.
35. În cazurile în care auditorul/contabilul decide că informaţia confidenţială poate fi divulgată, este necesar să se ţină cont de următoarele:
*dacă sînt cunoscute şi confirmate, în măsura în care este posibil, toate faptele relevante. În cazul existenţei faptelor sau opiniilor neconfirmate caracterul şi modul de divulgare a informaţiei se determină în baza aprecierii profesionale a auditorului/contabilului;
*modul presupus de informare şi destinatarii; în special, auditorul/contabilul trebuie să fie convins că părţile cărora le este adresată informaţia sînt destinatarii corespunzători care poartă responsabilitate pentru luarea măsurilor adecvate în baza acesteia;
*dacă divulgarea informaţiei va conduce la responsabilitate juridică a auditorului/contabilului şi care sînt consecinţele posibile ale acesteia.
36. În toate situaţiile de acest gen, auditorii şi contabilii trebuie să ţină cont de necesitatea primirii unei consultaţii juridice sau recomandărilor organizaţiei profesionale din care fac parte.
Servicii în domeniul fiscalităţii
37. Auditorii şi contabilii care exercită servicii profesionale în domeniul fiscalităţii pot să creeze condiţii maxim favorabile pentru client/patron, cu condiţia că serviciile:
*se acordă cu competenţă profesională,
*nu afectează onestitatea şi obiectivitatea, şi
*corespund, în opinia auditorului/contabilului, legislaţiei în vigoare.
Dilemele pot fi rezolvate în favoarea clientului/patronului în cazurile în care pentru aceasta există o confirmare rezonabilă.
38. Auditorul/contabilul nu trebuie să ofere clientului/patronului garanţie că declaraţia fiscală întocmită sau consultaţiile acordate în domeniul fiscalităţii sînt neatacabile. Mai mult decît atît, auditorul/contabilul trebuie să se asigure că clientul/patronul cunosc limitele specifice serviciilor în domeniul fiscalităţii astfel încît ei să nu interpreteze greşit o exprimare de opinie ca fiind o afirmaţie certă.
39. La întocmirea sau acordarea ajutorului privind pregătirea declaraţiei fiscale auditorul/contabilul trebuie să informeze clientul/patronul că responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiei fiscale revine, în primul rînd, clientului/patronului. Auditorul/contabilul trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru întocmirea corectă a declaraţiei fiscale în baza informaţiei primite de la client/patron.
40. Consultaţiile sau opiniile în domeniul fiscalităţii cu consecinţe semnificative acordate clientului/patronului trebuie să fie perfectate în formă scrisă şi incluse în componenţa documentelor de lucru.
41. Auditorul/contabilul nu trebuie să fie asociat cu nici o declaraţie fiscală sau informaţie, dacă există temei să se creadă că acestea:
(a)conţin date false sau care induc în eroare;
(b)conţin afirmaţii sau date prezentate fără temei, sau fără cunoaşterea faptului dacă acestea sînt adevărate sau false;
(c)omit sau denaturează informaţia care este necesar de a fi prezentată conform prevederilor legislaţiei fiscale şi acest fapt poate induce în eroare autorităţile fiscale.
42. Auditorul/contabilul poate întocmi declaraţii fiscale ce presupun utilizarea estimărilor contabile dacă acest fapt este prevăzut de legislaţia în vigoare şi este imposibil de a primi date mai precise în circumstanţele create. La folosirea estimărilor contabile este necesar de a evita crearea impresiei privind exactitatea informaţiei existente. Auditorul/contabilul trebuie să fie convins că estimările contabile sînt rezonabile în circumstanţele create.
43. La întocmirea declaraţiei fiscale, auditorul/contabilul se poate baza pe informaţia furnizată de client/patron cu condiţia ca această informaţie să pară rezonabilă. Deşi, examinarea/revizuirea documentelor sau a altor dovezi pentru confirmarea informaţiei nu sînt cerute, auditorul/contabilul trebuie să încurajeze, cînd este cazul, prezentarea informaţiei justificative.
În plus, auditorul/contabilul:
(a)trebuie să folosească, în măsura posibilităţii, declaraţiile fiscale ale clientului pentru anii precedenţi;
(b)este obligat să efectueze solicitări rezonabile, dacă informaţia apare ca fiind incorectă sau incompletă; şi
(c)este încurajat să facă referirile necesare la registrele contabile şi jurnalele de înregistrare a operaţiilor economice.
44. Dacă auditorul/contabilul sesizează o eroare sau o omisiune semnificativă a informaţiei în declaraţia fiscală pentru anul precedent (indiferent de asocierea auditorului/contabilului cu această declaraţie) sau despre faptul că declaraţia fiscală n-a fost prezentată, auditorul/contabilul este obligat:
(a)să informeze imediat clientul/patronul asupra erorii sau a omisiunii de informaţie şi să recomande comunicarea acestor fapte autorităţilor fiscale. În acest caz, auditorul/contabilul nu este în drept să informeze autorităţile fiscale fără permisiunea corespunzătoare a clientului/patronului;
(b)dacă clientul/patronul nu corectează eroarea, atunci auditorul/contabilul trebuie:
(i) să informeze clientul/patronul despre imposibilitatea continuării prezentării intereselor clientului/patronului referitor la declaraţia fiscală sau altă informaţie conexă prezentată autorităţilor fiscale;
(ii) să examineze dacă relaţiile ulterioare cu clientul/patronul vor corespunde responsabilităţilor profesionale ale auditorului/contabilului.
(c)dacă auditorul/contabilul conchide că relaţiile profesionale cu clientul/patronul pot continua, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a preveni repetarea erorii descoperite în declaraţiile fiscale ulterioare.
Activitatea profesională internaţională
45. Activitatea profesională pe teritoriul Republicii Moldova a auditorilor şi contabililor din alte ţări se desfăşoară în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Cod.
46. Activitatea profesională a auditorilor şi contabililor care au obţinut calificare în Republica Moldova şi desfăşoară activitatea profesională peste hotarele ei, se reglementează de actele legislative şi normative ale ţărilor corespunzătoare, precum şi de cerinţele organizaţiilor profesionale din care aceştia fac parte.
Publicarea informaţiei
47. În marketing şi în informarea publicului despre sine şi despre serviciile prestate auditorii şi contabilii nu trebuie să:
(a)utilizeze mijloace care ar dăuna reputaţiei profesiei de auditor şi contabil;
(b)declare exagerat despre posibilităţile de exercitare a serviciilor, calificare sau experienţa dobîndită; şi
(c)denigreze calităţile profesionale şi /sau să aprecieze negativ activităţile altor auditori/contabili.
СOMPARTIMENTUL B - Norme suplimentare de conduita
profesională aplicabile auditorilor ce exercită activitate de audit
Independenţa
48. La exercitarea unui angajament ce necesită exprimarea opiniei asupra informaţiei financiare auditorul trebuie să fie liber de orice interes care ar putea fi considerat (indiferent de efectul lui real) ca fiind incompatibil cu onestitatea, obiectivitatea şi independenţa.
49. În continuare sînt prezentate unele situaţii în cadrul cărora independenţa auditorului poate fi pusă la îndoială din cauza lipsei reale sau aparente a acesteia.
Implicarea în afacerile financiare ale clienţilor
50. Implicarea auditorului2 în afacerile financiare ale clientului se răsfrînge asupra independenţei acestuia şi poate aduce la concluzia că independenţa a fost afectată. Asemenea implicare este posibilă într-un şir de cazuri, ca de exemplu, la existenţa:
___________________________________________
2 Prevederile acestui paragraf se extind atît asupra tuturor angajaţilor organizaţiei de audit care prestează servicii profesionale, cît şi asupra acţionarilor (asociaţilor) organizaţiei de audit.
(a)interesului financiar direct cu privire la client;
(b)interesului financiar semnificativ indirect cu privire la client, de exemplu, în cazurile în care auditorul este persoana de încredere a proprietarului companiei de trust, executor al testamentului sau administrator al oricărei proprietăţi, dacă o asemenea companie sau proprietate are un interes financiar faţă de agentul economic-client;
(c)împrumuturilor acordate clientului sau oricărei persoane de conducere a acestuia, precum şi a împrumuturilor primite de la client sau de la orice persoană de conducere a acestuia;
(d)interesului financiar într-o afacere comună cu clientul sau cu angajaţii acestuia;
(e)interesului financiar referitor la un nonclient, care are relaţii cu clientul în calitate de investitor sau obiect de investiţii.
Comentariu
Independenţa este afectată în cazurile în care auditorul deţine sau intenţionează să obţină un interes financiar direct sau interes financiar semnificativ indirect faţă de agentul economic, căruia auditorul îi prestează servicii profesionale care necesită menţinerea independenţei. Interesul financiar direct include interesul rudelor apropiate (inclusiv de gradul III) ale auditorului.
Independenţa este supusă riscului şi în cazul cînd auditorul deţine acţiuni sau oferă consultaţii referitoare la oportunitatea investirii în acţiuni ale întreprinderii clientului în numele terţei părţi, spre exemplu, proprietarului companiei de trust, deoarece poate apărea conflict între responsabilităţile faţă de terţa parte şi responsabilităţile faţă de client.
Dacă auditorul, conducătorul organizaţiei de audit sau rudele apropiate ale acestora sînt proprietari împuterniciţi ai companiei de trust - deţinătoare a unui număr de acţiuni semnificativ pentru capitalul statutar al agentului economic sau relativ sumei totale a activelor companiei de trust, organizaţia de audit nu trebuie să accepte exercitarea angajamentului ce necesită exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale acestui agent economic. Aceeaşi cerinţă se extinde şi asupra persoanelor care sînt executori ai testamentului sau administratori ai oricărei proprietăţi.
În cazul cînd acţiunile clientului sînt achiziţionate involuntar, de exemplu, în rezultatul moştenirii, căsătoriei cu un deţinător de acţiuni sau în caz de asociere a companiilor, auditorul trebuie să:
(a)înstrăineze cît mai curînd aceste acţiuni, sau
(b)refuze pe viitor exercitarea angajamentelor ce necesită exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale acestui agent economic.
Auditorul, precum şi rudele sale apropiate nu trebuie să acorde ori să garanteze clientului împrumuturi sau să accepte împrumuturi sau garanţii de împrumuturi din partea clientului. Ultima interdicţie nu se aplică creditelor sau împrumuturilor acordate băncilor sau primite de la acestea sau de la alte instituţii financiare similare, conform procedurilor, condiţiilor şi cerinţelor de creditare obişnuite, precum şi în cazul ipotecilor pe case, conturilor curente ori de depozit la bănci, cooperativelor de construcţii etc.
Cînd obiectul de investiţii, care nu are calitate de client, este semnificativ pentru clientul-investitor, orice interes financiar direct sau semnificativ indirect al auditorului în obiectul de investiţii nonclient se consideră ca încălcare a independenţei auditorului faţă de client. În aşa fel, cînd clientul-obiect de investiţii este semnificativ pentru investitorul nonclient, orice interes financiar direct sau semnificativ indirect al auditorului în investitorul nonclient, se consideră ca încălcare a independenţei auditorului faţă de client.
Alte relaţii, cum ar fi afacerile comune dintre clienţi şi non-clienţi, de asemenea pot afecta independenţa. De regulă, în afaceri comune un interes financiar nesemnificativ al auditorului cu privire la investitorul nonclient nu afectează independenţa auditorului faţă de clientul-investitor, cu condiţia că auditorul nu poate influenţa semnificativ asupra investitorului nonclient. Dacă auditorul nu are şi nu poate avea cunoştinţe despre interesele financiare sau relaţiile ce implică afaceri comune, independenţa auditorului nu poate fi considerată ca fiind încălcată.
De regulă, auditorul trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate companiile mamă, filiere şi afiliate ale acestuia.
Funcţii în cadrul agenţilor economici
51.Auditorul poate fi considerat ca persoană cointeresată, dacă acesta este sau a fost pe parcursul perioadei auditate sau în perioada imediat anterioară exercitării angajamentului de audit:
(a)membru al Consiliului director, conducător sau angajat al agentului economic; sau
(b)partener al unui membru al Consiliului director sau al unui conducător al agentului economic ori angajat al unei întreprinderi cu participarea persoanelor indicate.
Aceasta poate prejudicia independenţa auditorului la exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale acestui agent economic.
Comentariu
În cazurile indicate mai sus auditorul nu trebuie să exercite auditul rapoartelor financiare ale unor astfel de agenţi economici, precum şi să îndeplinească alte angajamente cu ei, ce necesită exprimarea unei opinii. Perioada recomandată, imediat anterioară exercitării angajamentului, nu trebuie să fie mai mică de doi ani după finalizarea relaţiilor, expuse în paragraful 51 al prezentului Cod.
Prestarea altor servicii clienţilor
52. La prestarea altor servicii concomitent cu efectuarea auditului sau cu exercitarea altor angajamente ce necesită exprimarea unei opinii, auditorul nu trebuie să execute funcţii de conducere în cadrul agentului economic, precum şi să ia decizii manageriale, responsabilitatea pentru care o poartă Consiliul director şi conducerea agentului economic.
Comentariu
Auditorii pot să ofere clienţilor lor alte servicii de consulting în domeniul fiscalităţii, finanţelor şi managementului. Asemenea practică are raţionalitate economică, deoarece auditorii sînt bine familiarizaţi cu business-ul clientului. Aceasta se referă în special la întreprinderile micului business, unde auditul rapoartelor financiare şi consultaţiile în domeniul fiscalităţii sînt strîns legate. Mai mult decît atît, unul din compartimentele-cheie în audit îl reprezintă examinarea sistemului de control intern, fapt care implică recomandări de perfecţionare a acestuia.
Serviciile prestate de auditor în domeniul managementului şi fiscalităţii poartă un caracter consultativ şi nu trebuie să substituie funcţiile conducerii clienţilor. Prestarea altor servicii profesionale, în particular celor consultative, nu influenţează asupra independenţei auditorului, cu condiţia că el nu participă la luarea deciziilor manageriale şi nu-şi asumă responsabilitate pentru acestea. Totuşi, auditorul trebuie să se preocupe de faptul ca serviciile consultative oferite să nu se intersecteze cu funcţiile de conducere ale agentului economic. De exemplu, auditorul care oferă consultaţii referitoare la implementarea sistemului de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale, trebuie să efectueze o verificare de audit obişnuită asupra funcţionării acestui sistem, deoarece neîndeplinirea tuturor procedurilor standarde de audit referitoare la acest sistem afectează competenţa şi independenţa acestuia.
Auditorii deseori primesc solicitări privind oferirea serviciilor de ţinere a contabilităţii. Asemenea situaţie este caracteristică in special întreprinderilor micului business, care nu pot întreţine un serviciu adecvat de contabilitate. În afară de aceasta, serviciile de ţinere a contabilităţii pot fi solicitate şi de agenţii economici mari. În toate cazurile în care este cerută independenţă şi în care auditorul este implicat în ţinerea contabilităţii clientului, trebuie respectate următoarele cerinţe:
(a)auditorul nu trebuie să intre în relaţii directe sau indirecte cu clientul şi trebuie să evite orice conflicte de interese care afectează onestitatea sau independenţa;
(b)clientul trebuie să accepte responsabilitatea pentru rapoartele financiare;
(c)auditorul nu trebuie să-şi asume rolul de angajat sau de conducător al agentului economic;
(d)personalul organizaţiei de audit căruia îi este încredinţată ţinerea sectoarelor distincte ale contabilităţii nu trebuie să participe la exercitarea auditului acestor sectoare. Faptul că auditorul a prelucrat sau a pregătit anumite documente contabile nu elimină necesitatea efectuării unui număr suficient de proceduri de audit.
Relaţiile personale şi de rudenie cu clientul
53. Relaţiile personale şi de rudenie cu clientul pot afecta independenţa auditorului. Este necesar ca modul de abordare independent faţă de exercitarea tuturor angajamentelor să nu fie afectat de orice relaţii personale sau de rudenie.
Comentariu
Este imposibil de expus toate situaţiile posibile privind nivelul acceptabil al relaţiilor personale între auditor şi client3 sau persoanele care ocupă funcţii cu responsabilităţi executive (de exemplu, membru al Consiliului director, director executiv sau general, director financiar sau alt angajat ce ocupă funcţie similară) în cadrul clientului.
_________________________________________________
3 În acest context noţiunea de "client" include proprietarul agentului economic, acţionarii principali şi membrii organului executiv.
De exemplu, o asemenea situaţie poate apărea atunci cînd auditorul şi un funcţionar sau un angajat al clientului au interese de afaceri comune sau cînd auditorul are un interes material semnificativ în afacerea comună cu clientul.
Relaţiile de rudenie ale auditorului cu clientul întotdeauna creează o ameninţare inacceptabilă pentru independenţă. Asemenea relaţii apar în cazurile cînd un auditor sau un partener sau un angajat al organizaţiei de audit implicat în exercitarea angajamentului, este rudă apropiată (inclusiv de gradul III) cu clientul.
Remunerări
54.Dacă suma remunerării primite de la un client sau de la un grup de clienţi asociaţi reprezintă o parte considerabilă (peste 50 %) din venitul total al organizaţiei de audit, dependenţa de acest client sau grup de clienţi trebuie să fie examinată în ceea ce priveşte menţinerea independenţei auditorului.
Comentariu
Dacă remunerările de la un client sau de la un grup de clienţi asociaţi constituie venitul total sau o parte considerabilă (peste 50%) din venitul total al organizaţiei de audit auditorul trebuie să analizeze foarte atent dacă nu a fost încălcat principiul independenţei. O situaţie similară poate apărea în cazul cînd remunerările datorate de un client pentru serviciile profesionale prestate rămîn neplătite pentru o perioadă îndelungată de timp, îndeosebi dacă o parte considerabilă nu este plătită înainte de prezentarea şi/sau publicarea raportului auditorului asupra rapoartelor financiare ale clientului pentru anul următor. Această regulă nu se răsfrînge asupra:
*organizaţiilor de audit nou create care doresc să-şi consolideze situaţia pe piaţă;
*organizaţiilor de audit care intenţionează să-şi înceteze activitatea;
*întreprinderilor fiice sau filialelor organizaţiilor de audit, care exercită auditul unui client sau unui grup de clienţi asociaţi cu condiţia efectuării unui control al calităţii serviciilor profesionale din partea conducătorului oficiului central sau altei filiale (întreprinderi fiice) a organizaţiei de audit.
Remunerări condiţionate
55.Serviciile profesionale nu trebuie propuse sau acordate clientului conform angajamentului prin care remunerarea este condiţionată de faptele descoperite sau de rezultatele serviciilor prestate.
Comentariu
Remunerările nu se consideră condiţionate, dacă ele sînt stabilite de instanţa judecătorească sau de organele de stat.
Remunerările calculate pe baza unui procentaj sau pe oricare altă bază similară faţă de rezultatele obţinute se consideră condiţionate.
Bunuri şi servicii
56.Acceptarea bunurilor şi serviciilor în calitate de cadouri, precum şi acceptarea unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea clientului poate reprezenta o ameninţare asupra independenţei.
Comentariu
Auditorii, precum şi rudele lor apropiate nu trebuie să accepte de la clienţi bunuri şi servicii, cu excepţia bunurilor şi serviciilor oferite în condiţii de afaceri. Auditorii nu trebuie să accepte cadouri şi ospitalitate ce depăşesc limitele unei amabilităţi obişnuite a relaţiilor publice.
Deţinere de capital
57.Auditorii trebuie să controleze capitalul statutar al organizaţiei de audit. Mărimea totală a cotei părţi în capitalul statutar al organizaţiei de audit a participanţilor care nu sînt auditori/organizaţii de audit, nu poate depăşi limita stabilită de legislaţia în vigoare.
Comentariu
Pentru evitarea influenţei directe sau indirecte asupra auditorilor din partea altor persoane, se recomandă ca întreg capitalul propriu al organizaţiei de audit să fie deţinut de auditori. Drept exemplu de influenţă indirectă serveşte situaţia cînd organizaţia de audit primeşte împrumuturi convertibile de la alte persoane care nu sînt auditori, ceea ce poate duce la încălcarea regulii cu privire la deţinerea de capital.
Foşti parteneri/conducători
58.Partenerul/conducătorul organizaţiei de audit poate părăsi organizaţia prin pensionare, finalizare a contractului, demisie sau vînzare a organizaţiei (cotei sale în organizaţie). Un asemenea partener/conducător poate accepta o ofertă de angajare din partea clientului organizaţiei de audit, faţă de care acesta este un fost partener/conducător, în timp ce, această organizaţie de audit efectuează auditul sau exercită alte angajamente ce necesită exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale clientului. În asemenea cazuri independenţa organizaţiei de audit nu va fi afectată cu condiţia că:
(a)datoriile faţă de fostul partener/conducător (de exemplu, privind remunerarea muncii, pentru cota lui în capitalul statuar, etc.) se achită la termen şi integral şi totodată nu apar îndoieli faţă de capacitatea organizaţiei de audit de a-şi continua activitatea conform principiului continuităţii activităţii;
(b)fostul partener/conducător nu participă real sau aparent la afacerile organizaţiei de audit, indiferent de faptul primirii remunerării. Oferirea de către organizaţia de audit a unui birou şi altor facilităţi fostului partener/conducător poate indica faptul participării acestuia în afacerile organizaţiei.
Litigii în desfăşurare sau iminente
59.Litigiul între un auditor şi un client poate naşte temerea, că relaţiile normale între aceştia sînt tulburate în măsura în care independenţa auditorului şi obiectivitatea acestuia pot fi afectate.
Comentariu
Iniţierea de către un client sau o terţă persoană (de exemplu, creditorul clientului) a unui litigiu împotriva auditorului în legătură cu calitatea nesatisfăcătoare a auditului sau iniţierea unui litigiu de către auditorul care afirmă, spre exemplu, despre fapte de falsificare sau fraudă din partea funcţionarilor agentului economic, stabilite după întocmirea raportului auditorului, vor fi considerate că afectează independenţa. Iniţierea litigiului sau probabilitatea înaltă de iniţiere a acestuia, sau declararea privind intenţia de a iniţia un proces împotriva auditorului cu privire la afacerile clientului ori viceversa pot plasa auditorul şi clientul într-o poziţie care poate afecta obiectivitatea auditorului. Asemenea situaţie poate influenţa asupra capacităţii auditorului de a exprima o opinie imparţială şi nepărtinitoare asupra rapoartelor financiare ale clientului. În acelaşi timp, existenţa unui asemenea litigiu (sau probabilitatea înaltă de iniţiere a lui) poate afecta disponibilitatea conducerii clientului de a dezvălui auditorului informaţia necesară pentru exercitarea angajamentului de audit.
În aceste condiţii auditorul trebuie să ia în considerare circumstanţele în care publicul poate percepe independenţa auditorului ca fiind afectată de litigiu.
Relaţiile îndelungate ale personalului superior
al organizaţiei de audit cu clienţii
60.Utilizarea aceluiaşi personal superior (conducători ai grupelor de audit) pentru exercitarea auditului în cadrul unui angajament cu un client într-o perioadă îndelungată de timp poate pune în pericol independenţa. Organizaţia de audit trebuie să ia măsuri pentru asigurarea menţinerii obiectivităţii şi independenţei pe parcursul întregii perioade a angajamentului.
Comentariu
Dezvoltarea relaţiilor profesionale necesită timp, dar odată dezvoltate, de regulă, ele conduc la maximum de eficacitate si eficienţă. Continuitatea personalului superior la exercitarea angajamentelor de audit este în mod obişnuit de încurajat atît din punctul de vedere al clientului, cît şi al auditorului. Ca şi în cazul relaţiilor personale şi de rudenie, expus în paragraful 53 al prezentului Cod, există pericolul, că implicarea îndelungată a unui şi aceluiaşi angajat al organizaţiei de audit cu un client poate conduce la formarea unor relaţii strînse care pot afecta obiectivitatea şi independenţa. În plus, aspectele ce ţin de controlul calităţii auditului sînt afectate în sensul în care auditorul, care are relaţii îndelungate cu clientul, se poate baza în mod exagerat pe aceste relaţii în exercitarea procedurilor de audit şi în procesul luării deciziilor-cheie de audit în baza aprecierii profesionale.
Organizaţia de audit trebuie să ia măsuri privind asigurarea unei rotaţii regulate a personalului superior, implicat în angajamente de audit. Cînd rotaţia este impracticabilă, trebuie elaborată o metodică de control al calităţii auditului în scopul menţinerii obiectivităţii şi independenţei. Deciziile privind periodicitatea şi caracterul rotaţiei personalului, în special acelui superior (de exemplu, a conducătorilor grupelor de audit), implicat în exercitarea angajamentelor, se bazează pe mai multe considerente practice. Totodată, o asemenea rotaţie trebuie să asigure o îmbinare raţională a personalului cu experienţă şi a celui nou angajat, precum şi o tranziţie ordonată a acestuia. Rotaţia poate fi dificilă sau impracticabilă în organizaţiile de audit mici (filiale), precum şi la exercitarea angajamentelor specializate. În asemenea cazuri, trebuie aplicate măsuri alternative de precauţie, cum ar fi stabilirea unei înţelegeri permanente privind primirea consultaţiilor externe de la un alt auditor cu experienţă corespunzătoare sau de la un oricare alt serviciu, prevăzut pentru aceste scopuri, de exemplu, în cadrul organizaţiei profesionale.
Competenţă profesională şi responsabilităţi referitoare la
utilizarea
lucrărilor persoanelor care nu sînt auditori/con
tabili
61.Auditorii trebuie să evite acceptarea prestării serviciilor profesionale pentru efectuarea cărora nivelul lor de competenţă este insuficient, pînă cînd ei nu vor obţine consultaţii competente şi asistenţă, care le vor permite prestarea acestor servicii în mod satisfăcător. Dacă auditorul nu are competenţă suficientă pentru prestarea anumitei părţi a serviciilor profesionale, el se poate adresa după o consultaţie specializată către experţi, cum ar fi alţi auditori/contabili, jurişti, ingineri, geologi, evaluatori etc.
62.În astfel de cazuri, deşi auditorul se bazează pe competenţa profesională a expertului, el totuşi, nu trebuie să presupună în mod automat că expertul este cunoscut cu normele etice. Întrucît responsabilitatea finală pentru prestarea serviciului profesional rămîne pe seama auditorului, acesta trebuie să urmărească respectarea cerinţelor de conduită profesională.
63.La utilizarea serviciilor experţilor care sînt auditori/ contabili, auditorul presupune că ei cunosc şi respectă cerinţele Codului privind conduita profesională.
64.La utilizarea serviciilor experţilor care nu sînt auditori/ contabili, auditorul trebuie să se convingă că aceştia sînt încunoştiinţaţi cu cerinţele de conduită profesională. Atenţia primordială trebuie să fie acordată principiilor fundamentale, expuse în paragraful 16 al prezentului Cod, care se extind asupra oricărui angajament cu participarea experţilor.
65.Gradul de control şi gestiune necesare va depinde de persoanele implicate şi de natura angajamentului. Exemple de asemenea gestiune şi control pot include:
*recomandarea ca persoanele implicate să ia cunoştinţă de Codul privind conduita profesională corespunzător;
*cererea unei confirmări scrise privind înţelegerea normelor de conduită profesională;
*oferirea de consultaţii în cazurile apariţiei situaţiilor de conflict potenţiale.
66.Auditorul trebuie să fie atent la cerinţele specifice de independenţă sau alte riscuri inerente angajamentului respectiv. Asemenea situaţii necesită o atenţie deosebită şi gestiune/control asupra respectării normelor de conduită profesională.
67.Dacă auditorul nu este convins că la o oarecare etapă a angajamentului vor fi respectate  normele de conduită profesională corespunzătoare, el nu trebuie să accepte exercitarea unui asemenea angajament. Dacă auditorul a început deja exercitarea angajamentului, el trebuie să întrerupă îndeplinirea lui.
Remunerări şi comisioane
68.Auditorii care prestează servicii profesionale unui client îşi asumă responsabilitatea de a presta aceste servicii cu onestitate şi obiectivitate, şi în concordanţă cu standardele profesionale tehnice. Această responsabilitate se realizează prin aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale pe care auditorul le-a obţinut prin instruire şi activitate practică. Pentru serviciile prestate auditorului i se cuvine remunerare.
Remunerări profesionale
69.Remunerările profesionale trebuie să reflecte corect valoarea serviciilor prestate clientului, ţinînd cont de:
(a)cunoştinţele şi aptitudinile profesionale necesare pentru prestarea serviciilor respective;
(b)nivelul de pregătire şi experienţă al personalului, angajat în derularea serviciilor profesionale;
(c)timpul necesar fiecărui angajat ce participă în derularea serviciilor profesionale;
(d)gradul de responsabilitate care se presupune la prestarea acestor servicii.
70.Remunerările profesionale trebuie să fie calculate în baza unui tarif/oră sau /zi adecvat pentru fiecare colaborator implicat în derularea serviciilor profesionale. Aceste tarife trebuie să se bazeze pe premisa fundamentală că organizarea şi desfăşurarea activităţii auditorului şi serviciile prestate clienţilor sînt bine planificate, controlate şi administrate. La stabilirea tarifelor se iau în considerare factorii expuşi în paragraful 69 al prezentului Cod, precum şi condiţiile legale, sociale şi economice. Determinarea tarifelor adecvate se află în competenţa fiecărui auditor/organizaţie de audit.
71.Auditorul nu trebuie să declare că anumite servicii profesionale vor fi prestate în prezent sau pe viitor pentru o remunerare anumită sau o remunerare estimată, sau o remunerare cuprinsă în anumite limite dacă în momentul declarării există probabilitatea unei creşteri considerabile a mărimii remunerării, iar potenţialul client nu este informat despre această probabilitate.
72.În cazul în care la prestarea serviciilor profesionale unui client, poate fi necesar sau raţional perceperea unei remunerări prestabilite, auditorul trebuie să estimeze mărimea remunerării reieşind din prevederile paragrafelor 69-71 ale prezentului Cod.
73.Auditorul poate stabili o remunerare mai mică decît cea aplicată anterior, pentru servicii similare, cu condiţia ca mărimea remunerării să fie calculată în conformitate cu prevederile paragrafelor 69-71 ale prezentului Cod.
Comentariu
Este acceptabil ca auditorul să-şi asigure munca prin stabilirea unei remunerări mai mici decît un alt auditor. Totuşi, auditorii care prestează servicii pentru remunerări, mărimea cărora este considerabil mai mică decît mărimea remunerărilor aplicate de către auditorul în funcţiune sau de alţi auditori, trebuie să fie conştienţi că în acest caz există un risc în ceea ce priveşte percepţia calităţii serviciilor prestate.
Prin urmare, primind decizia referitor la mărimea remunerării ce va fi aplicată unui client pentru prestarea serviciilor profesionale, auditorul trebuie să fie convins că mărimea remunerării stabilite:
*nu va afecta calitatea lucrărilor, şi serviciile vor fi prestate conştiincios în conformitate cu toate standardele profesionale şi procedurile de control al calităţii;
*nu va induce în eroare clientul în privinţa volumului (sferei) exact al serviciilor, pentru care a fost determinată remunerarea şi a indicatorilor în baza cărora va fi calculată remunerarea.
74.Conform paragrafului 55 al prezentului Cod, serviciile profesionale nu trebuie să fie oferite sau prestate clienţilor în baza unui acord, conform căruia:
*plata remunerării depinde de depistarea anumitor fapte sau de realizarea anumitor rezultate, sau
*remunerarea depinde într-un alt fel de faptele descoperite sau rezultatele serviciilor prestate.
Comentariu
Remunerările nu se consideră condiţionate, dacă ele sînt stabilite de instanţa judecătorească sau de organele de stat. Remunerările calculate în baza unui procentaj sau oricărei altei baze similare faţă de rezultatele obţinute, se consideră condiţionate.
75.La exercitarea angajamentelor auditorul suportă anumite cheltuieli nemijlocit legate de prestarea serviciilor profesionale (de exemplu, de deplasare, trasport etc.), care pot fi luate în considerare la determinarea sumei totale a remunerării profesionale.
76.Atît în interesul clientului, cît şi al auditorului, pentru a evita neînţelegerile în legătură cu remunerarea, se recomandă ca înainte de începerea îndeplinirii angajamentului să fie clar definită, de preferat în scris, baza după care se va calcula remunerarea şi orice alte angajamente de plată4 .
______________________________________
4 Informaţii suplimentare sînt prezentate în SNA 210 "Condiţiile angajamentelor de audit".
Comisioane
77.Plata şi/sau primirea unui comision de către auditor poate afecta obiectivitatea şi independenţa lui. Auditorul nu urmează să plătească comisioane în scopul atragerii unui client sau să accepte comisioane pentru trimiterea unui client către o terţă parte. Auditorul de asemenea nu trebuie să accepte comisioane pentru recomandarea produselor sau serviciilor oferite de alte persoane.
78.Remunerările plătite şi/sau primite de la alţi auditori pentru atragerea/trimiterea clienţilor sînt considerate drept comisioane, în cazul cînd auditorul care face trimiterea nu prestează nici un fel de servicii.
79.Plăţile efectuate de auditor/organizaţia de audit către foştii participanţi sau moştenitorii acestora pentru procurarea integrală a organizaţiei de audit sau a unei cote părţi din aceasta, nu sînt considerate drept comisioane.
Activităţi incompatibile cu practica de audit
80.Auditorul nu trebuie să fie angajat concomitent în mai multe activităţi care deteriorează sau pot deteriora onestitatea, obiectivitatea sau independenţa acestuia, sau reputaţia profesiei de auditor şi contabil şi care, în consecinţă, sînt incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale.
81.Prestarea simultană a două sau a mai multor tipuri de servicii profesionale nu afectează, prin ea însăşi, onestitatea, obiectivitatea sau independenţa.
82.Angajarea simultană într-o activitate de antreprenoriat sau altă activitate care nu este legată de prestarea serviciilor profesionale şi care nu permite auditorului să-şi desfăşoare activitatea profesională în modul cuvenit, în conformitate cu principiile etice fundamentale ale profesiei de auditor şi contabil, trebuie considerată incompatibilă cu activitatea de audit.
Relaţiile cu alţi auditori ce exercită
activitate de audit
Acceptarea de noi angajamente
83.Extinderea activităţii clientului implică deseori formarea de filiale sau întreprinderi-fiice în regiunile unde auditorul în funcţiune nu practică. În aceste circumstanţe, clientul sau auditorul în funcţiune, cu acordul clientului, poate solicita unui auditor-succesor ce practică în asemenea regiune să presteze serviciile profesionale necesare pentru exercitarea misiunii.
84.Trimiterea clienţilor de asemenea poate avea loc la prestarea serviciilor sau misiunilor specializate, dacă auditorul în funcţiune nu posedă cunoştinţe speciale şi experienţă în domeniile corespunzătoare ale contabilităţii şi auditului.
85.Auditorii trebuie să ofere doar acele servicii, pe care ei consideră că le pot îndeplini cu competenţă profesională. În interesul atît a profesiei în ansamblu, cît şi a clienţilor este important ca auditorii, în caz de necesitate, să primească consultaţii de la persoanele competente.
86.Totuşi, auditorul în funcţiune care nu posedă anumite aptitudini practice specializate poate să nu recomande clientul său unui alt auditor ce posedă asemenea aptitudini, din teama, că pe viitor clientul se poate dezice de serviciile lui în favoarea altui auditor. Ca rezultat, clienţii pot fi lipsiţi de posibilitatea folosirii avantajelor consultaţiilor la care ei au dreptul.
87.Dorinţele unui client trebuie să fie determinabile în alegerea consultanţilor profesionişti potriviţi (auditorilor-succesori), indiferent de necesitatea cunoştinţelor speciale. Prin urmare, auditorul nu trebuie să limiteze dreptul clientului în primirea consultaţiei specializate şi, în circumstanţe potrivite, trebuie să recomande clientului să primească o astfel de consultaţie.
88.Serviciile sau consultaţiile unui auditor ce posedă aptitudini specializate pot fi căutate într-una din modalităţile următoare:
(a)de către client:
(i) în urma unei discuţii şi consultări cu auditorul în funcţiune;
(ii) la rugămintea specială sau la recomandarea auditorului în funcţiune;
(iii) fără referire la auditorul în funcţiune; sau
(b)de către auditorul în funcţiune cu respectarea confidenţialităţii.
89.Cînd auditorul este rugat să presteze servicii sau consultaţii, el trebuie să se intereseze dacă clientul potenţial are un auditor în funcţiune. În cazul în care există un auditor în funcţiune care va continua să presteze servicii profesionale, trebuie să fie respectate procedurile expuse în paragrafele 90-96 ale prezentului Cod. În cazul în care are loc înlocuirea auditorilor, trebuie să fie respectate procedurile expuse în paragrafele 97-108 ale prezentului Cod.
90.Auditorul-succesor trebuie să:
*limiteze serviciile sale la o misiune concretă primită de la client sau prin trimitere de la auditorul în funcţiune, în lipsa altor indicaţii din partea clientului;
*întreprindă măsuri rezonabile de menţinere a relaţiilor de lucru dintre auditorul în funcţiune şi client şi să nu exprime nici un fel de observaţii critice la adresa serviciilor profesionale ale auditorului în funcţiune, fără a oferi ultimului posibilitatea de a prezenta toată informaţia relevantă.
91.Auditorul-succesor, căruia clientul i-a încredinţat o misiune, clar distinctă de misiunea exercitată de către auditorul în funcţiune sau de cea iniţial obţinută de la client sau prin trimiterea de la auditorul în funcţiune, trebuie s-o examineze ca pe o solicitare separată de prestare a serviciilor sau consultaţiilor. Înainte de a accepta orice misiune de acest tip, auditorul-succesor urmează să:
*comunice clientului despre obligaţia profesională de a informa auditorul în funcţiune;
*înştiinţeze imediat auditorul în funcţiune (preferabil în scris) despre primirea de la client a solicitării privind prestarea serviciilor;
*informeze auditorul în funcţiune despre natura generală a solicitării clientului şi să ceară toată informaţia relevantă existentă, necesară pentru exercitarea misiunii.
92.În cazul cînd clientul insistă ca auditorul în funcţiune să nu fie informat despre primirea solicitării privind prestarea serviciilor, auditorul-succesor trebuie să decidă dacă motivele clientului sînt întemeiate. În absenţa unor circumstanţe speciale, simpla nedorinţă a clientului nu reprezintă un motiv suficient pentru a nu informa auditorul în funcţiune.
93.Auditorul-succesor trebuie să:
(a)respecte indicaţiile primite de la auditorul în funcţiune sau de la client, în acea măsură în care acestea nu contravin cerinţelor legale, normative sau de altă natură;
(b)asigure, pe cît este posibil, ca auditorul în funcţiune să fie informat despre natura generală a serviciilor profesionale prestate.
94.În cazul în care doi sau mai mulţi auditori prestează servicii profesionale clientului, în funcţie de natura serviciilor prestate, poate fi raţional ca auditorul-succesor să informeze doar unul dintre ei.
95.Auditorul în funcţiune, în afară de indicaţiile referitoare la angajamentul predat, trebuie să menţină, pe cît aceasta este de raţional, contactul cu auditorii-succesori şi să colaboreze cu aceştia în cazul tuturor solicitărilor rezonabile de asistenţă.
96.Cînd auditorul care nu este auditor în funcţiune primeşte o solicitare cu rugămintea de a-şi exprima opinia asupra aplicării standardelor de contabilitate, de audit sau altor acte legislative şi normative în anumite situaţii sau tranzacţii, el trebuie să dea dovadă de prudenţă, deoarece există posibilitatea formării opiniei în condiţiile presiunii excesive asupra aprecierii şi obiectivităţii lui. Opinia formată fără a se ţine cont de toate faptele relevante poate crea dificultăţi unui asemenea auditor dacă aceasta este atacată, sau dacă acest auditor este angajat ulterior de către agentul economic. În acest sens, în scopul minimizării riscului de oferire a consultaţiilor neadecvate, auditorul trebuie să se convingă de faptul că el are acces la toate informaţiile relevante. Cînd solicitarea privind exprimarea opiniei a fost făcută în circumstanţele menţionate mai sus, auditorul ce a primit solicitarea, trebuie să informeze auditorul în funcţiune. Auditorul în funcţiune, cu permisiunea clientului, trebuie să ofere acestui auditor toată informaţia relevantă solicitată despre client. Auditorul ce a primit solicitarea, de asemenea cu permisiunea clientului, trebuie să prezinte auditorului în funcţiune o copie a raportului final. Dacă clientul nu este de acord cu informarea reciprocă între auditori, atunci în mod normal, auditorul ce a primit solicitarea nu trebuie să înceapă exercitarea angajamentului.
Înlocuirea auditorului
97.Proprietarii agentului economic au dreptul indiscutabil de a-şi alege/înlocui consultanţii profesionişti (auditorii-succesori). După cum este necesar, ca interesele legale ale proprietarilor să fie apărate, este la fel de important ca auditorul care este solicitat să înlocuiască un alt auditor să aibă posibilitatea să se asigure de faptul că nu există careva motive profesionale pentru care angajamentul să nu fie acceptat. Aceasta nu poate fi făcută eficient fără o comunicare directă cu auditorul în funcţiune. În absenţa unei solicitări speciale, auditorul în funcţiune nu trebuie să ofere voluntar informaţii despre afacerile clientului.
98.Comunicarea cu auditorul în funcţiune permite auditorului-succesor potenţial să:
*stabilească, dacă circumstanţele în care se propune înlocuirea auditorului permit acceptarea acestei propuneri;
*se determine în intenţiile sale de a prelua angajamentul;
*menţină relaţii armonioase cu auditorul în funcţiune.
99.Măsura în care auditorul în funcţiune poate discuta afacerile clientului cu auditorul-succesor potenţial depinde de:
(a)obţinerea permisiunii din partea clientului; şi/sau
(b)cerinţele legale, normative sau de altă natură în ceea ce priveşte divulgarea unei astfel de informaţii.
100. Auditorul-succesor potenţial trebuie să trateze cu cea mai strictă confidenţialitate şi să acorde importanţa cuvenită oricărei informaţii oferite de către auditorul în funcţiune.
101. Informaţiile oferite de către auditorul în funcţiune pot indica, spre exemplu, faptul că motivele oficiale de înlocuire a auditorului înaintate de client nu corespund realităţii. Aceste informaţii pot de asemenea indica, că propunerea privind înlocuirea auditorului a fost înaintată deoarece auditorul în funcţiune şi-a susţinut punctele de vedere şi şi-a îndeplinit obligaţiile corect, necătînd la opoziţia sau eschivarea clientului în cazul existenţei dezacordurilor considerabile, de exemplu, în ceea ce priveşte aplicarea principiilor sau practicilor stabilite în domeniul contabilităţii.
102. Comunicarea reciprocă între auditorul-succesor, client şi auditorul în funcţiune serveşte pentru protejarea:
(a)auditorului-succesor potenţial în acceptarea angajamentului în circumstanţele cînd nu se cunosc toate faptele relevante;
(b)intereselor minorităţii proprietarilor agenţilor economici, care pot fi insuficient informaţi despre toate circumstanţele în care este propusă înlocuirea auditorilor;
(c)intereselor auditorului în funcţiune, cînd înlocuirea propusă apare în rezultatul exercitării conştiincioase de către auditorul în funcţiune a obligaţiilor sale sau reprezintă o tentativă de implicare în activitatea auditorului ca profesionist independent.
103. Înainte de a accepta un angajament privind prestarea serviciilor profesionale recurente, prestate pînă la momentul respectiv de către alt auditor, auditorul-succesor potenţial trebuie:
(a)să se asigure că clientul potenţial a avizat auditorul în funcţiune despre înlocuirea propusă şi i-a eliberat permisiune, preferabil în scris, de a discuta liber afacerile clientului în întregime cu auditorul-succesor potenţial;
(b)după obţinerea răspunsului afirmativ de la clientul potenţial privind punctul (a), să solicite permisiunea de a contacta auditorul în funcţiune. Dacă o astfel de permisiune îi este refuzată sau dacă permisiunea menţionată în punctul (a) nu este acordată, auditorul-succesor potenţial, în lipsa unor circumstanţe excepţionale care sînt cunoscute întru-totul şi dacă faptele necesare nu au fost obţinute prin alte mijloace, trebuie să refuze angajamentul de prestare a serviciilor;
(c)după obţinerea permisiunii de la clientul potenţial, să solicite auditorului în funcţiune, preferabil în scris, furnizarea:
(i) informaţiei privind orice motive profesionale care trebuie să fie cunoscute înainte de a decide acceptarea sau refuzul angajamentului;
(ii) altei informaţii detaliate, necesare pentru luarea deciziei.
104. Auditorul în funcţiune, după primirea de la auditorul-succesor potenţial a solicitării indicate în paragraful 103(c) al prezentului Cod trebuie prompt:
(a)să răspundă la solicitare, preferabil în scris, şi să comunice despre existenţa oricăror motive profesionale pentru care auditorul-succesor potenţial nu ar trebui să accepte angajamentul;
(b)la existenţa motivelor de acest fel sau a altor informaţii ce trebuie dezvăluite, să se asigure că clientul a permis prezentarea acestei informaţii auditorului-succesor potenţial. Dacă asemenea permisiune nu este acordată, auditorul în funcţiune trebuie să comunice acest fapt auditorului-succesor potenţial;
(c)obţinînd permisiunea de la client să;
(i) dezvăluie toată informaţia necesară auditorului-succesor potenţial pentru ca acesta să decidă acceptarea sau refuzul angajamentului, şi
(ii) discute liber cu auditorul-succesor potenţial toate problemele relevante asupra cărora acesta ar trebui să fie avertizat.
105. Dacă auditorul-succesor potenţial nu primeşte răspuns de la auditorul în funcţiune pe parcursul unei perioade rezonabile de timp (mai mare de o lună) şi nu sînt motive de a presupune că există circumstanţe excepţionale legate de înlocuirea propusă, el trebuie să încerce să stabilească legătura cu auditorul în funcţiune prin alte mijloace. Dacă asemenea încercări nu duc la un rezultat satisfăcător, auditorul-succesor potenţial trebuie să trimită auditorului în funcţiune o scrisoare suplimentară în care să menţioneze că el:
*presupune, că nu există nici un motiv profesional care ar împiedica acceptarea angajamentului, şi
*are intenţia să accepte angajamentul.
106. Existenţa datoriilor clientului privind plata remunerării auditorului în funcţiune nu constituie motiv profesional pentru refuzul angajamentului de către auditorul-succesor potenţial.
107. Auditorul în funcţiune trebuie să transmită prompt clientului sau noului auditor, cu permisiunea clientului, toate registrele şi documentele clientului5 care se păstrează sau pot fi păstrate la el după numirea auditorului-succesor.
________________________________
5 Cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
108. În conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare sau din alte motive (spre exemplu, în scopul asigurării celei mai înalte calităţi a serviciilor), unii clienţi (inclusiv instituţiile de stat) organizează concursuri (tendere) sau solicită de la auditori (organizaţii de audit) prezentarea documentelor privind prestarea serviciilor profesionale. În cazul, dacă în rezultatul numirii auditorului-succesor potenţial auditorul în funcţiune poate fi destituit din postul său, auditorul-succesor la prezentarea documentelor trebuie să indice că înainte de a accepta angajamentul este necesar să ia legătură cu auditorul în funcţiune, pentru a discuta eventualele motive profesionale care ar împiedica acceptarea acestui angajament. După trecerea cu succes a concursului sau acceptării angajamentului auditorul-succesor trebuie să-l contacteze pe auditorul în funcţiune.
Publicitatea, oferta de servicii şi publicarea informaţiei
109. Pentru o informare cît mai obiectivă a publicului auditorii pot realiza publicitate (reclamă), ofertă de servicii şi publicare a informaţiei.
110. Publicitatea şi oferta de servicii trebuie să fie decente, oneste, veridice şi calitativ executate. Oferta de servicii prin utilizarea constrîngerii sau a hărţuielii este prohibită.
111. Exemple de activităţi incompatibile cu criteriile indicate în paragraful 110 al prezentului Cod includ acţiunile care:
(a)creează aşteptări false, amăgitoare sau nejustificate de rezultate favorabile;
(b)sugerează abilitatea de a influenţa orice instanţă judecătorească, organ de reglementare şi alte organisme similare sau persoane oficiale;
(c)constau în declaraţii de laudă;
(d)conţin comparaţii cu alţi auditori;
(e)conţin mărturii sau aprobări din partea terţilor;
(f)conţin afirmaţii care ar putea induce în eroare sau înşela utilizatorul potenţial al serviciilor;
(g)arogă nejustificat calitatea de expert sau specialist într-un anumit domeniu al contabilităţii şi auditului.
112. Organizaţiile profesionale pot din numele său să informeze publicul cu privire la nomenclatorul serviciilor prestate de auditori (organizaţii de audit).
Publicarea informaţiei
113. Publicarea informaţiei de către auditor este acceptabilă dacă:
(a)este efectuată în scopul informării publicului sau a sectoarelor interesate ale acestuia despre faptele reale şi cele care nu induc în eroare;
(b)este îndeplinită calitativ şi cu respectarea normelor profesionale;
(c)nu conţine repetări frecvente a numelui auditorului şi orice laude excesive la adresa acestuia.
114. Exemplele care urmează ilustrează circumstanţele în care se admite publicarea informaţiei, precum şi aspectele care trebuie luate în considerare cu condiţia respectării cerinţelor paragrafului 113 al prezentului Cod.
Numiri şi distincţii
În interesul atît al publicului, cît şi al profesiei de auditor şi contabil orice numire sau altă activitate a auditorului de importanţă naţională sau locală, precum şi acordarea oricărei distincţii unui auditor trebuie să fie aduse la cunoştinţa publicului cu indicarea, unde este potrivit, a apartenenţei la organizaţia profesională. Totuşi, auditorul nu trebuie să utilizeze numirile, activităţile sau distincţiile menţionate anterior în scopul promovării pe piaţă a activităţii sale profesionale.
Auditorii în căutarea unei angajări
sau a unei activităţi profesionale
Auditorul poate să informeze părţile interesate despre faptul, că el se găseşte în căutarea unui parteneriat în organizaţia de audit sau a unei angajări în domeniul contabilităţii şi auditului. Aceasta poate avea loc prin diferite mijloace, spre exemplu, prin intermediul publicării în presa profesională, adresării în scris către alţi auditori (organizaţii de audit) etc.
Cataloage
Numele auditorului (denumirea organizaţiei de audit) poate fi inclus în cataloagele publicate de către organizaţiile profesionale sau de alt tip. Înregistrările în asemenea cataloage trebuie să fie limitate la indicarea numelui (denumirii), adresei, numărului de telefon, descrierii succinte a activităţii profesionale şi oricărei altei informaţii necesare pentru a permite utilizatorilor să contacteze persoana sau organizaţia indicată în acestea.
Cărţi, articole, interviuri, lecţii, apariţii la radio şi televiziune
Auditorii, care sînt autori ai cărţilor sau articolelor de specialitate, pot indica numele lor şi calificarea profesională, precum şi denumirea organizaţiei de audit a lor, dar nu trebuie să ofere informaţie cu privire la serviciile prestate de această organizaţie.
Cerinţe similare se înaintează şi în cazul participării auditorilor la lecţii şi interviuri, apariţiei în programe radio sau de televiziune ce au o temă profesională. Ceea ce scriu sau spun auditorii nu trebuie să aibă un caracter promoţional în folosul propriu sau al organizaţiilor acestora, dar trebuie să exprime un punct de vedere obiectiv profesional asupra subiectului examinat. Auditorii poartă responsabilitate pentru faptul că tot ce se publică sau ce apare în faţa publicului să corespundă acestor cerinţe.
Cursuri de instruire, seminare etc.
Auditorul (organizaţia de audit) poate organiza cursuri de instruire sau seminare pentru clienţi, colaboratori sau alţi auditori. Participarea altor persoane la asemenea cursuri de instruire sau seminare se admite în cazul cînd aceste persoane singure au solicitat participarea. Această cerinţă nu împiedică auditorii să presteze servicii de acest gen altor organe profesionale, asociaţii sau instituţii de învăţămînt care organizează cursuri pentru membrii săi sau pentru public. Nu se admite evidenţierea exagerată a numelui auditorului în orice broşuri sau documente emise în baza acestor seminare şi cursuri.
Broşuri şi documente ce conţin informaţie profesională tehnică
Broşurile şi alte documente pe care se indică numele auditorului (denumirea organizaţiei de audit) şi care conţin informaţie profesională tehnică în ajutorul angajaţilor sau clienţilor pot fi distribuite unor astfel de persoane sau altor auditori.
Distribuirea acestor broşuri şi documente altor persoane se admite în cazurile în care aceste persoane le-au solicitat singure.
Angajarea personalului
Informarea publicului despre posturile vacante poate fi efectuată prin intermediul oricăror mijloace de informare în masă în care apar, de obicei, astfel de anunţuri. Se admite ca în descrierea postului să fie prezentate anumite detalii referitoare la unul sau mai multe dintre serviciile prestate clienţilor de către această organizaţie de audit, dar nu se permite de a include în anunţul despre posturile vacante careva element de publicitate. Anunţurile nu trebuie să conţină nici o sugestie asupra faptului că serviciile oferite sînt mai superioare serviciilor oferite de alte organizaţii de audit, ca o consecinţă a mărimii activităţii, asocierilor sau a altor motive.
În publicaţiile adresate special instituţiilor de învăţămînt, în scopul informării studenţilor şi a absolvenţilor despre posibilităţile profesionale, se admite descrierea serviciilor oferite într-o manieră de afaceri.
Publicarea informaţiei în numele clienţilor
Auditorul poate informa publicul în numele clienţilor, în primul rînd, în scopul angajării personalului contabil. În acest caz, auditorul trebuie să se asigure ca asemenea publicaţii să fie îndreptate spre atingerea scopurilor clientului.
Broşuri şi cataloage ale organizaţiei de audit
Auditorul poate distribui clienţilor săi sau altor persoane la solicitarea acestora:
(a)  broşuri ale organizaţiei de audit cu expunerea obiectivă a nomenclatorului şi conţinutului serviciilor prestate; şi
(b)  cataloage cu indicarea numelor partenerilor, adreselor oficiilor, precum şi a denumirilor şi adreselor întreprinderilor asociate şi fiice.
Rechizite de birou şi cărţi de vizită
Rechizitele de birou şi cărţile de vizită ale auditorului (organizaţiei de audit) pot conţine:
*numele partenerilor, directorilor şi altor angajaţi ai organizaţiei de audit;
*titlurile şi abrevierile profesionale;
*denumirea oraşelor şi ţărilor în care sînt reprezentanţe ale organizaţiei;
*logotipurile, numerele de telefoane şi alte informaţii necesare despre organizaţia de audit.
Nu se admite indicarea unor cunoştinţe şi aptitudini speciale privind oferirea anumitor servicii.
Anunţuri în ziare
Pentru informarea publicului despre înfiinţarea unei noi organizaţii de audit, despre modificările în componenţa partenerilor organizaţiei de audit sau despre orice modificări ale adresei organizaţiei pot fi utilizate anunţurile în ziarele şi revistele corespunzătoare.
Includerea numelui auditorului într-un document emis de client
În cazurile în care un client are intenţia să publice raportul auditorului asupra activităţii întreprinderii existente a clientului sau privind înfiinţarea unei întreprinderi noi, auditorul trebuie să întreprindă măsurile necesare care vor garanta că contextul în care va fi publicat acest raport nu va induce în eroare publicul referitor la natura şi conţinutul acestui raport. În aceste circumstanţe, auditorul trebuie să informeze clientul despre faptul că pentru publicarea documentului este necesar de a fi obţinută permisiunea auditorului.
O abordare similară trebuie utilizată şi în privinţa altor documente, pe care clientul are intenţia să le emită şi în care este indicat numele auditorului care acţionează ca consultant independent. Această regulă nu împiedică includerea numelui auditorului în raportul anual al clientului.
Dacă auditorii, în calitate de persoane particulare, sînt asociaţi cu activitatea anumitei organizaţii sau deţin funcţii în cadrul ei, astfel de organizaţie poate indica numele auditorilor şi titlul lor profesional pe rechizite de birou şi pe documente. Auditorul trebuie să se asigure că această informaţie nu a indus publicul în eroare referitor la existenţa legăturii dintre această organizaţie şi activitatea lui profesională independentă în calitate de auditor.

COMPARTIMENTUL C - Norme suplimentare de conduita profesionala
aplicabile contabililor titulari
În acest compartiment sînt expuse norme suplimentare celor conţinute în compartimentul A al prezentului Cod şi recomandări pentru contabilii angajaţi în sectorul de producţie (servicii), comerţ, sectorul necomercial, instituţii publice sau sectorul de învăţămînt. Aceste norme şi recomandări de asemenea pot fi aplicabile auditorilor angajaţi în organizaţiile de audit.
Conflicte ce ţin de loialitate
115. Contabilii titulari sînt obligaţi să respecte loialitatea atît faţă de patronul său, cît şi faţă de profesia sa. La apariţia conflictelor între aceste obligaţii, prioritatea contabilului titular, de regulă, trebuie să fie susţinerea scopurilor legale şi etice ale organizaţiei-patron, precum şi a regulilor şi a procedurilor legate de această susţinere. Totodată, în pofida cerinţelor patronului contabilul titular nu trebuie să:
(a)încalce legislaţia în vigoare;
(b)încalce cerinţele actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi prevederile prezentului Cod;
(c)înşele sau să inducă în eroare (inclusiv prin tăcere) auditorii patronului;
(d)semneze sau să fie asociat într-un alt mod cu documentul sau afirmaţia ce denaturează semnificativ faptele.
116. Divergenţele de opinii referitoare la tratarea corectă a aspectelor contabilităţii şi normelor de conduită profesională, de regulă, trebuie examinate şi soluţionate în cadrul organizaţiei-patron, iniţial cu conducerea nemijlocită a contabilului titular şi apoi dacă dezacordurile asupra unui aspect etic semnificativ nu sînt soluţionate, cu nivelul mai superior al conducerii sau cu membrii Consiliului director care nu fac parte din organele executive.
117. Dacă contabilul titular nu poate soluţiona o problemă cu caracter semnificativ care a cauzat un conflict dintre cerinţele patronului şi obligaţiile profesionale, el poate fi nevoit, după epuizarea tuturor posibilităţilor, să examineze necesitatea demisionării ca metodă de soluţionare a conflictului. Angajaţii trebuie să expună patronului motivele acestei acţiuni însă datoria lor de a respecta confidenţialitatea, de regulă, exclude comunicarea problemei respective unor terţe persoane (cu excepţia cazurilor prevăzute de cerinţele legale, normative sau profesionale).
118. Recomandări mai detaliate privind soluţionarea conflictelor etice sînt expuse în paragrafele 22-25 ale prezentului Cod.
Susţinerea colegilor de profesie
119. Contabilul titular, în special cel cu funcţii de răspundere, trebuie să acorde o deosebită atenţie necesităţii dezvoltării şi păstrării de către colegi a propriilor opinii în domeniul contabilităţii, precum şi trebuie să poată să examineze şi să soluţioneze în mod profesional divergenţele între opinii.
Competenţa profesională
120. Contabilul titular poate primi o misiune/funcţie pentru executarea căreia acesta nu dispune de instruire specială sau experienţă suficiente. Cînd contabilul titular primeşte asemenea misiune/funcţie, el nu trebuie să inducă în eroare patronul său referitor la cunoştinţele şi experienţa sa şi, în caz de necesitate, trebuie să solicite consultaţii şi asistenţă specialiştilor/experţilor respectivi.
Prezentarea informaţiei
121. Contabilul titular trebuie să:
*reflecte şi să prezinte informaţia financiară reieşind din cerinţele actelor legislative şi normative, inclusiv prevederile prezentului Cod;
*contribuie la utilizarea metodelor moderne de ţinere a contabilităţii în scopul reflectării şi prezentării cît mai veridice a informaţiei financiare şi nefinanciare.
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
122. Prezentul Cod intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2002. Se recomandă aplicarea anticipată.