LPM408/2006
ID intern unic:  319599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 408
din  21.12.2006
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 987     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    MODIFICAT
   
LP269-XVI din 07.12.07, MO203-206/28.21.07 art.794

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007 se aprobă:
    la venituri - în sumă de  1 992 900,0 mii lei;
    la cheltuieli - în sumă de 1 992 900,0 mii lei.
    [Art.1 modificat prin LP269-XVI din 07.12.07, MO203-206/28.21.07 art.794]
    Art.2. - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007 se prezintă în anexa nr.1.
    Art.3. - Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fundamentate pe programe şi performanţe, se prezintă în anexa nr.2.
    Art.4. - Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 1209,0 lei.
    Art.5. - Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în procente la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 5% (2,5% pentru angajator şi 2,5% pentru angajat).
    Art.6. - Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, percepută de la plătitori, se stabileşte în marime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art.7. - Mijloacele financiare acumulate la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină,  inclusiv cele care depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează pe fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală potrivit cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    Art.8. - Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar, constituie depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se utilizează în aceleaşi scopuri în anul următor.
    Art.9. - Banca ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală achită dobîndă la soldurile conturilor în mărimea stabilită în contract, dar nu mai puţin decît rata aplicată de Banca Naţională a Moldovei la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni REPO de cumpărare, pe termen de 2 luni, a hîrtiilor de valoare de stat. Această dobîndă se transferă lunar la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi agenţiilor ei teritoriale, instituţiilor medico-sanitare.
    Art.10. - Anexele nr.1 şi nr.2 sînt parte integrantă din prezenta lege.
    Art.11. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                           Marian LUPU

    Nr.408-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2006.
Anexa nr.1

    anexa 1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP269-XVI din 07.12.07, MO203-206/28.21.07 art.794]
 
Anexa nr.2
    anexa 2
  [Anexa nr.2 modificată prin LP269-XVI din 07.12.07, MO203-206/28.21.07 art.794]