LPC332/2005
ID intern unic:  314915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  16.12.2005
pentru modificarea şi completarea articolului 33 din
Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 20
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 33 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică, retrase din circulaţie conform alin. (1) al prezentului articol, trec în posesia statului, sînt preluate la evidenţă de către organele fiscale şi sînt supuse expertizei calităţii de către Serviciul Standardizare şi Metrologie."
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) În baza rezultatelor expertizei, alcoolul etilic şi producţia alcoolică retrase din circulaţie:
a) se comercializează, în bază de concurs, în calitate de materie primă, agenţilor economici titulari de licenţe pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sau pentru fabricarea producţiei nealimentare;
b) se nimicesc."
alineatul (4) devine alineatul (5), care va avea următorul cuprins:
"(5) Modul de achitare pentru expertiza calităţii, de comercializare, în calitate de materie primă, sau de nimicire a alcoolului etilic şi producţiei alcoolice menţionate la alin. (3) este stabilit de Guvern."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 332-XVI.