LPM333/2006
ID intern unic:  319077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 333
din  10.11.2006
privind statutul ofiţerului de urmărire penală
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 918
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Ofiţerul de urmărire penală
    (1) Ofiţerul de urmărire penală este persoana care, în numele statului şi în limitele competenţei sale, efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze penale şi exercită alte activităţi prevăzute expres de lege.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    (2) Nu pot avea calitatea de ofiţer de urmărire penală angajaţii organelor de urmărire penală abilitaţi cu funcţii de menţinere a ordinii publice, de control sau de exercitare a activităţii operative de investigaţii, care au statut de persoane învestite cu funcţii de constatare a infracţiunilor, stabilit prin lege.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Activitatea ofiţerului de urmărire penală este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de Codul de procedură penală, de prezenta lege, de alte legi şi acte normative, precum şi de normele dreptului internaţional.
    Articolul 3. Principiile de activitate
    (1) În exercitarea atribuţiilor, ofiţerul de urmărire penală este independent, se supune numai legii, indicaţiilor scrise ale conducătorului organului de urmărire penală, ale procurorului şi hotărîrilor instanţei de judecată, emise în limitele competenţei lor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Urmărirea penală în cauze penale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală, ale altor legi, cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
    (3) Activitatea ofiţerului de urmărire penală se bazează pe principiul legalităţii, egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii şi prezumţiei nevinovăţiei.
    (4) Ofiţerul de urmărire penală este obligat să asigure participanţilor la proces deplina exercitare a drepturilor procesuale, în condiţiile legii.
    (5) Urmărirea penală se efectuează pe principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială sau orice altă situaţie.
    (6) Ofiţerul de urmărire penală are obligaţia de a porni, în limitele competenţei, urmărirea penală în cazul în care este sesizat, în modul prevăzut de legislaţie, că s-a săvîrşit o infracţiune şi de a efectua acţiunile necesare în vederea constatării faptei penale şi a persoanei vinovate.
    (7) Ofiţerul de urmărire penală apreciază probele în conformitate cu propria convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate, dobîndite în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 4. Organele administraţiei publice centrale
                        în care activează ofiţeri de urmărire penală
   
(1) Ofiţerii de urmărire penală sînt desemnaţi şi îşi desfăşoară activitatea în organele de urmărire penală constituite, conform legii, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi Centrului Naţional Anticorupţie.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Sistemul organelor de urmărire penală include, după caz, departamente, direcţii generale, direcţii, secţii, servicii sau birouri de urmărire penală constituite în cadrul instituţiilor menţionate la alin.(1) şi al subdiviziunilor teritoriale ale acestora.
    (3) Constituirea, reorganizarea şi lichidarea organelor de urmărire penală de toate nivelurile se efectuează, în condiţiile legii, de către conducătorii instituţiilor menţionate la alin.(1).
    (4) Angajaţii unor alte subdiviziuni din instituţiile menţionate la alin.(1) pot avea atribuţii de ofiţer de urmărire penală numai în cazul desemnării lor prin ordonanţă a procurorului, la propunerea ofiţerului de urmărire penală.
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII OFIŢERULUI
DE URMĂRIRE PENALĂ
    Articolul 5. Atribuţiile
    (1) Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală sînt stabilite în Codul de procedură penală.
    (2) În cadrul urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală ia în mod independent hotărîrile prin care dispune asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale, cu excepţia cazurilor cînd legea prevede încuviinţarea, autorizarea sau confirmarea de către procuror ori, după caz, de către judecătorul de instrucţie.
    (3) Ofiţerul de urmărire penală este responsabil de efectuarea urmăririi penale în conformitate cu prevederile legale, în termenele stabilite, în volum deplin şi în mod obiectiv.
    (4) La desfăşurarea urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală dispune asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale, în condiţiile Codului de procedură penală, prin ordonanţă, rezoluţie sau proces-verbal. Ordonanţele ofiţerului de urmărire penală emise, în condiţiile legii, în cauzele penale în care efectuează urmărirea penală sînt executorii pentru toate autorităţile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele fizice.
    (5) Informaţia statistică şi de altă natură, certificatele, documentele şi copiile de pe ele solicitate de ofiţerul de urmărire penală în cauzele în care efectuează urmărirea penală se prezintă gratuit.
    (6) Neîndeplinirea cerinţelor ofiţerului de urmărire penală care derivă din atribuţiile lui, precum şi neprezentarea la citaţia acestuia atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
    Articolul 6. Conducătorul organului de urmărire penală
                        şi atribuţiile luI
   
(1) În cauzele penale, atribuţiile de conducător al organului de urmărire penală le execută ofiţerul de urmărire penală din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie, numit în această funcţie în conformitate cu legislaţia.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) În funcţia de conducător al organului de urmărire penală poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în funcţia de ofiţer de urmărire penală de cel puţin 3 ani şi posedă calităţi profesionale şi organizatorice necesare.
    (3) Atribuţiile de conducător al organului de urmărire penală nu pot fi exercitate în cumul cu atribuţiile de conducător al instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală şi de conducător al subdiviziunii în care activează acest organ.
    (4) Sarcinile şi atribuţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauze penale sînt stabilite în Codul de procedură penală.
    (5) În exercitarea atribuţiilor, conducătorul organului de urmărire penală:
    a) transmite ofiţerului de urmărire penală spre soluţionare sesizările şi materialele referitoare la săvîrşirea infracţiunilor;
    b) transmite ofiţerului de urmărire penală spre executare cererea de comisie rogatorie, delegaţia privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală parvenite de la alte organe de urmărire penală;
    c) repartizează, prin rezoluţie, ofiţerilor de urmărire penală cauze penale pentru efectuarea urmăririi penale ;
   
[Art.6 al.(5), lit.c) modificată prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    d) dispune, cu încuviinţarea procurorului, efectuarea urmăririi penale de către mai mulţi ofiţeri de urmărire penală;
    e) retrage, în condiţiile Codului de procedură penală, prin ordonanţă, materialele şi cauza penală de la un ofiţer de urmărire penală şi le transmite altui ofiţer de urmărire penală pentru efectuarea urmăririi penale, informînd despre  acest fapt procurorul care conduce urmărirea penală;
    [Art.6 al.(5), lit.e) în redacţia LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    f) are dreptul să reţină pentru sine sesizările, cauzele penale pentru ca personal să efectueze urmărirea penală, emiţînd o ordonanţă de primire a cauzei. În acest caz, el exercită atribuţiile ofiţerului de urmărire penală;
    [Art.6 al.(5), lit.f) în redacţia LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
   [Art.6 al.(5), lit.g) abrogată prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    h) înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime ale ofiţerului de urmărire penală;
    i) efectuează şi alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (6) Indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauzele penale se dau în scris ofiţerului de urmărire penală sau, după caz, conducătorului organului de urmărire penală ierarhic inferior, poartă caracter obligatoriu şi sînt executorii, cu excepţia cazurilor în care au fost contestate imediat şi au fost anulate de procurorul care conduce urmărirea penală sau de procurorul ierarhic superior. Conducătorul organului de urmărire penală nu este în drept să dea indicații sau însărcinări ofițerilor de urmărire penală detașați la procuratura specializată.
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.6 al.(6) în redacţia LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    (7) Conducătorul organului de urmărire penală coordonează activitatea ofiţerilor de urmărire penală şi acordă asistenţă metodică şi ajutor practic la efectuarea urmăririi penale, contribuie la obţinerea datelor şi materialelor necesare, ia măsuri în vederea executării în termen a misiunilor ofiţerilor de urmărire penală privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii.
   
[Art.6 al.(7) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    (8) Dacă nu este de acord cu deciziile sau cu indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală, ofiţerul de urmărire penală are dreptul să le conteste în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, înaintînd procurorului care conduce urmărirea penală materialele aferente şi obiecţiile sale în scris.
   
[Art.6 al.(8) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    (9) Conducătorul organului de urmărire penală ierarhic superior este în drept să solicite, în baza sesizării procurorului, organului ierarhic inferior cauzele penale pentru control.
   
[Art.6 al.(9) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    (10) Conducătorul organului de urmărire penală ierarhic inferior este obligat, în baza sesizării procurorului, să prezinte cauzele penale pentru control, aducînd faptul la cunoştinţă procurorului care conduce urmărirea penală.
   
[Art.6 al.(10) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    Articolul 7. Controlul legalităţii acţiunilor de urmărire penală
    Controlul asupra respectării dispoziţiilor legale în efectuarea urmăririi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se exercită de judecată şi de procuror.
    Articolul 8. Relaţiile dintre procuror şi ofiţerul de urmărire penală
    (1) Relaţiile dintre procuror şi ofiţerul de urmărire penală în cadrul urmăririi penale se întemeiază pe respectarea strictă a Codului de procedură penală.
    (2) Dacă nu este de acord cu deciziile sau cu indicaţiile procurorului privind efectuarea unor acţiuni procesuale, ofiţerul de urmărire penală are dreptul să le conteste, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, procurorului ierarhic superior.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
    Articolul 9. Subordonarea ofiţerului de urmărire penală
    (1) Ofiţerul de urmărire penală se subordonează organizatoric conducătorului instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală şi conducătorului de subdiviziune teritorială, în măsura în care nu afectează exercitarea atribuţiilor sale procesuale.
    (2) Conducătorul instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală, conducătorul subdiviziunii teritoriale sînt obligaţi să întreprindă măsuri de asigurare a ofiţerului de urmărire penală cu mijloace tehnico-materiale necesare activităţii lui operative, exercitării atribuţiilor ce îi revin, să contribuie la completarea funcţiilor de ofiţeri de urmărire penală şi la asigurarea perfecţionării profesionale şi ridicării prestigiului activităţii lor.
    Articolul 10. Interzicerea imixtiunii în activitatea de urmărire
                         penală
    (1) Ofiţerul de urmărire penală nu este obligat să dea explicaţii referitor la cauzele penale în care efectuează urmărirea penală şi nici să le prezinte spre a se lua cunoştinţă de ele decît în cazul şi modul prevăzute de legislaţie.
    (2) Divulgarea datelor urmăririi penale de către ofiţerul de urmărire penală sau de către persoana abilitată cu control asupra activităţii de urmărire penală, dacă această acţiune a cauzat daune morale sau materiale martorului, părţii vătămate sau reprezentanţilor acestora sau dacă a prejudiciat procesul de urmărire penală, atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
    (3) Imixtiunea sub orice formă în activitatea organelor de urmărire penală atrage răspunderea stabilită de legislaţie.
    Articolul 11. Inadmisibilitatea atragerii ofiţerului de urmărire penală
                          în unele activităţi
    Nu se admite atragerea ofiţerului de urmărire penală în activităţi de menţinere a ordinii publice, în alte activităţi ale instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală care nu sînt legate nemijlocit de efectuarea urmăririi penale în cauze penale decît în cazul unor situaţii excepţionale care pun în pericol integritatea, suveranitatea, capacitatea de apărare şi securitatea statului, drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor şi numai la indicaţia scrisă a conducătorului instituţiei respective.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OFIŢERULUI
DE URMĂRIRE PENALĂ
    Articolul 12. Drepturile
    (1) Cerinţele ofiţerului de urmărire penală legate de efectuarea urmăririi penale, în condiţiile legii, sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.
    (2) În exerciţiul funcţiunii, ofiţerul de urmărire penală are dreptul:
    a) să sesizeze persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţi publice, întreprinderi, instituţii sau organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu privire la luarea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor;
    b) să păstreze şi să poarte armă de foc, alte mijloace de apărare din dotare;
    c) să ceară compensarea, de către instituţia în care este constituit organul de urmărire penală, a tuturor cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu.
    (3) Ofiţerii de urmărire penală au dreptul la întemeierea unor organizaţii obşteşti ori la afiliere la astfel de organizaţii pentru reprezentarea intereselor lor, perfecţionare profesională şi apărarea statutului lor, cu excepţia cazurilor în care interdicţia este stabilită direct de legislaţie.
    (4) Ofiţerul de urmărire penală dispune şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie.
    Articolul 13. Obligaţiile
    (1) Ofiţerul de urmărire penală este obligat:
    a) să exercite atribuţiile de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia;
    b) să pornească urmărirea penală după înregistrarea sesizării despre comiterea infracţiunii şi verificarea informaţiei, în cazul prezenţei indicilor infracţiunii, şi, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură penală, să efectueze acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii infracţiunii şi fixării probelor care confirmă sau infirmă săvîrşirea ei, să ia măsuri de asigurare a acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări de bunuri dobîndite ilicit;
    c) să primească plîngeri sau denunţuri referitoare la infracţiunile săvîrşite, pregătite sau în curs de pregătire, chiar şi în cazul în care cauza nu este de competenţa lui;
    d) să explice participanţilor la proces penal drepturile şi obligaţiile lor;
    e) să examineze cererile şi demersurile participanţilor la proces penal în condiţiile stabilite în Codul de procedură penală;
    f) să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor părţii vătămate, ale martorului sau ale altor participanţi la proces, ale membrilor de familie ai acestora ori ale rudelor apropiate dacă există temeiuri suficiente de a considera că pot fi ori sînt ameninţate cu moartea, cu aplicarea violenţei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale;
   
f1) să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    [Art.13 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
    g) să stabilească, în cursul urmăririi penale, cauzele şi condiţiile săvîrşirii infracţiunii;
    h) să respecte regulamentul intern, disciplina muncii, normele de conduită şi ţinuta vestimentară stabilită;
    i) să aibă un comportament demn în societate şi să se abţină de la fapte ce ar compromite demnitatea şi onoarea de ofiţer de urmărire penală.
    (2) Ofiţerul de urmărire penală are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţie.
    (3) Neîndeplinirea de către ofiţerul de urmărire penală a obligaţiilor sale atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
Capitolul IV
SERVICIUL ÎN ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ
    Articolul 14. Reglementarea raporturilor de muncă
    Raporturile de muncă ale ofiţerilor de urmărire penală sînt reglementate de Codul muncii, de alte acte legislative şi normative care conţin norme ale dreptului muncii, precum şi de actele legislative şi normative care reglementează activitatea instituţiilor în cadrul cărora sînt constituite organe de urmărire penală, luîndu-se în vedere particularităţile prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 15. Condiţiile pentru numire în funcţia de
                         ofiţer de urmărire penală
    (1) În funcţia de ofiţer de urmărire penală poate fi numit cetăţeanul Republicii Moldova care are studii juridice superioare şi cunoaşte limba de stat, dispune de calităţile profesionale şi morale necesare, este apt din punctul de vedere al stării de sănătate să exercite atribuţiile care îi revin.
    (2) Nu poate fi numită în funcţia de ofiţer de urmărire penală persoana care:
   
[Art.15 al.(2), lit.a) abrogată prin LP229 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.24]
    b) este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară;
    [Art.15 al.(2), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul autorităţilor publice;
    d) a fost trasă la răspundere penală;
    e) suferă de o maladie care, potrivit concluziei medicale, împiedică exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    f) refuză să treacă procedura privind întocmirea accesului la informaţia ce constituie secret de stat, dacă exercitarea atribuţiilor de serviciu este legată de folosirea unei asemenea informaţii;
   
g) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.15 al.(2), lit.g) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    Articolul 16. Incompatibilități și interdicții
    (1) Funcția de ofiţer de urmărire penală este incompatibilă cu:
    a) calitatea de membru al unor organe elective sau organe constituite în cadrul autorităţilor publice;
    b) activitatea de întreprinzător ori altă funcție sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    c) calitatea de membru al unor partide politice și participarea la activitatea acestora.
    (2) Ofițerului de urmărire penală i se interzice:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale și informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
    c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.
   
[Art.16 în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 17. Termenul de încercare
    (1) Persoanei angajate pentru prima dată în serviciul organului de urmărire penală în funcţia de ofiţer de urmărire penală i se poate da, cu acordul ei, un termen de încercare de pînă la 6 luni, stabilit de conducătorul instituţiei în a cărei competenţă intră numirea în funcţie. Termenul de încercare se include în vechimea în muncă în organul de urmărire penală.
    (2) Persoana specificată la alin.(1) se numeşte în funcţia de ofiţer de urmărire penală - interimar şi exercită, în termenul de încercare, atribuţiile de serviciu în conformitate cu Codul de procedură penală.
    (3) Rezultatele încercării sînt evaluate de o comisie de atestare, creată prin ordin al conducătorului instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală. Pentru evaluarea acestor rezultate, comisia va solicita şi opinia conducătorului organului procuraturii de nivelul organului de urmărire penală.
    (4) Persoana care a trecut cu succes termenul de încercare este numită în funcţia de ofiţer de urmărire penală.
    (5) Regulamentul comisiei de atestare se aprobă de conducătorul instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    Articolul 18. Gradele speciale
    Ofiţerilor de urmărire penală li se conferă grade speciale conform actelor normative care reglementează modul şi ordinea de acordare a gradelor speciale angajaţilor din instituţiile în cadrul cărora sînt constituite organe de urmărire penală.
    Articolul 19. Jurămîntul
    (1) Persoana numită pentru prima dată în funcţia de ofiţer de urmărire penală depune jurămînt în conformitate cu legislaţia care reglementează activitatea instituţiei în care activează.
    (2) Modalitatea de depunere a jurămîntului se stabileşte de conducătorul instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    Articolul 20. Numirea şi eliberarea din funcţie
    Ofiţerul de urmărire penală este numit şi eliberat din funcţie de către conducătorul instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    Articolul 21. Atestarea
    (1) Atestarea ofiţerului de urmărire penală se face pentru constatarea corespunderii lui funcţiei ocupate, ridicarea nivelului de calificare şi întărirea disciplinei de muncă.
    (2) Ofiţerul de urmărire penală este atestat în condiţiile legislaţiei care reglementează activitatea instituţiei respective.
   
(3) La atestarea ofiţerului de urmărire penală se ia în considerare, în calitate de indicator de performanţă, impactul acţiunilor acestuia, în timpul exercitării atribuţiilor, asupra drepturilor și libertăților persoanelor, în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a impactului negativ asupra acestora.
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    Articolul 22. Legitimaţia de serviciu
    (1) Ofiţerului de urmărire penală i se eliberează legitimaţie de serviciu de modelul şi în modul stabilite pentru angajaţii instituţiei în care activează.
    (2) Legitimaţia de serviciu conţine date despre gradul special al ofiţerului de urmărire penală, despre dreptul la portarmă, despre alte drepturi şi atribuţii acordate prin lege.
    Articolul 23. Stimularea ofiţerului de urmărire penală
    (1) Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru activitate îndelungată şi impecabilă în organele de urmărire penală, pentru executarea unor misiuni de importanţă şi complexitate deosebită, pentru alte merite în serviciu, ofiţerului de urmărire penală i se acordă stimulările prevăzute de legislaţia muncii, precum şi:
    a) grad special mai înalt;
    b) grad special ulterior mai înalt cu o treaptă decît gradul special corespunzător funcţiei deţinute;
    c) insignă onorifică de modelul stabilit în instituţia în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală;
    d) anularea, înainte de termen, a unei sancţiuni disciplinare;
    e) alte stimulări prevăzute de actele legislative sau normative care reglementează modul de stimulare a angajaţilor instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    (2) Pentru merite deosebite faţă de societate şi stat, pentru succese în serviciu, ofiţerul de urmărire penală poate fi propus spre decorare cu distincţie de stat.
    Articolul 24. Răspunderea disciplinară
  
  (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, inclusiv pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv, pentru încălcarea disciplinei de muncă şi săvîrşirea unor acţiuni care dezonorează angajatul organului de urmărire penală, ofiţerului de urmărire penală i se aplică:
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    a) observaţia;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) retrogradarea din grad special;
    e) retragerea insignei onorifice;
    f) concedierea;
    g) alte sancţiuni disciplinare prevăzute de actele legislative sau normative care reglementează modul de sancţionare disciplinară a angajaţilor instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    (2) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de o  lună de la data depistării abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data săvîrşirii ei.
    (3) În cazul încălcării art.16 sau săvîrşirii unor fapte care au drept rezultat cauzarea nejustificată a unui prejudiciu în proporţii mari statului, ofiţerul de urmărire penală este concediat indiferent de timpul care a trecut de la încălcare sau săvîrşire.
    Articolul 25. Împuternicirile privind acordarea stimulărilor
                         şi aplicarea măsurilor de sancţionare
    (1) Stimulările ofiţerului de urmărire penală enumerate la art.23 se acordă prin ordin al conducătorului instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală sau, în caz de detaşare, prin ordin al conducătorului instituţiei la care este detaşat ofiţerul de urmărire penală.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (2) Sancţiunile disciplinare se aplică ofiţerului de urmărire penală de către conducătorul instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală sau de către conducătorul instituţiei la care este detaşat ofițerul de urmărire penală, în baza concluziei cercetării de serviciu, efectuate de organul de urmărire penală sau cu participarea lui.
   
[Art.25 al.(2) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (3) Ordinul privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestat în instanţă de judecată, în condiţiile legislaţiei.
    (4) Stimularea ori sancţionarea ofiţerului de urmărire penală poate fi iniţiată şi de procurorul care conduce urmărirea penală, prin demers sau sesizare adresate conducătorului instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
    Articolul 26. Tragerea la răspundere penală sau administrativă
    (1) Urmărirea penală a ofiţerului de urmărire penală se porneşte şi se efectuează de procuror.
    (2) Pornirea urmăririi penale, precum şi reţinerea, controlul corporal al ofiţerului de urmărire penală, controlul bunurilor care îi aparţin şi al mijloacelor de transport de care se foloseşte pot fi efectuate doar în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de Codul de procedură penală.
    (3) Ofiţerul de urmărire penală poartă răspundere administrativă în conformitate cu legislaţia, cu excepţia cazurilor în care asupra lui se extinde acţiunea regulamentelor sau statutelor disciplinare ale instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală în care activează.
    Articolul 27. Suspendarea din funcţie
    (1) Ofiţerul de urmărire penală poate fi suspendat din funcţie prin ordin al conducătorului instituţiei în care este constituit organul de urmărire penală în cazul în care:
    a) în privinţa lui este pornită urmărire penală, pînă la adoptarea unei hotărîri definitive privind vinovăţia sau nevinovăţia lui;
    b) suferă de o maladie, constatată în concluzia unei comisii medicale speciale, care nu-i permite să-şi exercite atribuţiile de serviciu;
    c) este considerat dispărut fără urmă, pînă la declararea acestui fapt prin hotărîre judecătorească;
    d) a comis o  abatere disciplinară gravă ori a săvîrşit acţiuni compromiţătoare pentru care poate fi concediat, pînă la adoptarea unei hotărîri definitive;
    e) participă la campanie electorală în calitate de candidat pentru o funcţie electivă în autorităţile publice;
    f) nu corespunde funcţiei, fapt constatat de comisia de atestare, pînă la soluţionarea problemei transferului în o altă funcţie sau la eliberare din organul de urmărire penală.
    (2) La confirmarea sau infirmarea temeiurilor pentru care a fost suspendat din funcţie, ofiţerul de urmărire penală este eliberat din organul de urmărire penală ori este repus în toate drepturile, plătindu-i-se, conform legislaţiei, drepturile băneşti de care a fost privat.
    Articolul 28. Încetarea serviciului în organele de urmărire
                          penală
    (1) Serviciul ofiţerului de urmărire penală în organul de urmărire penală încetează la eliberare din funcţie sau la transfer în o altă funcţie. Pe lîngă temeiurile prevăzute de legislaţia muncii şi de legile speciale care reglementează activitatea instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală, ofiţerul de urmărire penală este eliberat din funcţie la cerere, precum şi la iniţiativa conducătorului acestei instituţii, în cazul în care:
    a) a atins limita de vîrstă de aflare în serviciu în organele de urmărire penală, iar termenul de aflare în serviciu nu a fost prelungit;
    b) a pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
   
[Art.28 al.(1), lit.b) modificată prin LP229 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.24]
    c) a încălcat jurămîntul, depus în conformitate cu art.19, a comis abateri care compromit onoarea de angajat al organului de urmărire penală;
    d) s-a stabilit, prin act de constatare rămas definitiv, încălcarea prevederilor art. 16;
   
[Art.28 al.(1), lit.d) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) a divulgat date ce constituie secret de stat sau un alt secret apărat prin lege;
    f) există alte situaţii prevăzute de legislaţia care reglementează activitatea instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală;
   
g) nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat să o depună, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.24 al.(1), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    h) instanța de judecată a dispus, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.
    [Art.24 al.(1), lit.h) introdusă prin
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (2) Limita de vîrstă de aflare în serviciu a ofiţerului de urmărire penală este stabilită prin legi care reglementează activitatea instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală. Prin decizie a conducătorului instituţiei respective, se admite prelungirea termenului de aflare în serviciu a ofiţerului de urmărire penală care a atins limita de vîrstă, perioadă în care este apt să-şi exercite atribuţiile.
    (3) Ordinul de eliberare din funcţie a ofiţerului de urmărire penală poate fi contestat în instanţă de judecată, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 29. Perfecţionarea profesională
    (1) Ridicarea nivelului de profesionalitate este o obligaţie de serviciu a ofiţerului de urmărire penală. Atitudinea ofiţerului de urmărire penală faţă de studii şi de perfecţionarea profesională se ia în considerare la examinarea corespunderii funcţiei ocupate, la stimularea şi promovarea lui.
    (2) Nivelul înalt de pregătire profesională se asigură printr-un sistem de studii şi de ridicare a calificării care include stagierea în organele de urmărire penală ierarhic superioare şi pregătirea profesională în instituţiile şi centrele de perfecţionare specializate, în instituţiile de învăţămînt superior cel puţin o dată la 4 ani.
    (3) Instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a ofiţerului de urmărire penală au loc în instituţia în care este constituit organul de urmărire penală sau în instituţia la care este detaşat ofiţerul de urmărire penală.
   
[Art.29 al.(3) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
Capitolul V
PROTECŢIA DE STAT, ASIGURAREA MATERIALĂ
ŞI GARANŢIILE SOCIALE ALE OFIŢERULUI
 DE URMĂRIRE PENALĂ
    Articolul 30. Protecţia de stat
    (1) Ofiţerul de urmărire penală, membrii lui de familie, averea sa se află sub protecţia statului.
    (2) Prejudiciul material cauzat ofiţerului de urmărire penală sau rudelor lui apropiate în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu se repară integral de la bugetul de stat cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile.
    Articolul 31. Asigurarea materială şi garanţiile sociale
    Salarizarea, asistenţa medicală, asigurarea cu pensii, acordarea de concedii, alte măsuri de asigurare materială şi socială a ofiţerilor de urmărire penală, a pensionarilor din rîndul lor se efectuează în volumul, mărimea, condiţiile şi ordinea stabilite pentru angajaţii instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
Capitolul IV1
OFIŢERII DE URMĂRIRE PENALĂ DETAŞAŢI
LA PROCURATURILE SPECIALIZATE
    Articolul 291. Detaşarea ofiţerilor de urmărire penală
                           la procuraturile specializate
    (1) Ofiţerii de urmărire penală pot fi detaşaţi la procuraturile specializate pentru o perioadă de pînă la 5 ani, care poate fi reînnoită pentru o perioadă de pînă la 5 ani.
    (2) Ofiţerii de urmărire penală pasibili de detaşare sînt selectați în mod individual, în baza unor criterii stabilite în regulamentul de activitate al procuraturii specializate, de către procurorul-şef al procuraturii specializate. Detaşarea se face cu acordul scris al ofiţerului de urmărire penală selectat, prin ordinul Procurorului General, cu acordul conducătorului instituţiei în care activează persoana detaşată.
    (3) Detaşarea ofiţerului de urmărire penală la procuratura specializată încetează înaintea expirării termenului  pentru care a fost detaşat, prin revocare din funcţia în care a fost detaşat,  în temeiul ordinului motivat al Procurorului General, doar la propunerea procurorului-şef al procuraturii specializate.
    (4) În perioada detaşării la procuratura specializată, ofiţerul de urmărire penală are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.
    Articolul 292. Statutul şi competenţa ofiţerilor de urmărire
                           penală detaşaţi la procuratura specializată
    (1) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată îşi desfăşoară activitatea doar în cadrul procuraturii specializate, sub autoritatea exclusivă a procurorului-şef al acesteia.
    (2) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată nu pot primi nicio indicaţie sau însărcinare de la  instituțiile de la care au fost detaşaţi.
    (3) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată pot efectua doar acțiunile de urmărire penală dispuse de procurorii procuraturii specializate. Ofiţerii de urmărire penală îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control al procurorilor din cadrul procuraturii specializate.
    (4) Dispoziţiile procurorilor din procuratura specializată sînt obligatorii pentru ofiţerii de urmărire penală detaşaţi. Actele întocmite de ofiţerii de urmărire penală în temeiul ordonanţei scrise a procurorului se consideră a fi efectuate în numele acestuia.
    Articolul 293. Serviciul în cadrul procuraturii specializate
    (1) Atribuţiile prevăzute de lege privind asigurarea drepturilor, acordarea stimulărilor și aplicarea sancţiunilor ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată sînt exercitate de către Procurorul General, la propunerea procurorului-şef al procuraturii specializate, sau, după caz, de către procurorul-șef al procuraturii specializate.
    (2) Ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată gradele speciale le sînt acordate de către autoritatea competentă potrivit legislaţiei, la propunerea procurorului-şef al procuraturii specializate.
    (3) Ofiţerul de urmărire penală detaşat la procuratura specializată este evaluat de către procurorul-şef al procuraturii specializate în condiţiile legislaţiei care reglementează activitatea instituției de la care este detaşat.
    (4) Ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi li se eliberează, de către Procurorul General, legitimaţie de serviciu de modelul aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.
    Articolul 294. Salarizarea ofiţerului de urmărire penală detaşat
                           la procuratura specializată
    Drepturile salariale ale  ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată se plătesc din bugetul procuraturii specializate.
    [Capitolul IV1 introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 32
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.333-XVI. Chişinău, 10 noiembrie 2006.