LPC248/2006
ID intern unic:  316986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  21.07.2006
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 677
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 1:
    după noţiunea "alegător" se introduce o noţiune nouă, cu următorul cuprins:
    "Registrul alegătorilor - listă a cetăţenilor Republicii Moldova care au drept de vot, ce conţine şi alte date necesare pentru asigurarea participării lor la alegeri;"
    în definiţia noţiunii "Comisia Electorală Centrală", după cuvîntul "înfiinţată" se introduc cuvintele "pentru realizarea politicii electorale";
    după noţiunea "domiciliu" se introduce o noţiune nouă, cu următorul cuprins:
    "declaraţie de şedere - procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor;"
    în definiţia noţiunii "localitate", după cuvîntul  "oraş," se introduce  cuvîntul "sector,";
    în definiţia noţiunii "persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale", cuvintele "observatori ai concurenţilor electorali în secţiile de votare, observatori străini acreditaţi de Ministerul  Afacerilor Externe" se substituie prin cuvintele "membri reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali în organele electorale, observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie".
    2. La articolul 2 alineatul (3) propoziţia a doua, cuvintele "să acorde ajutor cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor electorale" se substituie cu cuvintele "să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale".
    3. La articolul 13, alineatul  (3)  va avea următorul cuprins:
    "(3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice (cu excepţia celor ce deţin funcţii, altele decît cele administrative), din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin."
    4. La articolul 15 alineatul (2), textul ", iar în cazul cînd nu sînt acceptaţi, li se va da răspuns în scris în care vor fi indicate motivele neacceptării" se exclude, iar alineatul se completează în final cu propoziţia:     "Candidaturile propuse trebuie să fie persoane care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi."
    5. Articolul 16:
    la alineatul (1), după cuvîntul "pentru" se introduc cuvintele "realizarea politicii electorale,";
    alineatul  (3) va avea următorul  cuprins:
    "(3) Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt inamovibili. Vacanţa funcţiei  de membru al acesteia poate interveni  în caz de expirare a împuternicirilor, de demisie,  de demitere sau  de deces."
    la alineatul (4), după cuvintele "de prezentul cod" se introduc cuvintele ", de legislaţia în vigoare".
    6. La articolul 18 alineatul (4), cifra "3" se substituie prin cifra "5".
    7. Articolul 20:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) demitere;"
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către autoritatea care l-a desemnat în caz de:
    a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiune săvîrşită;
    b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) constatare, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;
    d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului cod."
    alineatele (2)-(4) devin alineatele (3)-(5);
    la alineatul (3), cuvîntul "revocaţi" se substituie prin cuvîntul "demişi";
    la alineatul (4), cuvîntul "Revocarea" se substituie prin cuvintele  "Materialele privind demiterea";
    la alineatul (5), cuvîntul  "revocare" se substituie prin cuvîntul "demitere".
    8. La articolul 22:
    după litera c) se introduce o literă nouă, care devine litera d), cu următorul cuprins:
    "d) exercită controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a listelor electorale, colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale;"
    literele d)-q) devin literele e)-r);
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) ţine evidenţa cadrelor care au participat la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv a lucrătorilor calificaţi care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare;"
    la litera g), după partea introductivă se introduc două liniuţe noi, cu următorul  cuprins:
    "- Ministerul Dezvoltării Informaţionale, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;
    - autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu  cabine,  urne de vot, computere şi alte  mijloace tehnico-materiale;"
    9.  La articolul 23 alineatul (1), cuvintele "de Guvern, la propunerea Comisiei Electorale Centrale" se substituie prin cuvintele "de către aceasta".
    10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    "Articolul  24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale
                          Centrale
    Activitatea Comisiei Electorale Centrale se finanţează de la bugetul de stat. Comisia prezintă anual Ministerului Finanţelor, la data stabilită de acesta, propunerea privind includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, inclusiv şi pentru activităţile pe care Comisia preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar. În cazul în care cheltuielile Comisiei nu au fost prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se stabileşte, la propunerea Guvernului, de Parlament."
    11. La articolul 26 litera f), după cuvintele "ale şedinţelor consiliilor şi birourilor electorale" se introduc cuvintele",al declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate a candidaţilor".
    12. Articolul 27:
    la alineatul (2),  după cuvintele "dintre care" se introduc cuvintele ", în consiliile de circumscripţie de nivelul doi,
    la alineatul (3), după cuvintele "Comisia Electorală Centrală" se introduc cuvintele "din rezerva funcţionarilor electorali";
    la alineatul (4) prima propoziţie, după cuvintele "consiliului electoral de circumscripţie" se introduc cuvintele "de nivelul doi";  
    după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi  membri de partid."
alineatele (5)-(8) devin alineatele (6)-(9).
    13.  La articolul 28:
    litera e) se completează în final cu textul ", colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu organele teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale";
    după litera g) se introduce o literă nouă, care devine litera h), cu următorul cuprins:
    "h)  asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi  proprietate ale candidaţilor în alegerile locale;"
    literele h)-l) devin  literele i)-m).
    14. Articolul 29:
    la alineatul (2), după cuvintele "oraşelor (municipiilor)"  se  introduce  cuvîntul ", sectoarelor";
    la alineatul (6), cuvintele "de Comisia Electorală Centrală" se substituie prin cuvintele "de către consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi";
    la alineatul (8), după cuvîntul "oraşe," se introduce  cuvîntul "sectoare,";
    alineatul (11) se completează în final cu propoziţia: "În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local."
    alineatul (15) se exclude.
    15. La articolul 30 litera e), după cuvintele "procesele-verbale" se introduc cuvintele "şi rapoartele".
    16. Articolul 31 alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de  necesităţile existente."
    17. Articolul 32:
    la alineatul (2),  propoziţia a treia va avea următorul cuprins: "În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare."
    alineatul (4) se completează în final cu propoziţia: "Persoanelor nedegrevate  membre cu drept de vot deliberativ ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mărime de 15% din salariul mediu pe economie."
    după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Funcţionarii publici, membri ai organelor electorale şi membri ai aparatelor de lucru ale acestor organe, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public."
    alineatele (5) şi (6) devin alineatele (6) şi (7);
    alineatul (7) se completează în final cu propoziţia: "Judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării consiliului."
    18. Articolul 33 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", cu condiţia motivării în scris a necesităţii revocării".
    19. Articolul 34:
    la alineatul (1),  textul "într-un termen cît mai scurt posibil după încheierea alegerilor pentru desfăşurarea cărora au fost constituite" se substituie prin textul  "de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale";
    la alineatul (2), textul "să  mai existe de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale" se substituie prin textul "să  mai activeze de îndată ce acestea au prezentat documentele respective la Comisia Electorală Centrală şi, după caz, în instanţa de judecată";
    la alineatul (3), după cuvîntul "membrii" se introduc cuvintele "degrevaţi ai".
    20. La articolul 35 alineatul (3), după cifra "(3)" se introduce propoziţia: "Mijloacele financiare, în cuantumul stabilit de Parlament, se transferă lunar pe contul Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului aprobat."
    21. La articolul 39:
    la alineatul (1),  prima propoziţie  se completează în final cu  cuvintele "şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care, la momentul întocmirii listelor, domiciliază în raza acestora";
    după alineatul (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel  tîrziu cu 45 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administrării publice locale, pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii."
    alineatele (2)-(8) devin alineatele (3)-(9);
    la alineatul (6), după cuvintele "pe baza"  se introduc cuvintele  "propriei declaraţii de şedere ori a";
    la alineatul (9) prima propoziţie, după cuvintele "şi pe baza" se introduc cuvintele "buletinului de identitate, a".
    22. La articolul 40 alineatul (2), propoziţia a doua se completează în final  cu textul "sau despre alţi alegători cel tîrziu cu  5 zile înainte de alegeri", iar propoziţia a treia se completează în final cu textul  ", iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă".
    23. Articolul 43:
    la alineatul (1), textul  "Cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor" se substituie prin cuvintele "După primirea listelor de subscripţie," , iar cuvintele "listele de subscripţie care i-au fost prezentate" se substituie prin cuvîntul "liste";
    alineatele (3) şi  (4) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripţie sînt responsabile de asigurarea autenticităţii datelor din acestea.
    (4) Se consideră nule şi neavenite:
    a) listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor;
    b)  semnăturile din listele de subscripţie considerate ca fiind false;
    c)  listele de subscripţie  care au fost completate fără a fi respectate cerinţele prevăzute la art.42 alin.(6)."
    24. Articolul 44 alineatul (7) se completează în final cu propoziţia: "Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare."
    25. Articolul 46:
    la alineatul (6) prima propoziţie, cifra "5" se substituie prin cifra "7", iar în final, alineatul  se completează  cu  propoziţia: "După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, precum şi în caz de deces al  acestuia sau survenire a condiţiilor stabilite la art.13 alin.(2)."
    la alineatul (7), după cuvintele "îşi retrage candidatura" se introduc cuvintele "sau înregistrarea este anulată".
    26. Articolul 47:
    alineatul (12) se completează în final cu propoziţia: "Modalitatea plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe panourile publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate privată, se aprobă de Comisia Electorală Centrală şi se aduce la cunoştinţă publică concomitent cu începerea perioadei electorale."
    alineatul (13) se completează în final cu propoziţia: "Deciziile (dispoziţiile) respective sînt afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi aduse la cunoştinţă subiecţilor interesaţi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile."
    27. Articolul 48:
    la alineatul (2), primele două propoziţii se exclud.
    la alineatul (4) propoziţia a doua, cuvintele "cel mai tîrziu în ultima zi de înregistrare a" se substituie prin cuvintele "odată cu documentele pentru înregistrarea".
    28. La articolul 49 alineatul (2)  prima propoziţie, după  cuvintele "se tipăresc" se introduc cuvintele "pe hîrtie opacă (mată),".
    29. Articolul 53:
    la  alineatul (1), ultima propoziţie se exclude;
    alineatul (4) se exclude;
    alineatele (5)  şi (6)  devin alineatele (4)  şi (5).
    30.  La articolul 54:
    alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare."
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Înainte de a introduce buletinul de vot în urna de vot, unul dintre membrii biroului electoral al secţiei de votare, care se află permanent lîngă urnă, va aplica pe versoul buletinului de vot ştampila specială a biroului electoral al secţiei de votare."
    la alineatul (7), propoziţia a doua se exclude.
    31. Articolul 55:
    la alineatul (1), textul "declară votarea deschisă" se substituie prin textul "întocmeşte un proces-verbal în două exemplare", propoziţia a doua se exclude, iar alineatul  se completează  în final  cu propoziţia: "Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral şi un exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară votarea deschisă".
la alineatul (9), textul ", cu excepţia reprezentantului forţelor de ordine care intră să voteze ori să ajute la restabilirea ordinii de drept în cazul cînd a fost rugat de preşedintele biroului secţiei de votare" se exclude, iar alineatul  se completează  cu  propoziţia: "Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept."
    32.  La articolul 56:
    alineatul (2) se completează în  final cu cuvintele ", apoi se leagă separat şi se sigilează";
    alineatul (5), care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:
    "(3) Înainte de numărarea voturilor obţinute de concurenţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul alegătorilor, cărora le-au fost eliberate buletinele de vot, pe baza numărului de alegători din listele electorale şi din listele suplimentare în dreptul numelui cărora figurează semnături."
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (4) şi (5);
    la alineatul (6),  cuvintele "şi cupoanele detaşate" se exclud;
    la alineatul (7) propoziţia a doua, cuvintele ", precum şi cupoanele detaşate," se exclud.
    33. Articolul 58:
    la  alineatul (1):
    literele e) şi g) se exclud;
    literele f), h), i), j), k), l) devin literele e), f), g),  h), i), j);
    la alineatul (6) prima propoziţie, cuvintele "cupoanele detaşate de buletinele de vot," se exclud.
    34. Articolul 59:
    la  alineatul (2):
    literele e) şi g) se exclud;
    literele f), h), i), j), k), l) devin literele e), f), g),  h), i), j);
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele "şi observatorilor, la solicitarea acestora".
    35. Articolul 60:
    la  alineatul (1):
    literele e) şi g) se exclud;
    literele f), h), i), j), k) devin literele e), f), g),  h), i);
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi observatorilor, la solicitarea acestora";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Actele menţionate la alin.(2) vor fi prezentate Curţii Constituţionale, în cazul alegerilor Parlamentului, pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor deputaţilor."
    36. Articolul 62:
    alineatul (1) se completează în  final cu cuvintele "în conformitate cu prevederile Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova";
    la alineatul (2), literele  a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    "a) se remit Comisiei Electorale Centrale - listele de candidaţi, buletinele anulate, buletinele nevalabile, cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul special de numărare a voturilor, ştampilele consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, listele de subscripţie a candidaţilor independenţi, precum şi alte materiale electorale, darea de seamă financiară şi actul de transmitere a documentaţiei financiare consiliului raional (municipal) (autorităţii publice locale de nivelul doi). În cazul alegerilor locale generale,  la Comisia Electorală Centrală se prezintă şi listele consilierilor aleşi în consiliile locale, listele candidaţilor supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală;
    b) se remit instanţei de judecată în a cărei rază se află consiliul electoral de circumscripţie - buletinele valabile, cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul special de numărare a voturilor, toate contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, iar în cazul alegerilor locale generale - şi listele consilierilor aleşi, listele candidaţilor supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală;
    c) consiliul electoral de circumscripţie, înainte de a fi dizolvat, transmite primăriei în a cărei circumscripţie a activat cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, urnele de vot, exemplarele Codului electoral, instrucţiunile privind activitatea organelor electorale şi alte materiale electorale."
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia Electorală Centrală asigură accesul la documentele menţionate în prezentul articol în conformitate cu Legea privind accesul la informaţie."
    37. Articolul 63:
    la alineatul (3), cuvintele "Ministerul  Afacerilor Externe" se substituie prin cuvintele "Comisia Electorală  Centrală";
    la alineatul (4) prima propoziţie, cuvintele ", la consiliile electorale" se substituie prin cuvintele "sau a consiliilor electorale";
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală Centrală  pot monitoriza procesul electoral pe întreg teritoriul ţării şi la toate secţiile de votare, iar observatorii acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie - doar pe teritoriul circumscripţiei respective. Observatorii acreditaţi au dreptul să asiste la toate operaţiile electorale, la toate şedinţele organelor electorale, inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul electoral sau în alte operaţii electorale, şi să informeze preşedintele organului electoral despre neregulile observate."
alineatul (6) se completează în final cu propoziţia: "Regulamentul privind acreditarea observatorilor se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale."
    38. Articolul 64 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele lor, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor. Organizaţiile calificate care intenţionează să organizeze exit-poll-uri îşi vor coordona activitatea cu Comisia Electorală Centrală, care va elabora regulile generale în domeniu."
    39. La articolul 65 alineatul (1), după cuvîntul "acţiunile" se introduce cuvîntul "(inacţiunile)".
    40. La articolul 66 alineatul (3), cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie" se substituie prin cuvintele "Curtea de Apel Chişinău".
    41. La articolul 67 alineatul (2),  după cuvintele "se examinează" se introduc cuvintele "de organele electorale sau instanţele de judecată".
    42. La articolul 78, alineatul (5) va avea următorul  cuprins:
    "(5)  Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare  după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art.44."
    43.  La articolul 80 alineatul (1), cifra "5" se substituie prin cifra "7".
    44. La articolul 89 alineatul (2) prima propoziţie,  după cuvintele "Comisia Electorală Centrală,"  se introduc cuvintele "dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie," , iar propoziţia a doua  se completează în final cu cuvintele "şi confirmă listele candidaţilor supleanţi".
    45.  La articolul 90 alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul  cuprins: "O copie a actelor  menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale."
    46. La articolul 93 alineatul (2),  cuvîntul "fraudă" se substituie prin cuvintele "încălcări ale prevederilor Codului electoral se sancţionează sau", iar cuvîntul "fraude" -  prin cuvîntul "încălcări".
    47. La articolul 119 alineatul (1), după cuvintele "oraşelor (municipiilor)," se introduce cuvîntul "sectoarelor," , iar după cuvintele "orăşeneşti (municipale),"  se introduc cuvintele "de sector".
    48. Articolul 120:
    la alineatul (1), după cuvintele "oraş (municipiu)," se introduce cuvîntul "sector, ", iar după  cuvintele "orăşeneşti (municipale)," - cuvintele  "de sector,";
    la alineatul (2), după cuvintele "orăşeneşti (municipale)," se introduc cuvintele "de sector,".
    49. La articolul 130, după cuvintele "orăşeneşti (municipale)," se introduc  cuvintele "de sector," , iar după cuvintele "oraşelor (municipiilor)," - cuvîntul "sectoarelor,".
    50. Articolul 133:
    la alineatul (1), după cuvintele "orăşeneşti (municipale)" se introduc cuvintele ", de sector";
    alineatul (9) se completează în final cu propoziţia:  "În cazul în care lista candidaţilor supleanţi ai unui partid, ai altei organizaţii social-politice sau ai unui bloc electoral s-a epuizat, vacanţa mandatului se completează prin restabilirea şirului descrescător, excluzîndu-se concurentul electoral respectiv şi incluzîndu-se numărul în descreştere al altui concurent electoral din şir."
    51. La articolul 136, cifra "1/3" se substituie prin cifra "1/4".
    52. Articolul 138:
    la alineatul (2), cuvîntul "fraudă" se substituie prin cuvintele "încălcări ale prevederilor Codului electoral", iar cuvîntul "fraude" se substituie prin cuvîntul "încălcări";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au  participat la votare."
    53. Articolul 139:
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează."
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4);
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele  ", la propunerea autorităţii administraţiei publice locale".
    54. Articolul 143 alineatul (4) se completează în final cu propoziţia: "Textul întrebării supuse referendumului consultativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguităţi sau sugerarea răspunsului."
    55. La articolul 173 alineatul (2), cuvîntul "fraude" se substituie prin cuvintele  "încălcări ale prevederilor Codului electoral".
    56.  La articolul 175, după cuvintele "sat (comună)," se introduce cuvîntul "sector,", iar după cuvintele "satului (comunei)," - cuvîntul "sectorului,".
    57. La articolul 179, după cuvintele "sătesc (comunal)," se introduc cuvintele "de sector,".
    58. La articolul 180:
    litera a) se completează în  final cu textul ", iar în cazul revocării primarului prin vot secret -  de 2/3 din numărul consilierilor aleşi";
    la litera b), după cuvintele "satului (comunei)," se introduce  cuvîntul "sectorului,".
    59. Articolul 187:
    la alineatul (1), după cuvintele "săteşti (comunale)," se introduc cuvintele "de sector,";
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele ", în baza propunerilor primăriei".
    60. Articolul 188:
    la alineatul (1),  după cuvintele "cu statut special" se introduc cuvintele ", a partidelor şi organizaţiilor social-politice reprezentate în Parlament," , iar în  final, alineatul se completează cu propoziţia: "Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.27 şi 28."
    la alineatul (2), după cuvintele "administraţiei publice locale," se introduc cuvintele "a partidelor şi organizaţiilor social-politice reprezentate în Parlament,",  iar în final, alineatul se completează cu propoziţia: "Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.29 şi 30."
    la alineatul (3), după cuvintele "de către consiliile" se introduce cuvîntul "locale";
    la alineatul (5), după cuvintele "sătesc (comunal)," se introduc cuvintele "de sector,".
    61. La articolul 193 alineatul (6), după cuvintele "ale consiliilor electorale" se introduc cuvintele  "şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare".
    62. La articolul 197 alineatul (1), cuvîntul "procesul-verbal" se substituie prin cuvintele "procesele-verbale ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum".
    63. Articolul 199 se completează în final cu propoziţia: "Hotărîrea cu privire la declararea referendumului local drept nevalabil se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie."
    64.  La articolul 201 propoziţia a doua, cuvîntul "fraude" se substituie prin cuvintele "încălcări ale prevederilor Codului electoral".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Marian  LUPU

    Chişinău, 21 iulie 2006.
    Nr.248-XVI.