DPO164/1991
ID intern unic:  317240
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 164
din  22.08.1991
privind suspendarea activităţii structurilor organizatorice ale
partidelor politice, organizaţiilor obşteşti şi mişcărilor de masă
în organele de stat, instituţiile şi organizaţiile republicii
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 133     Data intrarii in vigoare : 10.01.1992
    În scopul asigurării egalităţii în drepturi a partidelor politice, a altor organizaţii obşteşti şi mişcări de masă la elaborarea politicii republicii, la dirijarea activităţii de stat şi obşteşti, precum şi a evitării amestecului lor în activitatea organelor de stat şi în temeiul Decretului cu privire la puterea de stat în Republica Moldova, decretez:
    1. A suspenda activitatea şi a interzice crearea unor noi organizaţii primare, comitete şi altor structuri organizatorice ale partidelor politice, altor organizaţii obşteşti şi mişcări de masă, în organele puterii de stat şi de conducere ale Republicii Moldova de toate nivelurile, în instituţii, organizaţii, concerne, la întreprinderile de pe teritoriul republicii indiferent de subordonarea lor.
    Acţiunea prezentului punct nu se răsfrînge asupra structurilor organizatorice ale sindicatelor, societăţilor de femei, veterani, tineret, tehnico-ştiinţifîce, culturalizare şi asupra altor societăţi benevole ale cetăţenilor care nu urmăresc scopuri politice şi care îşi efectuează activitatea în afara orelor de lucru.
    2. A stabili că participarea sau neparticiparea cetăţenilor la activitatea partidelor politice şi a mişcărilor obşteşti şi de masă nu poate servi drept motiv pentru restricţia drepturilor, lor, inclusiv dreptul la deţinerea unei oarecare funcţii, dacă altceva nu este prevăzut de legislaţia Republicii Moldova.
    Persoanele care se află în serviciul de stat se conduc în activitatea lor de muncă de legislaţia Republicii Moldova şi nu sînt influenţate de hotărîrile partidelor politice şi ale mişcărilor obşteşti şi de masă.
    3. Guvernul Republicii Moldova;
    să ia măsurile necesare pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor eliberate pe parcursul realizării prezentului Decret;
    să reexamineze pînă la l noiembrie 1991 actele normative adoptate în comun cu organele partidelor politice;
    să soluţioneze în ordinea stabilită problema privind reexaminarea acţiunii pe teritoriul republicii a actelor comune ale C.C. al P.C.U.S. şi ale Consiliului de Miniştri al U.R.S.S.
    4. A exclude din practica de perfectare a actelor oficiale, prezentate organelor de stat, instituţiilor şi organizaţiilor, indicarea apartenenţei la un partid politic sau la o mişcare obştească sau de masă.
    5. Controlul asupra executării prezentului Decret a pune pe seama Guvernului Republicii Moldova şi a organelor autoadministrării locale.
    6. Prezentul Decret intră în vigoare peste zece zile după publicarea lui.

    M. SNEGUR,
    Preşedintele
    Republicii Moldova

    or. Chişinău 22 august 1991 nr. 164