HGM74/2007
ID intern unic:  320357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 74
din  25.01.2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea
căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 89
    MODIFICAT
   
HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196
    HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310
    HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13

    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, după cuvintele „ministerul de resort”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/fondatorul”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196
    În temeiul art.111 din Codul cu privire la locuinţe, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti nr.2718-X din 3 iunie 1983 (Veştile, 1983, nr.6, art.40), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat (se anexează).
    2. Căminele instituțiilor de învățămînt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării funcționează în conformitate cu Regulamentul serviciului interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327/2009.
    [Pct.2 în redacția HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                  Victor Ţvircun
    Ministrul sănătăţii                                                         Ion Ababii
    Ministrul culturii şi turismului                                      Artur Cozma
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare              Anatolie Gorodenco

    Nr. 74. Chişinău, 25 ianuarie 2007.

Aprobat
la Hotărîrea Guvernului nr. 74
din 25 ianuarie 2007
REGULAMENTUL - CADRU
privind funcţionarea căminelor din subordinea
instituţiilor de învăţămînt de stat
I. Dispoziţii generale
    1.  Căminele sînt unităţi în administrarea şi folosinţa instituţiilor de învăţămînt de stat, în care se asigură condiţii de trai şi studiu pentru elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori ai cursurilor de perfecţionare, cu domiciliul stabil în afara localităţii de amplasare a instituţiei de învăţămînt.
   
11. Organele de administrare a căminelor sînt obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.
    [Pct.11 introdus prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    2.  În limita locurilor disponibile, personalul didactic titularalți angajați și alte categorii de personal din domeniul educației, încadrate în instituţia respectivă, dar și în alte instituții de învățămînt de stat, în cazul lipsei unui loc permanent de trai în localitatea dată, poat beneficia de un loc (cameră) în căminele pentru elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
   
[Pct.2 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    3. Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi secundariaţii clinici familişti pot beneficia de spaţii de locuit, în limita locurilor disponibile în căminele instituţiei în care își fac studiile, dar și în căminele altor instituții de învățămînt, cu acordul ministerului de resort/fondatorului.
   
[Pct.3 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    4. Studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii, secundariaţii clinici străini, înmatriculaţi pe baza acordurilor bilaterale, beneficiază, la cerere, de loc în căminele instituţiei în care au fost înmatriculaţi și în căminele altor instituții de învățămînt, cu acordul ministerului de resort//fondatorului.
   
[Pct.4 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    5. La cazarea locatarilor se vor respecta în mod obligatoriu normele sanitare (minimum 6 m2 pentru o persoană).
    6. Încăperile locuibile în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat (camerele) se dotează conform următoarelor norme minime:
    a) 1 pat cu saltea/persoană;
    b) 1 compartiment/dulap/odaie;
    c) 1 masă/odaie;
    d) 1 scaun/persoană;
    e) 1 noptieră persoană;
    f) poliţă de cărţi/persoană.
    [Pct.6 modificat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    7. În scopul asigurării condiţiilor de trai, studii şi agrement, în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat se amenajează următoarele spaţii auxiliare de uz comun:
    a) bucătărie;
    b) sală de lectură/bibliotecă;
    c) sală de calculatoare, cu acces gratuit la internet, inclusiv prin conexiune wireless;
   
[Pct.7 lit.c) modificată prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    d) baie cu apă caldă, spălătorie cu minimum 2 mașini de spălat și cu minimum o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului;
   
[Pct.7 lit.d) modificată prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    e) sală pentru activităţi de agrement;
    f) telefon.
    Instituțiile de învățămînt sînt obligate să asigure spațiile auxiliare de uz comun permanent cu apă caldă, să le doteze cu echipament și inventar necesar și să le mențină în stare igienico-sanitară corespunzătoare, potrivit normelor în vigoare.
    [Pct.7 alineat în redacția HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    8. Blocurile căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, utilajul şi inventarul pus la dispoziţia locatarilor constituie patrimoniul statului.
    9. Se interzice utilizarea încăperilor locuibile din cămine pentru activităţi comerciale sau orice alte activităţi în afara procesului de învăţămînt. Instituția are dreptul de a da în locațiune încăperile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă, neutilizate în procesul de funcţionare a căminelor, cu acordul ministerului de resort//fondatorului.
   
[Pct.9 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    [Pct.9 modificat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
II. Cazarea în căminele instituţiilor de învăţămînt
    10. În scopul distribuirii spaţiului locativ din căminele instituţiilor de învăţămînt, se creează comisii speciale de cazare. În caz de necesitate, se creează subcomisii de cazare pe facultăţi. În cadrul consiliilor respective elevii, studenţii şi masteranzii  vor fi reprezentaţi în proporţie de 50 la sută din membrii comisiei. În cazul tipurilor de locatari specificați în pct. 2 și 22 se va constitui o comisie specială din care elevii/studenții/masteranzii nu vor face parte.
    [Pct.10 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    11. Comisia de cazare se constituie din:
    preşedinte - prorector, director adjunct;
    membri - decani, şefi de secţii, administratori ai căminelor şi reprezentanţi ai organelor de autoguvernare ale elevilor, studenţilor, masteranzilor.
    12. Comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţămînt sînt obligate să mediatizeze, inclusiv pe pagina web oficială a instituției, cu cel tîrziu trei săptămîni pînă la finele lunii mai:
    a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin în parte din numărul total de locuri de cazare din acestea;
    b) criteriile de acordare a locurilor în cămin;
    c) alte condiţii ale procedurii de cazare, în corespundere cu prezentul Regulament.
    [Pct.12 în redacția HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
   
121. Pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, rezidenții și secundariații clinici înmatriculați în anul I de studii, informația de la pct. 12 se va mediatiza cel tîrziu din momentul deschiderii concursului de admitere.
    [Pct.121 introdus prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    13. Cererile de cazare în cămin se depun pînă la finele lunii mai la secretariatul instituţiei - în cazul instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic şi la secretariatul facultăţii - în cazul instituţiilor de învăţămînt superior. Candidaţii la admitere solicită loc de cazare în cămin concomitent cu cererea de participare la concursul de admitere.
   
[Pct.13 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    14.  Decizia privind repartizarea locurilor în cămin pentru elevii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii anilor în curs va fi adoptată  pînă la finalizarea sesiunii de vară (luna iunie). Decizia privind repartizarea locurilor în cămin pentru elevii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii înmatriculaţi în anul I se va adopta pînă în data de 1 septembrie al anului înmatriculării.
    15.  În funcţie de necesitate, la cererea de cazare în cămin vor fi anexate acte doveditoare care atestă situaţia socială dificilă (orfani, părinţi persoane cu dizabilități, familii cu mulţi copii, părinţi cadre didactice etc.). Elevii, studenţii orfani sau cei rămaşi fără îngrijirea părintească  beneficiază de cazare gratuită în cămin pe întreaga durată a studiilor.
   
[Pct.15 modificat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    16.  Locatarii bolnavi şi/sau cu dizabilităţi, care necesită spaţiu separat în cămin, vor prezenta Comisiei de cazare, suplimentar la cerere, acte doveditoare eliberate (confirmate) de unitatea de asistenţă medicală a instituţiei de învăţămînt. Aceştia beneficiază, la cerere, de locuri de cazare în odăile de la parter/etajul I al căminului.
    17.  Comisiile de cazare ale instituţiilor de învăţămînt vor stabili, prin metodologii interne aprobate de senat/consiliul profesoral, criteriile de repartizare a locurilor în cămin, bazate pe situaţia socială a elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor, secundariaţilor clinici, media şcolară/academică, participarea la activităţile ştiinţifice, sportive, culturale etc și pentru tipurile de locatari specificați în pct. 2 și 22.
   
[Pct.17 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    18.  Distribuirea spaţiului locativ în căminele din subordonarea instituţiei de învăţămînt se efectuează în temeiul hotărîrii respective a Comisiei de cazare, validate de conducătorul instituţiei. Locurile în cămin se repartizează pentru un an de studii.
    19. Beneficiarul de loc în cămin, cu excepția elevilor, și administrația instituției de învățămînt semnează un contract de locațiune, care cuprinde drepturile și obligațiile părților, modalitățile de achitare a taxei de locațiune etc. Fiecărui locatar, cu excepția elevilor, i se eliberează un contract de locațiune, în care este specificat numărul încăperii locuibile în cămin și termenul pentru care i se repartizează această încăpere, iar elevilor – o copie a deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul.
    [Pct.19 în redacția HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    20.  La cazarea în cămin beneficiarul este obligat să prezinte administratorului căminului următoarele documente:
    a)  contractul de locațiune sau copia deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul, pentru elevi;
   
[Pct.20 lit.a) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    b)  carnetul de elev, student, masterand, doctorand, rezident, secundariat clinic, auditor;
    c)  buletinul de identitate permisul de şedere sau după caz, paşaportul naţional al cetăţeanului străin sau documentul de călătorie pentru apatrizi;
   
[Pct.20 lit.c) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    d)  certificatul medical;
    e)  bonul de plată pentru cazare în cămin;
    f)  certificatul de căsătorie (după caz);
   
g) ordinul de angajare în instituția respectivă sau altă instituție de învățămînt (pentru angajați).
    [Pct.20 lit.g) introdusă prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    21.  Locatarilor li se eliberează legitimaţia de locatar, semnată de către administraţia instituţiei de învăţmăînt.
    22.  Se permite cazarea altor persoane, elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori ai cursurilor de perfecţionare din alte instituții de învățămînt și alte categorii de personal din domeniul educației decît cele indicate în pct.1 al prezentului Regulament, în cazul existenţei locurilor disponibile, în coordonare cu conducătorul instituţiei de învăţămînt şi ministerul de resort/fondatorul. Cazarea elevilor, studenţilor din alte instituţii de învăţămînt se face în baza acordului  ambelor instituţii.
   
[Pct.22 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    23. Înregistrarea la reşedinţă a locatarilor se efectuează pe baza contractlui de locațiune, ordinului privind repartizarea spaţiului locativ în modul stabilit de organele respective şi în conformitate cu regulile stabilite pentru înregistrarea la reşedinţă în Republica Moldova.
    [Pct.23 modificat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    [Pct.23 în redacţia prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
231. Locatarul nu este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locaţiunea.
    [Pct.231 introdus prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    24.  În cazul transferării în altă instituţie de învăţămînt, locatarul pierde dreptul la spaţiul locativ în căminul instituţiei de învăţămînt din care s-a transferat.
    25.  Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii, secundariaţii clinici şi auditorii sînt obligaţi să elibereze spaţiul locativ din cămin conform prevederilor contractului de locațiune semnat de părţi.
   
[Pct.25 modificat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    26. Patrimoniul căminului, dat în folosinţă individuală, se repartizează locatarilor contra semnătură. Persoanele care au primit în folosinţă obiecte din patrimoniul căminului sînt responsabile de menţinerea în stare funcţională a acestora.
    27.  Nu vor fi cazaţi în cămin elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi secundariaţii clinici care:
    a) au înstrăinat locul de cazare;
    b) au găzduit, neautorizat, persoane străine în camerele unde au fost cazaţi;
    c) au fost sancţionaţi în anul de studii anterior;
    d) au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.
III. Organele de administrare a căminelor instituţiilor de învăţămînt
    28. Conducătorul instituţiei de învăţămînt este responsabil pentru buna funcţionare şi exploatarea corectă a căminelor.
    29. Administraţia instituţiei de învăţămînt este obligată:
    a) să aloce, în condiţiile legii, mijloacele financiare necesare pentru întreţinerea căminelor;
    b) să caseze utilajul uzat;
    c) să repare încăperile locuibile şi cele auxiliare, comunicaţiile inginereşti şi inventarul căminelor;
   
[Pct.29 lit.c) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    d) să asigure, prin contracte cu agenţii economici respectivi, prestarea serviciilor comunale pentru locatarii căminelor;
    e) să completeze statele de personal ale căminelor cu personalul necesar, în conformitate cu statele-tip aprobate pentru fiecare instituţie de învăţămînt.
   
[Pct.29 lit.e) modificată prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    30. Personalul căminului este constituit din administratorul căminului pedagogul social și personalul auxiliar.
   
[Pct.30 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    31. Administratorul căminului este numit în funcţie de către administraţia instituţiei de învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare.
    32. Administratorul căminului instituţiei de învăţămînt are următoarele atribuţii:
    a) cazează persoanele în cămin, conform deciziei comisiei de cazare, la prezentarea contractului de locațiune sau copiei deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul, pentru elevi şi a actelor prevăzute de prezentul Regulament;
   
[Pct.32 lit.a) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    b) creează, pentru locatari, condiţii favorabile de trai, studii, odihnă;
    c) repartizează inventarul conform normelor stabilite;
    d) asigură şi verifică menţinerea ordinii în cămin şi pe terenul aferent căminului, respectarea normelor de securitate şi antiincendiare, conform legislaţiei în vigoare;  
    e) asigură eliberarea camerei în termenul indicat, în caz de exmatriculare, de absolvire a instituţiei de învăţămînt, de transfer la o altă instituţie de învăţămînt sau la învăţămînt cu frecvenţă redusă, de privare de dreptul de a locui în cămin;
    f) organizează participarea locatarilor la lucrări de amenajare şi întreţinere a încăperilor căminului şi terenului aferent;
   
[Pct.32 lit.f) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    g) soluţionează litigiile vizînd problemele convieţuirii în cămin;
    h) Administratorul căminului este obligat să întreprindă  măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor, a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și pentru folosirea spațiilor de baie.
    [Pct.32 lit.h) introdusă prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    33.  Pedagogul social este numit în funcţie de către administraţia instituţiei de învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare.
    34.  Pedagogul social are următoarele atribuţii:
    a) planifică şi organizează, în comun cu consiliul locatarilor căminului, activităţi culturale, sportive, educative cu elevii, studenţii, masteranzii;
    b) participă, în comun cu administratorul căminului, la cazarea în cămin a elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor şi secundariaţilor clinici;
    c) coordonează organizarea serviciului la etaje şi în cămin, organizează controlul sanitar al încăperilor;
   
[Pct.34 lit.c) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    d) supraveghează respectarea regimului zilei;
    e) pregăteşte informaţiile necesare pentru şedinţele locatarilor căminului sau pentru şedinţele cu părinţii acestora.
    35. Pentru evidenţa locatarilor şi perfectarea formularelor de înregistrare şi excludere  din registru a vizelor de reşedinţă, administraţia instituţiei de învăţămînt organizează serviciul de evidenţă a actelor de identitate, în conformitate cu normele stabilite în statele-tip. Atribuţiile respective  pot fi delegate unui angajat al instituţiei.
    36. În scopul respectării principiilor de autoadministrare,  în cămine  se alege, prin simpla majoritate de voturi ale locatarilor prezenţi, consiliul locatarilor căminului.
    37. Consiliul locatarilor căminului, compus din preşedinte, locţiitor, şefi de etaje, alţi membri, activează pe baza regulamentului de ordine internă al căminului respectiv.
    38. Consiliul locatarilor căminului are următoarele atribuţii:
    a) adoptă decizii de stimulare şi de sancţionare, stabilite de prezentul Regulament;
    b) organizează, în comun cu pedagogul social, activităţi sportive şi de agrement;
    c) organizează, în comun cu administratorul căminului, activităţi de amenajare şi întreţinere a spaţiilor din cămin şi a celor eferente căminului;
    d) organizează controale de verificare a menţinerii ordinii şi stării sanitare în cămin;
    e) înaintează propuneri pentru eficientizarea activităţii căminelor;
   
f) stabilește, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie.
    [Pct.38 lit.f) introdusă prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    39.  Deciziile consiliului locatarilor căminului, adoptate conform prezentului Regulament, sînt obligatorii pentru toţi locatarii.
IV. Drepturile şi obligaţiile locatarilor căminelor
instituţiilor de învăţămînt
    40. Locatarii căminelor  instituţiilor de învăţămînt au dreptul:
    a) să locuiască în încăperea locuibilă repartizată;
   
[Pct.40 lit.a) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    b) să repare şi să amenajeze încăperea locuibilă, fără a schimba însă arhitectura acesteia şi fără a avea pretenţii de despăgubire;
    [Pct.40 lit.b) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    c) să folosească încăperile, echipamentul şi inventarul căminului, precum şi să beneficieze de serviciile comunale prestate;
    d) să solicite reparaţia sau înlocuirea inventarului uzat, a comunicaţiilor inginereşti;
    e)  să aleagă şi să fie ales în componenţa Consiliului locatarilor;
    f) să participe la şedinţele Consiliului locatarilor căminului şi la discutarea problemelor ce ţin de organizarea condiţiilor de trai în cămin;
    g) să sesizeze Consiliul locatarilor căminului sau administratorul privind neregulile care afectează viaţa de cămin;
    h) să-şi exprime dezacordul cu deciziile Consiliului locatarilor căminului, depunînd contestaţiile respective la administraţia instituţiei de învăţămînt;
    i) să participe la activităţile social-culturale şi sportive;
    j) să aibă acces la informaţia privind cheltuielile suportate pentru întreţinerea căminului, alte informaţii ce vizează funcţionarea căminului;
    k) să apeleze la administratorul căminului şi/sau la pedagogul social pentru aplanarea sau rezolvarea unor neînţelegeri cu colegii de cămin.
    41.  Locatarii căminelor sînt obligaţi:
    a) să cunoască şi să respecte cu stricteţe prezentul Regulament, regulile de ordine internă ale căminului;
    b) să aibă o ţinută şi un comportament decent;
    c) să păstreze şi să întreţină în ordine exemplară spaţiile din interiorul şi de pe teritoriul aferent căminului;
    d) să faciliteze inspectarea camerelor de către administratorul căminului, pedagogul social şi consiliul locatarilor;
    e) să consume raţional energia electrică, gazele naturale şi apa;
    f) să achite în termen plata integral pentru cazare în cămin, calculată conform legislaţiei în vigoare;
   
[Pct.41 lit.f) modificată prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    g) să nu aducă prejudicii materiale căminului; să compenseze, în cazul deteriorării, daunele materiale aduse căminului;
    h) să respecte regulile de securitate antiincendiară, de utilizare corectă a instalaţiilor electrice, de gaze etc.;
    i) să participe la lucrările de utilitate publică în cămin;
    j) să elibereze locul ocupat la data stabilită şi să predea administratorului căminului utilajul, mobilierul avut în folosinţă  provizorie.
V. Stimulări şi sancţiuni
    42.  Locatarii care manifestă un comportament exemplar, iniţiativă în îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de agrement, asigură economii la consumul de apă, gaze naturale, energie electrică se bucură de următoarele stimulări:
    a) sînt asiguraţi cu loc de trai în cămin pentru următorul an de studii;
    b) sînt premiaţi cu premii băneşti, cu obiecte de preţ sau cu diplome de merit;
    c) li se anunţă mulţumire, prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţămînt.
    43. Locatarilor care nu respectă prevederile Regulamentului li se aplică, în funcţie de gravitatea şi de frecvenţa abaterilor de la normele stabilite, următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) evacuarea din cămin pînă la sfîrşitul  anului de studii;
    d) pierderea dreptului de a locui în cămin pentru o anumită perioadă;
    e) exmatricularea din instituţie.
    44. Sancţiunile se aplică în condiţiile legislaţiei în vigoare. Hotărîrea de sancţionare se ia în prezenţa elevului, studentului, masterandului, doctorandului în cauză. În caz de dezacord cu sancţiunea, locatarul poate contesta decizia în decurs de 15 zile de la aplicarea sancţiunii în Consiliul de administrare. Contestaţiile care se depun la administraţia instituţiei de învăţămînt vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la data sesizării. Deciziile formulate în urma examinării contestaţiilor sînt definitive.
    45.  Stimularea şi aplicarea sancţiunilor se efectuează în temeiul deciziei administraţiei instituţiei de învăţămînt, la propunerea administraţiei căminului sau Consiliului locatarilor căminului.
VI. Normele de comportament al locatarilor căminelor
instituţiilor de învăţămînt
    46. Intrarea în căminele instituţiilor de învăţămînt general și profesional tehnic este permisă pentru locatari între orele 600 şi 2300.
   
[Pct.46 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    47. Persoanele străine, exceptînd rudele de gradul întîi ale locatarilor, au acces în căminele instituţiilor de învăţămînt general și profesional tehnic între orele 900 şi 2100, pe baza actului de identitate prezentat personalului de gardă.
   
[Pct.47 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
   
471. Accesul în căminele instituțiilor de învățămînt superior este asigurat permanent, cu excepția prevăzută la pct. 47.
    [Pct.471 în redacția HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    [Pct.471 introdus prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    48. Începînd cu orele 2400, căminele instituţiilor de învăţămînt intră în regim special de funcţionare (menţinerea ordinii şi liniştii).
   
[Pct.48 modificat prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    49. Căminele instituţiilor de învăţămînt activează pe baza principiilor de autodeservire parţială: locatarii menţin ordinea şi curăţenia în camerele în care locuiesc, în spaţiul aferent căminului, în spaţiile de uz comun.
    50. În căminele pentru elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi,  secundariaţi clinici se interzice:
    a) transferul, fără acordul administratorului, dintr-un cămin în altul, dintr-o cameră în alta;
    b) înlocuirea, fără acordul administratorului căminului, a inventarului unei camere cu cel al alteia;
    c) modificarea sau repararea reţelei electrice;
   
[Pct.50 lit.c) modificată prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
    d) fumatul, consumul şi deţinerea băuturilor alcoolice, substanţelor toxice, drogurilor, stupefiantelor;
   
[Pct.50 lit.d) modificată prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    e) utilizarea încăperilor căminului pentru activităţi neautorizate;
   
[Pct.50 lit.e) modificată prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
   
f) practicarea jocurilor de cărţi şi a altor jocuri de noroc;
    [Pct.50 lit.f) introdusă prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    g) aplicarea oricăror forme de violenţă fizică şi psihologică;
    [Pct.50 lit.g) introdusă prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    h) accesul în altă odaie sau în cămin în mod neregulamentar;
    [Pct.50 lit.h) introdusă prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    i) înregistrarea şi publicarea informaţiei, imaginilor care lezează onoarea şi demnitatea persoanei.
    [Pct.50 lit.i) introdusă prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
   
501. Conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc. se permite doar cu aprobarea organelor competente, responsabile de exploatarea rețelelor electrice în instituția de învățămînt.
    [Pct.501 introdusă prin HG1123 din 14.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1196]
VII. Dispoziţii finale
    51. În perioada vacanţelor de vară, căminele pot presta servicii de cazare diferitelor categorii de solicitanţi, la tarife care să acopere cheltuielile reale pentru un loc de cazare.
    52. Plasarea unităţilor de agrement şi de alimentare pentru locatari în edificiile căminelor se efectuează de către administraţia instituţiei de învăţămînt, în condiţiile legii.
    53. Personalul instituţiilor de învăţămînt, implicat sau cu responsabilităţi în cazarea elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor şi secundariaţilor clinici, care favorizează cazări fictive, ilicite sau a peroanelor străine, va fi tras la răspundere disciplinară, materială sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    54. În baza prevederilor prezentului Regulament-cadru, instituţiile de învăţămînt vor elabora şi vor aproba regulamente proprii de funcţionare a căminelor din subordine.