LPC330/2005
ID intern unic:  314913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 330
din  16.12.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.312-XIII
din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 16
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.25-26, art.87), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2:
noţiunea "proceduri de control" va avea următorul cuprins:
"proceduri de control (audit) - teste, instrucţiuni şi acţiuni, care trebuie desfăşurate în procesul controlului (auditului) în mod sistematic şi rezonabil;"
articolul se completează cu următoarele noţiuni:
"control (audit) al performanţei - evaluare sau examinare independentă a măsurii în care o activitate, un program sau o instituţie funcţionează în mod eficient şi eficace, cu respectarea economicităţii;
control ulterior - control care se desfăşoară în urma efectuării de către entitatea controlată a operaţiunilor economico-financiare;
control de contrapunere - control efectuat la partenerii entităţii controlate în scopul verificării corectitudinii operaţiunilor efectuate;
standard (normă) - act care stabileşte orientarea minimă pentru control (audit) şi determină etapele şi procedurile de control (audit);
control extern - control efectuat de către organul abilitat care activează în condiţii de independenţă organizatorică şi funcţională faţă de entităţile controlate."
2. Articolul 3:
articolul se completează cu un nou alineat (1), avînd următorul cuprins:
"(1) Curtea de Conturi este organul suprem de control financiar de stat, care îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte legislative ce reglementează domeniul dat şi are independenţă organizatorică şi funcţională."
alineatele (1)-(4) devin alineatele (2)-(5);
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Curtea de Conturi prezintă anual, pînă la 15 iulie, Parlamentului un raport asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzînd încălcările comise şi măsurile întreprinse. Raportul anual al Curţii de Conturi se prezintă de către Preşedintele Curţii de Conturi într-o şedinţă specială a Parlamentului. Textul raportului anual se transmite Parlamentului şi se distribuie deputaţilor cu cel puţin 15 zile înaintea şedinţei speciale a Parlamentului."
3. Articolul 4:
articolul se completează cu o nouă literă a), avînd următorul cuprins:
"a) legalitate;"
literele a)-h) devin literele b)-i).
4. Articolul 5:
articolul se completează cu un nou alineat (4), avînd următorul cuprins:
"(4) Un control suplimentar asupra modului de administrare a resurselor financiare publice poate fi efectuat fără decizia Parlamentului, la cererea oricărei din fracţiunile parlamentare, o dată în trimestru. Rezultatele controlului vor fi prezentate Parlamentului într-un termen de cel mult 60 de zile de la data cererii."
alineatul (4) devine alineatul (5).
5. Articolul 6:
alineatul (1) se exclude;
alineatele (2), (3) şi (4) devin alineatele (1), (2) şi (3).
6. La articolul 11, alineatul (4) se exclude.
7. Articolul 14:
la alineatul (6), cuvintele "persoane" se substituie prin cuvintele "cetăţeni ai Republicii Moldova";
la alineatul (9), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) din motive de sănătate;"
8. Articolul 17 se exclude.
9. Articolul 22:
la litera a), cuvintele "ale fondurilor de asigurări obligatorii în medicină" se substituie prin cuvintele "ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală";
după litera c) se introduce o nouă literă d), avînd următorul cuprins:
"d) utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova;"
literele d)-i) devin literele e)-j).
10. La articolul 23 litera a), după cuvintele "Judecătoria Economică" se introduc cuvintele "de Circumscripţie", iar după cuvîntul "Mobiliare" se introduce sintagma ", Comisia Electorală Centrală".
11. Articolul 25 se exclude.
12. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele "şi controale tematice" se substituie prin cuvintele ", controale tematice şi controale (audite) ale performanţei".
13. Articolul 27:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Procedurile de control (audit) şi alte acţiuni ce ţin de acesta sînt determinate de standardele (normele) elaborate şi aprobate de Curtea de Conturi în modul stabilit de legislaţie."
după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), avînd următorul cuprins:
"(3) Angajaţii Curţii de Conturi desemnaţi să efectueze controale întocmesc rapoarte (acte) de control, în care sînt reflectate încălcările financiare depistate, şi le prezintă conducerii entităţii controlate pentru comentarii şi obiecţii."
alineatele (3)-(11) devin alineatele (4)-(12);
alineatul (6):
propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Proiectele de hotărîri se elaborează de către şefii de departamente (direcţii) ale Curţii de Conturi în baza rapoartelor (actelor) de control întocmite de controlori şi cuprind, de regulă, următoarele elemente:"
la litera h), cuvîntul "recomandările" se substituie prin cuvintele "cerinţele şi recomandările";
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) Proiectul de hotărîre se examinează de membrii Curţii de Conturi împreună cu echipa de control, cu autorii proiectului, precum şi cu reprezentanţii entităţii controlate şi cu alte persoane, la decizia Preşedintelui Curţii de Conturi. Membrii Curţii de Conturi sînt în drept să solicite opinia experţilor (specialiştilor) independenţi cu titlu de consultări, concluzii sau recomandări."
la alineatul (11), cuvintele "ordonatorilor de credite" se substituie prin cuvintele "executorilor (ordonatorilor) de buget".
14. La articolul 28 litera b), după cuvintele "sociale de stat" se introduc cuvintele ", precum şi la proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală".
Art.II. - Se abrogă articolul XIII din Legea nr.154-XVI din 21 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr.330-XVI.