OCNASC72/2006
ID intern unic:  315888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI
ORDIN Nr. 72
din  22.02.2006
cu privire la aprobarea formularului dării de seamă  
privind sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat
încasate de la gospodăriile ţărăneşti (de fermieri), persoanele fizice
proprietari de terenuri agricole  şi persoanele fizice care,
prin contract, au luat  terenuri în arendă sau folosinţă şi care nu au angajaţi
Publicat : 21.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 245
Aprobat                                                                                Înregistrat
Casa Naţională de Asigurări Sociale             Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
_____________ Maria Borta                      ________________Victoria Iftodi
       (semnătura)                                                                              (semnătura)
nr. 72-A din 22 februarie 2006                     nr. 443 din 31 martie 2006

În scopul asigurării executării prevederilor art.24 şi pct. 2.3 din anexa nr.3 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr.305-XVI din 01 decembrie 2005 (în continuare Lege),
ORDON:
1. Se aprobă formularul dării de seamă pentru contribuabilii, specificaţi la pct. 1.3 din anexa nr.3 la Lege privind sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de la persoanele fizice - proprietari de terenuri agricole care lucrează terenurile în mod individual şi persoanele fizice care prin contract, au luat în arendă sau folosinţă terenuri agricole şi care nu au angajaţi, conform anexei nr.1.
2. Directorii caselor teritoriale de asigurări sociale:
- în termen de pînă la 10 martie 2006, vor organiza şi încheia acordul de conlucrare între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi administraţiile publice locale (primării), în vederea realizării prevederilor art.24 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, conform anexei nr.2;
- vor asigura evidenţa contractelor încheiate conform anexei nr.3;
- vor organiza în continuu evidenţa şi controlul transferului sumelor încasate la contul bancar al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
3. Formularul dării de seamă "Privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat" aprobată prin prezentul ordin urmează a fi utilizat pentru dările de seamă prezentate pentru perioada anului 2006.
4. Se abrogă ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 99-A din 16 martie 2005 "Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat încasate de la gospodăriile ţărăneşti (de fermieri), persoanele fizice proprietari de terenuri agricole  şi persoanele fizice care, prin contract, au luat terenuri în arendă sau folosinţă şi care nu au angajaţi".

Anexă nr.2 la ordinul CNAS
nr 72-A din 22 februarie  2006 
ACORD DE CONLUCRARE
între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi administraţia
 publică locală, în vederea realizării prevederilor articolului 24
 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 nr. 305-XVI din 01 decembrie 2005
Nr.___________________                          «_______» _____________200___
                    ________________________________
                                         (localitatea)
Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova în persoana preşedintelui dnei Maria Borta, care activează  în baza Statutului CNAS, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.739 din 25.07.00, denumită în continuare «CNAS» reprezentată de Directorul CTAS ___________________ dl _________________________, pe de o parte şi administraţia publică locală în persoana  primarului dl_______________________________ denumită în continuare «Primăria», pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele.
I. Obiectul contractului
1. Efectuarea, contra plată, a acumulărilor integrale şi în termeni stabiliţi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în perioada anului 2006, de către Primărie de la plătitorii din teritoriul gestionat, în conformitate cu prevederile art.24 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006 nr. 305-XVI din 01 decembrie 2005.
2. Primăria va efectua acumularea şi transferarea, in ordinea stabilită, a contribuţiilor de asigurări sociale  prin intermediul specialiştilor pentru perceperea fiscală, în continuare \xaeperceptori fiscali\xaf.
II. Obligaţiunile Părţilor
3. Primăria:
a) va organiza şi asigura buna funcţionare a procesului de acumulare a contribuţiilor de asigurări sociale;
b) va asigura integritatea sumelor băneşti obţinute în rezultatul acumulărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi virarea lor la contul bancar CNAS;
c) va încheia cu perceptorul fiscal un contract, cu privire la răspunderea materială individuală deplină, pentru mijloacele băneşti încredinţate.
4. Perceptorul fiscal:
a) va efectua acumularea nemijlocită a contribuţiilor de asigurări sociale;
b) va întocmi şi prezenta darea de seamă trimestrială, privind sumele încasate şi transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat, semnată  personal şi de către primar. Darea de seamă urmează a fi prezentată nu mai tîrziu de data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune Casei Teritoriale de Asigurări Sociale;
c) va transfera, în termen de pînă la 5 zile de la momentul încasării, sumele contribuţiilor la contul bancar CNAS;
d) va informa CNAS, prin intermediul CTAS, despre dificultăţile apărute în procesul acumulării contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
e) va purta răspundere materială individuală deplină pentru mijloacele băneşti încredinţate.
5. CNAS va transfera în conformitate cu prevederile art.24 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, la contul Primăriei, sumele calculate în proporţie de 3% din sumele transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat, în termen de pînă la 20 de zile de la momentul prezentării dării de seamă.
6. Controlul asupra respectării termenilor de transferare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat va fi efectuat de către reprezentaţii CTAS.
III. Responsabilitatea părţilor
7. Pentru neîndeplinirea condiţiilor contractului părţile duc responsabilitate conform legislaţiei în vigoare.
8. În caz de netransferare în termenul stabilit în contract a sumelor încasate, CNAS va diminua plata pentru serviciile de încasare cu 0,1% din suma netransferată pentru fiecare zi de întîrziere.
9. Părţile rezolvă conflictele privitor la îndeplinirea condiţiilor contractului pe cale amiabilă, în caz contrar prin intermediul instanţei de judecată.
IV. Alte condiţii
10. Termenul de valabilitate a contractului se stabileşte pînă la 31 decembrie 2006.
11.Contractul este alcătuit în trei exemplare cu putere juridică egală cîte unul pentru CNAS, Primărie şi CTAS.
12. Modificările sau completările în prezentul contract se efectuează cu acordul părţilor în scris cu semnăturile şi sigiliile respective.
V. Adresele juridice şi rechizitele părţilor
Casa Naţională                                                       Primăria
de Asigurări Sociale                            ____________________________
                                                                             satul, oraşul,
                                                              ____________________________
                                                                                                          raionul
mun.Chişinău str.Gh.Tudor, 3                 c/b __________________________
c/b 280101609 Banca de Economii       c/d __________________________
filiala nr.1                                              c/f ___________________________
c/d 22688014981
IDNO 1004600030235
Preşedinte CNAS                                       Primar
Maria Borta ________________               _____________________
                                    L.Ş.                                          L.Ş.
Director CTAS _________________
                                          L.Ş.