LPC64/2006
ID intern unic:  315875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  30.03.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 273
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1745:
titlul articolului se completează cu cuvintele "sau executorului judecătoresc";
articolul se completează cu alineatul 2, cu următorul cuprins:
"Opunerea de rezistenţă executorului judecătoresc în cadrul executării documentului executoriu -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere -  de la douăzeci la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale."
2. Articolul 1746:
titlul articolului se completează cu cuvintele "sau a executorului judecătoresc";
articolul se completează cu alineatul 2, cu următorul cuprins:
"Ultragierea executorului judecătoresc, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii lui, în cadrul executării documentului executoriu -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale."
3. După articolul 17425 se introduce articolul 17426, cu următorul cuprins:
"Articolul 17426. Neprezentarea sau refuzul de a se
                          prezenta în faţa executorului
                          judecătoresc
Neprezentarea sau refuzul persoanei, fără motive întemeiate, de a se prezenta în faţa executorului judecătoresc în cazul în care este citată în modul stabilit, în legătură cu cauzele şi materialele care se examinează sau se execută, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale.
Împiedicarea prezentării cetăţeanului în faţa executorului judecătoresc de către o persoană cu funcţii de răspundere -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci de unităţi convenţionale."
4. La articolul 268, alineatul 2 se completează în final cu cuvintele " ; menţiunea despre explicarea drepturilor şi obligaţiilor persoanei al cărei caz a fost examinat, precum şi efectele neexecutării deciziei în mod benevol".
5. Articolul 292 se completează cu alineatele 8, 9 şi 10, cu următorul cuprins:
"În cazul în care amenda nu a fost plătită în termenele prevăzute la alineatul 1, copia de pe decizia de aplicare a amenzii se trimite de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia în organizaţia unde persoana trasă la răspundere administrativă lucrează, învaţă sau primeşte pensia, la  unitatea militară în care militarul în termen îşi îndeplineşte serviciul, pentru reţinerea amenzii din salariu sau dintr-un alt cîştig, din pensie sau din bursă.
În cazul în care amenda a fost reţinută sau în cazul concedierii persoanei trase la răspundere administrativă, sau în cazul imposibilităţii reţinerii  amenzii din salariul ei sau dintr-un alt cîştig, din pensie sau din bursă, administraţia organizaţiei, în termen de trei zile din ziua apariţiei circumstanţei, remite copia de pe decizia de aplicare a amenzii organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia, cu menţiunea despre reţinere sau cu expunerea motivelor imposibilităţii efectuării reţinerii.
Controlul asupra executării deciziei de aplicare a amenzii se exercită de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia respectivă."
6. La articolul 293, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
"Dacă amenda nu a fost plătită în modul prevăzut la articolul 292 din prezentul cod sau dacă persoana supusă amenzii nu lucrează ori dacă perceperea amenzii din salariul ei sau dintr-un alt cîştig, din pensie sau din bursă este imposibilă din alte motive, decizia de aplicare a amenzii se trimite de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia executorului judecătoresc pentru urmărirea bunurilor ce-i aparţin contravenientului, în condiţiile legii.
Dacă pe adresa indicată de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia de aplicare a amenzii persoana trasă la răspundere administrativă nu domiciliază, nu lucrează sau nu învaţă ori nu se află bunurile acesteia, care pot fi supuse urmăririi, executorul judecătoresc, în termen de trei zile,  remite decizia de aplicare a amenzii organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia, pentru precizarea informaţiei despre domiciliul sau reşedinţa persoanei ori despre locul aflării bunurilor."  
Art.II. - La articolul 13 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, punctul 10) va avea următorul cuprins:
"10) să reţină, în conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunii, persoanele care se ascund de urmărirea penală şi de judecată, precum şi persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă."
Art.III. - La articolul 35 punctul 2 alineatul 2 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, ultima propoziţie se exclude.
Art.IV. - Articolul 53 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În timpul efectuării acţiunilor de executare silită, executorul judecătoresc nu poate fi reţinut, percheziţionat sau documentele lui din procedura de executare nu pot fi ridicate, cu excepţia cazurilor de urmărire penală, în condiţiile legii.";
alineatul (2) devine alineatul (3).
Art.V.  - La articolul 22 alineatul (2), propoziţia întîi, din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 1, art.2), cu modificările ulterioare, după cuvintele "organelor judiciare şi de urmărire penală," se introduc cuvintele "oficiilor de executare ale Departamentului de executare, în limita necesară executării documentului executoriu,".
Art.VI. - La articolul 17 alineatul (4), ultima propoziţie, din Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.116), cu modificările ulterioare, cuvintele "executorului judecătoresc pentru executare" se înlocuiesc cu textul "instituţiei bancare, cu dispoziţia incaso, pentru încasarea incontestabilă a amenzii din cont. În cazul lipsei mijloacelor financiare în cont, documentul executoriu, în termen de 30 de zile, se retrage şi se înaintează, cu dovada respectivă, spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare."
Art.VII. -  La articolul 31 alineatul (3) din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), cu modificările ulterioare, cuvintele "executorului judecătoresc pentru executare" se înlocuiesc cu textul "instituţiei bancare, cu dispoziţia incaso, pentru încasarea incontestabilă a amenzii din cont. În cazul lipsei mijloacelor financiare în cont, documentul executoriu, în termen de 30 de zile, se retrage şi se înaintează, cu dovada respectivă, spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare".
Art.VIII. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (3), după cuvintele "instanţele judecătoreşti," se introduc cuvintele "oficiile de executare ale Departamentului de executare,".
2. La articolul 27 alineatul (1) litera b), după cuvintele "instanţelor de judecată," se introduc cuvintele "oficiilor de executare ale Departamentului de executare,".
3. La articolul 28 alineatul (1), după litera d) se introduce  o nouă literă e), cu următorul cuprins:
"e) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie sau transmiterea silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite şi eliberate de către oficiile de executare ale Departamentului de executare;"
literele e) - f) devin literele f) - g).
Art.IX. - Articolul 7 din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 27-28, art.123), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (5), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele " , precum şi în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind transmiterea dreptului de proprietate, care se înmînează deţinătorului registrului";
alineatul (6) se completează în final cu cuvintele " , iar refuzul sau eschivarea de la introducerea înscrierii în registru, în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată sau a procesului-verbal al executorului judecătoresc cu privire la sechestrarea valorilor  mobiliare, atrage răspunderea deţinătorului registrului în conformitate cu legislaţia în vigoare."
după alineatul (12) se introduce un nou alineat (13), cu  următorul cuprins:
"(13) Informaţia din registru, la solicitarea oficiului de executare al Departamentului de executare, se eliberează gratuit de către deţinătorul registrului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării."
alineatul (13) devine alineatul (14).
Art.X. - La articolul 104 din Codul familiei al Republicii Moldova, nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, art.210), alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Dacă debitorul nu a lucrat în perioada în care s-a format restanţa sau nu a prezentat actele ce confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale, cuantumul restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecătoresc, pornindu-se de la salariul mediu pe ţară la data determinării restanţei. Dacă părţile nu sînt de acord cu suma restanţei calculate sau situaţia financiar-materială a debitorului nu permite achitarea în conformitate cu alin.(1), ele sînt în drept să se adreseze cu o cerere în judecată pentru a se stabili suma concretă a restanţei."
Art.XI. - La articolul 131 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi se completează după cum urmează:
după litera c) se introduce o nouă literă d), cu următorul cuprins:
"d) oficiilor de executare ale Departamentului de execsutare - pentru executarea documentelor executorii;"
literele d)-f) devin literele e)-g).
Art.XII. - La articolul 28 alineatul (5) din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările ulterioare, cuvintele "executorului judiciar pentru executare" se înlocuiesc cu textul "instituţiei bancare, cu dispoziţia incaso, pentru încasarea incontestabilă a amenzii din cont. În cazul lipsei mijloacelor financiare în cont, documentul executoriu, în termen de 30 de zile, se retrage şi se înaintează, cu dovada respectivă, spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                      Marian LUPU

Chişinău, 30 martie 2006.
Nr. 64-XVI.