LPC267/2006
ID intern unic:  317185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  28.07.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 686
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 193 alineatul opt din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului  Suprem şi  ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, în dispoziţie, în ambele cazuri, şi în sancţiune, după cuvîntul "mărfurilor" se introduc cuvintele ", mijloacelor de transport auto".
    Art.II. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28 litera l):
    cuvintele "precum şi" se exclud;
    litera se completează în final cu  textul " , precum şi mărfurile originare din zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal  al Republicii Moldova".
    2. Anexa nr.2:
    punctul 18 se exclude;
    punctele 19-22 devin punctele 18-21;
    la punctul 20, cuvintele "şi transportator vamal" se exclud.
    Art.III. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după punctul  42) se introduce un punct nou, care devine punctul 43), cu următorul cuprins:
    "43) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează."
    2. Articolul 20:
    la alineatul (4),  după textul  "de peste 10 ani" se introduce textul ", a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziţia tarifară 8701";  
    după alineatul (7) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Se interzice modificarea tipului vehiculului din varianta camion în varianta pentru transportul de persoane."
    3. La articolul 30 alineatul (6), textul "cazurilor specificate la art. 20 alin.(5)" se înlocuieşte cu  textul "mijloacelor de transport auto".
    4. Secţiunea a 26-a se exclude.
    5. La articolul 174 alineatul (1), textul "în scris sau verbal" se înlocuieşte cu  textul "în scris, verbal sau prin acţiune".
    6. După articolul 184 se introduce un articol nou, care devine articolul 1841, cu următorul cuprins:
    "Articolul 1841.   Declararea prin acţiune a mijloacelor
                               de transport auto introduse pe
                               teritoriul Republicii Moldova de către
                               persoane  fizice
    (1) Prin derogare de la prevederile art.20, persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani, iar mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehicule concepute pentru transportul de maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, doar  în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 180 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
    b) la contul bancar al Serviciului Vamal, deschis în banca autorizată de Serviciul Vamal, la momentul traversării frontierei Republicii Moldova trebuie să fie depusă o sumă de garanţie (în valută naţională şi/sau străină) în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute în cazul plasării mijlocului de transport auto în regimul vamal de import sau mijlocul de transport trebuie să fie introdus pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Convenţiei privind admiterea temporară, adoptate la Istanbul la 26 iunie 1990;
    c) pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară, mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, cu restituirea integrală a sumei de garanţie la momentul scoaterii de pe teritoriul vamal. În caz de nerespectare a termenului indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat.
    (2) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de pasageri şi de mărfuri în folos public;
    c) mijloacele de transport auto să fie declarate prin acţiune, fiind plasate în regimul vamal de admitere temporară, cu scutirea de achitare a tuturor drepturilor de import, fără completarea şi, respectiv, eliberarea de acte vamale;
    d) regimul vamal de admitere temporară să fie acordat în funcţie de termenul de aflare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova."
    7. La articolul 230 alineatul (1), punctul 39) se exclude.
    Art.IV. - Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) loc permanent de trai -  loc de trai pe teritoriul unui stat al unei persoane fizice, cu condiţia că aflarea acesteia pe teritoriul dat nu este în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu sau cu efectuarea studiilor;"
    după litera l) se introduce o literă nouă, care devine litera m), cu următorul cuprins:
    "m) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din prezenta lege), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează;"
    literele m) şi n) devin literele n) şi o);
    după litera o) se introduce o literă nouă, care devine litera  p), cu următorul cuprins:
    "p) mijloc de transport auto, autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte la transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări;"
    2. La articolul 5 alineatul (1) litera c), sintagma "Departamentul Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Vamal";
    3. La articolul 6 alineatul (3), sintagma "Departamentul Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Vamal".
    4. Articolul 10:
    la alineatul (2), după textul "de peste 10 ani" se introduce  textul ", tractoare cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziţia tarifară 8701,";
    alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani, iar mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehicule concepute pentru transportul de maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 180 de zile,  în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
    b) la contul bancar al Serviciului Vamal, deschis în banca autorizată de Serviciul Vamal, la momentul traversării frontierei Republicii Moldova trebuie să fie depusă o sumă de garanţie (în valută naţională şi/sau străină) în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute în cazul plasării mijlocului de transport auto în regimul vamal de import sau mijlocul de transport auto trebuie să fie introdus pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Convenţiei privind admiterea temporară, adoptate la Istanbul la 26 iunie 1990;
    c) pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară, mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, cu restituirea integrală a sumei de garanţie la momentul scoaterii de pe teritoriul vamal. În caz de nerespectare a termenului indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat."
    "(5) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de pasageri şi de mărfuri în folos public;
    c) mijloacele de transport auto să fie declarate prin acţiune, fiind plasate în regimul vamal de admitere temporară, cu scutire de achitarea tuturor drepturilor de import, fără completarea şi, respectiv, eliberarea de acte vamale;
    d) regimul vamal de admitere temporară să fie acordat în funcţie de termenul de aflare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova."
după alineatul (5) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Persoanele fizice nerezidente sînt obligate să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport auto introduse conform prevederilor alin.(5). În cazul în care persoana fizică nerezidentă părăseşte teritoriul Republicii Moldova fără  mijlocul de transport auto care a fost introdus cu condiţia scoaterii acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova, ea este obligată să plaseze acest mijloc de transport auto sub supraveghere vamală în regimurile vamale antrepozit vamal sau depozit provizoriu ori  să depună gaj, pe un termen de 180 de zile, în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport  în regimul vamal de import. În cazul în care mijlocul de transport auto nu este scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat."
    alineatele (6)-(13) devin alineatele (7)-(14);
    alineatul (11)  se completează în final cu următorul text:  "Anul de producţie  se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN, indicat în numărul de identificare al vehiculului de modelul respectiv. În cazul necorespunderii  datelor ce se conţin în documentele de înmatriculare cu datele ce se conţin în codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, anterior eliberate de ţara exportatoare a vehiculului, şi dacă există careva suspiciuni privind anul de producţie indicat în copiile acestor acte, anul de producţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de producţie al vehiculelor supuse evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, în rubrica respectivă a adeverinţei vamale se aplică înscrierea "Nu este stabilit."
    după alineatul (14) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Persoanele fizice, în cazul scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport auto ce deţin statutul de mărfuri autohtone, sînt obligate să le declare prin acţiune, aceste mijloace  de transport auto fiind plasate pe un termen nelimitat sub regimul  vamal export temporar. În cazul înstrăinării în alte state a mijlocului de transport auto, acesta urmează a fi scos de la evidenţa subdiviziunilor  Ministerului Dezvoltării Informaţionale, cu condiţia perfectării actelor vamale corespunzătoare."
    5.  În anexă:
    la poziţia tarifară "42", coloana a treia, textul "1 unitate" se înlocuieşte cu  textul "3 unităţi";
    după poziţia tarifară "8525" se introduce o poziţie tarifară nouă, cu următorul cuprins:
    "8525 20 910  Aparate de emisie care
                            încorporează un aparat
                           de recepţie pentru radiofonia
                           celulară (telefon mobil)                            2 unităţi"
    după poziţia tarifară "91" se introduce o poziţie tarifară nouă, cu următorul cuprins:
    "9004      Ochelari (de corecţie, de
                    protecţie sau altele)
                    şi articole similare                                           4 unităţi ".

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.267-XVI. Chişinău, 28 iulie 2006.