LPC441/2006
ID intern unic:  319592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 441
din  28.12.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 997     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1) litera i), textul "şi a respectat toate obligaţiile determinate la art.8 alin.(2)" se exclude.
    2. Articolul 133 alineatul (1):
    după litera h) se introduce o literă nouă, care devine litera i), cu următorul cuprins:
    "i) organizează diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern;"
    literele i)-m) devin literele j)-n).
    3. Articolul 254:
    la alineatul (1), textul "1.500 de lei" se substituie prin textul "5.000 de lei";
    la alineatul (2), textul "1.600 de lei" se substituie prin textul "6.000 de lei".
    4. La articolul 288 punctul 5, textul "secţiunea O diviziunea 93 a" se substituie prin textul "secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale".
    5. În anexa la titlul VII litera e), coloana a 3-a va avea următorul cuprins:
    "mun.Chişinău
    - 12000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială
    - 50000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000
    mun.Bălţi
    - 7200 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială
    - 30000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000
oraşe, comune (sate)
    - 3600 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială
    - 15000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000".
    Art.II. - La articolul 4 alineatul (3) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr.94-XV din 1 aprilie 2004 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, textul "pe anii 2005 şi 2006" se substituie prin textul "pe anii 2005-2009".
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian  LUPU

    Nr.441-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.