LPM70/2006
ID intern unic:  316220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  30.03.2006
apiculturii
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 316
    MODIFICAT
   
LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565
   
LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750
    LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567

   
NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvîntul „prisacă”se substituie prin cuvîntul „stupină” prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I    
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Obiectul legii
    Obiectul prezentei legi reprezintă reglementarea relaţiilor privind activitatea în apicultură, protecţia drepturilor apicultorilor, protejarea albinei melifere şi crearea condiţiilor pentru utilizarea ei raţională la obţinerea produselor apicole şi polenizarea florei entomofile.
    Articolul 2. Scopul legii
    Scopul prezentei legi îl constituie crearea de condiţii pentru creşterea cantităţii şi îmbunătăţirea calităţii producţiei apicole.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    apicultură - ramură agricolă a sectorului zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinei melifere (Apis mellifera) pentru obţinerea  produselor apicole şi polenizarea florei entomofile;
    produse apicole - produse ce se obţin în familia de albine ca rezultat al activităţii lor vitale, sub denumirea de miere, ceară, propolis, polen, venin de albine, lăptişor de matcă, apilarnil, păstură, boştină;
    miere - produs natural al albinelor melifere, a cărui denumire nu poate fi utilizată în denumirea oricăror alte produse obţinute pe cale artificială;
    apicultor - persoană care practică apicultura;
    floră entomofilă - plante ce se polenizează cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
    familie de albine - unitate biologică (colonie) de albine,  compusă dintr-o regină (matcă), un număr variabil de albine lucrătoare, trîntori, puiet şi faguri;
    regină (matcă) - singurul individ femelă în familia de albine, cu organele reproducătoare complet dezvoltate, capabil să se împerecheze şi să depună ouă fecundate;
    albină lucrătoare - individ femelă cu organele de reproducere incomplet dezvoltate, care constituie marea majoritate de indivizi ai familiei de albine şi care, pe parcursul vieţii, efectuează diferite activităţi conform diviziunii muncii la albina meliferă;
    trîntor - individ (albină) mascul apt pentru împerechere cu regina;
    stup - construcţie pentru întreţinerea familiei de albine;
    stupină - totalitatea stupilor cu familii de albine amplasaţi pe un teritoriu compact împreună cu construcţiile şi utilajele necesare pentru apicultură;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    stupină staţionară - stupină amplasată într-un loc permanent (de obicei, unde se iernează), la locul de înregistrare;
    stupină pastorală - stupină transportată şi amplasată temporar, pe perioada culesului, lîngă sursele melifere, mutată ulterior în alt loc;
    bază (sursă) meliferă - totalitatea florei entomofile de pe o anumită suprafaţă de teren, care formează nectar şi polen ce servesc drept sursă naturală de hrană pentru albine;
    rasă de albine - grup (populaţie) de familii de albine, de origine comună, suficient de numeros pentru creşterea "în sine", creat de om prin metode de selecţie în anumite condiţii pedoclimatice, care posedă anumite particularităţi fenotipice şi genotipice;
    familii de albine de prăsilă - familii de albine, de rasă pură, cu performanţe productive superioare, care transmit constant, prin descendenţă, proprietăţile lor  de rasă;
    stupină de prăsilă - stupină cu familii de albine de prăsilă, confirmate prin documentaţia de evidenţă zootehnică, care a susţinut atestarea de stat conform legislaţiei în vigoare;
    paşaport al prisăcii - act (formular nr.2-Ap), aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, în care se indică deţinătorul prisăcii, adresa juridică, locul de înregistrare la staţionar, numărul familiilor de albine, rasa, rezultatele supravegherii de stat în zootehnie şi supravegherii sanitar-veterinare, termenele şi caracterul măsurilor de profilaxie şi combatere a maladiilor la albine, adresele de amplasare a prisăcii în pastoral;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    certificat de rasă al mătcii de albine - act (formular nr.1-Ap) aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi eliberat de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru mătcile care urmează a fi comercializate.
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
   
atestat al fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă – act (formular) aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală conform Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
   
material genitor – material biologic, purtător de gene ereditare (regine, roiuri cu mătci, trîntori, spermă, ouă, larve), care poate fi utilizat în scopuri de reproducţie;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    bonitare – determinarea valorii de prăsilă (clasei) a familiilor de albine în baza aprecierii lor după un complex de caractere morfoproductive şi biologice, fixate în documentaţia evidenţei zootehnice.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    [Art.3 modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    [Art.3 modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    Articolul 4. Reglementarea juridică în domeniul apiculturii
    (1) Relaţiile în domeniul apiculturii sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică dispoziţiile tratatelor internaţionale.
Capitolul  II  
Drepturile şi obligaţiile apicultorilor
    Articolul 5. Subiecţii activităţii apicole
    Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică care posedă cunoştinţe necesare pentru aceasta şi respectă normele şi regulile de activitate în domeniu.
    Articolul 6. Drepturile apicultorului
    Apicultorul are dreptul:
    a) să practice creşterea raselor de albine omologate în Republica Moldova;
    [Art.6 lit.a) în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    b) să solicite autorităţilor publice şi deţinătorilor de terenuri permisiunea (acordul) pentru amplasarea stupinei în pastoral;
   
[Art.6 lit.b) modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    c) să-şi adune roiul de albine scăpat din stupina proprie şi urmărit în continuu, aşezat în teritoriu străin, deţinătorul acestuia neavînd dreptul să-l colecteze;
    d) să adune roiul de albine găsit, fără supraveghere din partea stăpînului, şi să-l adăpostească în stupină proprie cu drept de deţinere în continuare;
    e) să ceară, conform legislaţiei în vigoare, recuperarea pagubelor provocate de persoane fizice sau juridice;
    f) să solicite licenţă pentru genul de activitate "producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii", conform legislaţiei în vigoare;
    g) să se asocieze în diverse asociaţii ale apicultorilor.
    Articolul 7. Obligaţiile apicultorului
    Apicultorul este obligat:
    a) să  înregistreze la primărie adresa stupinei la staţionar, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului stupinei;
   
a1) să se înregistreze temporar la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în raza căreia este amplasată stupina în pastoral, indicînd numărul paşaportului stupinei, denumirea/numele deţinătorului stupinei, numele persoanei responsabile, numărul de telefon fix şi/sau mobil, locul amplasării stupinei în pastoral;
    [Art.7 lit.a1) introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    b) să dispună de paşaportul prisăcii (F-2 Ap), eliberat şi înregistrat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală;
   
[Art.7 lit.b) modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    c) să  înscrie în paşaportul prisăcii toate acţiunile (lucrările) de profilaxie şi combatere a maladiilor la albine, adresele stupinei în pastoral, precum şi, după caz (pentru stupinele de prăsilă), rezultatele bonitării familiilor de albine, conform cerinţelor legislaţiei  în vigoare;
    d) să declare Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală orice caz de morbiditate sau mortalitate spontană a albinelor, precum şi apariţia semnelor de boală;
   
[Art.7 lit.d) modificată prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    e) să întreprindă măsurile necesare de protecţie a albinelor;
    f) să introducă şi să întreţină albine doar de rase omologate în Republica Moldova;
    g) să întreţină terenul de amplasare a stupinei în conformitate cu cerinţele sanitar-veterinare şi ecologice, să nu cauzeze daune mediului ambiant;
    h) să amplaseze stupina la staţionar sau în pastoral lîngă sau pe terenuri agricole, terenuri silvice sau de altă natură doar cu acordul scris al deţinătorului de teren;
   
[Art.7 lit.h) modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    i) să reproducă mătci de albine pentru comercializare doar în bază de licenţă;
    j) să utilizeze în tehnologia de creştere a albinelor şi tratare a maladiilor lor doar preparate chimice şi medicamentoase certificate şi reglementate de normativele naţionale;
   
[Art.7 lit.j) modificată prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
   
l) să permită accesul liber, la stupine şi în spaţiile comerciale, al inspectorului Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru efectuarea controalelor în condiţiile art. 11 alin. (3).
    [Art.7 lit.l) introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    k) să nu falsifice produsele apicole.
Capitolul  III  
Particularităţile activităţii apicole
    Articolul 8. Reglementarea numărului de familii de albine
    (1) Numărul familiilor de albine de care poate dispune apicultorul nu este limitat, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2) şi (3).
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (2) Numărul familiilor de albine din teritoriul societăţilor pomi-legumicole se reglementează prin actele statutare sau de către adunarea generală a membrilor acestora în coordonare cu asociaţia apicultorilor.
   
(3) În cazul în care în localitate apare o situaţie de conflict, consiliul local poate limita numărul familiilor de albine întreţinute de un apicultor în intravilanul localităţii.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    Articolul 9. Înregistrarea familiilor de albine
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi înregistrează anual deţinătorii stupinelor amplasate la staţionar în raza unităţii administrativ-teritoriale, adresa şi numărul familiilor de albine, precum şi deţinătorii stupinelor amplasate temporar în această rază şi locul permutării lor în pastoral.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (2) Deţinătorii prisăcii sînt obligaţi să declare pentru înregistrare (reînregistrare), anual, pînă la 31 decembrie, la primărie, numărul familiilor de  albine şi eventualele schimbări ale adresei prisăcii la staţionar.
    Articolul 10. Amplasarea stupinei
    (1) Amplasarea stupinelor staţionare se efectuează pe terenurile aflate în deţinerea apicultorilor, cu condiţia respectării normelor zootehnice, a legislaţiei sanitar-veterinare şi a cerinţelor de protecţie a populaţiei şi animalelor.
    (2) Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanţă de cel puţin 10 m de la hotarele terenului deţinut de apicultor, de la casele de locuit, de la edificii unde se desfăşoară o altă activitate, de la străzi, drumuri, autostrăzi, şosele şi căi ferate. Dacă distanţa de la hotarul terenului este mai mică de 10 m, stupii cu familii de albine trebuie să fie despărţiţi de terenul vecin printr-un gard (zid) impenetrabil, cu o înălţime de cel puţin 2 m, extins cu cel puţin 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremitatea stupinei.
    (3) Stupinele pastorale se amplasează la sursele de cules, cu acordul  deţinătorilor de terenuri şi de surse  melifere, la o distanţă de cel puţin 0,5 km între ele şi de cel puţin 3 km faţă de stupinele staţionare.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (4) Se interzice amplasarea:
    a) stupinei pastorale în calea  de zbor a albinelor altei stupine deja amplasate la sursele melifere;
    b) stupinelor staţionare şi pastorale în apropiere (pînă la 100 m) de instituţiile preşcolare, spitale, blocuri locative multietajate şi de alte locuri de concentrare în masă a persoanelor, de fermele de cai - pentru a se evita pericolul înţepăturilor cu posibile efecte letale, precum şi în apropierea gospodăriilor acelor cetăţeni care dispun de certificat medical ce confirmă reacţia alergică la înţepăturile albinelor.
    c) stupilor pe balcoane,  terase, cerdacuri, acoperişuri şi pe palierele blocurilor locative.
Capitolul  IV
Susţinerea de stat a apiculturii
    Articolul 11. Rolul autorităţilor administraţiei publice
    (1) Realizarea politicii de stat în apicultură, coordonarea şi dirijarea activităţii respective la nivel central sînt exercitate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în colaborare cu Asociaţia Naţională a Apicultorilor, iar la nivel local - de către direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie în colaborare cu asociaţiile apicultorilor.
    (2) Supravegherea activităţii în apicultură pe întreg teritoriul ţării este efectuată de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
   
[Art.11 al.(2) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
   
(3) Controlul de stat în apicultură se efectuează:
    a) în mod planificat, cel mult o dată pe an, dacă nu au fost constatate încălcări;
    b) la solicitarea deţinătorului stupinei;
    c) la expirarea termenului de înlăturare a încălcărilor constatate anterior în urma controlului;
    d) în cazul examinării unor petiţii, cereri sau adresări parvenite de la persoane fizice şi juridice, de la autorităţile publice centrale sau locale şi de la alte autorităţi publice.
    (4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (3) lit. a) şi b) poartă un caracter consultativ.
    (5) În cazul efectuării controlului menţionat la alin. (3) lit. b), solicitantul acoperă cheltuielile de transport pentru deplasarea inspectorului şi a specialiştilor invitaţi de către acesta.
    (6) În cazul în care inspectorul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală depistează încălcări a căror examinare nu ţine de competenţa acestui organ, el este obligat să sesizeze istanţa judecătorească.
    [Art.11 al.(3)-(6) introduse prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    Articolul 12. Asigurarea condiţiilor pentru activitatea în
                         apicultură
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale:
    a) vor asigura atribuirea gratuită către apicultori a terenurilor (locurilor) de amplasare a stupinelor în pastoral, conform legislaţiei în vigoare;
    b) vor asigura folosirea cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură (rîpi, margini de drumuri, spaţii  verzi), a puieţilor de tei, salcîm, arţar, salcie, castan, corn, a arbuştilor şi a altor plante ornamentale care prezintă interes şi pentru ameliorarea bazei melifere.
    (2) Atribuirea terenurilor silvice pentru amplasarea stupinelor în pastoral şi valorificarea surselor melifere se efectuează  gratuit.
    (3) Locul de amplasare a stupinei în pastoral se atribuie în zona de reşedinţă a apicultorului sau în orice altă zonă solicitată dacă nu există argumente temeinice de refuz din partea deţinătorilor de terenuri.
    (4) Suprafaţa de teren atribuită pentru amplasarea stupinei în pastoral se acordă în funcţie de mărimea acesteia, în locuri accesibile  mijloacelor  de transport, şi trebuie să asigure cel puţin 5 m2  pentru fiecare familie de albine.
    (5) Polenizarea dirijată a culturilor agricole, special solicitată de deţinătorii acestora, se efectuează pe bază de contract încheiat  cu apicultorul.
    Articolul 13. Protecţia albinelor
    (1) Se interzice utilizarea pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere.
    (2) Se interzice defrişarea plantaţiilor melifere şi intervenţia de reconstrucţie a mediului ambiant fără o coordonare cu organele de protecţie a mediului.
   
(21) Se interzice comercializarea şi utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt incluse în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar.
    [Art.13 al.(21) introdus prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (3) Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură şi silvicultură se admite doar în conformitate cu lista acestora aprobată pentru utilizare în Republica Moldova, cu respectarea strictă a normelor şi a regulilor de utilizare în vigoare.
    (4) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor  sînt obligate:
    a) să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate;
    b) să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfîrşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate.
    (5) Primăriile sînt obligate să afişeze la timp, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei.
   
[Art.13 al.(5) modificat prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (6) Laboratoarele publice autorizate sînt obligate, la adresarea apicultorilor, să efectueze de îndată analizele mostrelor depuse la subiectul contaminării cu substanţe chimice şi să prezinte rezultatele în termen de 48 de ore din momentul adresării.
    Articolul 14. Profilaxia şi tratarea maladiilor la albine,
                           comercializarea şi transportarea familiilor
                           de albine şi a produselor apicole
   
[Art.14 titlul în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (1) Profilaxia maladiilor la albine se asigură de apicultori sub supravegherea Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform legislaţiei în vigoare.
   
[Art.14 al.(1) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    (2) Diagnosticarea maladiilor la albine se efectuează gratuit de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    (3) Pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie şi combatere (tratare) a maladiilor la albine, apicultorii pot antrena specialişti  veterinari care dispun de licenţă pentru genul de activitate în veterinărie.
    (4) Comercializarea mătcilor şi a roiurilor de albine cu matcă se efectuează numai în cazul deţinerii certificatului de rasă eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    [Art.14 al.(4) în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
   
(41) Transportarea familiilor de albine (inclusiv în pastoral) şi a produselor apicole se efectuează numai în cazul deţinerii paşaportului stupinei.
   
[Art.14 al.(41) introdus prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    (5) Nu se admite reţinerea de către persoanele abilitate a  mijloacelor de transport ce efectuează transportarea familiilor de albine pe un termen mai mare de 15 minute, pentru prevenirea pieirii albinelor din cauza supraîncălzirii şi acumulării umidităţii sporite în stupi, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (6) Remorcile, platformele, pavilioanele şi cuştile mobile utilate pentru transportarea familiilor de albine sînt atribuite la categoria de transport tehnologic agricol.
    Articolul 15. Ameliorarea albinelor
    (1) Selecţia, reproducţia şi ameliorarea raselor şi a populaţiilor de albine sînt susţinute de stat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Lucrările de selecţie, reproducţie şi ameliorare a raselor şi populaţiilor de albine se efectuează  la stupinele de prăsilă de către apicultori calificaţi sau, pe bază de contract, de către colaboratorii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ai instituţiilor de învăţămînt de profil.
    (3) Reproducerea mătcilor şi roiurilor de albine pentru comercializare se licenţiază ca gen de activitate denumit "producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii".
    (4) Atestarea de stat a stupinelor de prăsilă se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare conform Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie. Atestatul fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă poate fi retras la propunerea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru nerespectarea normelor zootehnice şi a regulilor de bonitare a familiilor de albine.
    [Art.15 al.(4) în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    [Art.15 al.(5) exclus prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
   
Articolul 151. Bonitarea familiilor de albine şi evidenţa
                             zootehnică
    (1) Anual, după revizia de toamnă a stupinei (septembrie–octombrie), la fermele apicole (stupinele) de prăsilă se efectuează, în mod obligatoriu, bonitarea tuturor familiilor de albine conform normelor zootehnice aprobate de Guvern.
    (2) În baza rezultatelor bonitării familiilor de albine se formează lotul de prăsilă. Familiile de albine din lotul de prăsilă se folosesc la producerea mătcilor, trîntorilor şi roiurilor cu matcă, la extinderea efectivului familiilor de albine şi la comercializarea materialului genitor de prăsilă.
    (3) Bonitarea se efectuează conform următoarelor caractere morfoproductive:
    a) puritatea rasei (conform indicilor morfometrici ai exteriorului şi particularităţilor biologice);
    b) producţia de miere;
    c) puterea familiei de albine;
    d) rezistenţa la iernare;
    e) viabilitatea puietului;
    f) rezistenţa la boli.
    (4) Aprecierea caracterelor morfoproductive se efectuează pe parcursul anului de către specialişti zootehnici, la etape diferite, concrete, conform normelor zootehnice.
    (5) Deţinătorii stupinelor de prăsilă sînt obligaţi:
    a) să identifice (să marcheze cu un număr individual) fiecare matcă a familiei de albine din stupina de reproducţie şi fiecare matcă destinată comercializării;
    b) să dispună la stupină de echipamentul şi utilajul necesar pentru efectuarea bonitării familiilor de albine;
    c) să ţină evidenţa zootehnică conform normelor zootehnice în vigoare şi să păstreze, pe termen nelimitat, registrele în arhiva stupinei (la staţionar);
    d) să prezinte anual, pînă la 1 decembrie, serviciului raional pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie registrul centralizator al bonitării familiilor de albine, păstrînd în arhiva stupinei o copie de pe acesta.
    [Art.151 introdus prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    Articolul 152. Certificarea materialului genitor apicol
    (1) Certificarea materialului genitor apicol destinat comercializării se efectuează de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    (2) Înainte de comercializarea mătcilor de albine, a roiurilor şi a altui material genitor apicol, deţinătorul stupinei de prăsilă depune la Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală o cerere de solicitare a certificării acestora.
    (3) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală deleagă, în termen de 3 zile, un inspector zootehnic teritorial, care se deplasează la stupina de prăsilă (cheltuielile de transport sînt acoperite de solicitant) şi verifică calitatea materialului genitor destinat comercializării, a celui aflat în stupină, precum şi registrele evidenţei zootehnice care certifică calitatea de prăsilă a materialului genitor. În caz de necesitate, inspectorul teritorial este în drept să invite la certificare experţi profesionişti în domeniu, cheltuielile de prestare a serviciilor fiind acoperite de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    (4) În urma examinării pe teren, inspectorul zootehnic teritorial face concluzii despre corespunderea materialului genitor normelor bonitării şi cerinţelor tehnice de calitate stabilite conform prevederilor art. 151, efectuînd înscrieri în paşaportul stupinei.
    (5) Dacă materialul genitor corespunde normelor şi cerinţelor prevăzute la alin. (4), Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală eliberează gratuit, în termen de 2 zile, certificat de rasă pentru fiecare matcă sau roi de albine inspectat şi destinat comercializării.
    (6) Se interzice comercializarea materialului genitor necertificat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    [Art.152 introdus prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    Articolul 16. Cercetările ştiinţifice şi pregătirea
                          profesională
    (1) Cercetările şi elaborările ştiinţifice în domeniul apiculturii se efectuează de către  instituţiile de profil din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate şi abilitate cu acest drept conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de specialişti apicultori se efectuează de către instituţiile superioare şi medii speciale de învăţămînt şi de către şcolile profesionale de profil, acreditate şi abilitate conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Finanţarea cercetărilor ştiinţifice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor pentru apicultură se efectuează atît de către stat, prin programe speciale, cît şi de deţinătorii de stupine - beneficiari, pe bază de contract, încheiat cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor, cu achitarea plăţilor pentru serviciile prestate, conform actelor normative în vigoare.
Capitolul  V
Asociaţiile apicultorilor  
    Articolul 17. Asociaţiile locale, raionale
                         şi Asociaţia Naţională a Apicultorilor
    (1) Asociaţia locală a apicultorilor întruneşte apicultorii din una sau mai multe localităţi învecinate.
    (2) Asociaţia raională a apicultorilor întruneşte apicultorii (reprezentanţii) din majoritatea localităţilor raionului.
    (3) Asociaţia Naţională a Apicultorilor întruneşte asociaţiile raionale din majoritatea raioanelor republicii.
    Articolul 18. Activitatea asociaţiilor de apicultori
    (1) Activitatea asociaţiilor de apicultori este independentă şi se desfăşoară conform statutului lor şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Asociaţia Naţională a Apicultorilor:
    a) reprezintă apicultorii şi le apără interesele la toate nivelurile;
    b) întreprinde măsuri de protecţie a albinelor, a mediului ambiant, a surselor melifere, a populaţiei şi animalelor aflate în zona de activitate a familiilor de albine;
    c) înaintează autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale propuneri de conlucrare în domeniul protecţiei mediului ambiant, ameliorării bazei melifere;
    d) organizează expoziţii, tîrguri, întruniri, conferinţe, seminare şi alte măsuri de popularizare a apiculturii în scopul dezvoltării acestei ramuri;
    e) mobilizează apicultorii la respectarea legislaţiei în vigoare;
    f) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice la elaborarea politicii de dezvoltare a apiculturii, elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) participă, în comun cu  instituţiile abilitate, la atestarea de stat a stupinelor de prăsilă, la atestarea profesională a apicultorilor, conform normelor internaţionale;
    h) organizează cursuri pentru studierea practicilor avansate în apicultură;
    i) înfiinţează, conform legii, societăţi comerciale ale apicultorilor.
   
j) monitorizează, în comun cu organele abilitate de stat, comercializarea produselor apicole şi a materialului genitor apicol prin participarea la certificarea acestora.
    [Art.18 al.(2), lit.j) introdusă prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
Capitolul  VI  
RESPONSABILITĂŢI
    [Capitolul VI denumirea în redacţia LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    [Art.19 abrogat prin LP205 din 16.07.10, MO155-158/03.09.10 art.565]
    Articolul 20. Responsabilitatea pentru încălcarea legii
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor şi apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului ratat care putea fi obţinut într-un sezon apicol.
    (3) Apicultorii care au fost preveniţi din timp despre efectuarea tratamentelor chimice ale terenurilor şi care nu au întreprins măsurile necesare de protecţie a albinelor pierd dreptul la despăgubiri.
    (4) Apicultorul nu poartă răspundere pentru folosirea de către albine a sucurilor dulci din bobiţele strugurilor, pomuşoarelor, fructelor etc., deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine în virtutea particularităţilor aparatului lor bucal.
Capitolul  VII  
Dispoziţii  finale
    Articolul 21
    (1) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2)  După intrarea în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi alte acte normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                                     Marian  LUPU

    Chişinău, 30 martie 2006.
    Nr.70-XVI.