LPC379/2005
ID intern unic:  315221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 379
din  29.12.2005
pentru completarea articolului 36 din
Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 31.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 93
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 36 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din  21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.192), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (24), care va avea următorul cuprins:
"(24) Prevederile alineatelor (7) şi (20) nu se aplică instituţiilor de învăţămînt fondate de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                          Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr. 379-XVI.