LPM247/2006
ID intern unic:  318381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 247
din  21.07.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 796
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, cuvîntul "normative" se înlocuieşte cu cuvîntul "legislative".
    2. La articolul 4, alineatul (3) se exclude.
    3. La articolul 5, alineatul (2) se completează în final cu textul "şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte".
    4. După articolul 6 se introduce un articol nou, care devine articolul 61, cu următorul cuprins:
    "Articolul 61. Principiul distribuirii aleatorii a dosarelor
    (1) Activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor, cu excepţia cazului cînd judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.
    (2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decît în condiţiile prevăzute de lege."
    5. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazurile şi în modul prevăzute de legislaţia procesuală, procedura judiciară se poate desfăşura şi în altă limbă, în condiţiile Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova."
    6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 14. Înregistrarea şedinţelor
    (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările şi stenogramele se transcriu de îndată.
    (2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile participanţilor la proces şi ale altor persoane care participă la judecarea cauzei, precum şi ale judecătorilor.
    (3) Înregistrarea audio şi video, fotografierea, precum şi utilizarea altor mijloace tehnice, de către participanţii la proces şi de către alte persoane se admit numai în condiţiile legii procesuale."
    7. Articolul 18:
    alineatul (1) se completează în final cu textul "la începutul anului, urmărindu-se asigurarea continuităţii completului. Schimbarea membrilor completului se face în cazuri excepţionale, pe baza criteriilor obiective stabilite prin regulamentul aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii."
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În caz de necesitate, preşedintele (vicepreşedintele) instanţei constituie complete specializate pentru judecarea cauzelor privind anumite materii sau categorii de persoane."
    8. La articolul 21, textul "se aprobă de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii," se înlocuieşte cu textul "se stabilesc prin lege".
    9. La articolul 22, alineatul (2) se completează în final cu textul "şi se includ la capitolul cheltuieli în bugetele instanţelor judecătoreşti respective, la un articol aparte".
    10. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 23.  Asigurarea organizatorică, tehnico-materială
                            şi financiară a instanţelor judecătoreşti
    (1) Statul este obligat să asigure sediile şi celelalte mijloace financiare şi materiale necesare pentru buna funcţionare a sistemului judecătoresc.
    (2) Responsabil pentru asigurarea organizatorică, tehnico-materială şi financiară a judecătoriilor şi a curţilor de apel este Ministerul Justiţiei. Bugetul fiecărei judecătorii şi curţi de apel se specifică în legea bugetului de stat.
    (3) Guvernul asigură instanţele judecătoreşti, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale, cu localuri, mijloace de transport şi alte dotări.
    (4) Localurile, mijloacele de transport şi alte dotări repartizate instanţelor judecătoreşti nu pot fi retrase fără consimţămîntul Consiliului Superior al Magistraturii."
    11. La articolul 25, textul "de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii" se înlocuieşte cu cuvintele "prin lege."
    12. Articolul 27 alineatul (1):
    la litera a), textul ", distribuie judecătorilor spre soluţionare cauzele în materie civilă, administrativă, penală şi de altă natură" se exclude;
    la litera f), cuvintele "a judecătorilor şi" se exclud, iar în final se introduce textul ", organizează stagieri şi activităţi de instruire în cadrul instanţei în contextul programei de instruire iniţială şi continuă";
    litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) în caz de lipsă motivată a judecătorului de instrucţie sau în caz de admitere a cererii de recuzare a acestuia, numeşte un judecător cu experienţă pentru a exercita atribuţiile lui, iar în caz de lipsă a judecătorului de instrucţie pe o perioadă mai îndelungată, pentru exercitarea atribuţiilor lui numeşte un judecător cu experienţă cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii;"
    după litera i) se introduc litere noi, care devin literele j)-p), cu următorul cuprins:
    "j) organizează repartizarea aleatorie a cauzelor parvenite în instanţă spre examinare judecătorilor sau, după caz, completelor de judecată, iar în cazul cînd judecătorul sau completul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea cauzei, redistribuie cauza altui judecător sau complet de judecată;
    k) examinează petiţiile şi plîngerile ce ţin de conduita şi etica judecătorului;
    l) informează Consiliul Superior al Magistraturii despre abaterile disciplinare ale judecătorilor din instanţă;
    m) prezintă, pentru coordonare, Consiliului Superior al Magistraturii programul concediilor de odihnă anuale ale judecătorilor, acordă concediile de odihnă anuale şi recheamă din concediu, în condiţiile legii;
    n) este ordonatorul mijloacelor financiare ale judecătoriei şi organizează gestionarea eficientă a lor;
    o) aprobă statul de funcţii al aparatului instanţei judecătoreşti, coordonat cu Ministerul Justiţiei;
    p) desemnează în judecătorie un judecător responsabil pentru relaţiile cu mass-media;"
    litera j) devine litera q).
    13. La articolul 37 alineatul (2), cuvîntul ". Acesta" se înlocuieşte cu textul "prin ordin la începutul fiecărui an. Componenţa completului de judecată poate fi modificată doar în condiţiile Codului de procedură penală, ale Codului de procedură civilă şi ale Codului cu privire la contravenţiile administrative, prin încheiere motivată. Preşedintele curţii de apel".
    14. Articolul 39 alineatul (1):
    la litera e), cuvintele "judecătorilor şi a" se exclud, iar în final se introduce textul ", organizează stagieri şi activităţi de instruire în cadrul instanţei în contextul programei de instruire iniţială şi continuă";
    alineatul se completează cu literele a), f) şi g), cu următorul cuprins:
    "a) organizează repartizarea aleatorie a cauzelor parvenite în instanţă spre examinare judecătorilor sau, după caz, completelor de judecată, iar în cazul cînd judecătorul sau completul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea cauzei, redistribuie cauza altui judecător sau complet de judecată;"
    "f) examinează petiţii şi plîngeri ce ţin de conduita şi etica judecătorului;
    g) informează Consiliul Superior al Magistraturii despre abaterile disciplinare ale judecătorilor din instanţă;"
    literele a)-d), e) şi f) devin literele b)-e), h) şi i);
    alineatul se completează cu literele j)-m), cu următorul cuprins:
    "j) prezintă, pentru coordonare, Consiliului Superior al Magistraturii programul concediilor de odihnă anuale ale judecătorilor, acordă concediile de odihnă anuale şi recheamă din concediu, în condiţiile legii;
    k) este ordonatorul mijloacelor financiare ale curţii şi organizează gestionarea eficientă a lor;
    l) aprobă statul de funcţii al aparatului curţii de apel, coordonat cu Ministerul Justiţiei;
    m) desemnează în curtea de apel un judecător responsabil pentru relaţiile cu mass-media;"
    litera g) devine litera n).
    15. Articolul 40:
    litera b) se exclude;
    literele c)-e) devin literele b)-d).
    16. Articolul 45 se completează cu alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Personalul aparatului instanţei judecătoreşti este obligat să respecte atribuţiile de serviciu, etica profesională şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (5) Pentru divulgarea informaţiei confidenţiale de serviciu, personalul aparatului instanţei judecătoreşti poartă răspundere în condiţiile legii."
    17. Articolul 50:
    la alineatul (1), sintagma "Ministerul Afacerilor Interne" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Justiţiei";
    la alineatul (2), textul "la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei" se înlocuieşte cu textul "la propunerea Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Poliţia judecătorească:
    a) asigură paza localurilor, a altor bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securitatea judecătorilor, a celorlalţi participanţi la proces, ordinea publică în sediul instanţei şi la şedinţele de judecată;
    b) execută aducerea forţată în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte;
    c) exercită controlul persoanelor la intrarea şi la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, inclusiv controlul corporal, în condiţiile legii;
    d) acordă asistenţă, potrivit legii, executorilor judecătoreşti în procesul efectuării actelor de executare;
    e) asigură interacţiunea cu serviciile de escortare în instanţele judecătoreşti a persoanelor aflate sub arest, în probleme ce ţin de securitatea şi paza acestora;
    f) preîntîmpină şi asigură curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor administrative în instanţele judecătoreşti şi în procesul efectuării actelor de executare;
    g) execută deciziile şi indicaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, iar în cazul şedinţelor de judecată, deciziile şi indicaţiile preşedintelui completului de judecată;
    h) îndeplineşte şi alte însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei."
    Art.II. - Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (2), cuvintele "pe bază profesională" se înlocuiesc cu cuvintele "în baza legii";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor."
    2. La articolul 2, propoziţia a doua se exclude.
    3. La articolul 3, textul "şi ai Curţii Constituţionale, precum şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai colegiului de calificare care nu au statut de judecător" se exclude.
    4. Articolul 4 se exclude.
    5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 5. Vechimea în magistratură
    Constituie vechime în magistratură perioada în care persoana a îndeplinit funcţiile prevăzute la art.3."
    6. Articolul 6:
    alineatul (1):
    literele c) şi f) vor avea următorul cuprins:
    "c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei;"
    "f) este apt din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform certificatului medical de sănătate eliberat de comisia specializată a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale."
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.c), poate candida la funcţia de judecător persoana care a activat cel puţin ultimii 5 ani în calitate de deputat, membru al Curţii de Conturi, profesor titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior acreditate, procuror, anchetator, ofiţer de urmărire penală, avocat, avocat parlamentar, notar, jurisconsult, referent al judecătorului, executor judecătoresc, consultant (consilier) al instanţei judecătoreşti sau grefier, precum şi în funcţiile de specialitate juridică în aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii sau al autorităţilor publice, şi care a promovat examenul de capacitate, în condiţiile legii, în faţa colegiului de calificare. Numărul de locuri scoase la concurs pentru această categorie de candidaţi se stabileşte de către Consiliul Superior al Magistraturii şi nu poate depăşi 20 la sută din numărul total de locuri într-o perioadă de trei ani."
    la alineatul (3), cuvintele "Poate fi numită" se înlocuiesc cu cuvintele "Poate candida la funcţia de".
    7. Articolul 7 se exclude.
    8. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) să efectueze orice activitate legată de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lui şi interesul public de înfăptuire a justiţiei, cu excepţia cazurilor cînd conflictul de interese a fost adus, în scris, la cunoştinţa preşedintelui instanţei sau, după caz, a fost comunicat Consiliului Superior al Magistraturii."
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Judecătorul nu este în drept să prezinte reprezentanţilor mass-mediei informaţii despre cauzele aflate în procedură de examinare în instanţa judecătorească decît prin intermediul judecătorului responsabil pentru relaţiile cu mass-media."
    9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 9 Concursul pentru suplinirea posturilor de
                          judecător
    (1) Toate posturile de judecător pot fi ocupate doar pe bază de concurs. Consiliul Superior al Magistraturii asigură publicarea periodică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a informaţiei privind posturile vacante de judecător în instanţele judecătoreşti, în vederea ocupării acestor posturi.
    (2) Concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător este organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza regulamentului aprobat de acesta, care trebuie să prevadă criterii obiective de selectare a celor mai buni candidaţi. Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului se comunică cu cel puţin 90 de zile înainte de data concursului, prin intermediul mass-mediei şi prin pagina web din internet.
    (3) Absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei participă la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător pe baza atestatului, conform mediei generale obţinute. Persoanele care au vechimea necesară în specialitatea juridică pentru a candida la funcţia de judecător participă la concurs pe baza rezultatelor examenului de capacitate, susţinut, în condiţiile legii, în faţa colegiului de calificare.
    (4) Pentru fiecare categorie de persoane menţionate la alin.(3), concursul este organizat în conformitate cu numărul de posturi vacante repartizate de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare categorie separat."
    10. După articolul 9 se introduce un articol nou, care devine articolul 10, cu următorul cuprins:
    "Articolul 10.  Înregistrarea candidatului la concursul
                            pentru suplinirea postului de judecător
    (1) Pentru a participa la concursul pentru suplinirea postului de judecător, candidatul adresează, în termen de 60 de zile de la publicarea datei concursului, o cerere scrisă Consiliului Superior al Magistraturii, care îl înregistrează în calitate de participant la concurs.
    (2) Pentru a participa la concurs, candidatul depune următoarele acte:
    a) curriculum vitae;
    b) copia diplomei;
    c) atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei (în cazul existenţei acestuia);
    d) copia carnetului de muncă (în cazul existenţei acestuia);
    e) cazierul judiciar;
    f) certificatul medical de sănătate;
    g) declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
    h) referinţa de la ultimul loc de lucru sau de studii."
    11. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Judecătorii judecătoriilor, inclusiv ai judecătoriilor specializate, judecătorii de instrucţie şi judecătorii curţilor de apel se numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii selectaţi, care întrunesc condiţiile specificate la art.6, se numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani."
    12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13.  Atestarea şi gradul de calificare al
                            judecătorilor
    (1) În condiţiile legii, judecătorii sînt atestaţi pentru numirea în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, pentru conferirea gradelor de calificare, pentru promovarea într-o instanţă ierarhic superioară sau pentru numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de judecată, precum şi periodic, o dată la 3 ani, pentru confirmarea gradului de calificare deţinut.
    (2) Nu este supus atestării judecătorul care deţine gradul superior de calificare."
    13. Articolul 14:
    la alineatul (1), cuvîntul "plenipotenţiare," se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Judecătorul are dreptul la instruire continuă în mod gratuit, în limitele stabilite de lege."
    14. Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele "şi umani" se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele "să-şi aprofundeze cunoştinţele profesionale," se exclud.
    15. Articolul 19:
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) Urmărirea penală împotriva judecătorului poate fi pornită doar de Procurorul General, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, al Parlamentului, în condiţiile Codului de procedură penală.
    (5) Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau tras la răspundere penală fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, al Parlamentului."
    alineatul (6) se exclude;
    alineatul (7) devine alineatul (6).
    16. Articolul 20 se completează cu alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(3) Experienţa profesională şi participarea la cursuri de instruire continuă sînt criterii majore pentru promovarea judecătorului.
    (4) Nu constituie transferare desemnarea judecătorului, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru examinarea unor categorii de dosare sau pentru exercitarea funcţiei de judecător de instrucţie în aceeaşi instanţă.
    (5) Judecătorul în a cărui privinţă a fost aplicată o sancţiune disciplinară sau care nu a susţinut atestarea, precum şi judecătorul retrogradat în urma necorespunderii nivelului de cunoştinţe profesionale, nu poate fi promovat, în termen de un an, într-o instanţă ierarhic superioară, la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei, în colegiul de calificare şi în colegiul disciplinar."
    17. Titlul capitolului VI va fi:
"Capitolul VI
Răspunderea disciplinară şi patrimonială a judecătorilor".
    18. După articolul 21 se introduce un articol nou, care devine articolul 211, cu următorul cuprins:
    "Articolul 211. Răspunderea patrimonială a judecătorilor
    (1)  Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, garantate de Constituţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Pentru repararea prejudiciului, persoana are dreptul să înainteze acţiune numai împotriva statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor.
    (3) Răspunderea statului nu înlătură răspunderea judecătorilor care şi-au exercitat atribuţiile cu rea-credinţă sau neglijenţă gravă.
    (4) După ce a acoperit prejudiciul în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile, statul poate înainta, în condiţiile legii, o acţiune în regres împotriva judecătorului care, cu rea-credinţă sau din neglijenţă gravă, a săvîrşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.
    (5) Dreptul persoanei la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erori judiciare săvîrşite în alte procese decît cele penale poate fi exercitat numai în cazul în care se stabileşte, în prealabil, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, răspunderea penală a judecătorului pentru o faptă săvîrşită în decursul judecării pricinii şi dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.
    (6) În cazul prevăzut la alin.(4), dacă drepturile şi libertăţile fundamentale au fost încălcate de un complet compus din mai mulţi judecători, acţiunea poate fi intentată tuturor judecătorilor vinovaţi, care răspund solidar. Acţiunea în regres în privinţa judecătorului poate fi înaintată numai cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii."
    19. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Constituie abatere disciplinară:
    a) încălcarea obligaţiei de imparţialitate;
    b) interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii judiciare;
    c) imixtiunea în activitatea altui judecător sau intervenţiile de orice natură pe lîngă autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei altfel decît în limitele prevederilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
    e) activităţile publice cu caracter politic;
    f) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor;
    g) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
    h) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu;
    i) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program;
    j) atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alţi participanţi la proces;
    k) încălcarea sistematică sau încălcarea gravă a eticii judiciare;
    l) nerespectarea de către preşedintele instanţei a obligaţiei de a raporta Consiliului Superior al Magistraturii abaterile disciplinare ale judecătorilor;
    m) exploatarea poziţiei de judecător în scopul obţinerii de foloase necuvenite;
    n) implicarea în activităţi extrajudiciare fără autorizarea Consiliului Superior al Magistraturii;
    o) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în scopul imixtiunii în activitatea acestora.
    p) încălcarea altor prevederi referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe judecători."
    20. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În condiţiile legii, judecătorului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare aspră;
    d) retrogradare;
    e) eliberare din funcţie;
    f) eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte."
    21. La articolul 24:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) în privinţa lui se începe urmărirea penală, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii în cauza respectivă;"
    la litera d), după cuvîntul "concediu" se introduc cuvintele "de maternitate şi pentru îngrijirea copilului";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), salariul judecătorului se plăteşte familiei acestuia, iar în cazurile prevăzute la lit.a), c) şi d) din acelaşi alineat, salariul se plăteşte judecătorului în condiţiile legii."
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), dacă nu a fost probată vinovăţia judecătorului sau a fost pronunţată o hotărîre de achitare ori de încetare a procesului penal, suspendarea din funcţie încetează şi judecătorul este repus în toate drepturile avute anterior."
    după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.c) şi d), la expirarea termenului pentru care judecătorul a fost suspendat din funcţie, acestuia i se acordă funcţia de judecător pe care a deţinut-o pînă la suspendare sau, cu consimţămîntul judecătorului, i se acordă o altă funcţie de judecător echivalentă."
    alineatul (5) devine alineatul (6) şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Hotărîrea privind suspendarea din funcţie a judecătorului poate fi atacată în Curtea Supremă de Justiţie în condiţiile legii."
    22. Articolul 241 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 241. Degrevarea şi detaşarea judecătorului
    (1) Judecătorul poate fi degrevat din funcţie prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii în condiţiile legii.
    (2) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de pînă la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 luni.
    (3) Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi se detaşează pe durata exercitării mandatului de membru. Ordinea detaşării se stabileşte prin tragere la sorţi. Trei membri sînt detaşaţi din funcţie concomitent pentru o perioadă de un an.
    (4) În cazurile specificate la alin.(2), judecătorului i se menţine salariul mediu anterior pentru întreaga perioadă de activitate în cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul detaşării prevăzute la alin.(3), salariul judecătorului se stabileşte la nivelul salariului judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.
    (5) Judecătorului detaşat i se menţine statutul de judecător, iar perioada de activitate în instituţiile specificate la alin.(2) şi (3) se include în vechimea în muncă în funcţia de judecător.
    (6) La expirarea termenului pentru care judecătorul a fost detaşat din funcţie prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia anterioară de judecător pe care a deţinut-o pînă la detaşare sau, cu consimţămîntul său, i se acordă o altă funcţie de judecător echivalentă."
    23. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Judecătorul este eliberat din funcţie de organul care l-a numit în cazul:
    a) depunerii cererii de demisie în conformitate cu prevederile art.26 alin.(2);
    b) depunerii cererii de demisie din proprie iniţiativă;
    c) depunerii cererii de demisie în legătură cu atingerea vîrstei de pensionare;
    d) transferului într-o altă funcţie în condiţiile legii;
    e) incapacităţii profesionale;
    f) comiterii unei abateri disciplinare specificate la art.22 alin.(1);
    g) pronunţării hotărîrii definitive de condamnare;
    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    i) nerespectării prevederilor art.8;
    j) constatării incapacităţii de muncă, dovedite prin certificat medical;
    k) expirării împuternicirilor în legătură cu nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă, precum şi în legătură cu atingerea de către acesta a plafonului de vîrstă;
    l) constatării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;
    m) decesului judecătorului sau recunoaşterii decesului prin hotărîre judecătorească definitivă."
    24. Articolul 26:
    la alineatul (1), cuvintele "sau înlăturarea onorată" se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Judecătorul are dreptul la demisie, în cazul depunerii cererii de demisie, dacă are o vechime în muncă în calitate de judecător de cel puţin 20 de ani şi a atins vîrsta de 50 de ani."
    la alineatul (4), cuvintele "dar nu mai puţin de 6 salarii medii lunare" se exclud;
    alineatul (7) se exclude;
    alineatele (8)-(13) devin alineatele (7)-(12);
    la alineatul (9), textul "temporar funcţiile unui judecător absent sau într-un post vacant de judecător, ori" se exclude.
    25. La articolul 261, textele "sau eliberat din funcţie" şi "doar în cazul în care acesta este eliberat din funcţie în temeiul art.25 alin.(1) lit.b), j) şi k) şi art.26 alin.(2) lit.a) şi b)" se exclud.
    26. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 28. Salarizarea judecătorului
    Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt salarizaţi în condiţiile şi în modul stabilite de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
27. Articolul 29:
    alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Judecătorul are dreptul la un concediu de odihnă anual de 30 de zile calendaristice."
    "(3) Concediul de odihnă anual se acordă judecătorilor de către preşedinţii instanţelor respective, în conformitate cu programul concediilor de odihnă anuale aprobat de către aceştia şi coordonat, cu cel puţin două săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, cu Consiliul Superior al Magistraturii. Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti concediul de odihnă anual se acordă de către Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Concediul de odihnă anual se acordă judecătorului Curţii Supreme de Justiţie în conformitate cu programul aprobat, cu cel puţin două săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie concediul de odihnă anual se acordă prin hotărîre a Plenului Curţii Supreme de Justiţie. Vicepreşedinţilor preşedinţi ai colegiilor, vicepreşedinţilor colegiilor şi judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie concediul de odihnă anual se acordă de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie."
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Judecătorul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual numai cu consimţămîntul scris al acestuia şi doar în situaţii neprevăzute, care fac necesară prezenţa lui la serviciu. În acest caz, judecătorul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite. Rechemarea din concediu se efectuează în ordinea stabilită pentru acordarea lui. În lipsa preşedintelui judecătoriei, curţii de apel sau Curţii Supreme de Justiţie, inclusiv în cazul interimatului, rechemarea din concediu se efectuează, după caz, de către Consiliul Superior al Magistraturii sau Plenul Curţii Supreme de Justiţie."
    28. La articolul 34 alineatul (2), după cuvintele "Legitimaţia judecătorului" se introduc cuvintele "este eliberată de Consiliul Superior al Magistraturii şi ".
    Art.III. - Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186-188, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 4. Competenţa Consiliului Superior al
                         Magistraturii
    (1) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
    a) face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, promovare, transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;
    b) primeşte jurămîntul judecătorilor;
    c) verifică veridicitatea actelor depuse de candidaţii la funcţia de judecător şi veridicitatea actelor prezentate pentru numirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă sau în caz de promovare a judecătorului;
    d) dispune organizarea, conform legii şi regulamentului, a concursului pentru suplinirea posturilor de judecător, de preşedinte şi de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi selectează candidaturi pentru funcţiile vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei;
    e) dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
    f) aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor.
    (2) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor:
    a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
    b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    c) examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
    d) expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
    e) examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de colegiul de calificare.
    (3) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
    a) examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
    b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
    c) aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor;
    d) validează hotărîrile (avizele) emise de colegiul de calificare şi de colegiul disciplinar;
    e) solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor;
    f) solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor.
    (4) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
    a) audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
    b) aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
    c) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti;
    d) prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent;
    e) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare;
    f) coordonează programele de acordare a concediilor de odihnă anuale judecătorilor judecătoriilor şi curţilor de apel, acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor acestor instanţe.
    (5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii poate avea şi alte competenţe în condiţiile legii.
    (6) În vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi alte regulamente referitoare la activitatea sistemului judecătoresc.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale judecătorilor din judecătorii şi curţile de apel."
    2. Articolul 5 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi deţinută sau exercitată de către persoanele specificate la art.3 alin. (3) din prezenta lege."
    3. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Membrul recuzat al Consiliului Superior al Magistraturii nu participă la votarea cererii de recuzare."
    4. La articolul 19, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti se face pe bază de concurs, conform unor criterii obiective şi proceduri stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii."
    "(4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul respinge candidatura propusă, Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.11 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească şi art.9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, poate propune aceeaşi sau altă candidatură pentru funcţia vacantă."
    5. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Promovarea sau transferarea judecătorului în altă instanţă pe un termen limitat se efectuează de către Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.20 din Legea cu privire la statutul judecătorului."
    6. Articolul 24:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor săi."
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Toate hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii se publică pe pagina web din internet a acestuia."
    7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 25. Contestarea hotărîrilor Consiliului
                           Superior al Magistraturii
    Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile din momentul comunicării."
    8. La articolul 27, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    "(9) Din contul bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, membrii detaşaţi sînt salarizaţi în mărimea stabilită la art.241 din Legea cu privire la statutul judecătorului, iar membrii consiliului din rîndul profesorilor titulari primesc o indemnizaţie lunară în mărime de 200 de lei."
    9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 29.  Raportul Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte anual şi publică, pînă la data de 1 aprilie, un raport referitor la activitatea sa, precum şi la activitatea sistemului judecătoresc în anul precedent.
    (2) O copie a raportului se remite Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului pentru informare."
    [Art.IV abrogat prin LP154 din 05.07.12, MO190-192/14.09.12 art.636; în vigoare 14.12.12]
    Art.V. - Legea nr.950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.751), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (4), cuvîntul "suplimentare" se înlocuieşte cu cuvîntul "repetate".
    2. La articolul 4 alineatul (1), textul "din funcţie înainte de termen" se înlocuieşte cu textul "suspendare din funcţie sau promovare în instanţa ierarhic superioară".
    3. La articolul 5, după cuvintele "dare de seamă" se introduc cuvintele "semestrială şi", iar în final, articolul se completează cu textul "care se publică pe pagina web din internet a acestuia."
    4. Articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Judecătorul poate fi tras la răspundere disciplinară în cazul comiterii abaterilor disciplinare specificate la art. 22 din Legea privind statutul judecătorului."
    la alineatul (2) prima propoziţie, cuvintele "intenţionat legea" se înlocuiesc cu cuvintele "legea intenţionat sau din culpă gravă", iar propoziţia a doua se exclude.
    5. Articolul 10:
    la alineatul (1), textul "din oficiu sau la propunerea preşedinţilor instanţelor judecătoreşti" se exclude;
    la alineatul (2), textul "în privinţa judecătorilor şi judecătorilor asistenţi ai Curţii Supreme de Justiţie," se exclude.
    6. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele "Dispoziţia sau decizia" se înlocuiesc cu cuvîntul "Decizia";
    la alineatul (2), cuvintele "dispoziţia sau" se exclud.
    7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 14. Pregătirea dosarului pentru examinare în
                           colegiul disciplinar
    Pînă la examinarea dosarului, dacă este necesar, se efectuează verificarea suplimentară a temeiurilor tragerii la răspundere disciplinară a judecătorului. În caz de necesitate, sînt solicitate atît documente şi materiale suplimentare, cît şi dosarele judiciare la a căror examinare judecătorul a comis încălcări ale legii."
    8. La articolul 17 alineatul (1), după prima propoziţie se introduce propoziţia: "După caz, judecătorul poate fi asistat de un apărător."
    9. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Colegiul disciplinar poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare aspră;
    d) retrogradare;
    e) propunere de eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte;
    f) propunere de eliberare din funcţia de judecător."
    Art.VI. - Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Punctul 6 din articolul I referitor la expunerea în redacţie nouă a articolului 14 din Legea privind organizarea judecătorească va fi pus în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2008.
    (2) Punctul 17 din articolul I referitor la modificarea articolului 50 alineatul (1) din Legea privind organizarea judecătorească va fi pus în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu  mai tîrziu de 1 ianuarie 2015.
   
[Art.VI al.(2) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.VI al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.VI al.(2) modificat prin LP169-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.508]
    (3) Punctele 6 şi 7 din articolul II vor intra în vigoare după absolvirea primei promoţii a Institutului Naţional al Justiţiei.
    (4) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va fi ales în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.247-XVI. Chişinău, 21 iulie 2006.