LPC264/2006
ID intern unic:  318267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din  28.07.2006
pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 781
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), textul "încheiată la 18 aprilie 1961," se substituie prin textul "încheiate la 18 aprilie 1961, ale Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiate la 24 aprilie 1963,".
    2. La articolul 6 punctul 37), după cuvintele  "subordonaţi lui" se introduc cuvintele "în condiţiile Legii cu privire la Procuratură".
    3. La articolul 7, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele "şi  informînd despre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională respectivă şi Curtea Supremă de Justiţie".
    4. La articolul 15 alineatul (2), cuvintele ", pe care ea o consideră confidenţială" se exclud.
    5. La  articolul 33, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele "şi judecătorului instanţei de recurs care judecă recursul împotriva hotărîrii privind măsura preventivă".
    6. La articolul 41  punctul 4), cuvintele "suspendării provizorii din funcţie, a" se exclud.
    7. La  articolul 47 alineatul (1), după cuvintele "Curţii Supreme de Justiţie" se introduc cuvintele "pînă la începerea cercetării judecătoreşti".
    8. La  articolul 49 alineatul (2), cuvintele ", hotărînd totodată în ce măsură actele îndeplinite de către instanţa de la care s-a strămutat cauza se menţin" se exclud.
    9. La articolul 52:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 52.   Atribuţiile procurorului în cadrul urmăririi
                             penale";
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele "La efectuarea" se substituie prin cuvintele "În cadrul";
    punctul 3) se completează în final cu textul ", decide excluderea din dosar a probelor obţinute conform prevederilor art. 94 alin.(1)";
    la punctul 5), cuvintele "de la procurorii ierarhic inferiori," se exclud, iar în final, punctul se completează cu cuvintele "şi dispune conexarea sau, după caz, disjungerea cauzei dacă se impune aceasta";
    la punctul 8), cuvintele "şi ale procurorilor ierarhic inferiori" se exclud;
    la punctul 11), cuvintele "sau ale procurorilor ierarhic inferiori" se exclud;
    punctul 18) va avea următorul cuprins:
    "18) solicită participarea judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni  de urmărire penală dacă legea dispune participarea obligatorie a acestuia;"
    alineatul se completează cu punctul 26), cu următorul cuprins:
    "26) sesizează organele de urmărire penală şi cele care exercită activitate operativă de investigaţii despre înlăturarea încălcării legii."
    după alineatul  (1)  se introduc trei alineate noi, care devin alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) Procurorul teritorial şi cel  al procuraturii specializate, precum şi adjuncţii lor, pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin.(1), în cadrul urmăririi penale exercită următoarele atribuţii  cu titlu de control ierarhic:
    1) pot cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele penale, documentele, actele procedurale, materiale şi alte date cu privire la infracţiunile săvîrşite şi la persoanele identificate în cauzele penale pe care exercită controlul;
    2) anulează actele ilegale şi neîntemeiate ale procurorilor ierarhic inferiori;
    3) soluţionează abţinerile şi recuzările procurorilor ierarhic inferiori;
    4) confirmă ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale pe motive de nereabilitare;
    5) confirmă rechizitoriile întocmite de procurorii ierarhic inferiori;
    6) restituie dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicaţiile lor  scrise;
    7) aprobă acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi confirmă ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale.
    (3) Procurorul municipiului Chişinău şi cel al Găgăuziei, precum şi adjuncţii lor, în cadrul urmăririi penale exercită atribuţiile prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi alte atribuţii ce rezultă din activitatea de control ierarhic, prevăzute de prezentul cod.
    (4) Procurorul General şi adjuncţii lui, în cadrul urmăririi penale, exercită atribuţiile prevăzute la alin.(1), (2) şi (3), precum şi alte atribuţii ce rezultă din activitatea de control ierarhic, prevăzute de prezentul cod."
la alineatul (2), care  devine alineatul (5), cuvintele "La efectuarea" se substituie prin cuvintele "În cadrul".
    10. La articolul 53 alineatul (1):
    după punctul 6) se introduce un punct nou, care devine punctul 7), cu următorul cuprins:
    "7) dispune, printr-o ordonanţă, aducerea silită în instanţa de judecată, în condiţiile art.199, a persoanelor incluse în lista prezentată instanţei, precum şi a persoanelor solicitate pentru administrarea probelor noi sau suplimentare."
    punctele 7) şi 8) devin punctele 8) şi 9).
    11. La articolul 58 alineatul (7), punctul 1) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia victimei traficului de fiinţe umane".
    12. La articolul 60 alineatul (1) punctul 7), cuvintele "sau să facă copii" se exclud.
    13. La articolul 62 alineatul (1) punctul 7), cuvintele "sau să facă copii" se exclud.
    14. Articolul 63:
    la alineatul (2), punctul 3) se completează în final cu cuvintele ", iar cu acordul Procurorului General şi al  adjuncţilor săi - mai mult de 6 luni";
    după alineatul (5) se introduce un alineat nou, care devine  alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Dacă, la expirarea termenelor indicate în alin.(2), nu s-a dispus scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau punerea ei sub învinuire, calitatea de bănuit încetează de drept. Încetarea de drept a calităţii de bănuit în legătură cu expirarea termenelor indicate în alin.(2), în cazul acumulării ulterioare a probelor suficiente, nu împiedică punerea persoanei sub învinuire pentru acelaşi fapt."
    alineatul (6) devine alineatul (7).
    15. La articolul 64 alineatul (2), punctul 15) se completează în final  cu cuvintele ", inclusiv  privind asistenţa medicală independentă".
    16. La articolul 66 alineatul (2):
    punctul 18) se completează în final cu cuvintele ", inclusiv privind asistenţa medicală independentă";
    la punctul 22), cuvintele "să facă copii," se exclud.
    17. Articolul 67:
    la alineatul (6) punctele 3), 4) şi 6), cuvintele "organul de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procurorul";
    la alineatul (7), cuvintele "organul de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procurorul".
    18. La  articolul 70 alineatul (4) punctul 3) şi la articolul 81 alineatul (3), cuvintele "organul de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procurorul".
    19. La articolul 71 alineatele (2) şi (3), sintagma "organul de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procuror", la forma respectivă.
    20. La articolul  72 alineatul (4),  cuvintele "organul de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procuror".
    21. La articolul 78 alineatul (1) punctul 12),  cuvintele ", să facă copii " se exclud.
    22. La  articolul 80 alineatul (1) punctul 8), cuvintele "să facă copii" se exclud.
    23. Articolul 94:
    la alineatul (1), după cuvintele "prin urmare," se introduc  cuvintele "se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi";
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin.(1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi probelor obţinute în temeiul probelor menţionate la alin.(1)-(4), cu excepţia cazului în care probele derivate se bazează pe o sursă independentă sau ar fi fost descoperite inevitabil."
    24. La articolul 108:
    după  alineatul (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Martorii care, din motive de conştiinţă sau confesiune, nu depun jurămîntul vor rosti următoarea formulă: "Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu."
    la alineatele (2) şi (3), care  devin alineatele (3) şi (4), după cuvîntul "jurămîntului" se introduc cuvintele "sau rostirea formulei".
    25. Articolul 109:
    la alineatul (3), cuvintele "pentru a reduce victimizarea martorului" se substituie prin cuvintele "pentru a reduce sau a exclude supunerea martorului  unui vădit pericol sau pentru a reduce revictimizarea martorului";
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele "sau, după caz, în condiţiile art. 336 şi 337".
    26. La  articolul 110 alineatul (5), după cuvîntul "teleconferinţe" se introduc  cuvintele "cu circuit închis".
    27. La  articolul 113 alineatul (1), după cuvîntul "persoane," se introduc cuvintele "inclusiv cu cele ale căror declaraţii sînt defavorabile bănuitului, învinuitului,".
    28. La  articolul 125:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziţie dacă din probele acumulate sau din materialele de investigaţie operativă rezultă o presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere ori într-un alt loc sau la o  anumită persoană se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite sau au servit ca mijloace la săvîrşirea infracţiunii, obiecte şi valori dobîndite de pe urma infracţiunii, precum şi alte obiecte sau documente care ar putea avea importanţă pentru cauza penală şi care prin alte procedee probatorii nu pot fi obţinute."
    la alineatul (5), cuvintele "prin rezoluţie" se substituie prin cuvintele "printr-o încheiere motivată".
    29. La articolul 128:
    la alineatul (4), cuvintele ", motivînd necesitatea efectuării acesteia" se exclud, iar alineatul se completează în final cu propoziţia "Rezultatul percheziţiei urmează a fi prezentat, pentru verificare, judecătorului de instrucţie în termen de 24 de ore, în conformitate cu prevederile prezentului cod".
    la alineatul (5), după prima propoziţie se introduce propoziţia: "Instituţiile financiare nu pot invoca secretul bancar drept motiv pentru a refuza prezentarea documentelor solicitate."
    30. La articolul 129:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În localurile misiunilor diplomatice, inclusiv în localurile în care locuiesc membrii misiunilor diplomatice şi familiile lor, percheziţia sau ridicarea se poate efectua numai la cererea sau cu consimţămîntul statului străin, exprimate de şeful misiunii diplomatice. Consimţămîntul pentru efectuarea percheziţiei  sau ridicării  se solicită prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova."
    la alineatul (2), după cuvintele "Ministerului Afacerilor Externe" se introduc cuvintele "şi Integrării Europene".
    31. La articolul 133 alineatul (1), cuvintele "suficiente temeiuri" se substituie prin cuvintele "temeiuri rezonabile".
    32. Articolul 135:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele ", dacă din probele acumulate sau din materialele de investigaţie operativă rezultă o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea acestora";
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele "şi cu controlul judiciar, conform procedurii prevăzute la alineatul (2)".
    33. La articolul 136 alineatul (6), cuvintele "prin încheiere sau" se exclud.
    34. La articolul 152:
    alineatul (2) se completează în final cu textul  ", în conformitate cu art.305. Încheierea judecătorului de instrucţie privind autorizarea internării poate fi atacată cu recurs în condiţiile art.311."
    articolul se completează cu alineatele  (4)-(8), cu următorul cuprins:
    "(4) Internarea bănuitului într-o instituţie medicală, pentru efectuarea expertizei în condiţii de staţionar, se dispune pentru o durată de pînă la 10 zile cu posibilitatea prelungirii, în caz de necesitate, la demersul procurorului, de către  judecătorul de instrucţie, după punerea sub învinuire.
    (5) Internarea învinuitului într-o instituţie medicală, pentru efectuarea expertizei în condiţii de staţionar, se dispune pentru o durată de pînă la 30 de zile.
    (6) Prelungirea internării învinuitului în instituţia medicală, pentru efectuarea expertizei în condiţii de staţionar, poate fi dispusă de către judecătorul de instrucţie pînă la 6 luni, la demersul procurorului. Fiecare prelungire  nu poate depăşi 30 de zile.
    (7) Bănuitul, învinuitul internat într-o instituţie medicală pentru efectuarea expertizei în condiţii de staţionar, apărătorul  sau reprezentantul pot ataca încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea ori prelungirea internării sau pot solicita efectuarea expertizei în condiţii de ambulator în termen de 3 zile de la data adoptării. Dispoziţiile art.311 şi 312 se aplică în mod corespunzător.
    (8) În cazul în care bănuitul, învinuitul este arestat preventiv, transferul acestuia pentru efectuarea expertizei medicale în condiţii de staţionar, se dispune de către procuror prin ordonanţă. "
    35. La articolul 157 alineatul (1), după cuvîntul "documentele" se introduc  cuvintele "în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.)".
    36. La articolul 159, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "În caz de urgenţă, cînd există pericol iminent pentru viaţa oamenilor, substanţele explozive pot fi nimicite, în urma concluziei specialistului, fără autorizarea judecătorului de instrucţie, cu prezentarea materialelor respective, în termen de 24 de ore, judecătorului de instrucţie pentru efectuarea controlului legalităţii acestei acţiuni procesuale."
    37. Articolul 161 se completează în final cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Banii marcaţi, asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat. La cererea victimei, echivalentul banilor recunoscuţi drept corpuri delicte poate fi restituit în temeiul hotărîrii judecătorului de instrucţie."
    38. La articolul 162 alineatul (1) punctul 4), după cuvintele "în baza sentinţei instanţei" se introduc cuvintele ", se restituie proprietarului sau, după caz,", iar în final, punctul se completează cu propoziţia: "Banii marcaţi, asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat."
    39. Articolul 166 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 166. Temeiurile pentru reţinerea persoanei
                             bănuite de săvîrşirea infracţiunii
    (1) Organul de urmărire penală are dreptul să reţină persoana, dacă există o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, numai în cazurile:
    1) dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict;
    2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a săvîrşit infracţiunea;
    3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport sînt descoperite urme evidente ale infracţiunii.
    (2) În alte circumstanţe care servesc temei pentru o bănuială rezonabilă că o persoană a săvîrşit infracţiunea, aceasta poate fi reţinută numai dacă a încercat să se ascundă sau dacă nu are loc de trai permanent  ori nu i s-a putut constata identitatea.
    (3) Reţinerea persoanei bănuite poate fi dispusă şi dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că aceasta se va sustrage de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvîrşi alte infracţiuni.
    (4) Reţinerea persoanei mature în temeiurile prevăzute la alin.(1) poate avea loc pînă la înregistrarea infracţiunii în modul stabilit de lege. Înregistrarea infracţiunii se efectuează imediat, dar nu mai tîrziu de 3 ore de la momentul aducerii persoanei reţinute la organul de urmărire penală, iar în cazul în care fapta pentru care persoana a fost reţinută nu este înregistrată în mod corespunzător, persoana se eliberează imediat, cu excepţia prevăzută la art.273 alin.(1) pct.2).
    (5) Reţinerea persoanei în condiţiile prezentului articol nu poate depăşi 72 de ore din momentul privării de libertate.
    (6) Reţinerea minorului nu poate depăşi 24 de ore.
    (7) Persoana reţinută în condiţiile prezentului articol, pînă la expirarea termenului prevăzut la alin.(5) şi (6), trebuie să fie adusă cît mai curînd posibil din momentul reţinerii în faţa judecătorului de instrucţie pentru a fi examinată chestiunea arestării sau, după caz, a eliberării acesteia. Demersul privind arestarea persoanei reţinute urmează a fi înaintat cu cel puţin 3 ore înainte de expirarea termenului de reţinere. Procurorul, în termenele prevăzute la alin.(5) şi (6), va emite o ordonanţă de eliberare a persoanei reţinute fie, după caz, va înainta demersul, conform art.307, judecătorului de instrucţie."
    40. Articolul 168:
    la alineatul (2), după cuvîntul "temeiuri" se introduce cuvîntul "rezonabile";
    la alineatul (3), expresia "art. 166" se substituie prin expresia "art.166 şi 167".
    41. La articolul 169 alineatul (1), după cuvîntul "temei" se introduce cuvîntul "rezonabil".
    42. Articolul 172 se exclude.
    43. La articolul 174 alineatul (1)  punctul 5), cuvintele "a expirat termenul de reţinere şi" se exclud.
    44. La articolul 175 alineatul (5), cuvintele "sau pe cauţiune şi arestarea la domiciliu" se  substituie prin cuvintele "şi liberarea provizorie pe cauţiune".
    45. Articolul 176:
    la alineatul (1), cuvintele "organul de urmărire penală" se substituie prin  cuvintele "procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală,";
    la alineatul (2), cuvîntul "săvîrşirii", în ambele cazuri, se substituie prin cuvintele "existenţei unei bănuieli rezonabile privind săvîrşirea".
    46. La articolul 178 alineatul (2), după cuvintele "îndatorirea impusă" se introduce cuvîntul "bănuitului,".
    47. La articolul 182 alineatul (3), cuvintele "organului de poliţie rutieră pentru executare" se substituie prin cuvintele ", pentru executare, organului de poliţie rutieră şi organului abilitat cu dreptul de a elibera asemenea permise de conducere".
    48. Articolul 186:
    la alineatul (2), propoziţia a doua  se exclude;
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele "în faza urmăririi penale şi  90 de zile în faza  judecării cauzei";
    la alineatul (6), după cuvîntul "învinuitului,"  se introduce cuvîntul "inculpatului", după cuvintele "judecătorului de instrucţie" - cuvintele "sau, după caz, instanţei care judecă cauza", iar, în final, alineatul se completează cu propoziţia: "În cazul în care, la data adoptării sentinţei, termenul arestului preventiv rămas este mai mic de 15 zile, instanţa de judecată este obligată, la demersul procurorului, să se pronunţe asupra prelungirii termenului arestului preventiv  pînă la pronunţarea sentinţei."
    alineatul (8) va avea următorul  cuprins:
    "(8) După trimiterea cauzei în instanţa de judecată, termenul judecării cauzei cu menţinerea inculpatului în stare de arest, din ziua primirii  cauzei în instanţa de judecată şi pînă la pronunţarea sentinţei, nu poate depăşi 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 15 ani închisoare, şi 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau detenţiune pe viaţă."
    după  alineatul (8)  se introduc trei  alineate noi, care devin alineatele (9), (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(9) După expirarea termenelor stabilite la alin.(5) şi (8), termenul judecării cauzei cu menţinerea inculpatului în stare de arest  poate fi prelungit doar în cazuri excepţionale, la demersul procurorului, printr-o încheiere motivată a instanţei care judecă cauza, de fiecare dată cu 3 luni pînă la pronunţarea sentinţei.
    (10) Hotărîrea instanţei de prelungire a termenului de judecare a cauzei cu menţinerea în stare de arest a inculpatului poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară. Atacarea hotărîrii nu suspendă examinarea cauzei.
    (11) Prevederile stabilite la alin.(5), (6), (8), (9) şi (10) se aplică, în mod corespunzător, la examinarea cauzei în apel."
    alineatele (9) şi (10) devin alineatele (12) şi (13).
    49. La articolul 188:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(8) devin  alineatele (2)-(7).
    50. Articolul 191:
    la alineatul (1), cifra "10" se substituie prin cifra "15";
    alineatul (3) se completează în final cu punctul 8), cu următorul cuprins:
    "8) să predea paşaportul judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată."
    51. La articolul 200:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Suspendarea provizorie din funcţie o decide administraţia instituţiei în care activează bănuitul, învinuitul, în condiţiile legii, la demersul procurorului care conduce, sau, după caz, efectuează nemijlocit urmărirea penală. Hotărîrea administraţiei instituţiei de suspendare din funcţie poate fi atacată la judecătorul de instrucţie."
alineatele (4) şi (5)  se exclud.
    52. La articolul 201 alineatul (8), cuvintele "o dată cu sentinţa în modul prevăzut de prezentul cod" se substituie prin cuvintele "separat cu recurs".
    53. La articolul 255:
    în titlu, cuvintele "şi rezoluţiile" se exclud;
    la alineatul (1), cuvintele "sau prin rezoluţie" se exclud;
    la alineatul (3), cuvîntul "rezoluţie" se substituie prin cuvîntul "ordonanţă".
    54. Articolul 259 alineatul (2), cuvîntul "rezoluţie" se substituie prin cuvîntul "ordonanţă".
    55. Articolul 262 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În orice caz de deces al persoanei aflate în custodia statului în legătură cu urmărirea penală sau executarea pedepsei, procurorul se autosesizează în condiţiile alin.(3)."
    56. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 269.Competenţa organului de urmărire
                            penală  al Centrului pentru Combaterea
                            Crimelor Economice şi Corupţiei
    (1) Organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor prevăzute la art.236-2611, 324-326, 330-336 din Codul penal, iar în privinţa infracţiunilor prevăzute la art.191, 195, 327-329 din Codul  penal - numai în cazurile în care prejudiciul respectiv a fost cauzat în exclusivitate autorităţilor şi instituţiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului public naţional.
    (2) Organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei efectuează, sub controlul procurorului, urmărirea penală în privinţa infracţiunilor date în competenţa sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepţia infracţiunilor şi persoanelor prevăzute la art.270 alin.(1) pct.1) lit.a), f) şi h) şi pct.2) şi 3)."
    57. După  articolul  269 se introduce un articol nou, care devine articolul  2691, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2691.  Competenţa organelor de urmărire
                              penală în privinţa infracţiunilor contra
                              justiţiei
    În cazurile privind infracţiunile prevăzute la art.311-316 şi 323 din Codul penal, urmărirea penală se efectuează de organul în a cărui competenţă se află infracţiunea în legătură cu care a fost pornită urmărirea penală."
    58. Articolul 270:
    în titlu, cuvintele "exclusivă a" se exclud;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul "exclusiv" se exclude;
    la punctul 1), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) persoanele care au statut de militar, menţionate la art.37 pct.1)-3);"
    articolul se completează cu alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) În caz de necesitate, procurorul, în scopul asigurării urmăririi complete şi obiective, poate exercita personal urmărirea penală sub toate aspectele în orice cauză penală."
    59. La articolul 271:
    după  alineatul  (4)  se  introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care urmărirea penală ţine de competenţa mai multor organe de urmărire penală, chestiunile legate de competenţă se soluţionează de procurorul ierarhic superior."
    alineatul (5) devine alineatul (6);
    articolul se completează cu  alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Procurorul General şi adjuncţii lui, în caz de necesitate, în scopul asigurării urmăririi complete şi obiective, sub toate aspectele, pot dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de către orice organ de urmărire penală, indiferent de competenţă."
    60. La articolul 273 alineatul (1):
    punctul 1) se exclude;
    punctele 2) şi 3) devin punctele 1) şi 2).
    61. Articolul 274:
    la alineatul (1), cuvîntul "rezoluţie" se substituie prin cuvîntul "ordonanţă", cuvintele  "elementele infracţiunii" - prin cuvintele "o bănuială rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune", iar, în final, alineatul se completează     cu cuvintele ", informînd despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau organul respectiv";
    la alineatul (2), cuvintele "care constituie actul de începere a urmăririi penale" se substituie prin cuvintele "în care consemnează cele constatate privitor la infracţiunea depistată, apoi, prin ordonanţă, dispune începerea urmăririi penale";
    la alineatul (3), cuvintele "Rezoluţia sau, după caz, procesul-verbal" se substituie prin cuvîntul "Ordonanţa";
    la alineatul (4), cuvintele "rezoluţia sa" se substituie prin cuvintele "ordonanţa sa";
    alineatele (5)-(7) vor avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care procurorul refuză pornirea urmăririi penale, el confirmă faptul prin ordonanţă motivată şi anunţă despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea. În cazul în care procurorul consideră că lipsesc temeiurile pentru a începe urmărirea penală, el nu va confirma ordonanţa de începere a urmăririi penale şi, prin ordonanţă, o va abroga, dacă nu au fost efectuate acţiuni procesuale, sau va dispune încetarea urmăririi penale în cazul în care astfel de acţiuni au fost efectuate.
    (6)  Ordonanţa de a refuza începerea urmăririi penale poate fi atacată, prin plîngere, în instanţa judecătorească, în condiţiile art.313.
    (7) Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut circumstanţa pe care se baza propunerea de a refuza începerea urmării penale, procurorul ierarhic superior anulează ordonanţa şi dispune începerea urmăririi penale."
    62. La articolul 279 alineatul (5), cuvintele "reprezentantului diplomatic ori al conducătorului instituţiei" se substituie prin cuvintele "statului străin, exprimate de şeful reprezentanţei diplomatice ori de conducătorul instituţiei", iar după cuvintele "Afacerilor Externe" se introduc, în ambele cazuri, cuvintele "şi Integrării Europene".
    63. După articolul  279 se introduce un articol nou, care devine articolul  2791, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2791  Conexarea şi disjungerea cauzelor
                                 penale
    (1) Constituie conexitate a cauzelor penale cazurile specificate la art.42 alin.(3).
    (2) Disjungerea unei cauze privitoare la participanţii la una sau la mai multe infracţiuni se admite în cazul în care împrejurările cauzei o cer şi această disjungere nu se va răsfrînge negativ asupra efectuării depline şi obiective a urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti.
    (3) La dispunerea conexării sau disjungerii cauzelor penale, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, emite ordonanţa respectivă."
    64. Articolul 281:
    la alineatul (1), după cuvintele "acumulate sînt" se  introduc cuvintele "concludente şi";
    la alineatul (2), cuvintele "formelor de participaţie dacă infracţiunea a fost săvîrşită de un grup de persoane; circumstanţele care agravează răspunderea," se exclud, iar cuvîntul "punctului" se substituie prin cuvîntul "literei";
    la alineatul (3), cuvintele  "puncte" şi "punctele" se substituie prin cuvintele "litere" şi "literele".
    65. La articolul 284 alineatul (5), cuvîntul "rezoluţia" se substituie prin cuvîntul "indicaţia".
    66. Articolul 285:
    la alineatul (2), cuvintele "cu trimiterea cazului la organul competent pentru a examina contravenţia" se exclud;
    alineatul (4) se completează în final cu textul: "În cazul în care fapta constituie o contravenţie administrativă, procurorul aplică sancţiunea contravenţională, cu excepţia arestului contravenţional. Dacă aplicarea sancţiunii contravenţionale nu este de competenţa procurorului, cauza se trimite spre examinare  judecătorului de instrucţie."
    la alineatul (8), cuvîntul "rezoluţia" se substituie prin cuvîntul "indicaţia".
    67. La articolul 286  alineatul (1), cuvintele "precum şi în cazul în care a expirat termenul de prescripţie pentru tragere la răspundere penală," se exclud.
    68. După articolul  287 se introduc trei articole noi, care devin articolele 2871-2873, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2871.   Temeiurile, modul şi termenele de
                                 suspendare a urmăririi penale
    (1) Urmărirea penală se suspendă în cazurile în care există unul din următoarele temeiuri care împiedică continuarea şi terminarea ei:
    1) învinuitul a dispărut, sustrăgîndu-se de la urmărirea penală sau judecată, ori locul aflării lui nu este stabilit;
    2) nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire;
    3) în caz de refuz privind lipsirea persoanei de imunitate sau în caz de refuz de extrădare a persoanei de către un stat străin, dacă urmărirea penală nu poate fi terminată în lipsa acestei persoane;
    4) învinuitul s-a îmbolnăvit de o boală psihică sau de o altă boală gravă, care îl împiedică sa ia parte la procesul penal, atestată printr-o concluzie medico-legală a unei instituţii medicale de stat.
    (2) În cazul în care se constată unul din temeiurile specificate la alin.(1), organul de urmărire penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul. Procurorul va dispune, printr-o ordonanţă motivată, suspendarea urmăririi penale.
    (3) Dacă în cauză sînt puse sub învinuire două sau mai multe persoane, iar temeiurile pentru suspendarea urmăririi penale nu se referă la toţi învinuiţii, procurorul este în drept să disjungă cauza într-o procedură separată şi să suspende urmărirea penală în privinţa unor învinuiţi sau să suspende urmărirea în întreaga cauză penală, în cazul în care urmărirea penală nu poate fi continuată fără participarea tuturor învinuiţilor.
    (4) Înainte de a suspenda urmărirea penală, trebuie îndeplinite toate acţiunile de urmărire penală a căror efectuare este posibilă în lipsa învinuitului, luate toate măsurile pentru descoperirea lui, precum şi pentru identificarea persoanei care a săvîrşit infracţiunea.
    Articolul 2872 Acţiunile organului de urmărire penală
                                după suspendarea urmăririi penale
    (1) Despre suspendarea urmăririi penale, organul de urmărire penală este obligat să anunţe în scris partea vătămată, reprezentantul ei legal, partea civilă, partea civilmente responsabilă sau reprezentanţii lor şi să le explice dreptul de a contesta ordonanţa de suspendare a urmăririi penale la judecătorul de instrucţie. În cazurile de suspendare a urmăririi penale în temeiul art.2871 alin.(1) pct.3) şi 4), despre aceasta sînt informaţi, de asemenea, învinuitul şi apărătorul lui.
    (2) După suspendarea urmăririi penale, în cazul prevăzut la art.2871  alin.(1)  pct.2) , organul de urmărire penală este obligat să ia măsuri, atît direct, cît şi prin intermediul altor organe care exercită activitate operativă de investigaţii, în vederea identificării persoanei care poate să fie pusă sub învinuire. Procurorul, în mod periodic, dar nu mai rar decît o dată la 6 luni, va verifica măsurile de căutare pentru identificarea persoanei.
    (3) În cazul în care urmărirea penală este suspendată, în cauza penală nu se admite efectuarea acţiunilor de urmărire penală.
    Articolul 2873. Reluarea urmăririi penale după
                             suspendare
    (1) Urmărirea penală poate fi reluată, printr-o ordonanţă motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.
    (2) Despre reluarea urmăririi penale se comunică învinuitului, apărătorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile sau reprezentanţilor lor."
    69. La articolul 288, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "Căutarea învinuitului poate fi dispusă atît în cadrul exercitării urmăririi penale, cît şi concomitent cu suspendarea ei."
    70. La articolul 289:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 289.   Remiterea cauzei procurorului cu
                               propunerea de terminare a urmăririi
                               penale";
    la alineatul (1), după cuvintele "administrate sînt" se introduc cuvintele "concludente şi".
    71. La articolul 290, alineatul (1) se completează în final cu textul: "Dacă procurorul constată probe obţinute contrar prevederilor prezentului cod şi cu  încălcarea drepturilor bănuitului, învinuitului, prin ordonanţă motivată, aprobată de procurorul ierarhic superior, exclude aceste probe din materialele dosarului. Probele excluse din dosar se păstrează în condiţiile art.211 alin.(2)."
    72. La articolul 293:
    alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "Pentru a se lua cunoştinţă de dosarele voluminoase, procurorul, printr-o ordonanţă, poate întocmi un grafic, coordonat cu apărătorul, prin care stabileşte data şi numărul volumelor pentru studiere."
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) În scopul asigurării păstrării secretului de stat, comercial sau a unui alt secret ocrotit de lege, precum şi în scopul asigurării protecţiei vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii martorului şi a altor persoane, judecătorul de instrucţie, conform demersului procurorului, poate limita dreptul persoanelor menţionate la alin.(1) de a lua cunoştinţă de materialele sau datele privind identitatea acestora. Demersul se examinează în condiţii de confidenţialitate, conform art. 305."
    73. La  articolul 296 alineatul (2),  cuvîntul "enumerarea" se substituie prin cuvîntul "analiza", iar după cuvintele "vinovăţia învinuitului" se introduc cuvintele ", argumentele invocate de învinuit în apărarea sa şi rezultatele verificării  acestor argumente".
    74. După  articolul  296 se introduc două articole noi, care devin articolele 2961 şi 2962, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2961  Chestiunile pe care urmează să le
                                  rezolve procurorul ierarhic superior în
                                  cauzele primite de el pentru
                                  confirmarea rechizitoriului
    Primind dosarul pentru confirmarea rechizitoriului, procurorul ierarhic superior este obligat să verifice:
    1) existenţa faptei imputate învinuitului şi dacă această faptă constituie o infracţiune;
    2) dacă nu există vreuna din împrejurările care impun încetarea procesului penal;
    3) dacă urmărirea penală a fost efectuată sub toate aspectele, complet şi obiectiv;
    4) dacă învinuirea este confirmată de probele din dosar;
    5) dacă învinuirea a fost înaintată pentru toate infracţiunile, stabilite prin urmărirea penală în sarcina învinuitului;
    6) dacă au fost puse sub învinuire toate persoanele care s-au dovedit să fi săvîrşit infracţiunea;
    7) dacă legea penală a fost aplicată just faptelor săvîrşite de învinuit;
    8) dacă rechizitoriul a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod;
    9) dacă măsura preventivă aplicată a fost aleasă just;
    10) dacă s-au luat măsuri pentru asigurarea acţiunii civile şi a unei eventuale confiscări a averii;
    11) dacă s-au clarificat cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii şi dacă s-au luat măsuri pentru înlăturarea lor;
    12) dacă, în cadrul urmăririi penale, au fost respectate toate celelalte prevederi ale prezentului cod.
    Articolul 2962.   Hotărîrile procurorului ierarhic superior
                                în cauzele primite de el pentru
                                confirmarea rechizitoriului
    (1) Procurorul ierarhic superior este obligat, în termen de cel mult 5 zile, să examineze  cauza primită şi să adopte în privinţa ei una din următoarele hotărîri:
    1) să confirme, prin rezoluţia sa, rechizitoriul dacă constată că există temeiuri pentru a trimite cauza instanţei de judecată;
    2) să reia urmărirea penală şi să restituie cauza persoanei care a efectuat urmărirea penală, cu indicaţiile scrise în vederea efectuării unei urmăriri penale suplimentare;
    3) să dispună încetarea urmăririi penale printr-o ordonanţă motivată;
    4) să restituie cauza procurorului ierarhic inferior pentru refacerea rechizitoriului dacă acesta nu a fost întocmit în condiţiile art.296.
    (2) Dacă nu este de acord cu rechizitoriul, procurorul ierarhic superior întocmeşte un rechizitoriu nou, cel întocmit anterior fiind eliminat din dosar şi restituit procurorului care l-a întocmit, cu indicarea greşelilor constatate.
    (3) Procurorul ierarhic superior are dreptul de a revoca sau modifica măsura preventivă aleasă anterior sau de a alege măsura preventivă dacă ea nu a fost aleasă, cu excepţia măsurilor date în competenţa exclusivă a judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. Procurorul ierarhic superior are dreptul de a modifica lista persoanelor care urmează a fi citate în şedinţa judiciară.
    (4) Procurorul ierarhic superior are dreptul, prin ordonanţa sa, să scoată din rechizitoriu anumite capete de învinuire şi, de asemenea, să aplice legea privind infracţiunea mai uşoară. În aceste cazuri, se întocmeşte, dacă este necesar, un rechizitoriu nou.
    (5) Dacă trebuie să schimbe învinuirea într-una mai gravă sau într-una care, prin împrejurările ei, de fapt, se deosebeşte esenţial  de învinuirea iniţială, procurorul ierarhic superior restituie cauza procurorului care a condus sau a exercitat urmărirea penală, pentru a se înainta noua învinuire."  
    75. Articolul  297 se completează cu alineatul  (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, procurorul va trimite cauza în judecată cu cel puţin 10 zile pînă la expirarea termenului de arest stabilit."
    76. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:
"Capitolul VII
CONTROLUL DE CĂTRE PROCUROR AL LEGALITĂŢII
ACŢIUNILOR ŞI INACŢIUNILOR ORGANULUI DE URMĂRIRE
PENALĂ ŞI ALE ORGANULUI CARE EXERCITĂ 
ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII".
    77. Articolul  298:
    în titlu şi la alineatul (1),  după cuvîntul "acţiunilor" se introduc cuvintele "şi inacţiunilor";
    la alineatul (2), după cuvîntul "acţiunilor" se introduc cuvintele "şi inacţiunilor", iar cuvintele "judecătorului de instrucţie." se substituie prin textul "procurorului care conduce urmărirea penală. În cazul în care plîngerea se referă la procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală în cauza respectivă, acesta este obligat să înainteze plîngerea depusă, însoţită de explicaţiile lui, în termen de pînă la 24 de ore, procurorului ierarhic superior.";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Orice declaraţie, plîngere sau alte circumstanţe ce oferă temei de a presupune că persoana a fost supusă acţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant urmează a fi examinate de către procuror, în modul prevăzut la art. 274, în procedură separată."
    78. Articolul 299 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 299. Examinarea plîngerilor de către procuror
    (1)  Procurorul, în  termen de pînă la 72 de ore de la primirea plîngerii , este obligat să o examineze şi să comunice decizia sa persoanei care a depus plîngerea.
    (2)  În cazul în care plîngerea se respinge, procurorul, prin ordonanţă, urmează să expună motivele pentru care o consideră neîntemeiată, explicînd, totodată, modalitatea contestării hotărîrii sale la  judecătorul de instrucţie."  
    79. După articolul  299 se introduce un articol nou, care devine articolul   2991, cu  următorul cuprins:
    "Articolul 2991. Plîngerile împotriva acţiunilor de urmărire
                              penală efectuate de către procuror
    (1)  În cazul în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, persoanele menţionate la art.298 alin.(1) pot înainta, împotriva acţiunilor acestuia, plîngeri procurorului ierarhic superior.
    (2)  Plîngerea se examinează de către procurorul ierarhic superior în termenul şi în condiţiile prevăzute la art.299."
    80. La articolul 300, alineatele (2) şi (3) se completează în final cu cuvintele "dacă persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau  nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege".
    81. La articolul 301 alineatul (2), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele ", precum şi în cazurile ce nu permit amînare".
    82. Articolul  302:
    la alineatul (1):
    punctele 1) şi 3) se exclud;
    punctele 2), 4), 5) şi 6) devin punctele 1), 2), 3) şi 4);
    la alineatul (2), cuvîntul "procuror" se substituie prin cuvîntul "părţi".
    83. La articolul 305:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) La şedinţa de judecată participă persoana internată în instituţia medicală, dacă starea sănătăţii îi permite să participe, persoana în privinţa căreia se soluţionează chestiunea referitoare la măsurile procesuale de constrîngere, cu excepţia cazului de punere a sechestrului, apărătorul, reprezentanţii legali şi reprezentanţii persoanelor menţionate, în condiţiile prezentului cod. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal."
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele "şi de a lua cunoştinţă de toate materialele prezentate la examinarea demersului".
    84. Articolul 307:
    la alineatul (1), cuvintele "reprezentantul organului de urmărire penală" se substituie prin cuvintele "procurorul, din oficiu sau la propunerea ofiţerului de urmărire penală,";
    la alineatele (2)-(4), sintagma "reprezentantul organului de urmărire penală" se substituie prin cuvîntul "procurorul", la forma respectivă.
    85. Articolul 311:
    la alineatul (1), cuvintele "ierarhic superioară, direct sau prin intermediul instanţei judecătoreşti" se exclud, iar în final, alineatul se completează cu  propoziţia: "Pentru persoana arestată, termenul de 3 zile începe să curgă de la data înmînării copiei încheierii."
    la alineatul (2), cuvintele "conform competenţei" se substituie prin cuvintele "instanţei care a adoptat încheierea";
    alineatul (3) se completează la început cu propoziţia: "Instanţa care a adoptat încheierea, primind recursul, în termen de 24 de ore, îl trimite, cu materialele respective, instanţei de recurs, numind data soluţionării recursului şi  informînd despre aceasta procurorul şi apărătorul."
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Procurorul, primind înştiinţarea despre data examinării recursului, este obligat să prezinte în instanţa de recurs, în termen de 24 de ore, materialele respective."
    86. La  articolul 312, alineatul (8) se completează în final cu cuvintele "sau la dispariţia  temeiurilor deţinerii preventive".
    87. La articolul 313:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele  ", în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege";
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă."
    88. La articolul 320 alineatul (1), după cuvintele "La judecarea cauzei" se introduc cuvintele "în primă instanţă", cuvîntul ", motivat," se exclude, iar alineatul se completează în final cu  propoziţia: "În caz de necesitate, procurorul ierarhic superior poate dispune participarea unui grup de procurori."
    89. La  articolul 321, alineatul (5) se completează în final cu textul ", iar la demersul procurorului, să dispună anunţarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunţarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne."
    90. La  articolul 323, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţiile prevăzute de prezentul cod".
    91. Articolul 326:
    la alineatul (1), după cuvintele "în primă instanţă" se  introduc cuvintele "şi în instanţa de apel", iar alineatul se completează în final cu propoziţia: "În instanţa de apel, procurorul poate modifica acuzarea în sensul agravării doar în cazul în care a declarat apel."
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă, în cadrul judecării cauzei, se constată că inculpatul a săvîrşit o altă infracţiune sau că au apărut circumstanţe noi  care vor influenţa la încadrarea juridică a învinuirii aduse lui, sau că infracţiunea incriminată a fost comisă în coparticipare cu altă persoană care a fost scoasă neîntemeiat sau ilegal de sub urmărire penală, instanţa, la cererea procurorului, amînă examinarea cauzei pe un termen de pînă la o lună şi o restituie procurorului pentru efectuarea urmăririi penale privind această infracţiune sau pentru reluarea urmăririi penale, în modul stabilit la art.287, pentru formularea unei învinuiri noi şi înaintarea acesteia inculpatului, cu participarea apărătorului. În primul caz, instanţa restituie dosarul penal fără rechizitoriu şi fără procesul-verbal al şedinţei de judecată şi anexele la el, iar în situaţia cînd cauza se restituie procurorului în vederea reluării urmăririi penale în privinţa persoanei scoase anterior de sub urmărire penală pentru aceeaşi faptă, instanţa restituie dosarul penal cu rechizitoriu. După aceasta, materialele noi, dobîndite în cadrul urmăririi penale, se aduc la cunoştinţă inculpatului, apărătorului acestuia şi celorlalţi participanţi interesaţi, în condiţiile prevederilor art.293 şi 294, apoi cauza se prezintă în instanţa respectivă pentru continuarea judecării. La demersul procurorului, termenul stabilit în prezentul alineat poate fi prelungit de instanţă pînă la 2 luni, la expirarea căruia cauza, în mod obligatoriu, se trimite instanţei pentru continuarea judecării."
    92. La  articolul 330 alineatul (2), cuvintele "îi reprezintă" se substituie prin cuvintele "îl reprezintă".
    93. Articolul 332:
    la alineatul (2), cuvintele ", cu aplicarea sancţiunii administrative" se substituie prin cuvintele "şi, concomitent, soluţionează cauza conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative";
    la alineatul (4), cuvintele "cu recurs" se substituie prin cuvintele "cu apel sau, după caz, cu recurs în instanţa ierarhic superioară,";
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul prevăzut la art. 275 pct. 4), încetarea procesului penal nu se admite fără acordul inculpatului. În acest caz, procedura continuă în mod obişnuit."
    94. La articolul 345 alineatul (1), cifra "10" se substituie prin cifra "3", iar în final, alineatul se completează cu cuvintele ", pînă la expirarea termenului de arest stabilit anterior".
    95. La  articolul 370, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "În caz de necesitate, martorul, la cerere sau în baza demersului procurorului, poate fi audiat în lipsa inculpatului, care este înlăturat din şedinţă, asigurîndu-i-se ultimului posibilitatea de a lua cunoştinţă de declaraţii şi de a pune întrebări prin intermediul apărătorului său persoanei audiate."
    96. La articolul 371 alineatul (1), punctul 2) se completează în final cu cuvintele ", cu condiţia că audierea martorului a fost efectuată cu confruntarea dintre acest martor şi bănuit, învinuit sau martorul a fost audiat în conformitate cu art.109 şi 110."
    97. La articolul 386 alineatul (2), cifra "IV" se substituie prin cifra "III".
    98. La articolul 389:
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale pot fi puse la baza sentinţei de condamnare numai în ansamblu cu alte probe suficiente de învinuire şi cu condiţia că, la urmărirea penală, a avut loc confruntarea cu bănuitul, învinuitul sau că martorul a fost audiat în condiţiile art.109 şi 110, în cazul în care inculpatul nu a participat la confruntare cu acest martor în cadrul şedinţei de judecată."
    alineatele (3)-(5) devin alineatele (4)-(6).
    99. La articolul 390:
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul achitării persoanei în temeiul alin.(1) pct.2), organul de urmărire penală este obligat să continue urmărirea penală pentru identificarea făptuitorului."
    alineatul (2) devine alineatul (3).
    100. După articolul  396 se introduce un articol nou, care devine articolul  3961, cu următorul cuprins:
    "Articolul 3961. Restituirea dosarului penal
    Dacă instanţa de judecată a pronunţat o sentinţă de achitare pe motiv că fapta nu a fost săvîrşită de inculpat, la cererea procurorului, acestuia i se restituie dosarul penal şi el reia urmărirea penală în vederea identificării făptuitorului infracţiunii."
    101. La  articolul 400, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia cazurilor în care, potrivit  legii, pot fi atacate separat".
    102. Articolul 402:
    la alineatul (4), cuvintele "procurorul ierarhic superior" se substituie prin cuvintele "procurorul participant în instanţa de apel", iar cuvintele "de la înregistrarea cauzei în instanţa de apel" se substituie prin cuvintele "de     la data primirii  de către parte a copiei apelului  declarat";
    la alineatul (5), cuvintele "de la înregistrarea cauzei în instanţa de apel" se substituie prin cuvintele "de la data primirii de către parte a copiei apelului declarat".
    103. La articolul 412, alineatul (7) se completează în final cu propoziţia: "Apelul poate fi judecat în lipsa nemotivată a avocatului în măsura în care nu se încalcă dreptul la apărare."
    104. La articolul 424, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", fiind în drept să judece şi în baza temeiurilor neinvocate,  fără a agrava situaţia condamnaţilor".
    105. Articolul  427:
    la alineatul  unic, care devine alineatul (1), la  punctul 6), la început se introduc cuvintele "instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau";
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Temeiurile menţionate la alin.(1) pot fi invocate în recurs doar în cazul în care au fost invocate în apel sau încălcarea a avut loc în instanţa de apel."
    106. Articolul 431:
    la alineatul (1), punctul  2) va avea următorul  cuprins:
    "2) desemnează un judecător pentru a pregăti cauza spre judecare;"
    la alineatul (2), cuvintele  " , şi întocmeşte raportul" se exclud;
    alineatele (3) şi (4) se exclud.
    107. Articolul 432:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele ", în camera de consiliu în baza materialelor din dosar";
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele ", fără a arăta motivele" se substituie prin cuvîntul "motivată", iar după cuvintele "va decide" se introduc cuvintele "în unanimitate";
    la punctul 4), după cuvintele "recursul este" se introduce cuvîntul "vădit";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Decizia privind inadmisibilitatea recursului este irevocabilă şi se comunică părţilor."
    la alineatul (4), după cuvintele "pentru jurisprudenţă," se introduc cuvintele "precum şi în cazul în care unul din judecătorii din complet nu este de acord cu inadmisibilitatea,", iar după cuvintele "va trimite" se introduc     cuvintele  ", prin încheiere,".
    108. Articolul 434:
    la alineatul (1), care devine alineat unic, cuvîntul "instanţa" se substituie prin cuvintele "Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie";  
    alineatul (2) se exclude.
    109. Articolul 435:
    la alineatul (1) punctul 2) litera c), după cuvintele "pronunţă o nouă hotărîre" se introduc cuvintele ", dacă nu se agravează situaţia condamnatului,";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Adoptarea deciziei şi întocmirea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile art.417 şi 418, care se aplică în mod corespunzător."
    110. La articolul 445:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 445. Declararea recursului, renunţarea la
                              recurs şi retragerea recursului";
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Renunţarea la recurs şi retragerea recursului se efectuează în condiţiile art.406 şi 407, care se aplică în mod corespunzător."
    111. Articolul 446 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 446.   Actele procedurale preparatorii ale
                                instanţei de recurs
    După parvenirea recursului, se îndeplinesc următoarele acte procedurale preparatorii:
    1) se desemnează un judecător pentru a pregăti cauza spre judecare;
    2)  cauza se numeşte spre judecare cu înmînarea  copiilor de pe recurs părţilor interesate."
    112. La articolul 447 alineatul (1), după cuvintele "civilmente responsabile" se introduc cuvintele "legal citate", iar ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Prezenţa inculpatului aflat în stare de arest  este obligatorie, cu excepţia cazului în care  acesta refuză să fie escortat  la şedinţă."
    113. Articolul 449:
    la alineatul unic, care devine alineatul (1), punctul 2) litera c), cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie admite recursul şi" se exclud;
    articolul se completează  cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Adoptarea deciziei şi întocmirea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile art.417 şi  418, care se aplică în mod corespunzător."
    114. La articolul 452, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Părţile pot declara, în favoarea condamnatului,  recurs în anulare împotriva hotărîrilor irevocabile chiar şi în cazul în care nu au fost utilizate căile ordinare de atac dacă situaţia favorabilă condamnatului a apărut după irevocabilitatea hotărîrii atacate."
    115. Articolul 453:
    la alineatul (1), punctul 1) se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) cînd persoana condamnată a fost extrădată, cu condiţia excluderii din hotărîrea de condamnare a unor capete de învinuire;"
la alineatul (2), cuvintele "Alte hotărîri definitive" se substituie prin  cuvintele "Hotărîrile irevocabile, altele decît cele menţionate în alin.(1),".
    116. La articolul 454 alineatul (1), după cuvintele "Recursul în anulare"  se introduc cuvintele ", cu privire la latura penală,", iar cuvintele ", cu privire la latura penală, iar cu privire la latura civilă - numai dacă soluţionarea acesteia se răsfrînge asupra laturii penale" se exclud.
    117. Articolul 455:
    la alineatul (2) punctul 7), după cuvintele "în defavoarea condamnatului" se introduc cuvintele "sau a persoanei achitate ori în privinţa căreia a fost încetat procesul penal";
    alineatul (4) se completează în final cu textul ", în condiţiile art.407. Retragerea recursului atrage după sine încetarea procedurii de recurs."
    118. La articolul 457 alineatul (2), după cuvintele "Procurorul General" se introduc cuvintele "sau procurorii învestiţi de el".
    119. La articolul 460:
    după alineatul (6) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Dacă lipsesc temeiurile prevăzute la art.458, procurorul emite o ordonanţă de refuz în deschiderea procedurii de revizuire, ordonanţă care este susceptibilă de a fi atacată în modul prevăzut la art.313."
    alineatul (7) devine alineatul (8).
    120. La articolul 470 alineatul (1), cifra "15)" se substituie prin cifra "16)".
    121. Articolul 471:
    la alineatul (2), cifrele "1), 3), 5), 7)" se substituie prin cifrele "1)-7)";
    la alineatul (3), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia cazurilor în care acesta, fiind legal citat, nu s-a prezentat în instanţă", iar în propoziţia a doua, după cuvîntul "Condamnatul" se introduc cuvintele "prezent la şedinţă";
    la alineatul (4),  după  cuvintele "se desfăşoară procesul," se introduc cuvintele "cînd cererea sau demersul este examinat în lipsa condamnatului,";
    alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: "Soluţionarea chestiunilor în aceste cazuri se efectuează în baza raportului expertizei medico-legale numite de către instanţa de judecată."
    122. La articolul 472, cifra "10" se substituie prin cifra "15", iar expresia  "secţ. a 2-a" se substituie prin  expresia "secţ. a 2-a \xf52".
    123. La articolul 473, alineatul (2) se completează  în final cu propoziţia: "Încheierea privind soluţionarea plîngerii este irevocabilă."
    124. La articolul 477  alineatul (3), după cuvintele "se înştiinţează imediat" se introduc cuvintele "procurorul şi".
    125. Articolul 483:
    la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (6) se exclude.
    126. La articolul 487 alineatul (3), cuvintele "acestor persoane, cu excepţia procurorului" se substituie prin cuvintele "minorului condamnat şi reprezentantului lui legal, care au fost legal citaţi".
    127. La  articolul 488 alineatul (1), cuvintele "persoanele care au săvîrşit infracţiuni" se substituie prin cuvintele "persoanele care au săvîrşit fapte prejudiciabile".
    128. Articolul 489:
    la alineatul (1), cuvintele "ca obiect infracţiunile" se substituie prin cuvintele "ca obiect faptele prejudiciabile, prevăzute de legea penală,";
    la alineatul (2), cuvîntul "infracţiune" se substituie prin sintagma "faptă prejudiciabilă", la forma  respectivă.
    129. La articolul 490:
    alineatul (1) se completează în final cu textul ", dispunînd, totodată, revocarea arestului preventiv. Despre ameliorarea ulterioară a stării sănătăţii persoanei internate în instituţia psihiatrică, administraţia instituţiei înştiinţează imediat procurorul care conduce urmărirea penală în cauza respectivă."
    alineatul  (2) se completează în final cu cuvintele ", cu asigurarea garanţiilor specificate în art.501  alin.(1)".
    130. La articolul 495 alineatul (1) punctul 1), cifra "294" se substituie prin cifra "285".
    131. La articolul 497 alineatul (2), cuvîntul "infracţiunea" se substituie prin  cuvintele "fapta prejudiciabilă".
    132. La articolul 498 alineatul (3), după cifrele "10)-13)" se introduce  expresia "şi 15)".
    133. La articolul 499 alineatul (1), cuvintele "a săvîrşit o infracţiune" se substituie prin cuvintele "a săvîrşit o faptă prejudiciabilă".
    134. Articolul 504:
    la alineatul (1), cuvintele "acuzatorul de stat" se substituie prin cuvîntul "procurorul";
    articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazul infracţiunii săvîrşite cu participaţie, cauza în privinţa persoanei care a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, acceptat de către instanţa de judecată, se disjungă, formînd un dosar separat."
    135. La articolul 505, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să conţină răspuns la toate întrebările specificate la alin.(2) din prezentul articol, precum şi cele enumerate la art.506 alin.(3). Răspunsurile sînt consemnate de învinuit, inculpat. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este semnat de procuror, învinuit, inculpat şi apărătorul acestuia astfel ca semnăturile să fie pe fiecare pagină a acordului."
    136. La articolul 507 alineatul (3), cuvintele "procuror", "procurorul" se substituie, în ambele cazuri, prin  cuvintele "părţile care au semnat acordul",  cuvintele "el face" - prin cuvintele "ele fac", iar cuvintele "va ataca" -  prin cuvintele "vor ataca".
    137. La articolul 509:
    alineatul (4) se completează la început cu propoziţia: "La stabilirea pedepsei, individualizarea acesteia se efectuează reieşindu-se din limita maximă a celei mai aspre pedepse prevăzute de legea penală pentru infracţiunea respectivă, reduse cu o treime, fiind aplicabile prevederile art.75-79 din Codul penal."
    articolul se completează cu alineatul  (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Recursul se judecă de către instanţa ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art.447 şi 448. În cazul în care instanţa de recurs, la judecarea recursului declarat în conformitate cu art.507 alin.(3), constată ilegalitatea încheierii atacate, ea dispune trimiterea cauzei la rejudecare instanţei de fond."
    138. La articolul 515 alineatul (2), cifra "12" se substituie prin  cifra "24".
    139. Articolul 517:
    la alineatul (1), după cuvîntul "inculpatului," se introduc cuvintele "a apărătorului acestuia,";
    la alineatul (2), după cuvintele "un termen pentru" se introduc cuvintele "a pregăti apărarea sau pentru";
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele ", după caz".
    140. La articolul 519:
    alineatul (1), care devine alineat unic, va avea următorul cuprins:
    "Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti, adoptate în cauzele cu infracţiuni flagrante, poate fi declarat şi se judecă în ordinea generală prevăzută de prezentul cod."
    alineatele (2)-(4) se exclud.
    141. Articolul 531 alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "Această atribuţie se exercită întru respectarea drepturilor justiţiabililor la executarea hotărîrilor pronunţate în favoarea lor."
    142. La  articolul 534 alineatul (1):
    după punctul 4) se introduce un punct nou, care devine punctul 5), cu următorul cuprins:
    "5) este dovedit faptul că în statul solicitant persoana nu va avea acces la un proces echitabil;"
    punctele 5)-7) devin punctele 6)-8).
    143.  La  articolul 537, alineatul (1) se completează cu punctul 7), cu următorul cuprins:
    "7) data la care se aşteaptă răspuns la cerere şi, după caz, solicitarea de a permite ca, la executarea acţiunilor procesuale respective, să asiste reprezentantul organului de urmărire penală al Republicii Moldova."
    144. La articolul 543 alineatul (1), după cuvintele "şi condamnată," se introduc cuvintele "supusă executării pedepsei,".
    145. Articolul 546 alineatul (2):
    la punctul 6) litera c), după cuvîntul "degradant" se introduc cuvintele "sau nu va avea acces la un proces echitabil";
    la punctul 7), după cuvîntul "refugiat" se introduc cuvintele "sau azil".
    146. Articolul 547:
    la alineatul (2), cifra "45" se substituie prin  cifra "40";
    după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Arestarea persoanei în vederea extrădării,  prelungirea termenului arestării şi atacarea hotărîrilor corespunzătoare se efectuează în condiţiile prezentului cod."
    alineatele (4) şi  (5) devin alineatele (5) şi (6);
    la alineatul (5), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele "şi să conţină explicaţii referitor la modul şi termenul de atac al hotărîrii".
    147. La  articolul 552, alineatul (1) se completează cu punctul 7), cu următorul cuprins:
    "7) instanţa care decide transferul este convinsă că persoana transferată nu va fi supusă unui eventual risc de tratament inuman şi degradant în statul în care urmează a fi transferată."
    148. La articolul 554  alineatul (4), cifra "551" se substituie prin cifra "556", iar în final, alineatul se completează cu cuvintele  ", precum şi sancţiunea prevăzută de legea penală pentru aceste infracţiuni".
    149. La  articolul 557 alineatul (1) punctele 1) şi 2), cifra  "551" se substituie prin cifra "556".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

    Nr.264-XVI. Chişinău, 28 iulie 2006.