HGA1092/2006
ID intern unic:  317445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1092
din  22.09.2006
pentru implementarea Strategiei Naţionale cu privire
la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi
şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la
Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 1198
    Abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1031 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la implementarea programelor naţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1116), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de informaţia prezentată de ministrul ecologiei şi resurselor naturale privind implementarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 193-198, art. 1347).
    2. Se atenţionează Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Biroul Naţional de Statistică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, alte autorităţi administrative centrale asupra măsurilor insuficiente întreprinse pentru realizarea prevederilor Strategiei şi Planului nominalizate. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va efectua o coordonare mai eficientă a activităţilor tuturor instituţiilor responsabile pentru implementarea prevederilor Strategiei şi Planului, prezentînd Guvernului informaţia obiectivă.
    3. Academia de Ştiinţe a Moldovei, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, responsabile de realizarea Strategiei şi Planului sus-numite, pentru a urgenta executarea propriilor obligaţiuni, vor asigura includerea prevederilor Planului în politicile şi planurile lor anuale de activitate, informînd semestrial Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale despre realizarea acestora.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor pct. 3 al prezentei hotărîri.
    5. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va prezenta semestrial Guvernului informaţia sintetizată.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                  Constantin Mihailescu

    Nr. 1092. Chişinău, 22 septembrie 2006.