HGO67/2007
ID intern unic:  320350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 67
din  23.01.2007
cu privire la îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 86
În conformitate cu art. 8 al Legii nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15-16, art. 144), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă Planul de înzestrare cu tehnică şi utilaj special modern a subdiviziunilor Departamentului Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2007-2011 (se anexează), cu acoperirea cheltuielilor din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
2.  Ministerul Afacerilor Interne:
va înainta Guvernului propuneri privind crearea în localităţi a unităţilor de pompieri şi salvatori, cu reexaminarea statelor de personal ale serviciului de pompieri şi salvatori în vederea concordării acestora cu normativele în vigoare;
în comun cu Ministerul Finanţelor, va elabora un plan de acţiuni vizînd executarea lucrărilor de reparaţie capitală a remizelor de pompieri existente;
va examina posibilitatea pregătirii specialiştilor în domeniul apărării împotriva incendiilor în instituţiile de învăţămînt din Moldova;
în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi unele organizaţii nonguvernamentale, va susţine iniţiativa şi va acorda consultaţii cu privire la organizarea societăţii tinerilor pompieri şi salvatori, avînd ca scop instruirea tinerei generaţii;
va înainta Guvernului propuneri privind includerea în nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării obligatorii a conformităţii, automobilele de intervenţie la incendiu, echipamentele tehnice de intervenţie la incendiu, stingătoarele de incendiu, dispozitivele, instalaţiile, substanţele ignifugante, materialele de protecţie şi de impregnare, sistemele automate de detectare şi stingere a incendiilor, precum şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, produse în republică şi peste hotarele ei.
3.  Se stabileşte că:
conducătorii companiilor  de asigurare, care practică asigurări de bunuri, inclusiv pentru riscul de incendiu, vor efectua defalcări în cuantumul a 10 la sută din fondul destinat măsurilor preventive, creat pentru tipul respectiv de asigurare, în scopul desfăşurării acţiunilor de prevenire a incendiilor şi pentru dezvoltarea serviciului de pompieri şi salvatori, în conformitate cu prevederile alin. (3) art. 29 al Legii privind apărarea împotriva incendiilor;
pentru implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, Departamentul Situaţii Excepţionale va adera la Comitetul tehnic internaţional pentru preîntîmpinarea şi lichidarea incendiilor (CTIF).
4. Ministerul Educaţiei şi Tineretului va include în planurile de studii ale instituţiilor de învăţămînt respective programe speciale pentru însuşirea metodelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conform art. 13 al Legii privind apărarea împotriva incendiilor şi va supraveghea, în comun cu Departamentul Situaţii Excepţionale, procesul de instruire a elevilor şi studenţilor în vederea prevenirii incendiilor, cunoaşterii metodelor de protecţie şi acordării primului ajutor în caz de incendii.
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne         Gheorghe Papuc
Ministrul finanţelor           Mihail Pop
Ministrul economiei şi comerţului        Igor Dodon
Ministrul educaţiei şi tineretului         Victor Ţvircun
Nr. 67. Chişinău, 23 ianuarie 2007.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului m.67 din
23 ianuarie 2007
PLANUL
de înzestrare a subdiviziunilor Departamentului Situaţii Excepţionale ai Ministerului Afacerilor Interne cu tehnică şi utilaj special modern pentru anii 2007-2011