LPA206/2006
ID intern unic:  316995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 206
din  07.07.2006
privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 605
    Abrogată din 16.12.16 prin LP179 din 21.07.16, MO306-313/16.09.16

    MODIFICAT
   
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349    Avînd în vedere importanţa deosebită a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în asigurarea creşterii economice durabile a Republicii Moldova, necesitatea susţinerii acestui sector prin crearea de condiţii juridice şi economice stabile, propice dezvoltării activităţii de întreprinzător, în temeiul art. 72 alin. (3) lit. r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    (1) Obiectivul prezentei legi este stabilirea unui mediu instituţional, regulatoriu şi administrativ favorabil dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (2) Prezenta lege stabileşte temeiurile, formele juridice, economice şi organizatorice ale susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (3) Criteriile stabilite de prezenta lege sînt unele de bază şi nu privează statul de dreptul de a acorda o atenţie deosebită sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    Articolul 2. Clasificarea întreprinderilor în micro, mici şi
                       mijlocii. Definiţia lor
    (1) Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se constituie din totalitatea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii.
    (2) Este întreprindere micro agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 9 persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 3 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 3 milioane de lei.
    (3) Este întreprindere mică agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 49 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult  25 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 25 milioane de lei, cu excepţia agenţilor economici care cad sub incidenţa alin.(2).
    (4) Este întreprindere mijlocie agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 249 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 50 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 50 milioane de lei, cu excepţia agenţilor economici care cad sub incidenţa alin.(2) şi (3).
    (5) În sensul prezentei legi, subiecte ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt şi agenţii economici persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, cu condiţia corespunderii criteriilor stipulate la alin.(2) - (4).
    (6) Sub incidenţa prezentei legi nu cad:
    a) agenţii economici care deţin o poziţie dominantă pe piaţă;
    b) agenţii economici în al căror capital social cota membrului fondator (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;
    c) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
    d) fondurile de investiţii;
    e) agenţii economici importatori de mărfuri supuse accizului;
    f) băncile, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, alte instituţii financiare;
    g) casele de schimb valutar şi lombardurile;
    h) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc.
    (7) De prevederile prezentei legi beneficiază numai categoriile de întreprinderi micro, mici şi mijlocii cu capital integral privat.
    Articolul 3. Statutul de întreprindere micro, mică şi
                        mijlocie
    (1) Agenţii economici sînt calificaţi drept întreprinderi micro, mici sau mijlocii, potrivit criteriilor stabilite la art. 2 alin. (2)-(5), în scopul:
    a) efectuării de lucrări statistice privind evoluţia sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) beneficierii de facilităţile sau de scutirile prevăzute pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii prin legi şi acte normative ale Guvernului;
   
[Art.3 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) beneficierii de programele de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    d) exercitării unor alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Statutul de întreprindere micro, mică sau mijlocie apare:
    a) în virtutea Declaraţiei pe propria răspundere (în continuare - declaraţie), în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) în urma clasificării, conform prevederilor alin.(1) lit. a), efectuate de Biroul Naţional de Statistică în baza datelor prezentate de agenţii economici în rapoartele financiare şi statistice.
   
  [Art.3 al.(2), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b) şi c), declaraţia se depune la organizaţiile (autorităţile, instituţiile publice, întreprinderile de stat) care administrează facilităţile, scutirile sau programele destinate susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Alte cazuri şi modul de utilizare a declaraţiei sînt prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Declaraţia conţine:
    a) datele de identificare ale agentului economic (denumirea, sediul, numărul de înregistrare);
    b) numele şi funcţia semnatarului;
    c) forma juridică de organizare a agentului economic;
    d) numărul mediu scriptic anual de salariaţi;
    e) cifra anuală a veniturilor din vînzări;
    f) valoarea totală anuală de bilanţ a activelor;
    g) lista membrilor fondatori (asociaţi, participanţi, acţionari) persoane juridice a căror cotă în capitalul social al întreprinderii depăşeşte 35%;
    h) numărul mediu anual de salariaţi, cifra anuală a veniturilor din vînzări, valoarea anuală totală de bilanţ a activelor, forma juridică de organizare a membrilor fondatori (asociaţi, participanţi, acţionari) persoane juridice a căror cotă în capitalul social al întreprinderii depăşeşte 35%.
    (5) Lista elementelor declaraţiei de la alin.(4) este exhaustivă şi nu poate fi interpretată extensiv.
    (6) Dreptul de a beneficia de scutirile, facilităţile, programele destinate susţinerii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se exercită  în baza declaraţiei.
    (7) Organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care administrează facilitatea, scutirea sau programul destinat susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii este obligată să înregistreze declaraţia imediat la recepţionare şi să elibereze agentului economic exemplarul ei al doilea, pe care indică numărul de înregistrare şi aplică ştampila sa.
    (8) Agentul economic poate expedia declaraţia recomandat prin poştă cu aviz de remitere în adresa organizaţiei ce administrează facilitatea, scutirea sau programul destinat susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Data înmînării indicată în avizul de remitere serveşte ca dată a depunerii declaraţiei.
    [Art.3 al.(8) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (9) Biroul Naţional de Statistică este autoritatea publică ce deţine baza de date a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii şi, la solicitarea organizaţiei (autorităţii, instituţiei publice, întreprinderii de stat), administrează facilitatea, scutirea sau programul destinat susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, verifică corespunderea agentului economic criteriilor de întreprindere micro, mică sau mijlocie de la data depunerii declaraţiei, conform datelor specificate la art.2 alin. (2)-(4) pentru anul de gestiune precedent anului în curs, şi veridicitatea informaţiei prezentate în declaraţie.
    (10) Noii agenţi economici pot beneficia, în baza declaraţiei, de facilităţile, scutirile, programele destinate susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Facilitatea, scutirea, participarea la program rămîn în vigoare dacă, potrivit totalurilor primului an de gestiune, noul agent economic corespunde criteriilor stipulate la art.2 alin.(2)-(5). În cazul în care, potrivit datelor din primul an de gestiune, nu corespunde criteriilor stipulate la art.2 alin.(2)-(5), agentul economic este privat de dreptul de a beneficia de facilitatea, scutirea,  programul respectiv.
    (11) Agentul economic este privat de dreptul de a beneficia de facilitatea, scutirea, programul de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii dacă:
    a) la data depunerii declaraţiei, conform datelor anului de gestiune precedent anului în curs, nu corespundea criteriilor de la art.2 alin.(2)-(5) şi/sau se încadrează în una sau mai multe dintre categoriile de agenţi economici stabilite la art.2  alin.(6);
    b) în perioada de beneficiere, se încadrează în una sau mai multe dintre categoriile de agenţi economici stabilite la art. 2 alin. (6).
    (12) Modul, procedura de privare, consecinţele privării şi alte aspecte aferente se stabilesc de legi şi de actele normative ale Guvernului.
   
[Art.3 al.(12) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (13) Încetarea corespunderii agentului economic criteriilor stabilite la art.2 alin.(2)-(5) în procesul beneficierii de facilitatea, scutirea, programul de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii nu poate servi temei pentru privarea lui de dreptul de a beneficia de facilităţile, scutirile, programele de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.2 alin. (6) şi în prezentul articol la alin.(10).
    (14) În cazul în care fondatorul (asociatul, participantul, acţionarul) persoană juridică a cărui cotă în capitalul social al întreprinderii depăşeşte 35% nu este rezident al Republicii Moldova, calificarea lui drept întreprindere micro, mică sau mijlocie se efectuează în baza documentelor care atestă corespunderea sa criteriilor specificate la art.2 alin.(2)-(5) şi neîncadrarea sa în una sau mai multe categorii de agenţi economici specificate la acelaşi articol alin.(6).
    (15) Calificarea fondatorului (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică nerezident a cărui cotă în capitalul social al întreprinderii depăşeşte 35% drept întreprindere micro, mică sau mijlocie, conform definiţiilor date la art. 2, se efectuează pentru ca întreprinderea rezident să poată beneficia de cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-d).
    (16) Documentele justificative vor cuprinde informaţia specificată la alin.(4), cu excepţia lit.g).
    (17) Valorile indicatorilor financiari (veniturile din vînzări şi valoarea totală de bilanţ a activelor) de calificare a fondatorului nerezident (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică a cărui cotă în capitalul social al întreprinderii depăşeşte 35% drept întreprindere micro, mică sau mijlocie, în scopurile prevăzute la alin.(15), vor fi recalculate din moneda ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident în moneda naţională a Republicii Moldova la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data înregistrării documentelor justificative, stipulate la alin.(14), de către organizaţiile prevăzute la  alin.(2) şi (3), sau de la data expedierii documentelor justificative prevăzute  la alin.(14) şi (16).
   
[Art.3 al.(17) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (18) Documentele specificate la alin.(14) şi (16) se prezintă legalizate oficial în conformitate cu legislaţia ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova, traduse în limba ei de stat, astfel încît să fie  demonstrată corespunderea fondatorului nerezident (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică criteriilor stipulate la art.2.
Capitolul II
POLITICILE, CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND
SUSŢINEREA DE STAT A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII
    Articolul 4. Susţinerea de stat a sectorului
                        întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiază de susţinerea statului.
    (2) Direcţiile susţinerii de stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt stabilite în strategiile de stat privind susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (3) Susţinerea de stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează diferenţiat, în dependenţă de genul de activitate, de perioada de funcţionare şi de dimensiunile agenţilor economici subiecte ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, cu utilizarea diferitelor forme şi metode de susţinere şi surse de finanţare.
    (4) Susţinerea de stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează pe principiul stabilităţii în îndeplinirea obligaţiilor asumate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale faţă de agenţii economici subiecte ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pînă la realizarea deplină a acestor obligaţii.
    (5) Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia, conform competenţei, să elaboreze politici şi să întreprindă acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor micro, mici şi mijlocii în raporturile lor cu statul, să simplifice procedurile administrative şi să prevină creşterea nejustificată a costurilor aferente aplicării reglementărilor în vigoare.
    Articolul 5. Politicile şi acţiunile privind susţinerea de
                        stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    Elaborarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi acţiunilor privind susţinerea de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează de Guvern, prin intermediul Ministerului Economiei şi Comerţului.
    Articolul 6. Subiectele şi obiectele susţinerii dezvoltării
                        sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) Susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează de către autorităţile publice, conform strategiilor şi programelor de stat aprobate de Guvern, şi de către organizaţii nestatale.
    (2) Subiecte ale susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, alte organe autorizate.
    (3) Subiecte ale susţinerii nestatale a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine.
    (4) Obiecte ale susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt întreprinderile micro, mici şi mijlocii, conform art.2.
    Articolul 7. Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului
                         întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este una necomercială, de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, responsabilă de implementarea politicii de stat privind susţinerea dezvoltării întreprinderilor micro, mici şi mijlocii.
    (2) Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii implementează politica de stat privind susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu strategiile de susţinere a dezvoltării acestui sector şi cu alte strategii şi programe ale Guvernului.
    (3) Modul de creare şi funcţionare a Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se stabileşte de Guvern.
    Articolul 8.   Fondurile speciale destinate finanţării
                          acţiunilor de susţinere a dezvoltării
                          sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) În fondurile speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se colectează veniturile avînd destinaţia finanţării acţiunilor Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale de susţinere a dezvoltării întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi mijloacele din partea donatorilor.
    (2) Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi speciale sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.
    (4) Fondurile speciale, detaliate pe venituri şi cheltuieli, se aprobă ca anexă la legea anuală a bugetului sau la deciziile autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la aprobarea bugetelor respective.
    (5) La finele anului bugetar, excedentele fondurilor speciale se reportează, în aceleaşi scopuri, la următorul an bugetar, dacă actele normative nu prevăd altfel.
    Articolul 9. Strategiile de stat de susţinere a dezvoltării
                        sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) Strategiile de stat de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt documente de planificare strategică a politicii de stat privind susţinerea acestui sector care definesc obiectivele şi identifică priorităţile politicii statului privind susţinerea.
    (2) Strategiile de stat de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt aprobate prin hotărîre de Guvern şi stabilesc:
    a) scopurile şi obiectivele politicii de stat în domeniul susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii;
    b) grupurile ţintă de întreprinderi micro, mici şi mijlocii vizate de direcţiile strategice de activitate ale politicii de stat;
    c) sarcinile şi acţiunile concrete de realizare a strategiilor, inclusiv costurile acestora;
    d) sursele de finanţare;
    e) instituţiile publice responsabile de implementarea strategiilor;
    f) indicatorii de monitorizare a procesului de implementare şi impactului generat;
    g) procesul de monitorizare;
    h) termenele de implementare;
    i) alte prevederi necesare implementării strategiilor.
    (3) Elaborarea şi coordonarea procesului de implementare a strategiilor sînt efectuate de Ministerul Economiei şi Comerţului.
    (4) Finanţarea procesului de realizare a strategiilor se va efectua prin includerea în legea anuală a bugetului a resurselor financiare necesare, precum şi prin crearea unor fonduri speciale conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 10. Programele de susţinere a dezvoltării
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    (1) Programele de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un complex de acţiuni (activităţi) indivizibile, interconectate, intercondiţionate, orientate spre realizarea unui obiectiv bine determinat în cadrul politicii de stat privind stimularea dezvoltării întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, finanţate din mijloace financiare bugetare şi/sau speciale, inclusiv străine donate.
    (2) Programele de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt aprobate de Guvern.
    (3) Ministerele, alte autorităţi administrative centrale sau organizaţii (autorităţi, instituţii publice, întreprinderi de stat) sînt în drept să elaboreze şi să aprobe de sine stătător programe de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (4) Componentele de bază ale programelor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt:
    a) subiectul, scopul, principiile şi termenele de implementare a programului;
    b) recipienţii suportului oferit în cadrul programului;
    c) suma suportului individual oferit pentru un business-plan în cadrul programului;
    d) organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care iniţiază programul;
    e) organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care gestionează programul;
    f) instituţia sau organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care finanţează programul;
    g) criteriile de eligibilitate pentru beneficiere de suport şi modul lor de aplicare;
    h) durata programului de suport.
    (5) Monitorizarea, coordonarea şi corelarea procesului de implementare a programelor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează de către Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (6) Plafoanele cheltuielilor administrative de lansare şi desfăşurare a programelor de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi cele complementare lor, de monitorizare, evaluare şi control vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.
    (7) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, organizaţiile necomerciale sînt în drept să elaboreze de sine stătător şi să implementeze programe de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, să creeze fonduri de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii şi să înainteze propuneri autorităţilor publice privind introducerea proiectelor şi măsurilor în cadrul programelor de susţinere a dezvoltării sectorului nominalizat.
    Articolul 11. Activitatea autorităţilor administraţiei
                         publice locale de susţinere a dezvoltării
                         sectorului întreprinderilor  mici şi mijlocii
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale aprobă şi implementează programele locale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, elaborate în baza şi în scopul realizării Strategiei de stat de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (2) Ministerul Economiei şi Comerţului acordă asistenţă şi suport autorităţilor administraţiei publice locale în procesul elaborării programelor locale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (3) Pentru finanţarea implementării programelor locale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi altor acţiuni de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept să instituie fonduri speciale conform art.8.
    (4) Pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept să implementeze orice acţiuni necesare, în limita competenţei lor, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 12
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business, cu modificările ulterioare.
    (2) Proiectele de acte legislative şi normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse, pînă la adoptarea lor, evaluării impactului regulator asupra întreprinderilor micro, mici şi mijlocii.
    (3) Guvernul va prezenta anual Parlamentului rapoarte despre executarea politicii de stat privind susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (4) Guvernul, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    va institui Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Marian  LUPU

    Chişinău, 7 iulie 2006.
    Nr.206-XVI.