LPC45/2006
ID intern unic:  315661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 45
din  03.03.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 499-XIV din
 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru
 unele categorii de cetăţeni
Publicat : 07.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 225
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3:
la litera f), cuvintele "apte de muncă", se exclud;
litera g) va avea următorul cuprins:
"g) invalizii de gradul I nevăzători - pentru însoţire şi îngrijire la domiciliu."
2. Articolul 14:
la litera a), cuvintele "apte de muncă" se exclud;
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) invalizilor de gradul I nevăzători - pentru însoţire şi îngrijire la domiciliu."
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Alocaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu pot fi stabilite concomitent."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                        Marian LUPU

Chişinău, 3 martie 2006.
Nr. 45-XVI.