LPC357/2006
ID intern unic:  318763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 357
din  24.11.2006
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 877
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La articolul 24 punctul 1) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, poziţia "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin poziţiile "Ministerul Sănătăţii" şi "Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului".
    Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va aproba structura, statele de funcţii şi regulamentul noilor instituţii;
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

    Nr. 357-XVI. Chişinău, 24 noiembrie 2006.