OMTGD81/2005
ID intern unic:  313985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 81
din  27.04.2005
pentru aprobarea Regulilor de aflare a cetăţenilor
şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol
sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie
 şi de traversare a liniilor ferate
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 365
În temeiul prevederilor art.15(2) al Codului transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892), intrat în vigoare din 14 noiembrie 2003, ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor emite următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare de la data publicării sale.
3. Conducerea Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (CFM) va aduce la îndeplinire prevederile Regulilor indicate la punctul 1 al prezentului ordin şi va exercita controlul asupra respectării acestora de către serviciile de resort ale CFM.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Ministrul
Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor                                                              Miron GAGAUZ

Chişinău, 27 aprilie 2005.
Nr. 81.
Anexă
la Ordinul ministrului transporturilor şi
gospodăriei drumurilor
nr. 81 din 27 aprilie 2005
REGULI
de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele
 cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie
 şi de traversare a liniilor ferate
Capitolul  I. Dispoziţii generale
1. Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate  (în continuare - Reguli) sînt elaborate în conformitate cu articolul 15 al Codului transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892), stabilesc măsurile de siguranţă a călătorilor  transportului feroviar şi a cetăţenilor în cazul aflării în zonele cu pericol sporit şi traversării liniilor ferate, precum şi la efectuarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit ale transportului feroviar public.
2. În caz de încălcare de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor prezentelor Reguli, acestea poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
3. În prezentele Reguli se utilizează următoarele noţiuni de bază:
zonă cu pericol sporit - teritoriul staţiilor de cale ferată, gărilor, întreprinderilor şi altor subdiviziuni structurale ale căii ferate, a căror activitate este legată de procesul de transportare, platformele pentru călători şi liniile ferate pe care circulă trenurile şi pe care se execută manevrele şi operaţiunile de încărcare-descărcare, precum şi zona de expropriere (teren) pe care se află terasamentul cu instalaţiile de evacuare a apelor, plantaţiile forestiere de protecţie, gardurile permanente de protecţie contra zăpezii, liniile de comunicaţie, de alimentare cu energie electrică şi alte instalaţii feroviare;
trecere la nivel - loc de intersectare a căii ferate cu drumul auto într-un singur nivel, dotat cu instalaţiile corespunzătoare;
podină pentru pietoni - sector de linii ferate marcat cu indicatoare "Trecere peste linii";
tren - garnitură de vagoane compusă şi cuplată la o locomotivă în funcţiune sau cîteva ori la vagoane-motor, precum şi locomotive fără vagoane, vagoane-motor, automotoare şi drezine nedemontabile, expediate pe linia curentă şi dotate cu semnale respective;
material rulant - locomotive, vagoane, vagoane-motor şi material rulant special;
obiect - construcţie sau instalaţie provizorie ori permanentă amplasată în zona cu pericol sporit;
lucrări de artă - construcţii inginereşti menite să asigure continuitatea căilor de comunicaţii terestre peste obstacole, protecţia acestora contra calamităţilor naturale (poduri, podeţe, tuneluri, ziduri de sprijin, drenuri etc.).
4. Prezentele Reguli se extind asupra peroanelor fizice şi juridice, activitatea cărora este legată de amplasarea obiectelor în zonele cu pericol sporit ale transportului feroviar public şi executarea în ele a lucrărilor, asupra călătorilor care beneficiază de serviciile transportului feroviar public şi cetăţenilor ce se află în zonele cu pericol sporit.
Dispoziţiile principale privind exploatarea tehnică a căii ferate şi consecutivitatea acţiunilor lucrătorilor transportului feroviar în timpul exploatării acesteia, dimensiunile principale, normele de întreţinere a construcţiilor, instalaţiilor principale, materialului rulant şi cerinţele înaintate faţă de acestea, sistemul de organizare a circulaţiei trenurilor şi principiile de semnalizare se stabilesc în conformitate cu Regulile de exploatare tehnică a căii ferate din Republica Moldova.
5. Limitele zonelor cu pericol sporit ale transportului feroviar se stabilesc în conformitate cu normele şi regulile de construcţie ale Republicii Moldova.
Capitolul II. Modalitatea de aflare a călătorilor
şi cetăţenilor în zonele  cu pericol sporit, de mînare
 a vitelor, traversare a liniilor ferate
Secţiunea 1. Reguli de securitate a călătorilor
6. Aşteptarea sosirii trenului se efectuează în locuri stabilite special la staţia de cale ferată, gară (săli de aşteptare, camere pentru călători cu copii, camere de odihnă, puncte de comerţ şi de alimentaţie publică), pe platformele pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor.
Îmbarcarea (debarcarea) călătorilor în vagoane se efectuează după oprirea deplină a trenului.
7. Ieşirea călătorilor din vagoane şi îmbarcarea în ele se efectuează din partea peronului sau platformei de îmbarcare. Persoanele minore se află pe teritoriul staţiilor, gărilor sub supravegherea maturilor.
8. În zonele cu pericol sporit este interzis:
a) a lăsa copii fără supraveghere, de a organiza diverse jocuri mobile;
b) a îngrădi cu bagaje de mînă, bagaje sau alte  obiecte trecerile în/din clădirea gării, pe peroane, platformele de îmbarcare, podurile pentru pietoni, podini, tuneluri;
c) a se aşeza pe acoperişul, scările, platformele de trecere ale vagoanelor;
d) a efectua îmbarcarea şi debarcarea în timpul deplasării trenului;
e) a scoate părţi ale corpului prin ferestrele vagoanelor şi uşile tamburelor vagoanelor în timpul deplasării trenului;
f) a se afla pe scările şi platformele de trecere, a deschide uşile vagoanelor în timpul deplasării trenului, a reţine deschiderea şi închiderea automată a uşilor trenurilor suburbane;
g) a se deplasa cu trenurile de marfă fără permisiune specială;
h) a se deplasa cu trenul în stare de ebrietate;
i) a transporta în vagoane substanţe inflamabile şi explozive;
j) a arunca resturi şi alte obiecte sau substanţe din ferestrele şi uşile vagoanelor trenurilor;
k) a ieşi din vagon pe intervalul dintre linii şi a se afla pe el la trecerea trenului (materialului rulant);
l) a sări de pe platforma de călători pe liniile ferate;
m) a fuma în vagoanele (inclusiv pe tambure) trenurilor suburbane, precum şi în locurile care nu sînt stabilite pentru fumat în trenurile locale şi de parcurs lung;
n) a fugi pe platforme alături de vagonul trenului care pleacă sau soseşte, precum şi de a se afla în apropierea marginii platformei mai puţin decît  cu 2 metri în timpul trecerii trenului (materialului rulant) fără oprire;
o) a se apropia de vagon pînă la oprirea deplină a trenului;
p) a opri trenul de sine stătător în lipsa necesităţii.
Secţiunea 2. Reguli de securitate a pietonilor
9. Traversarea liniilor ferate se permite doar în locurile stabilite pe poduri de pietoni, prin tuneluri, pe trecerile la nivel. În staţiile în care nu sînt poduri şi tuneluri cetăţenilor li se permite de a traversa liniile ferate pe podini.
10. Înainte de traversarea căii pe podina de pietoni cetăţenii trebuie să se convingă de absenţa trenului (materialului rulant) în mişcare.
11. În cazul apropierii trenului (materialului rulant) este necesar de a se opri, a le lăsa să treacă şi, convingîndu-se de lipsa trenului  (materialului rulant) în mişcare pe liniile vecine, a continua traversarea.
12.  Apropiindu-se de trecerile la nivel la calea ferată, cetăţenii trebuie să urmărească cu atenţie semnalele luminoase şi sonore, precum şi poziţia barierei. Se permite de a trece peste linii doar în cazul barierei deschise, iar în lipsa acesteia, înainte de a trece peste linii, este necesar de a se convinge că nu se apropie de trecerea la nivel trenul (materialul rulant).
13. În zonele de traversare a liniilor ferate este interzis:
a) de a merge pe liniile ferate;
b) de a traversa în mers şi în fugă liniile ferate în faţa trenului care se apropie, dacă distanţa pînă la el este mai mică de 400 metri;
c) de a traversa liniile îndată după trecerea trenului (materialului rulant) într-o  direcţie, fără a se convinge în lipsa parcursului trenului (materialului rulant)  în întîmpinare;
d) de a traversa trecerile la nivel la calea ferată în cazul barierei închise sau indicaţiei de culoare roşie a semnalului luminos al semnalizării la trecerea la nivel;
e) de a se tîrî sub vagoane şi de a sări peste cuplele automate în staţii şi pe liniile curente în scopul traversării liniei;
f) de a merge de-a lungul liniei ferate mai aproape de
5 metri de la şina  marginală;
g) de a traversa podurile şi tunelurile feroviare nedotate cu piste pentru trecerea pietonilor;
h) de a se tîrî pe sub bariera închisă de la trecerea la nivel, de asemenea, de a ieşi pe trecerea la nivel cînd bariera începe a se închide;
i) de a se urca pe suporturi, precum şi de a se atinge de pantele care trec de la suporturi la şine;
j) de a se apropia de cablul electric care stă pe pămînt la o distanţă de 8 metri;
k) de a sta sau aşeza pe şine, a sta între acul şi contraacul macazului sau în jgheabul inimii de încrucişare mobile al aparatelor de cale;
l) a pune, a arunca, a lăsa pe liniile ferate oricare obiecte sau materiale;
m) a crea obstacole pentru circulaţia trenurilor (materialului rulant), a interveni în funcţionarea mijloacelor tehnice ale transportului feroviar, precum şi în activitatea persoanelor ce activează în transportul feroviar.
Secţiunea 3. Reguli de mînare a vitelor peste
liniile ferate
14.  Mînarea vitelor peste linia ferată se efectuează doar pe treceri la nivel, pasaje de nivel, viaducte şi treceri stabilite special în aceste scopuri.  Persoanele care mînă vitele pe treceri la nivel, pasaje de nivel, viaducte şi treceri pentru mînarea vitelor nu trebuie să admită aflarea acestora în afara regiunii (hotarelor) trecerii, viaductului sau locului stabilit şi, în special, ieşirea vitelor pe linia ferată.
15. În cazul apropierii de trecerea la nivel sau de trecerea pentru mînarea vitelor persoanele care îndeplinesc această muncă sînt obligate să manifeste precauţie sporită şi vigilenţă deosebită, să se conducă cu stricteţe de semnele de preîntîmpinare: "Trecere la nivel fără barieră", "Trecere la nivel cu barieră", "Linie ferată simplă" sau "Linie ferată cu mai multe căi", semnalizarea sonoră sau luminoasă, poziţia barierelor (unde ele sînt), indicaţiile paznicului de barieră, panourile cu inscripţia "Trecere la nivel fără pază", panourile care anticipează locurile pentru mînarea vitelor cu inscripţia "Atenţie trenul. Loc pentru mînarea vitelor".
16.  Indicaţiile paznicilor de barieră şi altor lucrători ai Secţiei de întreţinere a căii ferate referitor la modalitatea de traversare a trecerilor la nivel şi trecerilor pentru mînarea vitelor sînt obligatorii pentru toate persoanele antrenate la mînarea vitelor.
17.  Mînarea vitelor pe trecerile la nivel şi trecerile special stabile în aceste scopuri, amplasate în acelaşi nivel cu liniile ferate, trebuie să se efectueze cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mînarea vitelor singure (cel mult două capete la o persoană matură) trebuie să se efectueze cu ajutorul frîului;
b) mînarea cirezii de vite trebuie să se efectueze cu ajutorul unui număr suficient de persoane, care exclude posibilitatea ieşirii vitelor pe linia ferată.
Totodată, este necesar de a respecta următoarele reguli:
a) de a opri cireada la o distanţă de cel puţin 200 m de la linia ferată;
b) două persoane mature trebuie să se convingă personal de lipsa trenurilor (materialului rulant) care se apropie de trecerea la nivel fără pază, de trecerea pentru mînarea vitelor ori, primind permisiunea de a mîna vitele de la paznicul de barieră, să iasă pe linie, să se plaseze de ambele părţi ale trecerii şi să înceapă mînarea vitelor;
c) aceste două persoane sînt obligate în decursul întregii perioade de mînare a vitelor să se afle pe linie, să urmărească apropierea trenurilor (materialului rulant), de asemenea, să nu admită ieşirea vitelor pe linie în afara pasajului, trecerii. A treia persoană trebuie să se afle în urma grupului de vite mînate;
d) după mînarea peste linia ferată, vitele trebuie să fie îndepărtate la o distanţă de cel puţin 200 m de la această linie şi să aibă o supraveghere sigură.
18.  Este interzisă mînarea vitelor fără frîu pe trecerile la nivel şi trecerile speciale pentru mînare în acelaşi nivel cu linia ferată în timpul întunecat al zilei, precum şi în timpul luminos al zilei în caz de ceaţă, ploaie torenţială, gheţuş şi viscol.
19. În cazul mînării în masă a vitelor pe trecerile la nivel sau trecerile speciale (turme de peste 500 capete de vite mari cornute) persoanele care însoţesc vitele sînt obligate să înştiinţeze din timp despre aceasta maiştrii de linie ai secţiei de întreţinere a căii ferate în scopul asigurării condiţiilor de mînare a vitelor în locurile de aflare a  pasajelor de nivel sau trecerilor.
20.  Păscutul vitelor la o distanţă mai mică de 300 m de terasamentul căii  pe păşunile neîngrădite se permite doar cu zgardă, iar la o distanţă de pînă la 2000 m de la linia ferată - doar sub supraveghere permanentă.
Secţiunea 4. Trecerea mijloacelor de transport
 peste liniile ferate
21.  Traversarea căii ferate de către mijloacele de transport auto se efectuează doar pe trecerile la nivel.
22.   În cazul apropierii de trecerea la nivel şoferul trebuie:
a)   să se călăuzească de semnele de cale, semnalizare  luminoasă şi sonoră, poziţia barierei şi indicaţiile paznicului de barieră;
b)   să se convingă de siguranţa circulaţiei şi lipsa trenului (materialului rulant) ce se apropie de trecerea la nivel.
23.  Este interzis de a ieşi pe trecerea la nivel în cazul barierei închise sau la începutul închiderii acesteia şi, indiferent de poziţia barierei, în cazul licăririi indicaţiilor roşii ale semnalelor luminoase sau semnalizării sonore incluse. Este interzis de a ieşi pe trecerea la nivel în lipsa barierelor şi semnalizării  sau în cazul barierei deschise ori semnalelor luminoase puse pe oprire, fără a se convinge de siguranţa circulaţiei, dacă de trecerea la nivel se apropie trenul (materialul rulant).
Înainte de începerea circulaţiei şoferul este obligat să se convingă din nou de lipsa deplasării trenului (materialului rulant)  în întîmpinare.
24.   Pentru permiterea deplasării trenului ( materialului rulant) ce se apropie şi în cazul în care deplasarea trenului pe trecerea la nivel este interzisă, şoferul este obligat să oprească cu cel puţin 5 m pînă la barieră sau semnalul luminos, iar în lipsa acestora - cu cel puţin 10 m pînă la prima şină.
25. În lipsa marcajului în faţa trecerii la nivel care determină numărul de bande de circulaţie sau semnului respectiv circulaţia mijloacelor de transport peste trecerea la nivel se permite într-un singur rînd.
26. Convoaiele cu tracţiune animală trebuie să se deplaseze pe rînd în grupuri de cel mult 3 căruţe (sănii) în fiecare; măsuri de precauţie trebuie să respecte fiecare conducător de căruţă.
27. În caz de oprire forţată pe trecerea la nivel, şoferul este obligat să efectueze debarcarea pasagerilor şi să întreprindă toate măsurile dependente de el pentru eliberarea trecerii la nivel. Dacă mijlocul de transport nu poate fi înlăturat de trecerea la nivel, şoferul este obligat:
a) să rămînă lîngă mijlocul de transport şi să semnalizeze alarma generală. Semnal de alarmă generală serveşte combinaţia care constă dintr-un semnal sonor lung şi trei scurte. La apariţia trenului (materialului rulant) - să fugă în întîmpinare de-a lungul liniilor ferate, făcînd semnal de oprire (mişcare de rotaţie a mînii: ziua - cu o bucată de pînză de culoare aprinsă sau cu ajutorul unui obiect vizibil, noaptea - cu făclia sau lanterna);  
b) să folosească orice posibilitate (telefonică sau prin radio, prin curier etc.) pentru înştiinţarea impiegaţilor de mişcare din staţiile din apropiere despre oprirea forţată a mijlocului de transport pe trecerea la nivel;
c) în caz de posibilitate de a delega două persoane de-a lungul liniilor în ambele părţi  de la trecerea la nivel la o distanţă de 1000 m  (dacă una - în direcţia vizibilităţii mai slabe pe linie), explicînd cum să se dea semnalul de oprire mecanicului trenului (materialului rulant) care se apropie.
28.  Deplasarea mijloacelor de transport de gabarite mari şi grele cu şi fără marfă, maşinilor cu mers lent şi autotrenurilor se permite doar cu permisiunea şefului Secţiei de întreţinere a căii a CFM şi sub supravegherea picherului de cale sau şefului de grupă, iar pe sectoarele electrificate în cazul înălţimii mărfurilor transportate de peste 4,5 m - şi în prezenţa reprezentantului Secţiei de alimentare cu energie electrică a CFM.
Cererea trebuie să fie depusă cu cel puţin 24 de ore pînă la transport.
29. Şoferului i se interzice:
a) de a transporta pe trecerile la nivel în poziţie netransportabilă maşini şi mecanisme agricole, rutiere şi de alt tip;
b) de a traversa liniile ferate în locuri care nu sînt stabilite;
c) de a deschide de sine stătător barierele sau să le ocolească;
d) să efectueze depăşirea pe trecerile la nivel şi mai aproape de ele decît cu 100 m.
30.  Consecutivitatea concretă a acţiunilor conducătorilor mijloacelor de transport în cazul deplasării pe trecerile la nivel la calea ferată se stabileşte de Regulamentul circulaţiei rutiere al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 713 din  27.07.1999. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.83-86, 1999,
art. 747) cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea 5. Cerinţele de bază la trecerea mijloacelor
 de transport şi mînarea vitelor pe sub lucrările de
 artă ale căilor ferate
31.  Amenajarea drumurilor pentru trecerea mijloacelor de transport şi mînarea vitelor peste liniile ferate pe sub lucrările de artă se admite cu permisiunea directorul general al CFM.
32. În cazul soluţionării problemei trecerii mijloacelor de transport pe sub lucrările de artă e necesar de a reieşi din faptul că gabaritele acestora în interspaţiu trebuie să fie de cel puţin:
a) 7 m în lăţime şi 5 m înălţime - pentru trecerea mijloacelor de transport;
b) 4 m în lăţime şi 2,5 m înălţime - pentru mînarea vitelor.
Ca excepţie, de comun acord cu şeful Serviciului de întreţinere a căii al CFM, se admite amenajarea trecerilor pentru mijloacele de transport, lucrările de artă (poduri, viaducte, tuneluri etc.) avînd gabarite în interspaţiu mai puţin de 7 m în lăţime, mai puţin de 5 m înălţime.
Amenajarea drumurilor pentru trecerea mijloacelor de transport pe sub poduri de lemn poate fi admisă, ca excepţie, doar cu permisiunea şefului Serviciului de întreţinere a căii al CFM.
33. În faţa lucrărilor de artă cu înălţimea trecerii de pînă la 5 m se instalează porţi de gabarit. Rigleta orizontală de control a porţilor de gabarit se plasează  cu 20 cm mai jos de marginea lucrării de artă.
Porţile de gabarit se instalează la distanţa de 10-15 m de la lucrările de artă din ambele părţi. În cazul aflării în apropierea lucrărilor de artă a cîtorva drumuri porţile de gabarit trebuie să se instaleze în locuri care exclud trecerea în afara porţilor de gabarit.
Pe porţile de gabarit se instalează semnul rutier restrictiv "Înălţimi limitate", iar în cazul lăţimii trecerii de pînă la 3,5 m şi la podurile de lemn, pe lîngă aceasta - semnul rutier restrictiv "Lăţime limitată".
În raza oraşului, dacă lipseşte posibilitatea de instalare a porţilor de gabarit, semnele rutiere "Înălţimi limitate" şi "Lăţime limitată" se instalează pe lucrările de artă în conformitate cu actele normative.
Dacă încrucişarea din întîmpinarea mijloacelor de transport este suprasolicitată din cauza gabaritului insuficient în interspaţiu,  în apropiere de aceste lucrări de artă pe de o parte trebuie să fie instalat semnul de prioritate "Prioritate circulaţiei din întîmpinare", iar de pe altă parte - semnul de prioritate "Prioritate înaintea circulaţiei din întîmpinare".
Pe semnele rutiere "Înălţimi limitate" şi "Lăţime limitată" trebuie să fie indicate dimensiunile cu 20 cm mai mici decît dimensiunile efective de gabarit ale trecerii pe sub lucrările de artă.
Dacă lăţimea trecerii pe sub lucrările de artă este mai mică decît lăţimea părţii carosabile a drumului, se instalează semnul rutier de prevenire "Îngustarea drumului".
34. În scopul neadmiterii deteriorării suporturilor şi altor părţi ale lucrărilor de artă, în dependenţă de construcţia lor şi condiţiile locale, trebuie să fie instalate îngrădiri de tip barieră sau bordură înaltă.
Îngrădirile trebuie să aibă marcaj vertical cu fîşii negre şi albe în conformitate cu actele normative "Marcarea drumurilor" şi "Mijloace tehnice de organizare a circulaţiei rutiere".
Pe ambele părţi ale podurilor cu suporturi de lemn şi sub ele trebuie să fie instalate, în mod obligatoriu, îngrădiri la suporturi şi alte părţi, pentru protejarea de deteriorări, dacă sub aceste poduri este permisă trecerea mijloacelor de transport.
Capitolul  III. Modalitatea de amplasare a obiectelor
 şi executare a lucrărilor în zonele cu pericol sporit
ale transportului feroviar
35.  Amplasarea obiectelor şi executarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit se efectuează în baza permisiunii scrise eliberate de conducerea CFM. Amplasarea obiectelor şi executarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit şi în zona de expropriere  a căii ferate trebuie să se  efectueze doar în cazuri excepţionale, cînd amplasarea acestora şi executarea lucrărilor în afara zonei cu pericol sporit şi zonei de expropriere a căii ferate nu este posibilă. Intersectarea zonei de expropriere de către diverse comunicaţii, de regulă, trebuie să se efectueze sub unghi drept faţă de axa liniei ferate şi prin metodă subterană (închisă).
36.  Pentru autorizarea amplasării obiectelor şi executării lucrărilor în zonele cu pericol sporit la adresa conducerii CFM se prezintă următoarele documente:
a) cererea scrisă;
b) documentaţia de proiect elaborată şi aprobată în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi coordonată cu conducerea CFM;
c) obligaţia de a restabili elementele defecte ale zonei cu pericol sporit ale transportului feroviar la executarea lucrărilor.
37. Cererea se examinează în termenele stabilite de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. După expirarea termenului stabilit se dă răspunsul  motivat. Neprezentarea documentelor specificate la pct. 35 al prezentelor Reguli serveşte drept temei pentru refuzul de autorizare a amplasării obiectului şi executării lucrărilor în zona cu pericol sporit. În autorizaţia conducerii CFM trebuie să fie indicat conducătorul subdiviziunii structurale a CFM (staţiei feroviare, secţiei de întreţinere a căii, secţiei de alimentare cu energie electrică) care stabileşte la faţa locului modul şi termenele de amplasare a obiectelor şi executare a lucrărilor.
38. În caz de dispunere de autorizaţia CFM pentru executarea lucrărilor în zonele cu pericol, conducătorul organizaţiei sau persoana responsabilă de executare a lucrărilor trebuie să depună cererea pe numele conducătorului desemnat în autorizaţia conducerii CFM. La cerere se anexează:
a) autorizaţia conducerii CFM pentru executarea lucrărilor;
b) documentaţia tehnică executivă coordonată cu conducerea CFM (desene de lucru, scheme etc.);
c) schema amplasării îngrădirilor şi locurilor de executare a lucrărilor;
d) graficul calendaristic de executare a lucrărilor şi obligaţia privind finalizarea lucrărilor în conformitate cu graficul calendaristic de executare a lucrărilor.
Acţiunile ulterioare, modul şi termenele de organizare a lucrărilor în zona cu pericol sporit, reieşind din condiţiile locale, le stabileşte conducătorul subdiviziunii structurale a CFM desemnat în autorizaţia CFM. La indicaţia acestuia, dacă aceasta nu este reflectat în autorizaţia CFM, cererea urmează a fi coordonată cu conducătorii altor filiale sau subdiviziuni structurale ale CFM (stabilite la etapa eliberării condiţiilor tehnice, coordonării documentaţiei de proiect, primirii  autorizaţiei conducerii CFM).
Toate indicaţiile referitoare la executarea lucrărilor în zona cu pericol sporit urmează a fi îndeplinite incontestabil.
39.  Conducerea CFM sau reprezentanţii acesteia sînt în drept să interzică sau să suspende lucrările începute în zona cu pericol sporit în cazul depistării de către ei a încălcării modului stabilit de executare a lucrărilor, periclitării siguranţei circulaţiei, vieţii şi sănătăţii oamenilor.
40.  Executarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit ale transportului feroviar nu trebuie să reducă siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, să ducă la întreruperea circulaţiei trenurilor.
41.  Se permite accesul liber în zonele cu pericol sporit a ordinelor de bătaie pentru luptă ale echipelor de pompieri şi de intervenţie şi salvare pentru lichidarea incendiilor, accidentelor şi altor calamităţi, echipele de prim ajutor medical şi de urgenţă, după coordonarea itinerarului de deplasare a acestora cu lucrătorii responsabili ai CFM (şeful staţiei sau impiegatul de mişcare, şeful sau persoana de serviciu a secţiei de întreţinere a căii, de semnalizare şi telecomunicaţii, de alimentare cu energie electrică etc.).
42. În cazul edificării pe teritoriul zonelor cu pericol sporit şi în zona de expropriere a căii ferate a noilor obiecte, extinderii şi permutării celor existente, instalării liniilor de telecomunicaţii, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze şi altor comunicaţii, oricare organizaţie, care execută lucrările, transmite conducătorului subdiviziunii  structurale ale CFM care se ocupă de problemele cadastrului, şefului secţiei de întreţinere a căii şi şefului staţiei, pe teritoriul căreia se execută lucrările, documentaţia de execuţie care determină repararea obiectului la dezvoltarea existentă a căii ferate.