LPC363/2005
ID intern unic:  315212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 363
din  23.12.2005
pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind
alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 27.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 16-19     art Nr : 66     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:
"b) invalizilor din copilărie de gradul I şi copiilor invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I - 179 lei;
c) invalizilor din copilărie de gradul II şi copiilor invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea II şi III - 152 lei;
d) invalizilor din copilărie de gradul III - 100 lei."
2. La articolul 15 alineatul (1), cifra "100" se substituie prin cifra "122,30".
3. Articolul 17 se exclude.
4. Articolele 18 şi 19 devin articolele 17 şi 18.
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr. 363-XVI.