LPC439/2006
ID intern unic:  319591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 439
din  28.12.2006
pentru modificarea şi completarea Legii asigurării cu pensii a
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
 organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993
Publicat : 05.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 2
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art. 220), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 5 se exclude.
    2.  La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pensiile militarilor în termen şi a familiilor lor se stabilesc de către organele de asigurări sociale."
    3.  Articolul 15 se exclude.
    4.  La articolul 22:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra militarilor în termen."
    5.  La articolul 23 litera a), textele "150 procente", "75 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă", "100 procente" şi "50 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă" se substituie, respectiv, prin textele "504 lei", "252 lei", "336 lei" şi "168 lei".
    6.  La articolul 24:
    în titlu, cuvintele "limită de vîrstă sau" se exclud;
    alineatul (1) se exclude;
    alineatul (2) devine alineat unic.
    7.  Articolul 27 se exclude.
    8.  La articolul 29, alineatul (3) se exclude.
    9.  La articolul 38 litera a), textele "100 procente" şi "110 procente" se substituie, respectiv, prin textele "336 lei" şi "369,6 lei".
    10.  Articolul 39 se exclude.
    11.  La articolul 44:
    alineatele (1), (2) şi (3) se exclud;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (1) şi (2).
    12.  Articolul 45 se exclude.
    13.  La articolul 46:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    14.  La articolul 47:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    15.  La articolul 48, textul "organele raionale (orăşeneşti) de asistenţă socială sau în alt organ competent" se substituie prin textul "organele teritoriale de asigurări sociale".
    16.  La articolul 49 alineatul (1), textul "comisiile pentru stabilirea pensiilor (art. 30 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat)" se substituie prin textul "organele de asigurări sociale".
    17.  La articolul 51, alineatul (3) se exclude.
    18.  La articolul 52 alineatul (1), cuvintele "de asistenţă socială" se substituie prin cuvintele "de asigurări sociale".
    19.  Articolul 55:
    la alineatul (1), textele "şi nu mai puţin de 20 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă pe o lună" şi " , dar nu mai puţin de 20 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă," se exclud;
    la alineatul (2), textele ", dar nu mai puţin de 20 procente din pensia minimă pentru o limită de vîrstă pe lună" şi "şi nu mai puţin de 20 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă pe lună" se exclud.
    20.  La articolul 58 alineatul (1), textul ", persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne" se substituie prin cuvintele "în termen".
    21.  La articolul 59:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului  supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces."
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4).
    22.  La articolul 61:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    23.  Articolele 62 şi 63 se exclud.
    24.  Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 64. Indexarea pensiilor
    Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează anual, în mărime integrală, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent. Indexarea se efectuează din contul bugetului de stat."

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 439-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.