LPC185/2006
ID intern unic:  316606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  29.06.2006
pentru modificarea articolului 24 din Constituţia
Republicii Moldova
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 502
Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională.
Articol unic. - La articolul 24 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, textul "decît numai pentru acte săvîrşite în timp de război sau de pericol iminent de război şi numai în condiţiile legii" se exclude.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

Chişinău, 29 iunie 2006.
Nr. 185-XVI.