LPC61/2006
ID intern unic:  316511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  23.03.2006
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.1569-XV din
 20 decembrie 2002 cu privire la modul  de introducere
 şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
 Moldova de către persoane fizice
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 480
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  -  Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.
2. După articolul 3 se introduce articolul 31, cu următorul cuprins:
"Articolul 31.   Introducerea şi scoaterea bancnotelor,
                       monedelor şi cecurilor  în moneda
                       naţională a Republicii Moldova, precum
                       şi  a bancnotelor, monedelor şi cecurilor
                        de călătorie  în valută străină
(1) Persoanele fizice au dreptul:
a) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi  cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în  valută străină, nelimitat fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative menţionate la lit.c);
b) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, în sumă de pînă la 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative menţionate la lit.c);
c) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, în sumă de pînă la 50000 euro (sau echivalentul lor) de persoană cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative:
- actele vamale ce confirmă introducerea valutei respective pe teritoriul Republicii Moldova; şi/sau
- permisiunea de a scoate valută străină de pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, de o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei;
d) de a declara bancnotele, monedele şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnotele, monedele şi cecurile de călătorie în valută străină introduse în Republica Moldova şi scoase de pe teritoriul ei, a căror sumă nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.
(2) Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris bancnotele, monedele şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnotele, monedele şi cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri:
a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană."
3. Articolul 4 alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia valorilor valutare specificate la art.31 alin.(1) lit.d)".
4. La articolul 5 alineatul (1) litera a), după cuvintele "obiecte de uz personal," se introduc cuvintele "bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină,".
Art.II. - Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Marian LUPU

Chişinău, 23 martie 2006.
Nr.61-XVI.