LPC356/2005
ID intern unic:  315209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 356
din  23.12.2005
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 97
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  -  Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 subalineatul 6, textul "stabilirea şi schimbarea destinaţiei în  modul prevăzut de lege" se substituie prin textul "stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului".
    2. La articolul 9 subalineatul 8, textul "schimbarea destinaţiei terenurilor agricole" se substituie prin textul "schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului".
    3. Articolul 10 se completează în final cu un subalineat nou, care devine subalineatul 12, cu următorul cuprins:
    "prezentarea propunerilor de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole în temeiul cererii proprietarului."
    4. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
    Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se efectuează prin hotărîre de Guvern, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.2, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului şi cu acordul organelor pentru protecţia mediului înconjurător.
    Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, se efectuează prin decizia consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului."
    Art.II. - La articolul 14 alineatul (3) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, cuvintele "de către autorităţile administraţiei publice locale" se exclud.
    Art.III. - La articolul 36 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, textul "se produce numai printr-o hotărîre specială a autorităţilor administraţiei publice locale" se substituie prin textul "se realizează prin hotărîre de Guvern, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului,".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Chişinău, 23 decembrie 2005.
    Nr.356-XVI.