HGA508/2006
ID intern unic:  316068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 508
din  11.05.2006
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată
şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la
modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 553
    HG925 din 10.08.06, MO134-137/25.08.06 art.1005

    În scopul executării prevederilor articolului 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, articolul 41 alineatul 2 al Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19,art.56), cu modificările şi completările ulterioare şi punctului 6 subpunctul 15/1) al Regulamentului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 30 iulie 1998 "Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art. 756), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     [Preambul modificat prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                            Gheorghe Papuc
    Ministrul economiei şi comerţului                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                         Mihail Pop

    Chişinău, 11 mai 2006.
    Nr. 508.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1002 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.10]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1148 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1263]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG925 din 10.08.06, MO134-137/25.08.06 art.1005]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 508
din 11 mai 2006
REGULAMENTUL
cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi pocesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, articolul 41 alineatul 2 al Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările şi completările ulterioare, şi punctului 6 subpunctul 151) al Regulamentului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernuluiu nr. 844 din 30 iulie 1998 "Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 75-76, art. 756), cu modificările şi completările ulterioare, avînd drept scop reglementarea modului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne.
   
[Pct.1 modificat prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
II. Modul de formare a mijloacelor speciale
    2. Mijloacele speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne se formează de la prestarea serviciilor cu plată.
   
21. Ministerul Afacerilor Interne dispune de dreptul de a centraliza la contul trezorerial o parte (cotă) din veniturile mijloacelor speciale obţinute de organele afacerilor interne de la acordarea serviciilor contra plată, atribuite la categoria 001 “Servicii cu plată”, în vederea asigurării bazei tehnico-materiale centralizate a acestora.
    [Pct.21 introdus prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
    22. Mijloacele speciale centralizate se acumulează pe contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne şi se utilizează conform devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale, aprobat în modul stabilit.
    [Pct.22 introdus prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
    23. Cota, termenul şi modalitatea acumulării mijloacelor speciale centralizate se stabilesc anual de către Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de rezultatele activităţii economico-financiare a instituţiilor din cadrul organelor afacerilor interne şi acoperirea financiară a necesităţilor sistemului organelor afacerilor interne.
    [Pct.23 introdus prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
III. Utilizarea mijloacelor speciale
    3. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din mijloacele speciale se efectuează în conformitate cu tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi normative, precum şi cu volumele fizice ale serviciilor prestate.
    4. Mijloacele speciale se utilizează la acoperirea cheltuielilor de salarizare, cheltuielilor aferente prestării serviciilor contra plată, efectuarea de lucrări şi cheltuieli pentru necesităţile subdiviziunilor, în conformitate cu planul de finanţare aprobat. Mijloacele speciale acumulate de la serviciile "Paza şi protecţia fizică şi tehnică a persoanelor juridice, fizice, a clădirilor, încăperilor, teritoriilor limitate, obiectelor imobile, precum şi altor bunuri" şi "Inspectarea obiectivelor, proiectarea, testarea, instalarea, montarea, reglarea, supravegherea şi deservirea mijloacelor şi sistemelor tehnice de pază, pază-incendiu, de alarmă, monitorizare" se utilizează şi pentru despăgubirea proprietarilor în urma furturilor admise.
   
41. Veniturile centralizate pe mijloacele speciale acumulate la contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne pot fi redistribuite, în caz de necesitate, instituţiilor din subordine.
    La decizia executorului primar de buget, la cererea (solicitarea) instituţiilor, pentru anumite necesităţi importante, acestea din urmă pot fi scutite pe o perioadă de timp de a efectua defalcări centralizate la contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne, prin operarea modificărilor corespunzătoare în devizele de cheltuieli şi planurile secundare de finanţare aprobate anterior.
    [Pct.41 introdus prin HG13 din 19.01.10, MO11-12/26.01.10 art.55]
    5. Veniturile provenite de la prestarea serviciilor contra plată nu pot fi utilizate în alte scopuri decît în cele prevăzute în planul de finanţare.
    6. Soldul veniturilor mijloacelor speciale este tranzitoriu şi poate fi utilizat în anul bugetar următor.
    7. Veniturile încasate prin casieriile instituţiilor se depun zilnic la contul trezorerial. Nu se permite utilizarea mijloacelor speciale direct din casieriile instituţiilor, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial.