LPC354/2006
ID intern unic:  319072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 354
din  24.11.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1538-XIII
 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale
protejate de stat
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 922     Data intrarii in vigoare : 22.03.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu noţiunea:
    "zonă umedă de importanţă internaţională - teritoriu şi/sau întindere de apă care include diferite tipuri de ecosisteme umede şi corespunde criteriilor de evidenţiere a zonelor umede de importanţă internaţională ale Convenţiei Ramsar, deţinînd o bogată diversitate biologică şi avînd un rol important în calitate de habitat pentru păsările acvatice."
    2. Articolul 4:
    la punctul 1), litera h) se exclude;
    articolul se completează cu punctul 3), cu următorul cuprins:
    "3) stabilite prin alte reglementări internaţionale:
    a) rezervaţie a biosferei (Programul UNESCO);
    b) zonă umedă de importanţă internaţională (Convenţia Ramsar)."
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Zona umedă de importanţă internaţională, precum şi părţile ei componente, poate avea, în acelaşi timp, statutul uneia dintre categoriile stipulate în alin.(1) sau poate include în componenţa sa unul sau mai multe obiecte din aceste categorii."
    3. Articolul 7:
    la alineatul (5), după textul "art.4" se introduce textul "alin.(1)";
    alineatul (8) se exclude.
    4. La articolul 14 litera b) şi articolul 15 litera b), după textul "art.4" se introduce textul "alin.(1)".
    5. Titlul III se completează cu capitolul 14, cu următorul cuprins:
"Capitolul  14
ZONA UMEDĂ DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ
    Art.821. - (1) Zona umedă de importanţă internaţională se declară în conformitate cu hotărîrea Secretariatului General al Convenţiei Ramsar şi are ca obiectiv protecţia şi conservarea habitatelor naturale cu diversitate biologică specifică zonelor umede.
    (2) Terenurile zonei umede de importanţă internaţională rămîn la dispoziţia deţinătorilor, managementul lor realizîndu-se conform planurilor de management şi Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională."
    6. Articolul 83 alineatul (2) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) pentru zona umedă de importanţă internaţională - 1000 - 1500 m."
    7. Articolul 105 alineatul (1) se completează cu un nou subalineat, cu următorul cuprins:
    "anexa nr.13 - Zonele umede de importanţă internaţională."
    8. În anexele 1-8 şi 10-12, cuvintele "Deţinătorul funciar" se înlocuiesc cu cuvintele "Deţinătorii de terenuri".
    9. În tot cuprinsul legii, cuvintele "peisagistică" şi "peisageră" se înlocuiesc cu cuvîntul "peisajeră".
    10. Legea se completează cu anexa nr.13, cu următorul cuprins:

    LP354A.rtf

    Art.II . - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    Art.III. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aproba Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.354-XVI. Chişinău, 24 noiembrie 2006.