LPC203/2006
ID intern unic:  316740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  06.07.2006
pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind
alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 28.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 116-119     art Nr : 545     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 alineatul (1) litera d):
subalineatul întîi, textul "şi lit. c)" se exclude;
subalineatul al doilea, după textul "lit. b)" se introduce textul "şi lit. c)".
2. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Alocaţia pentru îngrijire  se stabileşte în cuantum de 150 lei."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                              Marian LUPU

Chişinău, 6 iulie 2006.
Nr. 203-XVI.