HGM724/2006
ID intern unic:  316554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 724
din  26.06.2006
cu privire la veniturile colectate ale organizaţiilor
subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 795     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006

    MODIFICAT
    HG803 din 29.10.15, MO302.305/06.11.15 art.895
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG1084 din 22.11.10, MO231-234/26.11.10 art.1199
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578
    HG1532 din 29.12.07, MO13/19.01.08 art.73

    NOTĂ:

    în titlul hotărîrii şi pe tot parcursul textului, sintagma „mijloacele speciale” se substituie cu sintagma „veniturile colectate”, la cazul gramatical corespunzător prin HG803 din 29.10.15, MO302.305/06.11.15 art.895
    Din denumire şi din tot textul Hotărîrii, cuvintele „şi instituţiile publice din sfera ştiinţei şi inovării”, la orice caz gramatical, se exclud prin HG1084 din 22.11.10, MO231-234/26.11.10 art.1199 
   În temeiul articolului 12 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) şi în conformitate cu articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de către organizaţiile subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi tarifele acestora, conform anexei nr. 1;
Modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform anexei nr. 2.
2. Se stabileşte că soldurile mijloacelor acumulate de la prestarea serviciilor în anul 2005 neincluse în Nomenclator rămîn disponibile pentru utilizare în anul 2006.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie  2006.

PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                                Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                     Mihail Pop
Preşedintele Academiei
de Ştiinţe a Moldovei                                                  Gheorghe Duca

Chişinău, 26 iunie 2006.
Nr. 724.

     anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG803 din 29.10.15, MO302.305/06.11.15 art.895]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1084 din 22.11.10, MO231-234/26.11.10 art.1199]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1532 din 29.12.07, MO13/19.01.08 art.73]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 724
din 26 iunie 2006
Modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate
ale organizaţiilor subordonate  Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
I. Dispoziţii generale
1. Modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - organizaţii şi instituţii publice), obţinute din prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi prevăzute de documentele statutare, contra plată, este elaborat în temeiul actelor legislative şi  normative în vigoare.
2.  Veniturile de la veniturile colectate ale organizaţiilor se formează din prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, permise de legislaţia în vigoare, în conformitate cu cuantumul plăţilor, tarifelor şi normativele stabilite în legislaţia în vigoare, cu plăţile negociate, precum şi cu volumele fizice ale serviciilor.
3.  Ordinea planificării şi utilizării veniturilor colectate este stabilită prin Regulamentul cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat de Ministerul Finanţelor.
4.  Organizaţiile elaborează planurile secundare de finanţare pe veniturile colectate, care includ estimările de venituri pe anul în curs şi soldul de mijloace băneşti la sfîrşitul anului, precum şi cheltuielile pentru anul planificat, cu detalierea acestora pe articole şi alineate conform clasificării economice a cheltuielilor bugetare, şi le prezintă Academiei de Ştiinţe a Moldovei spre examinare şi aprobare în modul stabilit.
5.  Planurile secundare de finanţare pe veniturile colectate se prezintă Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 6 exemplare, la care se anexează:
nota explicativă în care se reflectă actele legislative şi normative care autorizează constituirea şi utilizarea veniturilor colectate - 2 ex.;
calculele argumentate la sursele de venituri aferente tipului respectiv de venituri colectate - 2 ex.;
calculele cheltuielilor argumentate pentru fiecare articol şi alineat - 3 ex.
La întocmirea veniturilor, în planul secundar de finanţare se reflectă veniturile care se estimează a fi obţinute pe parcursul unui an bugetar şi soldul veniturilor la începutul anului, care include soldul de mijloace băneşti şi datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, conform datelor dării de seamă anuale.
6. Compartimentul "Venituri" al veniturilor colectate ale organizaţiilor şi instituţiilor publice se formează din plăţile achitate în numerar de către persoanele fizice şi juridice prin casierii, care se depun zilnic la conturile trezoreriale ale acestora, deschise în modul stabilit pentru fiecare categorie de venituri colectate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, sau prin virament la contul trezorerial pentru evidenţa executării de casă. Nu se permite utilizarea veniturilor colectate direct din casierie, fără depunerea lor prealabilă la contul trezorerial.
   
Plăţile/transferurile în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare.
    [Pct.6 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.6 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
7. Mijloacele acumulate de la prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, permise de actele legislative şi normative, se direcţionează la acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării activităţilor specifice organizaţiilor şi instituţiilor publice, în corespundere cu planurile de finanţare aprobate în modul stabilit.
8. Cheltuielile pentru retribuirea muncii se efectuează conform prevederilor actelor normative în vigoare şi includ:
retribuirea muncii personalului antrenat nemijlocit în prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare care reglementează retribuirea muncii angajaţilor din sfera bugetară;
stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului organizaţiei, conform normelor juridice specifice domeniului.
9. Stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului organizaţiei se va permite cu condiţia acoperirii celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării activităţilor, conform volumului acestora, aprobate în planurile de finanţare.
10. Mărimea sporului, suplimentului, premiului şi ajutorului material acordate conducătorilor se aprobă de către organul ierarhic superior.
11. Defalcările contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni, se planifică şi se achită în mărimile cotelor stabilite de legislaţie pentru anul financiar în curs.
II. Particularităţile modului de formare şi utilizare a veniturilor
colectate pe tipuri de venituri şi servicii prestate
Servicii cu plată
1.  Veniturile instituţiilor ştiinţifice de la studiile pe bază de contract
12. Studiile pe bază de contract se efectuează în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi în alte organizaţii subordonate.
    [Pct.12 modificat prin HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578]
13. Constituirea veniturilor organizaţiilor şi instituţiilor publice în care se desfăşoară studiile de doctorat şi postdoctorat, studiile de masterat este autorizată prin articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004. Ele se formează din cuantumul plăţilor achitate de persoanele fizice şi juridice pentru instruirea pe bază de contract a doctoranzilor şi postdoctoranzilor şi a masteranzilor, precum şi din cuantumul plăţilor achitate de cetăţenii străini şi apatrizii care solicită efectuarea studiilor prin doctorat în Moldova.
   
[Pct.13 modificat prin HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578]
14. Mărimea plăţilor pentru instruirea cadrelor pe bază de contract se stabileşte reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor. Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pe perioada respectivă de studii, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii pe baza dărilor de seamă.
15. Mărimea plăţilor se stabileşte de conducătorul organizaţiei, reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de studii, se coordonează cu Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare - Consiliul Suprem), se aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
16. Cuantumul plăţilor pentru cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerezidenţi se stabileşte de conducătorul organizaţiei, prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua depunerii plăţilor.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.
    [Pct.16 în redacţia HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
17. Organizaţia încheie contracte de studii cu persoanele fizice şi juridice care au depus cereri de efectuare a studiilor prin contract, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008, Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1455 din 24 decembrie 2007. Părţile contractante pot completa şi preciza unele puncte din contract în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contractul încheiat poate fi modificat sau reziliat de părţile contractante, în caz de necesitate curentă,  în condiţiile legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.17 modificat prin HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578]
18. Plăţile se achită la începutul fiecărui an de studii integral sau în două rate (la începutul fiecărui semestru de studii).
19. Cetăţenii străini şi apatrizii care îşi fac studiile prin doctorat achită plata pentru un an complet de studii într-o singură rată.
20. În planul de finanţare sînt reflectate veniturile posibile spre încasare în anul financiar în curs, constituite din veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii, precum şi din datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu suma datoriilor creditoare ale plăţii de venituri, conform datelor dării de seamă anuale.
Veniturile acumulate ca urmare a plăţilor integrale pentru un an complet de studii, dar destinate pentru utilizare în semestrul II al anului de studii se planifică în planul de finanţare la poziţia "sold la sfîrşitul anului".
21. Calcularea efectivă a veniturilor se face de organizaţii şi instituţiile publice în două etape: la începutul anului financiar în curs - pe semestru II al anului de studii în curs şi la începutul anului nou de studii - pe I semestru al acestuia, indiferent de modalitatea de plată pentru studii.
22. Soldul veniturilor la începutul anului, precum şi datoriile debitoare neonorate se repartizează, primordial, pentru acoperirea datoriilor creditoare ale organizaţiilor şi instituţiilor publice înregistrate la începutul anului financiar, iar diferenţa rămasă - pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea organizaţiei şi instituţiei publice şi pentru remunerarea muncii personalului în anul financiar curent.
23. Mijloacele acumulate de la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pe bază de contract se direcţionează la acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării acestui proces în anul financiar curent şi se utilizează pentru:
retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice pe bază de contract, precum şi pentru stabilirea sporurilor, suplimentelor, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie pentru doctoranzii şi masteranzii organizaţiilor care pregătesc cadrele ştiinţifice prin doctorat, postdoctorat şi masterat, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007;
acoperirea cheltuielilor legate de asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale;
defalcări de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea organizaţiei, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.
   
[Pct.23 modificat prin HG487 din 13.08.09, MO131-134/28.08.09 art.578]
2. Veniturile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării de la pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, inclusiv prin cursurile de scurtă durată
24. Constituirea veniturilor nominalizate este autorizată prin articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004. Ele se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru recalificarea şi perfecţionarea cadrelor, instruirea cadrelor la cursurile de scurtă durată, pe bază de contract, în condiţiile expuse în punctul 12 din Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 9 noiembrie 2004 "Cu privire la organizarea formării profesionale continue".
25. Calcularea cuantumului plăţii pentru studiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi de instruire la cursurile de scurtă durată se efectuează reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de instruire. Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pe perioada respectivă de studii, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii, pe baza dărilor de seamă.
26. Mărimea plăţilor pentru studiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, pentru instruirea la cursurile de scurtă durată se stabileşte pe baza devizului de cheltuieli întocmit pentru o grupă de audienţi pe toată perioada de instruire, reieşind din cheltuielile reale. Durata şi costul perfecţionării şi recalificării cadrelor, pregătirii cadrelor la cursurile de scurtă durată se stabilesc de către organizaţii şi instituţiile publice potrivit planului de studii, se coordonează cu conducătorul acestora şi cu Consiliul Suprem, se aprobă de Guvern şi se revăd după necesitate.
27. Mărimea plăţilor pe anii de studii se stabileşte reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de studii, se coordonează cu Consiliul Suprem, se  aprobă de Guvern şi se revăd după necesitate.
28. Plata de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerezidenţi se stabileşte prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua achitării.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.
    [Pct.28 în redacţia HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
29. Organizaţia încheie contracte cu persoanele fizice şi juridice care au depus cereri de efectuare a studiilor prin contract.
30. Încheierea contractelor între persoanele fizice sau juridice şi organizaţii şi instituţiile publice, modificarea sau rezilierea lor de către părţile contractante, soluţionarea litigiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
31. Plata de studii se achită la începutul fiecărui an de studii integral sau în două rate (la începutul fiecărui semestru).
32. Mijloacele acumulate de la perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, de la instruirea la cursurile de scurtă durată se direcţionează la acoperirea cheltuielilor aferente procesului de instruire a audienţilor pe toată perioada de instruire din anul planificat: retribuirea muncii personalului, stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea personalului organizaţiei, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, procurarea materialelor didactice, mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, defalcări de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea organizaţiei, şi se utilizează în corespundere cu planurile de finanţare aprobate.
3. Veniturile de la activitatea de producţie a subdiviziunilor structurale ale instituţiilor publice (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)
33. Veniturile nominalizate se constituie în conformitate cu articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, statutele organizaţiilor şi instituţiilor publice şi se formează în urma comercializării produselor provenite din experienţele de cîmp, a cerealelor şi leguminoaselor, materialului săditor, plantelor de cameră, florilor, plantelor medicinale, aromatice etc., produse şi crescute pe loturile experimentale, vînzării articolelor confecţionate în procesul de cercetare-inovare în gospodării, ateliere experimentale etc.
34. Costul materialului săditor, seminţelor, deşeurilor, plantelor de cameră, florilor etc., precum şi al altor articole confecţionate se determină reieşind din preţul de cost al acestora, inclusiv costul lucrărilor mecanizate, al îngrăşămintelor, cheltuielile pentru irigare, remunerarea muncii personalului antrenat la îndeplinirea lucrărilor date, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primelor de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni, se coordonează cu Consiliul Suprem, se aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii, pe baza dărilor de seamă.
Lista materialelor şi articolelor prevăzute pentru comercializare şi preţurile acestora sînt aprobate anual de către consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor şi instituţiilor publice.
35. Încheierea contractelor cu persoanele fizice sau juridice, modificarea sau rezilierea lor de către părţile contractante, soluţionarea litigiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
36. Veniturile colectate obţinute de la activitatea de producţie a subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor se utilizează pentru:
retribuirea muncii;
contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi prime de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
acoperirea cheltuielilor de regie;
procurarea materialelor, utilajului, modernizarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi loturilor experimentale, plata serviciilor prestate de organizaţiile angajate, reparaţii curente ale utilajului;
delegaţii ştiinţifice;
reparaţii curente;
defalcări de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
4.  Veniturile laboratoarelor instituţiilor ştiinţifice şi altor instituţii provenite de la executarea lucrărilor speciale prin contracte
37. Veniturile nominalizate se constituie în baza articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice achitate pe baza contractelor încheiate pentru executarea, de către laboratoarele sau alte subdiviziuni structurale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice, a lucrărilor speciale la comanda beneficiarului.
38. Cuantumul plăţilor pentru lucrările şi serviciile efectuate de către organizaţii şi instituţiile publice se stabileşte în mod contractual, se coordonează cu Consiliul Suprem, se  aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
39. Costul lucrărilor speciale efectuate pe bază de contract se stabileşte reieşind din cheltuielile suportate efectiv în procesul executării lor. Toate cheltuielile se calculează conform normelor, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate la momentul încheierii contractului şi formării devizului de cheltuieli, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii, pe baza dărilor de seamă.
40. Încheierea contractelor cu persoanele fizice sau juridice, modificarea sau rezilierea lor de către părţile contractante, soluţionarea litigiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
41. Mijloacele obţinute de la executarea lucrărilor speciale pe bază de contract se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizării acestor lucrări, retribuirea muncii personalului, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni, procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, a cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei,  conform prevederilor articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli legate de activitate.
5. Veniturile instituţiilor din vînzarea literaturii ştiinţifice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii
42. Veniturile nominalizate se constituie în baza articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, a Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994, a Legii cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 şi se formează în urma comercializării literaturii ştiinţifice, ediţiilor periodice şi altei producţii poligrafice, tipărite în subdiviziunile editoriale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice, precum şi a producţiei poligrafice prezentate pentru vînzare pe bază de contract cu persoane fizice şi juridice.
43. Preţul de vînzare se stabileşte pe bază de contract pentru fiecare caz aparte, inculuzînd costul cheltuielilor editoriale şi comerciale, se coordonează cu Consiliul Suprem, se  aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
44. Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor medii reale, pe baza dărilor de seamă.
45. Încheierea şi înregistrarea contractelor între organizaţii şi instituţiile publice şi persoane juridice şi fizice, modificarea şi rezilierea acestora, precum şi soluţionarea litigiilor apărute se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
46. Veniturile colectate obţinute de la comercializarea producţiei poligrafice se utilizează pentru:
retribuirea muncii personalului antrenat în procesul de comercializare a producţiei poligrafice şi a personalului antrenat în procesul de deservire;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
cheltuielile de regie;
acoperirea costului producţiei poligrafice etc. supuse vînzării, serviciilor editoriale, procurarea literaturii ştiinţifice şi abonarea la ediţii periodice;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
6. Veniturile bibliotecilor de la serviciile informaţionale şi de restabilire a fondului de carte
47. Veniturile nominalizate se constituie în conformitate cu articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Legea cu privire la biblioteci nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994, precum şi pe baza statutului bibliotecilor şi se formează din acordarea serviciilor de bibliotecă contra plată.
48. Costul serviciilor de bibliotecă se stabileşte pe fiecare tip de servicii reieşind din cheltuielile medii reale, pe baza dărilor de seamă, precum şi conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate, se aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
49. Încheierea şi înregistrarea contractelor între bibliotecă şi persoanele juridice, modificarea sau rezilierea acestora de către părţile contractante, precum şi soluţionarea litigiilor apărute se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
50. Veniturile colectate obţinute de la prestarea serviciilor de bibliotecă se utilizează pentru:
retribuirea muncii personalului antrenat în procesul de prestare a serviciilor;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
cheltuielile de regie;
aprovizionarea cu materiale necesare pentru calculatoare, hîrtie, rechizite de birou, reparaţii curente ale utilajului etc.;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
7. Veniturile muzeelor, expoziţiilor, grădinilor botanice, parcurilor de la plata de intrare, plata pentru ghidaj, comercializarea exponatelor şi alte activităţi de profil
51. Veniturile nominalizate se constituie în conformitate cu articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 din plăţile persoanelor fizice şi juridice.
52. Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile pronosticate, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor medii, pe baza dărilor de seamă.
53. Veniturile colectate provenite de la tipul nominalizat se utilizează pentru:
întreţinerea bazei tehnico-materiale a Grădinii Botanice, muzeelor, expoziţiilor, grădinilor zoologice, grădinilor botanice, parcurilor;
retribuirea muncii persoanelor care pregătesc şi deservesc excursiile;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
reparaţiile curente ale blocurilor;
serviciile de telecomunicaţii şi de poştă;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
8. Veniturile de la vînzarea maculaturii şi a deşeurilor
54. Veniturile colectate respective se constituie în conformitate cu articolul 33 din Legea cu privire la biblioteci nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 şi articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate ale organizaţiilor şi instituţiilor publice în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998.
55. Veniturile la acest tip de venituri colectate se constituie:
de la comercializarea maculaturii şi predarea ei organizaţiilor care colectează maculatură, în corespundere cu instrucţiunile şi dispoziţiile Ministerului Culturii şi Turismului, în urma trecerii la pierderi a literaturii excluse din bibliotecile organizaţiilor;
de la vînzarea inventarului gospodăresc de lemnărie uzat şi a altor mijloace uzate în urma trecerii acestora la pierderi.
56. Literatura deteriorată şi scoasă din circuit se comercializează organizaţiilor care colectează maculatură, conform actelor de predare-recepţie şi tarifelor în vigoare la data comercializării.
57. Inventarul gospodăresc de lemnărie deteriorat, precum şi alte mijloace deteriorate se comercializează conform actelor de recepţie, la preţul contractual aprobat la data comercializării.
58. Mijloacele acumulate de la vînzarea maculaturii, inventarului gospodăresc de lemnărie deteriorat etc. se utilizează pentru:
reînnoirea şi întreţinerea fondului de cărţi al organizaţiilor şi instituţiilor publice;
acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie;
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
acoperirea altor cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
9. Veniturile instituţiilor publice de la prestarea serviciilor comunale (în cazul cînd prestatori ai acestor servicii sînt nemijlocit instituţiile publice)
59. Veniturile colectate nominalizate ale organizaţiilor se constituie conform Legii cu privire la arendă nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 şi a legii bugetului pe anul respectiv.
60. Veniturile se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice care sînt arendaşi de încăperi sau consumatori de servicii comunale prestate de organizaţii şi instituţii publice.
61. Costul serviciilor comunale se constituie din volumul de servicii comunale consumat şi tariful la serviciile comunale în vigoare. Costul altor servicii aferente arendării încăperilor (servicii de telecomunicaţii, pază, menaj etc.) se constituie din costurile suportate la producerea sau prestarea acestor servicii.
62. Plata pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente arendării încăperilor se stabileşte în contractul de arendă, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor care sînt reglementate de stat, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Modul de achitare a plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente arendării încăperilor se stabileşte de organizaţie şi se fixează în contractul de arendă.
63. Încasările asociate cu darea în arendă a încăperilor şi pentru serviciile comunale prestate de organizaţii vor fi utilizate strict conform tipurilor de cheltuieli incluse în costul serviciilor comunale şi al altor servicii aferente arendării încăperilor.
10. Veniturile de la prestarea serviciilor informaţionale
64. Veniturile colectate nominalizate se constituie conform articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi statutelor organizaţiilor şi instituţiilor publice.
65. Costul serviciilor informaţionale se stabileşte reieşind din cheltuielile legate de colectarea informaţiei, din cheltuielile materiale, de regie, de telecomunicaţie, retribuirea muncii personalului antrenat în procesul de efectuare a lucrărilor de calcul etc., se coordonează cu Consiliul Suprem, se aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
66. Cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor se calculează conform tarifelor şi preţurilor pronosticate la momentul întocmirii contractului, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor medii, pe baza dărilor de seamă. Cheltuielile pentru serviciile comunale se stabilesc pe baza indicaţiilor aparatelor de înregistrare a consumului de energie electrică, termică, apă.
67. Contractele se încheie între organizaţiile şi instituţiile publice şi persoanele fizice şi juridice. Modificarea sau rezilierea contractelor de către părţile contractante, precum şi soluţionarea litigiilor se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
68. Veniturile colectate provenite de la acest tip de servicii se utilizează pentru:
completarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale a tehnicii de calcul;
retribuirea muncii personalului antrenat în procesul de prestare a serviciilor;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
cheltuielile de regie;
plata mărfurilor şi serviciilor;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
pentru alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
11. Veniturile de la prestarea serviciilor de informare juridică
69. Veniturile colectate nominalizate se constituie, conform articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi statutelor organizaţiilor şi instituţiilor publice, din veniturile provenite de la executarea lucrărilor şi serviciilor de informare juridică, pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice şi fizice din Republica Moldova şi de peste hotare.
70. Încheierea contractelor cu persoane fizice sau juridice, modificarea sau rezilierea lor de către părţile contractante, soluţionarea litigiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
71. Costul serviciilor de informare juridică se stabileşte în mod contractual, la preţ negociabil, cu condiţia acoperirii integrale a tuturor cheltuielilor necesare pentru prestarea lor.
72. Cheltuielile se calculează conform normelor, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate la momentul formării devizului, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii, pe baza dărilor de seamă, se coordonează cu Consiliul Suprem, se  aprobă de Guvern şi se revăd după necesitate.
73. Veniturile colectate obţinute de la prestarea serviciilor de informare juridică sînt utilizate pentru:
acoperirea cheltuielilor legate de salarizarea şi premierea lucrătorilor antrenaţi în procesul de prestare a serviciilor nominalizate;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
plata mărfurilor şi serviciilor;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
12. Veniturile de la lucrările executate la tehnica de multiplicare, de la lucrările tipografice
74. Veniturile colectate la tipul nominalizat se constituie conform articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004. Mijloacele se acumulează de la multiplicarea şi prestarea serviciilor de tipografie, a serviciilor de laminare, de broşurare şi pregătire a blocului de carte, pe bază de contract.
75. Costul serviciilor prestate se calculează reieşind din cheltuielile legate de:
procurarea materialelor consumabile poligrafice, hîrtiei, prestarea serviciilor de către persoanele juridice şi fizice angajate (tăierea hîrtiei, deservirea utilajului poligrafic şi de multiplicare etc.);
retribuirea muncii lucrătorilor bazei de multiplicare şi poligrafice pentru servicii de cules, marchetat, grafică computerizată, montaj, executarea plăcilor, de tipărit, sortat, fălţuit, cusut, tăiat, ambalat;
plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
cheltuielile pentru serviciile comunale, serviciile de telecomunicaţii, alimentaţie, serviciile editoriale. Costul serviciului se coordonează cu Consiliul Suprem şi se aprobă de Guvern.
76. Cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile pronosticate la momentul întocmirii contractului, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii, pe baza indicaţiilor aparatelor de înregistrare a consumului de energie electrică, termică, apă.
77. Veniturile colectate obţinute de la lucrările executate la tehnica de multiplicare şi de la serviciile tipografice se utilizează pentru următoarele scopuri:
remunerarea muncii lucrătorilor antrenaţi la multiplicare;
plata mărfurilor şi serviciilor, cheltuieli de regie;
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;
alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
13. Veniturile de la livrarea documentelor de tender
78. Veniturile colectate ale organizaţiilor şi instituţiilor publice provenite din veniturile obţinute de la livrarea documentelor de tender se constituie conform articolului 29 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 şi Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996.
79. Constituirea şi gestionarea veniturilor colectate nominalizate se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind formarea şi utilizarea veniturilor colectate ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de tender, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.98 din 31 ianuarie 2005.
14. Plata pentru chiria căminelor, blocurilor locative din subordinea instituţiilor publice
80. Veniturile nominalizate se constituie, conform articolului 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Hotărîrii Guvernului nr.367 din 28 aprilie 1999 "Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, superior şi de cercetare-dezvoltare", din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru serviciile de cazare în blocurile locative ale instituţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
81. Plata pentru cazare pe categorii de locatari se stabileşte de conducătorii organizaţiilor şi instituţiilor publice, reieşind din cheltuielile aferente cazării, cu respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.367 din 28 aprilie 1999.
82. Plata pentru cazare pentru cetăţenii străini şi apatrizii care fac studiile contra plată se stabileşte prin negocieri cu părţile interesate, dar nu va fi mai mică decît cea stabilită pentru cetăţenii Republicii Moldova, se coordonează cu Consiliul Suprem, se  aprobă de Guvern şi se revede după necesitate.
83. Achitarea plăţilor pentru cazare se efectuează direct în casieria organizaţiei ori instituţiei publice sau prin virament la contul acesteia. Doctoranzii, postdoctoranzii, colaboratorii organizaţiilor şi alte categorii de locatari achită plata pentru chirie lunar.
Cuantumul plăţilor de cazare se precizează de organizaţii şi instituţii publice în cazul modificării preţurilor, tarifelor pentru serviciile de întreţinere a blocurilor.
La întocmirea veniturilor din planul secundar de finanţare se reflectă estimarea veniturilor pentru anul curent, calculate prin împărţirea cheltuielilor anuale preconizate la numărul mediu de locatari şi la termenul de cazare pe categoriile de locatari pentru anul financiar în curs, conform tabelului nr.1.
84. Calcularea veniturilor anului în curs se efectuează de organizaţii lunar, reieşind din volumul cheltuielilor de cazare efective şi indiferent de achitarea reală a acestora.
85. Veniturile planificate (soldul de la începutul anului şi veniturile calculate pentru anul în curs) vor fi repartizate, primordial, pentru acoperirea datoriilor creditoare ale organizaţiilor şi instituţiilor publice înregistrate la începutul anului şi pentru acoperirea cheltuielilor legate nemijlocit de activitatea blocurilor locative (acoperirea consumului de resurse termice şi energetice, apă, canalizare, salubritate, procurarea inventarului, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale) în anul financiar în curs, precum şi pentru retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în asigurarea activităţii blocurilor locative, în corespundere cu actele normative în vigoare.
86. Organizaţiile sînt în drept să utilizeze diferenţa dintre plata de cazare încasată de la cetăţenii străini şi apatrizii care fac studii prin doctorat şi postdoctorat şi costul real calculat pentru un locatar pentru stabilirea adăugătoare a sporurilor, adaosurilor, suplimentelor la salariu şi premierea curentă a personalului antrenat în activitatea blocurilor locative, cu condiţia realizării punctului 85 al prezentului regulament.
Plata pentru chiria / arenda bunurilor -  proprietate publică
15. Veniturile de la chiria/arenda bunurilor - proprietate publică
87. Veniturile colectate nominalizate ale organizaţiilor şi instituţiilor publice se constituie în conformitate cu Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 şi legea bugetului pentru anul respectiv.
88. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, care sînt arendaşi de bunuri - proprietate publică, încăperi, utilaj, mijloace de transport şi alte fonduri fixe, mijloace circulante ale organizaţiilor şi instituţiilor publice.
89. Cuantumul minim al arendei anuale pentru folosirea încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport şi a altor fonduri fixe, precum şi a mijloacelor circulante se calculează conform prevederilor legii bugetare anuale.
90. Plata pentru arendă se stabileşte în contract, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor care sînt reglementate de stat, schimbării scopului utilizării încăperilor, stipulat în contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
91. Contractele de arendă a încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport şi altor fonduri fixe, precum şi a mijloacelor circulante se înregistrează şi se aprobă în modul stabilit.
92. Modul de achitare a plăţilor pentru arenda încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport şi altor fonduri fixe, precum şi a mijloacelor circulante se stabileşte de instituţie şi se fixează în contractul de arendă.
93. Mijloacele acumulate din darea în arendă a încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport şi a altor fonduri fixe, precum şi a mijloacelor circulante se folosesc primordial pentru întreţinerea şi reparaţia încăperilor şi utilajului, mijloacelor şi fondurilor fixe ale organizaţiei sau instituţiei publice, pentru reînnoirea lor, întreţinerea personalului de exploatare, deservirea şi reparaţia utilajului şi mijloacelor, pentru defalcările de 2% din veniturile calculate la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea organizaţiei.
Granturile, sponsorizările şi donaţiile
16. Granturile, sponsorizările şi donaţiile
94. Veniturile din sponsorizări şi donaţii provin de la acordarea benevolă de către persoane fizice şi juridice a mijloacelor financiare sau a altor bunuri pentru susţinerea unor acţiuni, la solicitarea organizaţiilor.
95. Destinaţia mijloacelor sponsorizate şi donate se stabileşte în solicitările adresate către sponsori şi donatori.
96. Veniturile sub formă de granturi provin din acordarea donaţiilor în urma colaborărilor şi cooperărilor internaţionale şi naţionale în baza contractelor de acordare a granturilor şi a acordurilor de cooperare şi colaborare.
97. Utilizarea mijloacelor provenite din granturile fundaţiilor instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale se efectuează în strictă corespundere cu bugetul aprobat, reflectat în devizul de cheltuieli şi anexat la contractul de grant, inclusiv defalcări de cel mult 0,5% din venituri la Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, conform prevederilor articolului 125 alineatul (9) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004.
Alte mijloace speciale
17. Comercializarea obiectelor patrimoniului nefolosit
98. Veniturile colectate ale organizaţiilor provenite din vînzarea obiectelor patrimoniului nefolosit, inclusiv a imobilelor, sînt acumulate conform articolelor 125 şi 126 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004.
99. Veniturile de la acest tip de mijloace speciale se constituie în urma comercializării patrimoniului nefolosit şi învechit către persoane juridice şi fizice din Republica Moldova.
100. Patrimoniul nefolosit care include bunuri materiale se comercializează conform Hotărîrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, pe baza actelor de predare-recepţie la preţul contractual, aprobat la data comercializării.
101. Vînzarea obiectelor patrimoniului nefolosit, inclusiv a imobilelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi cel al organizaţiilor subordonate ei, se efectuează numai în bază de concurs, cu autorizaţia Asambleii în conformitate cu articolul 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004.
102. 50% din mijloacele obţinute de la vînzarea obiectelor patrimoniului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al organizaţiilor subordonate ei sînt orientate spre realizarea sarcinilor lor statutare, pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi infrastructurii, inclusiv pentru achiziţionarea echipamentului modern. Celelalte 50% din veniturile colectate se varsă în bugetul de stat.
III. Dispoziţii finale şi tranzitorii
103. Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii şi se efectuează conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată de Ministerul Finanţelor.
104. Ordinea primirii şi păstrării mijloacelor băneşti şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se efectuează în conformitate cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992.
105. Executorii secundari de venituri colectate sînt obligaţi să prezinte Academiei de Ştiinţe a Moldovei dări de seamă despre executarea veniturilor colectate, potrivit formularelor şi în termenele stabilite.
106. Transferarea mijloacelor de la conturile bugetare la conturile veniturilor colectate şi invers nu se admite.
107. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării taxelor şi respectarea prevederilor prezentului mod se pune în seama personalului de conducere al executorilor primari şi secundari de venituri colectate.