LPM257/2006
ID intern unic:  317187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 257
din  27.07.2006
privind organizarea şi funcţionarea pieţelor
 produselor agricole şi agroalimentare
Publicat : 08.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 700
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagmele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Economiei și Comerțului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrul agriculturii și industriei alimentare”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În tot cuprinsul legii, sintagma "organizaţie interprofesională" se înlocuieşte cu sintagma "organizaţie profesională" prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Domeniul reglementării
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare de către persoanele fizice şi persoanele juridice care produc, depozitează, prelucrează şi/sau comercializează aceste produse, la nivel naţional sau pe zonă de producţie, pe pieţele interne şi/sau externe, precum şi funcţionarea acestor pieţe.
    Articolul 2. Noţiuni şi definiţii
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, prelucrate şi/sau conservate, derivate din cele naturale;
    piaţa produsului agroalimentar - totalitatea relaţiilor legate de actele de vînzare-cumpărare, inclusiv cererea şi oferta unui produs agroalimentar, precum şi locul de întîlnire între vînzătorii şi cumpărătorii produsului;
    filiera produsului - sistem de relaţii funcţionale care leagă producătorii agricoli, depozitarii, distribuitorii, comercianţii, alţi prestatori de servicii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs sau un grup de produse în vederea utilizării şi/sau consumului acestora;
    reglementarea filierei produsului - totalitatea măsurilor legislative şi instituţionale, stabilite pentru filiera unui produs sau unui grup de produse, privind ansamblul mecanismelor şi instrumentelor de construcţie comună de piaţă;
    Consiliu pe filiera produsului - organism constituit prin participarea partenerilor de pe filiera produsului şi a reprezentanţilor autorităţii publice;
    organizaţie profesională - organizaţie de interes public, cu statut de asociaţie necomercială, al cărei obiect de activitate îl constituie un anumit produs; 
    [Art.2 noţiune exclusă prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    an de piaţă - perioadă de timp corespunzătoare comercializării produselor, diferită de anul calendaristic sau anul agricol, stabilită la propunerea Consiliului pe filiera produsului prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului;
    preţul pieţei interne - preţ care se formează în mod liber pe piaţă, pe baza raportului concurenţei dintre cererea şi oferta la fiecare produs;
    preţ indicativ - preţ care, în condiţiile prevăzute de piaţă, indică media ponderată a preţurilor într-o perioadă de timp;
    preţ de referinţă - preţ estimat de Consiliul pe filiera produsului, care stă la baza negocierilor preţurilor de vînzare-cumpărare pe produse sau grupe de produse între cele două părţi - vînzător şi cumpărător, fără efect de restricţionare a concurenţei;
    intervenţie - mecanism de reglementare a pieţei interne, cu scopul de a susţine preţurile produselor pe piaţă, prin preluarea surplusului în stocuri publice de intervenţie;
    preţ de intervenţie - preţ minim, garantat, pe care autoritatea administraţiei publice centrale abilitată îl plăteşte la achiziţionarea unui produs agricol în condiţiile de calitate şi cantitate stabilite;
    stoc public de intervenţie - cantitatea de produse agricole achiziţionată de pe piaţa internă de autoritatea administraţiei publice centrale abilitată în condiţiile legii;
    primă de export - sprijin financiar acordat cu scopul de a promova produsele pe pieţele externe, cu respectarea obligaţiilor şi acordurilor comerciale internaţionale;
    sistem informatic de piaţă - sistem de evidenţă a datelor de pe filiera produsului, legat de administrarea pieţei şi de aplicarea măsurilor de reglementare pe filieră.
    Articolul 3. Obiectivele reglementării pieţelor agricole
                        şi agroalimentare
    Reglementarea pieţelor agricole şi agroalimentare asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective:
    a) organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare pe principii concurenţiale reale şi stabile;
    b) acoperirea consumului intern şi diminuarea deficitului balanţei comerciale;
    c) asigurarea calităţii şi securităţii produselor agroalimentare;
    d) creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole şi agroalimentare;
    e) creşterea durabilă a performanţei economice şi a competitivităţii  în agricultură şi industria alimentară;
    f) sporirea exportului produselor agricole şi agroalimentare.
Capitolul  II
Organisme instituţionale pentru reglementarea
pieţelor agricole şi agroalimentare
    Articolul  4. Asigurarea activităţii pieţelor produselor
                         agricole şi agroalimentare
    (1) Activitatea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare se reglementează de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi de Consiliul pe filiera produsului (denumit în continuare Consiliu pe produs), în funcţie de atribuţiile şi responsabilităţile fiecăruia cuprinse în prezenta lege.
    (2) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului elaborează strategia şi politicile agricole de piaţă şi asigură realizarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice în colaborare cu organismele parteneriale ale Consiliului pe produs.
    Articolul 5. Consiliul pe produs
    În scopul elaborării politicilor sectoriale pe filiera produsului şi al armonizării acestora cu strategia şi politicile naţionale de piaţă agricolă, pentru fiecare filieră a produsului se înfiinţează un consiliu pe produs, care reprezintă structura organizatorică la nivel naţional, fără personalitate juridică, formată din reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau pe un grup de produse care sînt din aceeaşi structură ramurală şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai Consiliului Concurenţei şi, după caz, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală.
   
[Art.5 modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    Articolul 6. Obiectivele Consiliului pe produs
    (1)  Consiliul pe produs are  următoarele obiective:
    a) stimularea, promovarea şi dezvoltarea activităţii pe fiecare filieră în beneficiul partenerilor filierei;
    b) analiza pieţei, pe baza informaţiilor de pe filierele produsului, privind cererea la principalele produse agricole şi agroalimentare, aprecierea anuală a potenţialului de producţie, cuantificarea ofertei, estimarea costurilor şi a preţurilor;
    c) propunerea de măsuri legislative de reglementare a pieţei pe filiera produsului;
    d) propuneri de scheme de sprijin financiar şi de avizare a beneficiarilor acestor scheme;
    e) monitorizarea  rezultatelor  măsurilor adoptate,  bilanţul  acordului profesional pe produs;
   
[Art.6 al.(1), lit.e) modificată prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    f) dezvoltarea activităţilor de promovare şi informare a partenerilor pe filieră asupra acţiunilor, programelor şi măsurilor adoptate;
    g) consultare în vederea avizării proiectelor de acte normative iniţiate de alte instituţii publice;
    h) estimarea preţului de referinţă pentru produsele prevăzute la art.21 alin.(1).
    (2) Pentru realizarea obiectivelor şi măsurilor legate de reglementarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheie cu Consiliul pe produs acorduri, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Acordurile vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
    a) îmbunătăţirea sistemului informaţional privitor la cererea, oferta şi preţurile principalelor produse agricole şi agroalimentare;
    b) stabilirea programului anual de producţie pentru principalele culturi agricole şi specii de animale;
    c) consultarea consiliilor pe produse cu privire la proiectele de acte normative pe care le iniţiază Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru domeniul respectiv.
    Articolul 7.  Principiile de constituire a Consiliului pe
                        produs
    (1) Consiliul pe produs armonizează solicitările organizaţiilor profesionale pe produs reprezentate şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul pe care îl reprezintă.
    (2) Consiliul pe produs reprezintă o structură organizatorică deschisă, la care pot să adere şi alte structuri asociative din sectorul privat, cu menţinerea parităţii iniţiale în componenţa acestuia, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.
    (3)  Produsele agricole şi agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs se vor aproba prin hotărîre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în urma consultării organizaţiilor profesionale pe produs, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (4) Numărul reprezentanţilor partenerilor de pe filieră în fiecare Consiliu pe produs se stabileşte astfel încît să se asigure paritatea dintre producătorii de materie primă şi  ceilalţi parteneri pe filieră şi un grad maxim de reprezentativitate pe fiecare verigă a filierei.
    (5) În fiecare Consiliu pe produs, reprezentanţii autorităţilor publice specificate la art.5 sînt desemnaţi şi rechemaţi de conducătorii instituţiilor în cauză.
    (6) Consiliul pe produs  îşi poate organiza structuri în zonele specifice produselor pentru care este înfiinţat, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta lege.
    Articolul 8. Principiile de activitate a Consiliului pe produs
    (1) Consiliul pe produs îşi începe activitatea la solicitarea în scris a tuturor reprezentanţilor partenerilor de pe filiera produsului, adresată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu indicarea reprezentanţilor din fiecare parte, al căror număr se coordonează în prealabil. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Ministerul Economiei și Infrastructurii, în 5 zile de la data primirii solicitării, desemnează reprezentanţii săi în consiliu şi convoacă prima şedinţă a consiliului.
    (2) Conducerea Consiliului pe produs se asigură de către comitetul director, alcătuit din 3-7 membri, unul dintre aceştia reprezentînd Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, desemnat prin ordin de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, iar ceilalţi, reprezentanţi ai sectorului privat. Comitetul director se alege la prima şedinţă a consiliului, cu votul majorităţii calificate a partenerilor de pe filieră care sînt membri ai Consiliului pe produs.
    (3) Secretariatul Consiliului pe produs este asigurat de specialiştii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu reprezentanţii Consiliului pe produs desemnaţi de comitetul director.
    (4) Pentru analiza propunerilor Consiliului pe produs şi a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului se pot constitui comisii de lucru alcătuite din 7 membri, 3 dintre care sînt desemnaţi de ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului şi cîte 2 - de ministrul finanţelor  şi de ministrul economiei și infrastructurii.
   
[Art.8 al.(4) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (5) Membrii comisiilor de lucru vor fi specialişti şi experţi, care au atribuţii privind analiza problematicii specifice şi elaborarea materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului pe produs. Comisiile de lucru armonizează punctele de vedere ale reprezentanţilor Consiliului pe produs şi ale ministerelor implicate.
    (6) Consiliul pe produs îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, elaborat de comitetul director, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data constituirii, cu votul a două treimi din membrii consiliului.
    Articolul 9. Finanţarea activităţii Consiliului pe produs
    Activitatea Consiliului pe produs este finanţată din cotizaţiile membrilor săi, precum şi poate fi finanţată din fonduri private, constituite, în condiţiile prezentei legi, pe filierele produselor, sau din alte surse legale.
    Articolul 10.  Organizaţia profesională pe produs
    (1) Organizaţia profesională pe produs este formată prin asocierea reprezentanţilor producătorilor sau ai procesatorilor aceluiaşi produs ori prin asocierea reprezentanţilor prestatorilor aceloraşi servicii.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (2) Fiecare organizaţie profesională pe produs trebuie să fie reprezentativă în cadrul filierei produsului respectiv.
   
[Art.10 al.(2) modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    Articolul 11. Înfiinţarea organizaţiei interprofesionale
                          pe produs
    (1) Înfiinţarea organizaţiilor profesionale pe produs se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la asociaţii, cu avizul pozitiv al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la nivel raional şi naţional.
    (2) Organizaţiile profesionale pe produs vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au înscrise în statut principalele obiective şi activităţi prevăzute la art.12 şi 13,  precum şi prevederi referitoare la posibilitatea aderării de noi  membri;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe zone de producţie din teritoriu;
    c) reprezintă o parte semnificativă din producţia şi/sau comerţul, şi/sau procesarea produselor agricole în zona de producţie; în cazul în care sînt implicate mai multe zone de producţie, aceste organizaţii trebuie să demonstreze un minim de reprezentativitate la nivelul fiecărei zone de producţie;
    d) desfăşoară activităţi în interesul consumatorilor: informare, studii de piaţă, implementarea standardelor de calitate şi altele asemenea.
    Articolul 12. Obiectivele principale ale organizaţiei
                          profesionale  pe produs
    Obiectivele principale ale organizaţiei profesionale pe produs sînt:
    a) dezvoltarea durabilă a producţiei agricole, prin sprijinirea producătorilor agricoli privaţi, pentru a pune în valoare resursele materiale şi umane din spaţiul rural, în vederea creşterii puterii economice a fermierilor şi asociaţiilor agricole;
    b) corelarea nivelului producţiilor şi a calităţii produselor cu cerinţele pieţei, creşterea producţiei, desfacerea produselor şi stimularea producţiei produselor biologice;
    c) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta;
    d) dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare şi formarea spiritului de afaceri, specific economiei de piaţă, care să asigure preţuri de vînzare competitive;
    e) promovarea produselor agroalimentare pe piaţa internă şi externă;
    f) asigurarea de şanse şi drepturi egale pentru toţi membrii;
    g) participarea producătorilor agricoli la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;
    h) apărarea intereselor membrilor în relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat;
    i) elaborarea şi promovarea unor programe de susţinere financiară a membrilor;
    j)  conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor exploataţii viabile şi competitive;
    k)  colaborarea cu alte organisme ale statului şi ale societăţii civile în vederea unor înţelegeri comune privind politica de preţuri de vînzare şi achiziţie în relaţiile cu agenţii economici;
    l) preocuparea pentru promovarea unor practici, tehnologii de producţie, care să asigure protecţia mediului înconjurător;
    m) acordarea de consultanţă, în principal în domeniul asocierii, managementului şi marketingului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Articolul 13.  Activităţile principale ale organizaţiei
                          profesionale pe produs
    Organizaţia profesională pe produs desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) propune autorităţilor administraţiei publice, prin consiliile pe produs, măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei economice pe filiera produsului;
    b) prezintă puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul său de activitate pentru a fi promovate de autorităţile publice;
    c) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţilor de pe filiera produsului, referitoare la:
    - informaţii de piaţă, analize şi prognoze necesare orientării producţiei spre obţinerea de produse adaptate cererii consumatorilor şi protecţiei acestora;
    - igiena produselor agroalimentare, originea şi etichetarea acestora;
    - punerea în valoare a mărcilor de produs şi a indicaţiilor geografice, potrivit prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor;
    - activităţile de consultanţă, expertiză tehnică şi tehnologică, precum şi instruire, destinate membrilor;
    - rezolvarea amiabilă a neînţelegerilor dintre membri;
    - alte activităţi de interes comun pentru membri.
   
[Art.13 lit.c) modificată prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    Articolul 14.  Organele de conducere ale organizaţiei
                           profesionale pe produs
    Organele de conducere ale organizaţiei profesionale pe produs sînt stabilite prin statutul acesteia şi prin legi.
   
[Art.14 în redacţia LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    Articolul 15. Asigurarea exercitării drepturilor şi
                          îndeplinirii obligaţiilor  de către organizaţia
                          profesională pe produs
    (1) Organizaţia profesională pe produs asigură membrilor săi exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu propriul statut, şi împuterniceşte reprezentanţii săi în Consiliul pe produs să ia decizii în numele organizaţiei, conform celor hotărîte de aceasta.
    (2) Statutul organizaţiei profesionale pe produs va cuprinde, în mod expres, prevederi referitoare la hotărîrile pe care aceasta le poate lua în raporturile dintre membrii asociaţiei.
    Articolul 16. Responsabilitatea organizaţiei
                          profesionale pe produs
    În cazul în care una dintre organizaţiile profesionale pe produs nu respectă clauzele acordurilor încheiate de Consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentarea acesteia în Consiliul pe produs încetează de drept.
    Articolul 17. Obligaţiile organului central de specialitate
    (1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu ministerele reprezentate în comisiile de lucru vor asigura elaborarea proiectelor de acte normative potrivit acordurilor încheiate cu Consiliul pe produs.
    (2) Acordurile încheiate vor cuprinde, în principal, prevederile stipulate  la art.6 alin.(3).
    (3) Acordul profesional pe produs se încheie pentru fiecare an de piaţă, este însuşit de toţi partenerii de pe filieră, se realizează de către Consiliul pe produs şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, cu publicare ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (4) Reprezentantul autorităţii publice în Consiliul pe produs va monitoriza modul de realizare a măsurilor cuprinse în acordul profesional şi va depune ministrului un raport la sfîrşitul anului de piaţă.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
Capitolul III
Mecanisme şi instrumente de reglementare a
pieţelor agricole şi agroalimentare
    Articolul 18.  Mecanismele de reglementare a pieţelor
                          agricole şi agroalimentare
    Mecanismele de reglementare, specifice filierei produsului, pentru produsele prevăzute la art.21 alin. (1) se stabilesc în modul prevăzut de lege, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în urma consultării Consiliului pe produs respectiv, şi se pun în aplicare de către autorităţile învestite cu atribuţii în domeniu.
    Articolul 19.  Instrumentele de reglementare a pieţelor
                          produselor agricole  şi agroalimentare
    (1) În aplicarea schemelor prevăzute la art.20 alin.(1), pot fi folosite instrumente şi măsuri de reglementare a pieţelor produselor agricole şi agroalimentare după cum  urmează:
    a) preţul pieţei interne;
    b) preţul indicativ, preţul de bază sau preţul de referinţă;
    c) preţul de intervenţie;
    d) contracte încheiate între producătorii agricoli şi achizitorii de produse agricole materie primă pentru realizarea obiectivelor din acordurile profesionale, care trebuie să cuprindă clauze referitoare la obligaţiile ce revin părţilor, condiţiile şi termenele de livrare, calitatea produselor, preţul, termenele de plată, modalităţile de plată şi de garantare a plăţii preţului, instrumentele de plată şi clauzele privind penalităţile pentru nerespectarea contractului;
   
[Art.19 al.(1), lit.d) modificată prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    e) iniţierea, organizarea şi declanşarea de intervenţii pe piaţă şi orice alte măsuri similare, propuse de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi coordonate cu consiliile pe produse, în cazul  perturbării  pieţei, datorate unui surplus de produse pe piaţă, conform reglementărilor în vigoare;
    f) intervenţia pe piaţă, aplicată în anumite situaţii şi pentru cantităţi determinate, prin constituirea şi depozitarea stocurilor de intervenţie şi introducerea ulterioară pe piaţă a acestora, cu asigurarea strictă a procedurilor şi a cerinţelor privind destinaţia, în volumul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat;
    g) prime  de export în vederea susţinerii preţurilor şi, pe  această cale, promovarea şi stimularea exportului de produse agricole şi agroalimentare;
    h) măsuri de reglementare în cazul lipsei unor produse pe piaţă;
    i) alte măsuri convenite de organismele instituţionale cu atribuţii în reglementarea pieţei.
    (2) În cazuri justificate, rezultate din necesitatea organizării pieţelor agricole şi agroalimentare şi din specificul acestora, schemele, măsurile şi instrumentele de reglementare pot fi adoptate individual sau simultan, pînă la dispariţia factorilor care au generat adoptarea acestora, în coordonare cu consiliile pe produs.
    (3) Pentru informarea operatorilor asupra condiţiilor pieţei, cu 30 de zile înaintea începerii anului de piaţă, partenerii de pe filieră pot conveni preţuri indicative, preţuri de bază sau preţuri de referinţă la produsele de pe filieră.
    (4) Preţurile convenite conform prevederilor alin. (3) se supun aprobării Consiliului pe produs şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (5) Colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea şi diseminarea informaţiilor de piaţă privind stocurile, producţia marfă, preţurile sintetice din baza de date a filierelor agroalimentare se asigura prin Sistemul informatic al pieţelor agricole şi agroalimentare, sistem informatic integrat, organizat, în condiţiile legii, de Consiliul pe produs.
    (6) Fondurile pentru finanţarea măsurilor de reglementare cuprinse în prezenta lege se formează din contul mijloacelor bugetului de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate.
    (7) Susţinerea financiară a măsurilor de reglementare a pieţelor agricole se poate asigura şi din fonduri private, constituite pe filiera produsului, în condiţiile legii.
    Articolul 20.  Stabilirea măsurilor de reglementare a
                          pieţei produselor agricole şi agroalimentare
    (1) Măsurile de reglementare pentru produsele prevăzute la art.21 alin.(2) cuprind scheme de sprijin, specifice fiecărui produs, după cum urmează:
    a) sprijin financiar, prin plăţi directe sau subvenţii acordate producătorilor agricoli sau altor parteneri de pe filiera produsului, prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv;
    b) subvenţie, prevăzută de lege, pentru creşterea calităţii producţiei şi a transferului tehnologic;
    c) mecanisme de intervenţie pe piaţă;
    d) scheme privind comerţul exterior cu produse agricole şi agroalimentare, care includ regimul tarifar şi, după caz, contingente tarifare preferenţiale, măsuri de susţinere şi promovare a exportului de produse agricole şi agroalimentare sau alte măsuri cu efect echivalent, cu respectarea regulilor şi procedurilor cuprinse în prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale relevante la care Republica Moldova este parte.
    (2) Calitatea produselor pentru care se aplică schemele prevăzute la alin.(1) este cea prevăzută prin contractele încheiate şi/sau, după caz, prin normele naţionale şi internaţionale în vigoare.
    Articolul 21. Stabilirea produselor pentru care se aplică
                          mecanisme şi instrumente de reglementare
                          a pieţelor agricole şi agroalimentare
    Mecanismele şi instrumentele de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare se aplică următoarelor produse:
    a)  cereale şi produse procesate din cereale;
    b)  oleaginoase şi produse procesate;
    c)  sfeclă de zahăr, zahăr şi produse procesate;
    d)  cartof şi produse procesate;
    e)  legume-fructe proaspete şi procesate;
    f)  struguri, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate;
    g)  cereale pentru bere, hamei, bere;
    h)  porcine, carne de porc şi produse procesate;
    i) păsări, carne de pasăre, ouă şi produse procesate;
    j) bovine, carne de bovine şi produse procesate;
    k) ovine şi caprine, carne, lapte de ovine şi lapte de caprine, lînă şi produse procesate de ovine şi caprine;
    l) produse secundare din zootehnie;
    m) lapte şi produse lactate;
    n)  plante textile şi produse procesate;
    o) plante medicinale şi etero-oleaginoase şi produse prelucrate şi procesate;
    p) tutun şi produse din tutun;
    q) seminţe şi material săditor, flori, plante ornamentale şi arhitectură peisageră;
    r) miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate;
    s) alte produse agricole şi procesate din acestea.
Capitolul IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 22
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art.19 alin.(1) lit.f) şi alin.(6), care  intră in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
    Articolul 23
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.257-XVI. Chişinău, 27 iulie 2006.