HGM1442/2006
ID intern unic:  319182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1442
din  19.12.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de stabilire şi plată a ajutorului de deces
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 1544
    MODIFICAT
   
HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19
    HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347
    HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.7365

    În scopul realizării prevederilor Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                                         Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                                        Mihail Pop

    Nr. 1442. Chişinău, 19 decembrie 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1442
din 19 decembrie 2006
Regulament
privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină condiţiile, modul de acordare şi plată a ajutorului de deces, stabilit de organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare - Casa Naţională).
    2. Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică ce se acordă în scopul susţinerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    3. Ajutorul de deces nu se acordă în cazul în care persoana a fost declarată decedată prin hotărîrea instanţei de judecată.
    4. În sensul prezentului Regulament, în categoria de membru de familie se includ:
    a) soţul (soţia);
    b) părinţii;
    c) copiii în vîrstă de pînă la 18 ani (inclusiv cei care au fost născuţi morţi) sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţămînt - pînă la absolvire, însă pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum şi copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, dacă dizabilitatea  a fost constatată pînă la atingerea vîrstelor menţionate.
    [Pct.4 lit.c) modificată prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    5. De dreptul la acordarea ajutorului de deces beneficiază unul dintre membrii familiei persoanei decedate, tutorele sau curatorul acesteia.
    În cazul în care cheltuielile ocazionate de deces au fost suportate de către o persoană, alta decît una din cele menţionate la alineatul întîi, ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte acesteia.
    Persoanele specificate beneficiază de dreptul la acordarea ajutorului de deces, indiferent de faptul dacă sînt sau nu cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi de faptul dacă au sau nu au domiciliul în Republica Moldova.
    6. În cazul în care acordurile (convenţiile) internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii decît cele prevăzute în prezentul Regulament, se aplică dispoziţiile acestor acorduri (convenţii).
II. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în cazul
persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale
    7. Ajutorul de deces se acordă persoanelor specificate la punctul 5 al prezentului Regulament, în cazul decesului persoanelor cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova:
   
[Pct.7 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    a) asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat, şi şomerilor cu drept la ajutor de şomaj;
    b) pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asigurări sociale;
    c) persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
    d) membrilor familiei care au fost întreţinute de persoanele specificate la lit. a) - c) ale prezentului punct şi care nu au drept la ajutor în sistemul de asigurări sociale.
III. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în
cazul persoanelor neasigurate în sistemul public
de asigurări sociale
    8. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
IV. Modul de stabilire a ajutorului de deces
    9. În cazul decesului a două sau mai multe persoane, specificate la punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, ajutorul de deces se acordă pentru fiecare persoană decedată.
    10. Dreptul la ajutor de deces se constituie de casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei decedate prin decizia de acordare a conducătorului organului respectiv.
   
[Pct.10 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    11. Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o persoană, specificată la punctul 5 al prezentului Regulament. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În cazul lipsei acestuia, identitatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;
    [Pct.11 lit.b) exclusă prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    c) certificatul de deces (în copie).
    Persoanele specificate la alineatul doi punctul 5 al prezentului Regulament vor prezenta, pe lîngă documentele menţionate la alineatul întîi al prezentului punct, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
    În cazul naşterii unui copil mort, ajutorul de deces se acordă în baza cererii depuse de către o persoană, specificată la punctul 5 al prezentului Regulament, însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identitatea poate fi confirmată
printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;
    b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;
    c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
    12. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se înregistrează de casa teritorială la locul permanent de trai al decedatului, la data prezentării tuturor actelor prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament.
    13. Pentru fiecare beneficiar de ajutor de deces casa teritorială perfectează un dosar, care va include cererea pentru acordarea ajutorului de deces şi toate actele prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament. În caz de deces al beneficiarilor de pensii şi de alocaţii sociale de stat, documentele pentru acordarea ajutorului de deces se anexează la dosarele de pensionare ale persoanelor respective sau la dosarele lor personale.
    14. Ajutorul de deces se acordă în sumă fixă.
    Cuantumul ajutorului de deces, în cazul persoanelor asigurate, se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Cuantumul ajutorului de deces în cazul persoanelor neasigurate este stabilit prin Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
    [Pct.14 al.2) modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    [Pct.14 modificat HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.7365]
    15. Cuantumul ajutorului de deces, în cazul decesului beneficiarilor de pensii de dizabilitate, stabilite militarilor în termen, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, este echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.15 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    [Pct.15 modificat HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.7365]
   
151. Ajutorul de  deces pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabileşte de către angajator în temeiul prezentului Regulament.
    [Pct.151 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
V. Modul de plată şi finanţarea ajutorului de deces
    16. Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarilor în numerar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii cu toate actele necesare.
   
[Pct.16 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   
161. Ajutorul de deces pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se plăteşte de către angajator.
    [Pct.161 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    17. Plata ajutorului de deces, în cazul persoanelor asigurate, se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate - din mijloacele bugetului de stat.
    18. Ajutorul de deces se plăteşte prin intermediul instituţiilor prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv (în continuare - instituţia), care au încheiat contract cu Casa Naţională, la alegerea beneficiarului.
    [Pct.18 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    19. Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului.
   
[Pct.19 modificat HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.7365]
    20. Ajutorul de deces stabilit, dar neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani calendaristici de la data înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului de deces.
    Suma neachitată la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte ajutorul de deces se achită fără nici o limitare în termen.
    21. Ajutorul de deces se plăteşte în cuantumul stabilit de legislaţie la data decesului.
   
[Pct.21 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    22. În cazul confirmării dreptului la ajutor de deces, casa teritorială emite decizia privind stabilirea ajutorului de deces şi dispoziţia de plată a ajutorului de deces (în continuare - dispoziţia de plată).
   
[Pct.22 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    23. Casa teritorială eliberează persoanelor care au dreptul la ajutorul de deces, dispoziţia de plată.
   
[Pct.23 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    24. Beneficiarul prezintă dispoziţia de plată la filiala instituţiei de la ultimul domiciliu sau reşedinţă a decedatului, care efectuează plata ajutorului de deces.
    [Pct.24 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    25. În baza dispoziţiei de plată prezentate instituţia efectuează plata sumei indicate în ea.
    26. Casa Naţională, cel puţin o dată în trei zile lucrătoare, transmite listele electronice instituţiei care efectuează plata ajutorului de deces.
    [Pct.26 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   
261. Casa Naţională transferă angajatorului sumele respective pentru plata ajutorului de deces pentru  angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 1).
    [Pct.261 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    27. Instituţia introduce în listele de plată informaţia privind plata ajutorului de deces prezentată de către Casa Naţională.
    [Pct.27 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    28. Instituţia prezintă lunar Casei Naţionale informaţia despre plata efectuată pe parcursul lunii, în baza dispoziţiei de plată, în mod electronic, o dată cu prezentarea dării de seamă, conform cerinţelor stabilite în contractul încheiat.
   
281. Angajatorul prezintă lunar Casei Naţionale, pîna la data de 4 a lunii următoare celei de gestiune, raportul privind plata ajutorului de deces (conform anexei nr. 2).
    [Pct.281 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    29. Persoanele care stabilesc şi efectuează plata ajutorului de deces poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru stabilirea corectă, precum şi pentru plata integrală şi oportună a ajutorului ce i se cuvine beneficiarului.
    30. Controlul asupra stabilirii corecte a ajutorului de deces şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în sarcina Casei Naţionale.
    31. Instituţia care plăteşte ajutorul de deces poartă răspundere, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru utilizarea mijloacelor băneşti conform destinaţiei.
   
311. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii ajutorului de deces finanţate din bugetul de stat şi  bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare potrivit legislaţiei pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.
    [Pct.311 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    32. Litigiile privind modul de determinare a dreptului la primirea ajutorului de deces se soluţionează, în prealabil, de către Casa Naţională, decizia căreia poate fi atacată în instanţele judiciare, în modul stabilit de legislaţie.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1442
din  19 decembrie 2006
Lista
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.639 din 10 iulie 1997 "Cu privire la stabilirea unor indemnizaţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.53, art.581).
    2. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 2 august 1999 "Cu privire la cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.771).
    3. Capitolul VII din Regulamentul cu privire la modul de plată a pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.868 din 22 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.936).