LPC266/2006
ID intern unic:  316991
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 266
din  28.07.2006
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 643
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 34 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul 2 se exclude;
    alineatul 3 devine alineatul 2 şi va avea următorul cuprins:
    "Impozitul funciar şi înlesnirile la plata impozitului funciar sînt stabilite în Codul fiscal al Republicii Moldova."
    articolul se completează cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    "Plata pentru folosirea terenurilor pe care se efectuează lucrări de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile se încasează sub formă de impozit funciar conform legii."
    Art.II. - Nota la anexa Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997  privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului  (republicate în Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161),  cu  modificările  ulterioare, se  completează  cu punctul 11), avînd următorul cuprins:  
    "11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile, la preţul normativ calculat conform  tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă, se aplică coeficientul 0,2 cu  condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor, în conformitate cu proiectul de recultivare.
    În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare, pierderile  cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată."
    Art.III. - Articolul 283 alineatul (4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează cu litera j), avînd următorul cuprins:
    "j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr.266-XVI.